Logo
English

CONTENTS

 

Engineering and Educational Technologies. Quarterly theoretical and practical journal [Online journal].
– Kremenchuk: KrNU, 2016. – Iss. 2 (14). – 52 p.
– Available at: http://eetecs.kdu.edu.ua

Download journal apparatus

Development and Application of Pedagogical Science Achievements at Educational Practice

METHODOLOGY OF FORMING OPERATIONAL COMPETENCE OF FUTURE GRID AUTOMATION ENGINEERS  
Rudevich N.  (download)
[in Ukrainian]

By the mortgage of the successful forming of operational competence of future grid automation engineers have the use during professional preparation of teaching methodology on the base of cause and effect model of knowledge. In the article application of teaching method is specified for forming of operational competence of future grid automation engineers of the relatively device module of protective relay and automation of basic protection and automatics of synchronous generator. Reasoning is conducted according to the basic stages of teaching method: acquaintance with control system; forming of knowledge, abilities, skills on verification of control system; forming of knowledge, abilities, skills on an exposure and removal of reasons of improper work of control system. General methodology of forming of operational competence marks of future grid automation engineers on the base of cause and effect model of knowledge.

Keywords: the methodology of forming of operational competence, the cause and effect model of knowledge, the control system.

1. D'yachenko, M.D. and Podnebennaya, S.K. (2014), Cifrovaya zashchita (apparatnoe i algoritmicheskoe obespechenie), GVUZ «PGTU»,  Mariupol', Urkraine [in Russian].

2. Shneerson, E.M. (2007), Cifrovaya relejnaya zashchita, Energoatomizdat, Moscow, Russia [in Russian]

3. Rudevich, N.V. (2015), ''Methodology determination of educating of future engineers on automation of grids'', Theory and practice of social systems management: philosophy, psychology, education, sociology, no. 2, pp. 96-105. [in Ukrainian].

4. Rudevich, NV 2015, Metod navchannya dlya formuvannya ekspluatatsiynoyi kompetentnosti maybutnikh inzheneriv z avtomatyzatsiyi enerhosystem, Problems of engineering and teacher education. Collected Works, no. 46, pp. 147-155. [in Ukrainian]

5. Pribornyj modul' relejnoj zashchity i avtomatiki. Osnovnye zashchity i avtomatika generatorov. Rukovodstvo po ehkspluatacii, available at: http://hartron-inkor.com/osnovnye-zashchity-i-avtomatika-generatorov-modifikaciya-g010 (accessed May 15, 2016) [in Russian]

6. Tekhnichne obsluhovuvannia mikroprotsesornykh prystroiv releinoho zakhystu, protyavariinoi avtomatyky, elektroavtomatyky, dystantsiinoho keruvannia ta syhnalizatsii elektrostantsii i pidstantsii vid 0,4 kV do 750 kV. Pravyla SOU – NEE35.514:2007. [in Ukrainian]

HIGH SCHOOL TEACHER STRUCTURAL FUNCTIONAL MODEL IN UKRAINE  
Vasylyshyna N.  (download)
[in Ukrainian]

Scientific and educational research demonstrates one of the higher education sufficient issues in Ukraine at the present stage, which is on the point of urgency. In particular, the relevance of the presented survey means that high school teacher acts as a catalyst for new ideas, attitudes, beliefs, and a driving force in the formation of professional competence of the future experts in the conditions of globalization and integration. Accordingly, the purpose of the study was the selection, identification and interpretation of structural-functional model components of the higher institutes of learning in Ukraine. As a result, the task of the scientific and pedagogical examination was a detailed analysis of the motivational, emotional, personal and professional constituents.

The study confirmed the conclusion that, despite the increased attention of analysts to the concern of crystallization of high school teacher personality and conducted pedagogical research, outlined issue requires deeper analysis and consideration. The attraction of foreign experience vector was advanced arguments in order to carry out a comparative study of the foreign teachers structural-functional models.

Key words: higher school teacher, structural-functional model, the motivational component, the emotional component, the personal component, the professional component, foreign experience.

1. Bekh, I.D. (2009), Psykholohichni dzherela vykhovnoyi maysternosti, Akademvydav, Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian].

2. Bykov, V.Yu., Babak, O.V., and Shamolashvili, R.M. (1994), Navchannya, shcho zminyuye rozum i moral', Ridna shkola, no.10, pp. 68-69. [in Ukrainian].

3. (2014), Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» N 1556-I [Law of Ukraine “On Higher Education”], Ukraine. [in Ukrainian]

4. Zyazyun, I.A. (2000), Pedahohika dobra: idealy i realiyi, MAUP, Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian].

5. Mal'tseva, V.M. and Zen'kovskiy, V.V. (1994), O dukhovno-nravstvennom razvitii lichnosti, Pedagogyka, no. 4, pp. 96-98. [in Russian].

6. Ortyns'kyy, V.L. (2009), Pedahohika vyshchoyi shkoly, Centr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.  [in Ukrainian].

7. Pekhota, E.N. (1997), Individualizatsiya professional'no-pedagogicheskoy podgotovki uchitelya, Vyshha shkola, Kyiv, Ukraine. [in Russian].

8. Meshko, G.M. (2014), Kurs «Vstup do pedahohichnoyi profesiyi» v systemi pidhotovky maybutnikh uchyteliv do zdorov’yazberezhuval'noyi diyal'nosti, Pedahohichnyi almanakh, Iss. 21, pp. 80-85. [in Ukrainian].

Information and Communication Technologies at Education

INFORMATION CULTURE AS A FACTOR IN THE FORMATION OF A SPECIALIST IN THE DISTANCE LEARNING  
Zmiivska I., Oboianska L.  (download)
[in Ukrainian]

The article analyzes of concept the of «information culture» in the context of formation of information culture of a specialist in conditions of distance learning. Features of in formation of information culture of the future – the ability to use different forms of the future profession of modern information technology and performance – knowledge abilities and skills required to a gathering information and handling it, as well as the ability to apply tools of computer technology and information and communication technology. It is shown that the possibility of interactive remote learning courses allow you to develop information culture by active information interaction of all participants in the educational process.

Keywords: distance learning, information, interactive distance learning course, information culture, information society, information and communication technologies.

1. Bell, D. (1980), The Social Framework of the Information Society, Oxford, Great Britain. [in English]

2. Oliinyk, N.Yu. and Berezenska, S.M. (2016), "Theoretical principles of building a model of blended learning for technical disciplines", International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics "New Trends of Global scientific ideas. 2016", Geneva (Switzerland) the 10th of March, 2016, pp. 167-175. [in English]

3. Rice, W. (2006), Moodle E-Learning Course Development: A complete guide to successful learningusing Moodle, Packt Publishing, available at: http://moodle.eibfs.ae/pluginfile.php/ 42/mod_resource/content/2/Moodle%202.0%20e-Learning%20Course%20Development.pdf, (accessed May 16, 2016). [in English]

4. Andreev, A.V., Andreeva, S.V. and Docenko, I.B. (2008), Praktika elektronnogo obucheniya s ispolzovaniem Moodle, Izd-vo TTI YuFU, Taganrog, Russia. [in Russian]

5. Anisimov, A.M. (2009), Rabota v sisteme distancionnogo obucheniya Moodle, HNAGH, Harkov, Ukraine. [in Russian]

6. Bykov, V.Yu., Kukharenko, V.M., Syrotenko, N.H., Rybalko, O.V. and  Bohachkov, Yu.M. (2008), Tekhnolohiya stvorennya dystantsiynoho kursu, Milenium, Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian]

7. Blyumenau, D.I. (1989), Informaciya i informacionnyy servis, Izdatelstvo Nauka Seriya: Nauka i tehnicheskiy progress, Leningrad, USSR. [in Russian]

8. Vinogradov, V.A. and Skvorcov, L.V. (1991), Sozdanie informacionnoy kultury dlya Evropy, VI konferenciia EKSSID, Canterbury, Gr,eat Britain, 23-25 Marth 1991, no. 2, pp. 5-29 [in Russian]

9. Gendina, N.I., Kolkova, N.I., Starodubova, G.A. and Ulenko, Yu.V. (2006), Formirovanie informacionnoy kultury lichnosti: teoreticheskoe obosnovanie i modelirovanie soderzhaniya uchebnoy discipliny, Mezhregionalnyy centr bibliotechnogo sotrudnichestva, Moscow, Russia. [in Russian]

10. Gilmutdinov, A.H., Ibragimov, R.A. and Civilskiy, I.V. (2009), Elektronnoe obrazovanie na platforme Moodle, Izd-vo Kazan. gos. un-ta, Kazan, Russia. [in Russian]

11. Zhaldak, M.I. (2013), Problemy informatyzatsiyi navchal'noho protsesu v serednikh i vyshchykh navchal'nykh zakladakh, Komp’yuter v shkoli ta sim’yi, no. 3, pp. 8-15. [in Ukrainian]

12. Zakon Ukrayiny. Pro Natsional'nu prohramu informatyzatsiyi (Verkhovna Rada Ukrayiny. Zakon vid 04.02.1998 № 74/98-VR),  available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/98-vr (accessed May 10, 2016). [in Ukrainian]

13. Kolyada, M.H. (2005), Model' informatsiynoyi kul'tury maybutn'oho ekonomista, Humanitarni nauky. Naukovo-praktychnyy zhurnal. Filosofiya osvity, menedzhment osvity, pedahohika, teoriya ta praktyka, proekty, prohramy, analiz upravlinnya, no. 1, pp. 58-64. [in Ukrainian]

14. Oliynyk, N.Yu. and Zmiyivs'ka, I.V. (2013), Komp’yuternyy praktykum, FOP Brovin O.V., Kharkiv, Ukraine. [in Ukrainian]

15. Sannikova, I.G. and Kornilova, M.V. (2007), Formirovanie informacionnoy kultury studenta v usloviyah distancionnogo obucheniya, Vestnik TGPU, Iss. 7 (70). Seriya: PEDAGOGIKA, pp. 73-76. [in Russian]

16. Semenyuk, E. P. (1993), Informatizaciya obschestva, kultura, lichnost, NTI,  Ser. 1, no. 1, pp. 1–8. [in Russian]

17. Systema dystantsiynoho navchannya KhTEI KNTEU, available at: http://edu.htei.org.ua (accessed May 12, 2016). [in Ukrainian]

18. Tihomirova, N.V. (2009), Upravlenie sovremennym universitetom, integrirovannym v informacionnoe prostranstvo: koncepciya, instrumenty, metody: Nauchnoe izdanie,  Finansy i statistika, Moscow, Russia. [in Russian]

19. Fomina, A.S. (2011), Smeshannoe obuchenie v jelektronnom raspredelennom universitete, Uchenye zapiski, Vyp. 34, pp. 82–88. [in Russian]

20. Shyman, O.I. (2005), Formuvannya osnov informatsiynoyi kul'tury maybutnikh uchyteliv pochatkovoyi shkoly, Dissertation of Cand. Sc. (Ed.) 13.00.02, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian]

METHODS OF LABORATORY WORK IN ELECTRICAL ENGINEERING USING DISTANCE LEARNING  
Berezenska S.  (download)
[in Ukrainian]

Today there is no question either about the possibilities of using virtual laboratory workshop for training specialists in higher technical (technological) education in Ukraine, or the availability of remote access technologies for laboratory equipment for the organization of workshop. At the forefront there is the problem of forming a methodical system of using virtual laboratory workshop based on the use of modern information technologies. It would best combine real and virtual experiments.

In the article the method of laboratory work in electrical engineering based on the theory of programmed instruction cycle is given. The feature of this method is the use of e-learning technologies for remote presentation of educational information in specific doses; each of them is logically complete, convenient and affordable for a holistic perception.

Carrying out laboratory work on the proposed method allows simulating each of its stages, depending on the training level of students, availability of laboratory equipment, the number of classes and so on. Singling out at its discretion the components to be performed virtually, the teacher can maximally release the classroom time for the real experiment.

Keywords: distance learning, laboratory work, electrical engineering, virtual simulator, e-learning.

1. Boliubash, N. M. (2008), Rol ta mistse dystantsiinykh tekhnolohii v universytetskii osviti [Part and place of distance technologies at university education], Naukovi pratsi: Naukovo-metodychnyi zhurnal, T. 86, Iss. 73. Pedahohichni nauky,pp. 24-31, available at: URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2008/86-73-4.pdf (accessed May 11, 2016) [in Ukrainian]

2. Holovko, M.V., Kryzhanovskyi, S.Iu. and Matsiuk, V.M. (2015), Modeliuvannia virtualnoho fizychnoho eksperymentu dlia system dystantsiinoho navchannia v zahalnoosvitnii i vyshchii pedahohichnii shkolakh, Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, T. 47, Iss. 3, pp. 36-48. [in Ukrainian]

3. Kalashnyk, O.V., Polishchuk, L.V. and Kyrychenko, O.V. (2013), Osoblyvosti zabezpechennia virtualnykh laboratornykh robit z kursu «Materialoznavstvo ta osnovy tekhnolohii vyrobnytstva tovariv» // Yakist vyshchoi osvity: metodolohichni ta metodychni pidkhody shchodo vprovadzhennia dystantsiinykh tekhnolohii navchannia, Materialy XXXVIII mizhnar. nauk.-metod. konf. (Poltava, 23–24 January 2013) , part 2, pp. 5-7. [in Ukrainian]

4. Mazur, M.P., Petrovskyi, S.S. and Yanovskyi, M.L. (2010), Osoblyvosti rozrobky virtualnykh praktychnykh interaktyvnykh zasobiv navchalnykh dystsyplin dlia dystantsiinoho navchannia, Informatsiini tekhnolohii v osviti [Journal of Information Technologies in Education], no. 7, pp. 40-46. [in Ukrainian]

5. Mazur, M.P. and Yanovskyi, M.L. (2012), Virtualni interaktyvni navchalni zasoby – maibutnie dystantsiinoho navchannia dlia inzhenernykh napriamiv, Dystantsiyne navchannya v universyteti: dosyahnennya i perspektyvy, pp. 57-63. [in Ukrainian]

6. Oleksyuk, V.P. (2014), "Experience  Of  The  Organization  Of  Virtual  Laboratories  On The Basis Of Technologies Of Cloud Computing", Informatsiini tekhnolohii v osviti [Information Technologies in Education], Iss. 20, pp. 128-138, available at: http://ite.kspu.edu/issue-20/p-128-138 (accessed May 15, 2016) [in Ukrainian]

7. Panisheva, E.V. (2012), Vozmozhnosti LMS MOODLE dlya innovatsionnogo obucheniya studentov v VUZe, Tendentsii i innovatsii sistemyi obrazovaniya v XXI veke: teoriya, metodika i osnovyi prakticheskogo primeneniya v uchebnom protsesse, sotsiologiya i kultura : Sbornik nauchnyih materialov Otkryitoy distantsionnoy (zaochnoy) shkolyi-konferentsii, Moscow, 8 – 19 February 2012, available at: URL: http://konf.ychitel.com/ (accessed May 15, 2016) [in Russian]

8. Stepanyan, V.V. and Alekseev, V.P. (2015), "Virtual problem in engineering education and its solutions for increase of quality of education", Kontsept, no. 6, available at: URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problema-virtualnosti-v-inzhenernom-obrazovanii-i-puti-ee-resheniya-dlya-povysheniya-kachestva-obucheniya (accessed May 13, 2016). [in Russian]

9. Troitskiy D. I. Virtualnyie laboratornyie rabotyi v inzhenernom obrazovanii // Kachestvo. Innovatsii. Obrazovanie, # 2, 2008. – Rezhim dostupu: http://www.quality-journal.ru/data/article/375/files/Binder13.pdf. [in Russian]

10. Fitsula, M.M. (2010), Pedahohika vyshchoyi shkoly [Pedagogik at higher school], Akademvydav, Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian]

11. Franchuk, V.M. and Mykytenko, P.V. (2015), "Use Of Open Source Physics In Lcms Moodle", Information Technologies and Learning Tools, no. 1 (45), pp. 156-168, available at: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/ 1187/899 (accessed May 13, 2016). [in Ukrainian]

 
Яндекс.Метрика kapadokya travesti istanbul trv kapadokya gezilecek yerler kapadokya otelleri kapadokyada ne yenir kapadokya nerede kapadokya fotograf
travesti
trans istanbul