Logo
English

CONTENTS

Engineering and Educational Technologies. Quarterly theoretical and practical journal [Online journal]. 
– Kremenchuk: KrNU, 2018. – № 2 (22). – 80 p. 
– Available at: http://eetecs.kdu.edu.ua

Download journal apparatus

Development and Application of Pedagogical Science Achievements at Educational Practice

ASSESSMENT QUALITY OF TEACHING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS  
Luhova V., Yermolenko O.  (download)
[in Ukrainian]

An article on the study of approaches to assessing the quality of teaching in higher education institutions is devoted. Principles for assessing the quality of teaching are proposed. The technologies and methods for assessing pedagogical activity and the quality of teaching are presented. The main methods of reflexive analysis by the teacher of his own pedagogical activity have been analyzed. It is: checklists; reflexive diaries of lessons; transcripts, video and audio recordings of classes; questionnaire for students; mutual visits of colleagues. The technology of monitoring the quality of teaching in the university on the basis of feedback from students Investigated. The peculiarities of control over the quality of teaching, based on the results of visiting colleagues and managers (mutual visits), which can also be conducted in the form of an open class, are considered. The essence and functions of an open lesson are defined. The criteria for the analysis of open classes in some higher education institutions of Ukraine are considered.

Key words: quality of teaching, assessment of teaching quality, reflexive analysis of pedagogical activity, student questionnaires, open lessons.

1. Grigorash O. V., Trubilin A. I. (2017), Kompleksnaya otsenka kachestva podgotovki studentov i effektivnosti deyatelnosti kafedry, Krasnodar, KubGAU [in Russian].

2. Huzij N. V. (ed.) (2015), Pedahohichna tvorchist', majsternist', profesionalizm u systemi pidhotovky osvitians'kykh kadriv: zdobutky, poshuky, perspektyvy, Kyiv, Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

3. Ziaziun I. A. (ed.), Kramuschenko L. V., Kryvonos I. F. (2004), Pedahohichna majsternist',. Kyiv, Vyscha shkola  [in Ukrainian].

4. Matviienko P. I., Bilyk N. I., Novak O. O. (2006), Udoskonalennia pedahohichnoi majsternosti v umovakh osobystisno zoriientovanoi osvity, Poltava, POIPPO [in Ukrainian].

5. Isaeva T. Ye. (2010), Kompetentsii studentov i prepodavateley vysshey shkoly: sposoby formirovaniya i otsenivaniya, Rostov n/D, Rostovskiy gos. un-t putey soobshcheniya [in Russian].

6. Kolot A. M. (2005), Motyvatsiia personalu, Kyiv, KNEU [in Ukrainian].

7. Korotkov E. M. (2000) Issledovanie sistem upravleniya, Moscow, Izdatelsko-konsaltingovaya kompaniya “DeKa” [in Russian].

8. Sverdlova T. H. (2013) «Refleksyvnyj analiz protsesu vykladannia iapons'koi movy iak zasib pidvyschennia joho efektyvnosti», Inozemni movy, No1, pp. 56–61.

9. Laskov V. B., Alekseenko Yu. V.,. Tretyakova Ye. Ye, Logacheva Ye. A. (2016) «Obratnaya svyaz v obrazovatelnom protsesse: mnenie studentov o kachestve prepodavaniya» SCIENCES OF EUROPE, No10-2 (10), рр. 33-37 [in Russian].

10. Polyanskaya N. M. (2014) «Ispolzovanie obratnoy svyazi dlya kompleksnoy otsenki professionalnoy deyatelnosti prepodavatelya vuza», Pedagogicheskiy opyt: teoriya, metodika, praktika (Cheboksary, Okt 8, 2014) (ed. Shirokov O. N.), Cheboksary: TsNS «Interaktiv plyus», рр. 117-118 [in Russian].

11. Chandra M. Yu. (2014), «Tekhnologiya monitoringa kachestva prepodavaniya v vuze», Diskussiya, No 4 (45), рр. 139-144 [in Russian].

12. Guzairov M. B., Gerasimova I. B., Urazbakhtina L. R. (2009), «Sistemnyy podkhod k analizu kachestva prepodavaniya na osnove ekspertnykh otsenok» Vestnik UGATU, Upravlenie v sotsialnykh i ekonomicheskikh sistemakh. vol.. 12, No 1 (30). рр. 91-95 [in Russian].

13. Matviishyn Ye. H., Matviishyna I. L. (2008) «Metodyka analizu iakosti roboty vykladacha iak element modernizatsii systemy pidhotovky publichnykh sluzhbovtsiv», Naukovyj visnyk «Demokratychne vriaduvannia» (electronic journal), No. 2, Available at:http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik2/fail/Matviyishyn.pdf. [in Ukrainian].

14. Chernova S. A., Alieva M. Yu. (2012), «Problemy i opyt otsenki kachestva prepodavaniya v vysshey shkole kak faktor povysheniya konkurentosposobnosti vuza» Vestnik dagestanskogo nauchnogo tsentra RAO, No 3. рр. 79-86 [in Russian].

15. Esh S. M. (2012), «Vidkryti zaniattia u vyschykh navchal'nykh zakladakh iak forma kontroliu protsesu navchannia» Vyscha shkola, No 3. рр. 84-91 [in Ukrainian].

16. Tokareva V. I., Petrenko O. V., Kliuchova L. S. (2017), Polozhennia pro provedennia ta otsiniuvannia vidkrytykh zaniat' u Donets'komu derzhavnomu universyteti upravlinnia, Mariupol', DonDUU [in Ukrainian].

17. Sums'kyj natsional'nyj ahrarnyj universytet (2013), Polozhennia pro vidkryti zaniattia. Sumy, Sums'kyj natsional'nyj ahrarnyj universytet, Available at: www.sau.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3839:2014-05-14-07-48-45&catid=274 [in Ukrainian].

18. Umans'kyj derzhavnyj pedahohichnyj universytet imeni Pavla Tychyny (2017) Polozhennia pro vidkryti navchal'ni zaniattia v Umans'komu derzhavnomu pedahohichnomu universyteti imeni Pavla Tychyny, Uman', Available at: https://udpu.org.ua/files/ news/2017/07/05/files/polozhennya_pro_vidkryti_navchalni_zanyattya.pdf [in Ukrainian].

19. Chernivets'kyj natsional'nyj universyt imeni Yuriia Fed'kovycha (2015), Polozhennia  pro orhanizatsiiu ta provedennia  vidkrytykh navchal'nykh zaniat' v  Chernivets'komu natsional'nomu universyteti imeni Yuriia Fed'kovycha, Chernivtsi, Chernivets'kyj natsional'nyj universyt imeni Yuriia Fed'kovycha, Available at:http://www.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/ scienc/02%20osvitniad/02 [in Ukrainian].

20. Natsional'nyj universytet vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, (2016), Polozhennia pro provedennia vidkrytykh zaniat' v Natsional'nomu universyteti vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, Chernivtsi, Natsional'nyj universytet vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, Available at: http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti [in Ukrainian].

RELEVANT ISSUES OF THE INTRODUCTION OF INTERNATIONALIZATION IN MANAGEMENT OF UNIVERSITY  
Achkasova S.  (download)
[in Ukrainian]

The article substantiates the actual issues of introduction of internationalization in the management of university. It is determined that one of the forms of internationalization of education is the internationalization of educational programs. It has been determined that an internationalized educational program should have an international or global content, curricula that teach internationally recognized professional qualifications, use common or double diplomas in cooperation with another international university, be aimed at cross-cultural communication and intercultural skills training. It is substantiated that the internationalization of the curriculum should be based on three components: international experience, language skills and intercultural understanding, which will enable the formation of such competencies as: the ability of global thinking, understanding of professional competences in the global perspective; assessment of complex and interacting factors that promote intercultural relations, the ability to apply international standards and practices within the discipline or professional field.

Keywords: internationalization of educational programs, internationalization of curriculum, competence, management of university.

1. Verbic'ka S. V. (2010), Zabezpechennja jakostі vicshoї osvіti v umovah іnternacіonalіzacії global'nogo osvіtn'ogo prostoru, Porіvnjal'no-pedagogіchnі studії, № 3-4, pp. 78-86. [in Ukrainian]

2. Dan'ko, N. І. (2015), Elektronna іnternacіonalіzacіja vicshoї osvіti // Problemi suchasnoї osvіti, Vip. 6, pp. 46-50. [in Ukrainian]

3. Debich, M. A. (2017), Іnternacіonalіzacіja vicshoї osvіti : svіtovij dosvіd :monografіja, Sumi : Unіversitets'ka kniga, 2017, 291 p. [in Ukrainian]

4. Kozієvs'ka, O. І. (2012), Strategії іnternacіonalіzacії vicshoї osvіti : mіzhnarodnij dosvіd ta ukraїns'kі perspektivi,Vicsha shkola, 2012, № 7, pp. 30-39. [in Ukrainian]

5. Korsak, K. V., Lastovchenko, І. O. (2007) Vicsha osvіta і Bolons'kij proces : navch. posіb., K. : MAUP, 2007, 352 p. [in Ukrainian]

6. Kravchenko, A. S. (2016) Elektronne navchannja v umovah іnternacіonalіzacії vicshoї osvіti, Socіal'nі tehnologії : aktual'nі problemi teorії ta praktiki, Vip. 72, pp. 94-100. [in Ukrainian]

7. Nacіonal'nij Erazmus+ ofіs v Ukraїnі (proekt ЄS – veb-portal). – Availed at: http://www.erasmusplus.org.ua. [in Ukrainian]

8. Zaharchenko, V. M., Kalashnіkova, S. A., Lugovij, V. І., Stavic'kij A. V., Rashkevich, Ju. M., Talanova Zh. V. (2014), Nacіonal'nij osvіtnіj glosarіj : vicsha osvіta, 2-e vid., pererob. і dop. / Za red. V.G.Kremenja, K. : TOV «Vidavnichij dіm «Plejadi», 2014, 100 p. [in Ukrainian]

9. Nіtenko, O. V. (2015), Іnternacіonalіzacіja vicshoї osvіti jak faktor rozvitku unіversitetu, Osvіtologіchnij diskurs, № 2(10), pp. 205-216. [in Ukrainian]

10. Pro zatverdzhennja Nacіonal'noї ramki kvalіfіkacіj : Postanova Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraїni № 1341 vіd 23.11.2011 r. –Availed at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. [in Ukrainian]

11. Sbruyeva, A. A. (2013), Іnternacіonalіzacіja vicshoї osvіti : prіoriteti kompleksnoї strategії Єvropejs'kogo Sojuzu, Vicsha osvіta Ukraїni, № 3, pp. 89-95. [in Ukrainian]

12. Solocshenko, V. M. (2012), Іnternacіonalіzacіja unіversitets'koї osvіti : dosvіd nіmec'komovnih kraїn : monografіja, Sumi : Vidavnicho-virobniche pіd-vo «Mrіja», 176 p. [in Ukrainian]

13. Chernjakova, Zh. Ju. (2012) Іnternacіonalіzacіja osvіtn'ogo prostoru starshoї shkoli Velikoї Britanії, dis. kand. ped. nauk : 13.00.01, Sumi, 2012, 259 p.

14. Chernjakova, Zh. Ju. (2015) Porіvnjal'na harakteristika modelej іnternacіonalіzacії osvіtn'ogo prostoru, Ukraїns'kij pedagogіchnij zhurnal, № 4, pp. 242-250. [in Ukrainian]

15. Chirva, A. S. (2012) Tendencії іnternacіonalіzacії zmіstu vicshoї osvіti v unіversitetah Kanadi, dis. kand. ped. nauk : 13.00.01, Sumi, 269 p. [in Ukrainian]

16. Shitіkova, S. P. (2016) Programi Єvropejs'kogo Sojuzu dlja reformuvannja vicshoї osvіti, Osvіtologіchnij diskurs, № 2, pp. 53-64. [in Ukrainian]

17. Altbach, P., Knight J. (2006) The internationalization of higher education: Motivations and realities, Journals of Studies in International Education, Vol. 11 (3–4), pp. 290–305.

18. Bartell, M. (2003) Internationalization of Universities : A University culture-based framework, Higher Education. The Netherlands. Kluwer Academic Publishers, № 45, pp. 43–70.

19. De Wit, H., Hunter, F., Howard, L., Egron-Polak E. (2015)Internationalisation of Higher Education. Study, Brussels, European Parliament, 319 p.

20. Fielden, J. (2008) The practice of internationalization: Managing International Activities in UK Universities, UK : Higher Education International Unit, 70 p.

21. Hahn, K. (2001) Begriffsklärung der «Internationalisierung der Curricula», Beiträge zur Hochschulforschung, pp. 25–26.

22. Knight, J. Higher Education in Turmoil: The Changing World of Internationalization, Rotterdam, Netherlands : Sense Publishers, 441 p.

23. Mason, J., Stanley, D. (1997) Preparing Graduates for the Future: International Learning Outcomes, Vancouver : AUCC, pp. 12-16.

24. Mestenhauser, J. (1998) International Education on the Verge: In Search of a New Paradigm, International Educator, Vol. 7, pp. 20-28.

25. Nilsson, B. (2000) Internationalising the Curriculum : A Position Paper, Amsterdam : EAIE, pp. 22-28.

26. OECD (1999) Quality and Internationalisation in Higher Education, Paris, France : OECD Publishing,  272 p.

27. Rudzki, R. (1998) The strategic management of internationalisation : Towards a model of theory and practice. PhD dissertation (Education), Tyne : University of Newcastle, 521 p.

28. Schnitzer, K., Körte, E. (2001) Fallstudien zur Internationalisierung des Curriculums an deutschen Hochschulen Nationaler Bericht für das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF), – pp. 47-49.

29. Teichler, U. (2011) Die Moderation wachsender Komplexität der Internationalisierung , Hochschule innovative, pp. 14–15.

30. Teichler, U. (2004) The changing debate on internationalisaton of higher education, Higher education, Vol. 48, pp. 5–26.

31. Wende, M. C. van der. (1997) Internationalising the Curriculum in Higher Education, Tertiary Education and Management, Vol. 2, No. 2, pp. 186-195.

32. Wende, M. van der. (1997) Internationalising the Curriculum in Dutch Higher Education, Journal of Studies in International Education, № 1/2, pp. 42–56.

MATHEMATICAL CHEMISTRY - THE MOST IMPORTANT COMPONENT OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE ACTIVITY OF FOREIGN STUDENTS  
Beshentseva O., Datsenko V.  (download)
[in Ukrainian]

The article deals with the most important issues of organization, conduct and methodological value of integrated teaching, as a special type of training for the preparation of foreign students of preparatory faculties. The theoretical aspects of the mathematical approach considered in the study of chemistry are important for quantitative assessment of the laws of chemical processes that allow us to logically substantiate chemical laws and theories. It is shown that the explanation of the educational material in the "Chemistry" class for foreign students is greatly facilitated when using various mathematical models, when the explanations of a specific chemical material are translated into mathematical language in the form of formulas, equations and various mathematical schemes. The introduction of integration into the course of chemistry of mathematical methods promotes the formation of students' ability to apply mathematical elements in applied chemical problems, and also increases the motivation of students for active educational and cognitive activity. It is the reliance on mathematical methods in lectures, laboratory and practical exercises that is most effective for the systematization and assimilation of knowledge and allows foreign students in an accessible form to master a sufficiently large volume of theoretical material on chemistry.

Keywords: educational process, integrated learning, cognitive activity, foreign students, preparatory faculties.

1. Zagal'nі vіdomostі pro vishchu osvіtu v Ukraїnі //www.mon.gov.ua/education/ higher/higher.

2. Galusha A. V. Mіzhpredmetnі zv’yazki yak chinnik optimіzatsії protsesu navchannya [Elektronniy resurs] / A. V. Galusha // http://intkonf.org/galusha-av-mizhpredmetni-zvyazki-yak-chinnik-optimizat-siyiprotsesu-navchannya/.

3. Kozlovs'ka І. M. Printsipi didaktiki v kontekstі іntegrativnogo navchannya / І. M. Kozlovs'ka, Ya. M. Sobko // Pedagogіka і psikhologіya. – 1998. – № 4. – S.48-51.

4. Muzal'ov O. O. Mіzhpredmetnі zv’yazki yak zasіb pіdvishchennya pedagogіchnoї maysternostі / O. O. Muzal'ov // Pedagogіka і psikhologіya profesіynoї osvіti: naukovo-metodichniy zhurnal. – 2005. – №6. – S. 7-16.

5. Chasova E. V. Osoblivostі navchannya khіmії іnozemnikh slukhachіv pіdgotovchogo vіddіlennya / E. V. Chasova, O. V. Demchishina // Molodiy vcheniy. – 2017. – № 10. – S. 575-577.

6. Bulgakova N. B. Osobennosti tekhnologii obucheniya khimii inostrannykh studentov na etape dovuzovskoy podgotovki / N. B. Bulgakova // Tematichniy vipusk «Іntegratsіya vishchoї shkoli Ukraїni do єvropeys'kogo ta svіtovogo prostoru». Vishcha osvіta Ukraїni. – 2012. – № 1 (dodatok 1). – S. 190 – 196.

Information and Communication Technologies at Education

PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION IN EDUCATIONAL PROCESS OF ELECTRONIC INTERACTIVE MATERIALS FOR STUDENTS OF ENGINEERING SPECIALTIES  
Bilous O., Нovorun T., Berladir K., Dynaeva M.  (download)
[in Ukrainian]

The article is devoted to the problem of developing and introducing virtual courses of distance learning courses into the educational process. In the paper features of the formation and application of virtual laboratory work, simulators, interactive practical tasks in engineering disciplines are considered. Based on the experience of introducing remote technologies into the educational process at the Sumy State University for engineering specialties, a complex of competencies that are formed during the students' work on the corresponding tasks, taking into account the influence of the information component, is covered. The efficiency of application of virtual educational objects in the educational process according to the distant form is analyzed. The analysis of their advantages and disadvantages during the formation of the competency paradigm of the professional personality of the student-engineer.

Key words: virtual educational objects, virtual laboratory work, electronic simulator.

1. Kuzmina N.A., (2014), "The Effectiveness of the Process of Teaching and Learning", Eastern European Scientific Journal, № 5, p. 121-126.  [in Russian]

2. Yagupov V.V., Svistun V.I., (2007), "Competency Approach to the Training of Specialists in the Higher Education System", Pedagogical, Psychological Sciences and Social Work, Vol. 71, p. 4-8. [in Ukrainian]

3. Anisimov M.V., (2006), "Didactic principles of constructing laboratory exercises in physics with the use of PCs", Scientific notes of the KDPU, issue 66, p. 200-204.  [in Ukrainian]

4. Mazur M.P.,  Petrovsky S.S.,  Yanovsky M.L., (2010) ,"Features of the development of virtual practical interactive means of teaching disciplines for distance learning", Information technology in education, № 7, p. 40-46. [in Ukrainian]

5. Evstifeev V.A, Cherny A.P., Velichko T.P., (2005), "Virtual complex for educational process and scientific research", Problems of automated electric drive. Theory and practice: messenger "KhPI", topic issue 45, p. 25-28. [in Russian]

6. Akyol Z., Garrison D., (2008), "The development of a community of inquiry over time in an online course: Understanding the progression and integration of social, cognitive and teaching presence," Journal of Asynchronous Learning Network, Vol. 12 (2-3), p. 3-23. [in English]

7. Veledinskaya S.B., Dorofeeva M.Yu., (2015), "Effective support of e-learning: technologies for involving and retaining students", Educational Technologies, № 3, p. 104-115. [in Russian]

8. Polat E. S., (2004), Theory and practice of distance learning. Moscow, Russia: Izd. Center "Academy". [in Russian]

9. Kozlovsky E.O., Kravtsov G.M., (2011), "Virtual laboratory in the structure of the distance learning system", Information technology in education, № 10, p. 102-109. [in Ukrainian]

10. Polat E.S., Bukharkin M.Yu.,  Moiseev M.V., (2003), New pedagogical and information technologies in the education system. Moscow, Russia: Publishing Center "Akademiya".  [in Russian]

11. Bilous O.A., Нovorun T.P., (2012), "Peculiarities of introduction of remote technologies into the educational process in high school", onscientific-practical. conf. Distant education of the XXI century: problems, experience, perspectives, Belgorod,  p. 19-24. [in Ukrainian]

12. Нovorun T.P., Bilous O.A., Gaponova O.P., (2012), "Virtual laboratory practice as an element of practical training of a specialist-material scientist" on the science-method. conf. Electronic means and remote technologies for life-long learning, Sumy,  p. 64-65. [in Ukrainian]

FEATURES OF MULTIMEDIA LECTURES FROM TECHNICAL DISCIPLINES  
Tsarenko O.  (download)
[in Ukrainian]

The article is devoted to the problems of developing and using multimedia lectures on technical subjects in the educational process. The wide use of this training tool is conditioned by the specifics of the modern information space and the interaction of students with it in the conditions of the reorganization of higher education. A feature of presentations that explain the various technological operations is the presentation of their physical essence, the demonstration of the work of the working bodies of the equipment, which can be successfully implemented using flash-models. It is shown that the use of various types of information (text, graphics, animation, video), as well as various effects of the appearance of educational material in lecture presentations, allows the formation of a specific system for managing the delivery of educational material, fully provides a fundamental principle of didactics − visibility, contributes to a better understanding students of educational material, creates the necessary emotional background for increasing interest in learning and improves the quality of education.

Key words: information technologies, multimedia lecture, computer simulation, Flash-model.

1. Bykov, V.Ju. (2009), Modeli organizacijnyh system vidkrytoi' osvity: Monografija, Kyi'v: Atika. [in Ukrainian]

2. Dronov, V.A. (2006), Macromedia Flach, Moskva: Yzd. dom «Vyl'jams».  [in Russian]

3. Kremen', V.G (2006), ''Informacijno-komunikacijni tehnologii' v osviti i formuvannja informacijnogo suspil'stva'', Informatyka ta informacijni tehnologii' v navchal'nyh zakladah, Iss. 6. – рр. 5–9. [in Ukrainian]

4. Manako, A.F. (2014), ''Strategichni pytannja vprovadzhennja IKT u navchal'nyj proces'', Informatyka ta informacijni tehnologii' v navchal'nyh zakladah, Iss. 5, рр. 3-10. [in Ukrainian]

5. Matlin, M.M., Shandybina, I.M., and Topilin M.V., Goncharenko A.N. (2015), ''Mul'timediynye lektsii po distsipline «Detali mashin»'', Inzhenernoe obrazovanie, Iss. 17, pp. 28−32. [in Russian]

6. Nil'sen, Ya. (2003), Veb-dizayn, SPb.: Simvol-Plyus. [in Russian]

7. Tsarenko, O.M. (2011), ''Osoblyvosti stvorennja elektronnyh navchal'nyh posibnykiv na osnovi strukturuvannja navchal'nogo materialu'', Naukovi zapysky. Serija: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi' i tehnologichnoi' osvity, v. 2, pp. 166–172. [in Ukrainian]

APPLICATION OF THE SERVICE LEARNINGAPPS IN THE OLYMPIАD OF SPECIAL DISCIPLINES IN MEDICAL EDUCATION INSTITUTIONS  
Iliasova Yu.  (download)
[in Ukrainian]

The article shows real interactive using of the service LearningApps in the process of professional training of future junior medical staff during in the study of professional disciplines. The article discusses features of organization and holding of Olympic competition of students in Vinnytsia medical college, including professional discipline «Nursing in psychiatry and narcology». The author formulated methods of competition, which includes a control test, game exercises created in the Web service LearningApps. The structure of the Olympiad is made in the form of a modern innovative tool – mental map was demonstrated. It is concluded that information and communication technologies (ICT) are the main tools for modernizing medical education and economic growth of  our society.

Key words: information and communication technologies, future junior medical staff, Web service LearningApps.

1. Sidorov S.V. (2013), Vozmozhnosti veb-servisa LearningApps.org v prepodavanii vuzovskogo kursa pedagogiki, [The possibilities of the LearningApps.org web service in teaching high school pedagogy], Podgotovka konkurentosposobnogo spetsialista kak tsel sovremennogo obrazovaniya, [Preparing a competitive specialist as the goal of modern education], pp. 101-105. [in Russian]

2. Sablina M.A. (2017), Interaktyvne seredovyshche LearningApps yak instrument vykladu teoretychnoho materialu v protsesi fakhovoi pidhotovky studentiv, [Interactive LearningApps environment as a tool for presenting theoretical material in the process of students professional education], Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu, [An open educational e-environment of a modern university], – no. 3, pp. 288-294. [in Ukrainian]

3. LearningApps.org – sozdanie multimediynyih interaktivnyih uprazhneniy, available at: http://learningapps.org/ about.php. (accessed 01.05.2018) [in Russian]

4. Shakhina I.Yu. (2016), Orhanizatsiia kontroliu yakosti znan studentiv iz vykorystanniam elektronnoho testuvannia, [Organization of quality control of students' knowledge using electronic testing], Fizyko-matematychna osvita, [Physical and mathematical education], no. 4(10), pp. 152-157. [in Ukrainian]

5. Taran I.B. Zastosuvannia LearningApps.org maibutnimy vykhovateliamy dlia stvorennia interaktyvnykh vprav, [Apply LearningApps.org to future educators to create interactive exercises], available at:http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/TARAN_88_1417785843_file.docx(accessed 01.05.2018) [in Ukrainian]

6. Nakazy Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu: № 29 vid 16.01.2012, № 360 vid 26.03.2012 «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Vseukrainski uchnivski olimpiady, turniry, konkursy z navchalnykh predmetiv, konkursy-zakhysty naukovo-doslidnytskykh robit, olimpiady zi spetsialnykh dystsyplin ta konkursy fakhovoi maisternosti», [Orders of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports: «On Approval of the Regulations on All-Ukrainian Student Olympiads, tournaments, competitions on educational subjects, contests-defense of research works, competitions on special  disciplines and competitions of professional skill»]. available at:https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/25394/(accessed 01.05.2018) [in Ukrainian]

7. Nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy vid 13.12.2012 № 1410 «Polozhennia pro provedennia Vseukrainskoi studentskoi olimpiady», [Order of the Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine «Regulations on the All-Ukrainian Student Olympiad»], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z2207-12 (accessed 01.05.2018) [in Ukrainian]

8. Vakaliuk, I.P. Serediuk, N.M. Serediuk, V. N. and Denina, R.V. (2015), Metodolohichni aspekty provedennia studentskoi predmetnoi olimpiady z dystsypliny «Vnutrishnia medytsyna», [Methodological aspects of conducting a student's subject Olympiad on discipline "Internal Medicine"], Medychna osvita, [Medical education], no 4, pp. 83-86. [in Ukrainian]

9. Kirpichenok, L.N., Skreblo E.I., Golovko E.S., and Tihon T.V. (2012), Predmetnaya olimpiada po klinicheskoy laboratornoy diagnostike kak sposob formirovaniya u studentov professionalno-motivirovannogo myishleniya, [Subject Olympiad in Clinical Laboratory Diagnostics as a Method of Forming Professionally Motivated Thinking in Students], Vestnik Vitebskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta, [Vestnik of the Vitebsk State Medical University], no 3, pp. 125-133 [in Russian]

10. Zakon Ukrainy pro psykhiatrychnu dopomohu vid 22.02.2000 № 1489-III, [The Law of Ukraine on Psychiatric Aid], ( Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy),– no.1/ 6, pp. – S. 143. [in Ukrainian]

APPLYING OF INTERNET-TECHNLOGY “BLOG” IN HIGHER EDUCATION  
Harkusha O.  (download)
[in Ukrainian]

The article is devoted to the necessity of updating of educational process at higher educational establishments by integrating of the latest Internet technologies in everyday study of students both academic and home. More attention is focused on such new aspect as web 2.0 technology, which is in constant development nowadays, “blog”, and “blogging” in particular. The article shows the raising annual statistics of creating and usage of blogs by users, most of whom are students. The main reasons of such popularity of blogs are named as interactivity, openness and availability of such kind of web site as blog for all the users of the Internet. Such kind of work as blogging is proposed to apply in order to maintain constant contact between a teacher and a student or between one or some academic groups of students as the main function of blog is communicative function. Due to comments, it is possible to improve written language, read and correct personal mistakes and mistakes of other group mates, receive feedbacks, share experience and gain new experience from other people from all over the world. The article defines the concepts “weblog” and “website”. It gives the brief history of the emergence of the notion “blog”. The main differences of blog from the usual site are included in the work. The author describes some known types of blogs that were considered previously by other scientists. Also the author pays attention to the classification of blogs according to their creators. The main features of blogging by the teacher, the individual student and the academic group are considered. The main advantages and disadvantages of using this type of Internet technologies are determined. Also it defines some famous web platforms for those who are interested in creating of their own blog. The name of the program given by the famous corporation in order to provide connection and communication between teachers from different parts of Ukraine is also named in the work.

Keywords: Internet-technologies, blog, education, web 2.0 technology.

1. Hlushok, L.M. (2017), Vykorystannia podkastiv i blohiv u protsesi formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh vchyteliv anhliiskoi movy, available at: https://naub.oa.edu.ua/2017/ (accessed May 10, 2018) [in Ukrainian]

2. Holub, T.V. (2011), Vykorystannia blohu yak innovatsiinoho metodu formuvannia profesiinoi kompetentsii maibutnoho vchytelia frantsuzkoi movy zasobamy inshomovnoi komunikatsii, available at: file:///D:/ Nznuoaf_2011_19_60.pdf (accessed December 21, 2017) [in Ukrainian]

3. Danyliuk, S.S. (2014), Podkast yak zasib formuvannia profesiinoi kompetentnosti suchasnykh fakhivtsiv, available at: file:///D:/ /Pfto_2014_34_24.pdf (accessed May 10, 2018) [in Ukrainian]

4. Kondakova, V.P. (2014), Vykorystannia internet-tekhnolohii «bloh» u navchanni inozemnii movi u vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladakh, available at: file:///D:/ B8/Nzfn_2014_3_48.pdf (accessed May 10, 2018) [in Ukrainian]

5. Labudko, S.P. Bloh yak suchasnyi zasib vzaiemodii vchyteliv, available at:http://conf.vntu.edu.ua/eiron/2013/pdf/18.pdf (accessed May 10, 2018) [in Ukrainian]

6. Matkovska, O. (2015), Perspektyvy linhvistychnykh doslidzhen blohiv, available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/32521/1/31-128-131.pdf(accessed May 10, 2018) [in Ukrainian]

7. Ponomareva, N.S. Vykorystannia blohiv u navchanni informatyky maibutnikh uchyteliv matematyky, available at:https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/11359/98.pdf (accessed December 21, 2017) [in Ukrainian]

8. Prykhodko, A.M. (2013), Vykorystannia bloh-tekhnolohii u protsesi vykladannia rosiiskoi movy yak inozemnoi, available at: http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/full/340.pdf (accessed May 10, 2018) [in Ukrainian]

9. P’iankovska, I.V. (2015), Vedennia blohiv dlia navchannia inshomovnoi leksyky (na materiali dystsypliny «Slovnykovyi zapas» dlia studentiv druhoho kursu spetsialnosti «Anhliiska mova i literatura»), available at:https://naub.oa.edu.ua/2015/ (accessed May 10, 2018) [in Ukrainian]

10. Campbell, A.P. (2003), Weblogs for Use with ESL Classes, available at:http://iteslj.org/Techniques/Campbell-Weblogs.html (accessed May 10, 2018) [in Ukrainian]

11. McIntosh, E. From learning logs to learning blogs. Scottish Centre for Information on Language Teaching and Research, available at:http://www.scilt.org.uk/Portals/24/Library/slr/ issues/13/SLR13_McIntosh.pdf (accessed May 10, 2018) [in Ukrainian]

 Яндекс.Метрика