Logo
Russian (CIS)

Тематичний випуск ґрунтується на матеріалах І Міжнародна науково-практичної конференції:
«Сучасна вища освіта : реалії, проблеми, перспективи»
(Кременчук, 15 – 16 жовтня 2015 р.)

Содержание

Інженерні та освітні технології.
Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал].
Тематичний випуск: «Сучасна вища освіта : реалії, проблеми, перспективи»
– Кременчук : КрНУ, 2015. – Вип. 3 (11). – 216 с.
– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Скачать

ВСТУПНЕ СЛОВО  
М. В. Загірняк
[in Ukrainian]

ДО УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ  
В. Г. Кремень
[in Ukrainian]

ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ І ОСВІТИ – НЕОБХІДНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  
М. В. Загірняк, В. В. Никифоров, С. А. Сергієнко
[in Ukrainian]

МОБІЛЬНІСТЬ– ШЛЯХ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР  
В. М. Шамардіна
[in Ukrainian]

ВИМОГИ РИНКУ В СФЕРІ СТАНДАРТІВ НА ТОВАРИ І ПОСЛУГИ ТА ЇХ ПРОСУВАННЯ В НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ  
С. І. Кузьмін, О. О. Павленко
[in Ukrainian]

ПЕДАГОГІЧНІ СИСТЕМИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ  
В. В. Прошкін, І. О. Прошкіна
[in Ukrainian]

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ  
Т. Б. Поясок, О. І. Беспарточна
[in Ukrainian]

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУ ЯК РЕСУРСУ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ  
Г. Ф. Москалик
[in Ukrainian]

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ  
І. О. Солошич, О. М. Солошич
[in Ukrainian]

ЮРИДИЧНА ОСВІТА І ЮРИДИЧНА НАУКА: ЧИ МОЖЛИВЕ ЇХНЕ ВІДОКРЕМЛЕНЕ ІСНУВАННЯ?  
І. І. Митрофанов
[in Ukrainian]

РЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  
В. Д. Шаповал
[in Ukrainian]

ПОЗИТИВНА МОТИВАЦІЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – УМОВА УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ  
С. М. Сошенко
[in Ukrainian]

РОЛЬ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ПОВІТОВОГО ЗЕМСТВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ НАРОДНИХ ВЧИТЕЛІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ  
В. О. Крот, М. М. Савінцев
[in Ukrainian]

ФОРМУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ  
Ю. О. Артеменко, Ю. М. Шульженко
[in Ukrainian]

ПИТАННЯ САМОЗДІЙСНЕННЯ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  
Л. В. Герасименко, Н. М. Кузнєцова
[in Ukrainian]

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІВНЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ  
Р. М. Білоус, Д. О. Писаренко
[in Ukrainian]

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІ  
Л. А. Олексієнко
[in Ukrainian]

ПРОБЛЕМА ГУМАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ У ПОГЛЯДАХ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ ХІХ СТОЛІТТЯ  
І. А. Кузнецова
[in Ukrainian]

ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ВЧИТЕЛЯ РІДНОЇ МОВИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ ПОЛЬЩІ
В. А. Левицька
[in Ukrainian]

ЯКИХ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК У СФЕРІ СТАНДАРТІВ ПОТРЕБУЄ РИНОК: ВІДПОВІДЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
О. В. Кондрашова
[in Ukrainian]

ПРОВІДНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ
В. В. Лаппо
[in Ukrainian]

ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ І ОСВІТИ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ВИЩОЇ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ШКОЛИ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Т. В. Лутаєва
[in Ukrainian]

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К ВОСПИТАНИЮ ДУХОВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Г. С. Федьков
[in Russian]

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ПРОЦЕССЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
О. В. Вожгурова
[in Russian]

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
А. А. Воронова
[in Russian]

МЕДІА ЯК ОДИН ІЗ БАЗОВИХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ЦІННІСНУ ОСНОВУ ПОЛЬСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Л. Р. Пелех
[in Ukrainian]

ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВЗН
В. А. Фрицюк
[in Ukrainian]

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
Л. М. Мержвинский, Е. А. Маркевич
[in Russian]

ПОСТСОВЕТСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА В БОЛОНСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: НАДЕЖДЫ И МИРАЖИ
А. Б. Бизунков, Г. И. Пиловец
[in Russian]

МОТИВ ТА МОТИВАЦІЯ: ТОЧКИ ДОТИКУ
Б. С. Коломієць
[in Ukrainian]

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ

КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИШУ У ЗДІЙСНЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Н. П. Волкова, О. Фаєрман
[in Ukrainian]

ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
В. В. Желанова
[in Ukrainian]

ПІСЛЯДИПЛОМНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ
С. А. Сергієнко, А. І. Гладир, М. Г. Дернова
[in Ukrainian]

TEACHING METHODS IN PROFESSIONAL LANGUAGE ACQUISITION
T. V. Chrdileli
[in English]

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЛОСОФІЇ СТУДЕНТАМ-БАКАЛАВРАМ ІНЖЕНЕРНИХ НАПРЯМІВ  
Т. М. Плаксій
[in Ukrainian]

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАМІРІВ АБІТУРІЄНТІВ  
Р. М. Білоус
[in Ukrainian]

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
О. І. Беспарточна, І. В. Ховрак
[in Ukrainian]

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ  
О. С. Грицюк
[in Ukrainian]

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ, СПЕЦИФИКА, ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ  
Р. В. Загорулько, Л. С. Дьяченко, А. Г. Маркевич
[in Russian]

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
Е. В. Коваленко
[in Russian]

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ З МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ  
К. В. Польгун
[in Ukrainian]

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ  
Н. Г. Богданова
[in Ukrainian]

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТСТВА ДО ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  
А. С. Улановська
[in Ukrainian]

ПЕРЕХОД ГОСУДАРСТВА НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Н. А. Ракова, И. М. Прищепа
[in Russian]

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА СРЕДСТВАМИ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ  
О. В. Махиня
[in Russian]

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
И. Е. Керножицкая, О. Г. Волощенко, Е. А. Маркевич
[in Russian]

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС  
Ю. С. Матвієнко
[in Ukrainian]

АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МЕТОДУ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ У НІМЕЧЧИНІ КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.  
А. Ш. Хамаршех
[in Ukrainian]

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
С. С. Романенко, В. А. Огарь
[in Russian]

ІННОВАЦІЇ У ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

СУЧАСНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ ЯК ОСНОВА ЛЕКЦІЙНИХ КУРСІВ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН  
Б. М. Горкунов, В. М. Шамардіна, С. Г. Буряковський, А. С. Маслій
[in Ukrainian]

ВІРТУАЛЬНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ ДО ВСТУПУ У ВНЗ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ З ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ  
О. П. Чорний, В. О. Огарь, С. С. Романенко, О. М. Кравець, М. А. Усенко, О. В. Білик
[in Ukrainian]

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СТЕНДОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  
А. В. Чермалых, И. Я. Майданский
[in Russian]

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ  
Г. А. Сивякова, А. П. Черный, П. Тытюк
[in Russian]

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ КІБЕРНЕТИЧНОЇ МОДУЛІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ  
О. П. Чорний, В. К. Титюк, А. Бердай
[in Ukrainian]

КОМПЛЕКС ТЕХНІЧНИХ ТА ВІРТУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ  
А. Л. Перекрест, Г. О. Гаврилець
[in Ukrainian]

СПРЯМОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  
О. А. Чорна
[in Ukrainian]

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРОМИСЛОВИХ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ  
Є. В. Бурдільна, Е. Валле
[in Ukrainian]

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ  
Л. П. Максимова
[in Ukrainian]

ЗНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
І. С. Ануріна
[in Ukrainian]

ПОРТФЕЛЬ WEB-РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
М. Ю. Мартиненко
[in Ukrainian]

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ХВИЛЬОВОЇ ОПТИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ  
І. В. Сальник
[in Ukrainian]

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  
Д. В. Будянський
[in Ukrainian]

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
Е. В. Кунтуш, Т. И. Сиверская
[in Russian]

 
Яндекс.Метрика