Logo
Russian (CIS)

 

Содержание

Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]
– Кременчук : КрНУ, 2017. – Вип. 2 (18). – 62 с.
– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Скачать справочно-вспомогательные данные

Разработка и внедрение достижений педагогической науки в образовательную практику

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 015.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)
Бакум З. П., Хоцкина С. Н., Ткачук В. В.  (скачать)
[in Ukrainian]

В современном отечественном образовании упрочивается компетентностная парадигма образования, связанная с поиском новых концептуально-методологических основ, моделей подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием, переосмыслением государственных образовательных стандартов. Авторами проанализировано отечественные и зарубежные стандарты подготовки будущих инженеров-педагогов. На основе анализа выделены профессиональные компетенции, которые предложено распределить на загально-професиональные и специализировано-професиональные. Представлена общая характеристика Временного Стандарта высшего образования Украины, которой предусмотрена подготовка специалистов со степенью высшего образования бакалавр по специальности 015.10 "Профессиональное образование (компьютерные технологии)". Целью Стандарта определено формирование интегральной компетентности; общих компетентностей; профессиональных компетентностей по видам деятельности (проектно-технологическая, производственно-технологическая, организационно-управленческая, учебно-исследовательская (инновационная). Нормативное содержание подготовки соискателей высшего профессионального образования сформулировано в сроках результатов обучения. Предложена Матрица соответствия определенных Стандартом компетентностей дескрипторам НРК и Матрица соответствия определенных Стандартом результатов обучения и компетентностей.

Ключевые слова: стандарты, профессиональное образование, профессиональные компетентности, будущие инженеры-педагоги.

1. Заблоцька О. С. Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / О. С. Заблоцька // Вісник Житомирського державного університету. – 2008. – Вип. 40. – Педагогічні науки. – С. 63–68. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/2473/1/63-68.pdf

2. Закон «Про вищу освіту»: за станом на 20.06.2016 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

3. Європейська довідкова система ключових компетенцій (Key Compétences for Lifelong learning: A European Référence Framework – IMPLEMENTATION OF «EDUCATION AND TRADMING 2010», Work programme, Working Group В «Key Compétences»), 2004.

4. Класифікатор професій : ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005 ; Чинний від 2010-11-01. – (Національний класифікатор України).

5. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи (Бібліотека з освітньої політики) : колективна монографія ; під заг. ред. О. В. Овчарук ; Міністерство освіти і науки України. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

6. Международная стандартная классификация образования (МСКО) 2011 // [Електронний ресурс] / Інститут статистики ЮНЕСКО, 2013. – 87 с. – Режим доступу : http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-ru.pdf

7. Національний класифікатор України : Класифікатор професій ДК 003:2010. – К. : Вид-во «Соцінформ», 2010. – 746 с.

8. Области образования и профессиональной подготовки 2013 (МСКО-О 2013): Сопроводительное руководство к Международной стандартной классификации образования 2011. – Институт статистики ЮНЕСКО, 2014. – Режим доступу : http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-education-training-2014-rus.pdf

9. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п-

10. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п

11. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс] : Указ, Стратегія № 344/2013 / Президент України. – 25.06.2013. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

12. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) [Електронний ресурс]. – К. : ТОВ «ЦС», 2015. – 32 c. – Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and- guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf. – Назва з титул екрана.

13. Хоцкіна С. М. Формування комунікативної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04. «Теорія та методика професійної освіти / С. М. Хоцкіна. – К. : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2013. – 20 с.

14. ISCED fields of education and training 2013 (ISCED-F 2013) [Електронний ресурс] // UNESCO Institute for Statistics, 2014. – 21p. – Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf

15. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами стандартів. – Режим доступу : http://www.unideusto.org/tuningeu/

16. Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – [К.], 01.07.2014. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

17. Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 051000 Профессиональное обучение (по отраслям) (квалификация (степень) «Бакалавр») : Приказ № 781 [Электронный ресурс] / Министерство образования и науки Российской федерации. – 22.12.2009. – Режим доступа : http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/5/20111115122035.pdf

18. Об утверждении и введении в действие образовательных стандартов по специальностям высшего образования первой ступени [Электронный ресурс] : Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 78 / Законодательство Республики Беларусь. – 29.08.2008. – 17 с. – Режим доступа : http://pravo.newsby.org/belarus/postanov9/pst862/index.htm

19. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти / Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. – К., 2008. – 69 с.

20. Проектування професійних ІКТ-компетентностей майбутніх інженерів-педагогів [Електронний ресурс] / Ткачук Вікторія Василівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Т.  53. – № 3.

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЛАССИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  
Нечаюк И. А.  (скачать)
[in Ukrainian]

В данной статье представлен обзор и критический анализ классических, традиционных и современных, инновационных методов преподавания английского языка профессионального направления. Рассмотрены основные тенденции развития методов и определены факторы, обуславливающие их выбор в соответствии с требованиями целевой аудитории, учитывая четко определенный временной срок, профессиональную ориентацию, учебную программу. Автор делает попытку выявить преимущества и недостатки современных и классических подходов преподавания английского языка, определяет способы их эффективного использования, предлагает синтез классических и современных методов на основе личных исследований.

Ключевые слова: иностранный язык, метод, подход, классические и современные методы обучения, классификация.

1. Asher J. Learning another language through actions: The complete teacher’s guide book / J. Asher. – Calif. : Sky Oaks Productions, 1982.

2. Richards Jack C., Rodgers Theodore S. Approaches and Methods in Language Teaching. - Cambridge University Press. – 2001. – 270 p.

3. Richards, Jack C., Rodgers, Theodore S..“Method: Approach, design and procedure”, Chapter 2 in Richards, Jack C.The Context of Language Teaching Cambridge University Press. – 1985.

4. Куркан Н. В. Эффективность смешанного обучения при обучении иностранному языку в условиях современного образования // Молодой ученый. – 2015. – №5. – С. 488 – 491.

5. Никейцева О. Н. Современные методы преподавания иностранных языков – как единство обучения языку и культуре / О. Н. Никейцева // Культура народов Причерноморья. – 2003. – № 37. – С. 366 – 370.

6. Шкурко Е. В. О методах обучения иностранным язикам // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. – 2014. – № 2 (8). – С. 188 – 192.

7. Anthony, Edward M. “Approach, method and technique.”English Language Teaching 17. – 1963. – Р. 63 – 57.

8. Saqib Abbas, Waheed Ali. Comparison between grammar & translation method & communicative language teaching. International Journal of Advanced Research, Volume 2, Issue 6. – 2008. – Р. 124-128. – Journal homepage: http://www.journalijar.com

9. Cook, Vivian. Second Language Learning and Language Teaching. London: Arnold. – 2008. –  http://homepage.ntlworld.com/vivian.c/SLA/Krashen.htm

10. Barker, James L. "On The Mortality of Language Learning Methods". Speech November 8, 2001.

11. Азимов Э. Г., Щукин А. Н.  Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.

12. Brown, H. Douglas. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy Longman/ Pearson Education, White Plains, New York. – 2001.

13. Nunan, D. Language Teaching Methodology: A Textbook for Teachers New York: Prentice-Hall. – 1991.

14. Цирулік О. Інноваційні технології навчання іноземної мови - важливий чинник розвитку творчої особистості учня ПТНЗ. – Матеріали ІІІ Всеукраїнської Науково-Практичної Конференції, присвяченої 70-річчю з дня заснування Київського національного торговельно-економічного університету «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань». – Харків РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2016. – Режим доступу:   http://conf.htei.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/conf-inozemna2016.pdf

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Габенко И. Н.  (скачать)
[in Ukrainian]

В статье проанализированы тенденции и перспективы развития системы высшего образования по специальности «Пищевые технологии» с учетом современных требований мировых и евроинтеграционных процессов. Внимание акцентируется на тенденциях многоуровневости, индивидуализации, фундаментализации, дифференциации высшего образования. Раскрыто концепцию образовательного процесса при подготовке специалистов по пищевым технологиям. Предложен один из вариантов реализации студентоцентрованого подхода из-за введения в учебные планы системы вариативных дисциплин различных категорий: майнор, мэйджор и свободный майнор. Принцип свободного выбора дисциплин делает индивидуальный план студента уникальным, позволяет в процессе обучения получить необходимые профессиональные компетенции, технико-функциональные знания, умения и навыки, а также компетенции для удовлетворения своих творческих и личностных потребностей. Обоснована необходимость внедрения практикоориентированного образования.

Ключевые слова: образовательная программа, специализация, мэйджор, майнор, свободный майнор.

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266 [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon0.rada. gov.ua/laws/show/266-2015-п.

2. Закон України «Про вищу освіту»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (15.10.2014).

3. Вибір без вибору: моніторинг вибіркових курсів у державних вишах [Електронний ресурс] / Є. Стадний,  М. Куделя, Т. Жерьобкіна, А. Безман, М. Кавценюк / CEDOS аналітичний центр – 2015. – Режим доступу : //www.cedos.org.ua/uk/osvita/vybir-bez-vyboru-monitorynh-vybirkovykh-kursiv-u-derzhavnykh-vyshakh.

4. Всеукраїнська нарада щодо запровадження дисциплін за вибором студентів у вищому навчальному закладі  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ activity/education/vishha/materiali-vseukrayinskoyi-naradi-z-predstavnikami-vnz-z-pitan-implementacziyi-polozhen-zu-«pro-vishhu-osvitu»-u-chastini-zaprovadzhenny.

5. ASSOCIATION OF AMERICAN COLLEGES. 1990. The Challenge of Connecting Learning. – Washington, DC: Association of American Colleges, 1990. – 125 p.

6. Досвід працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: погляд  випускників та роботодавців [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/bestuniverua/ss-27208268.

Информационно-коммуникационные технологии в образовании

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНІЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ  ОБЩЕГО КУРСА ФИЗИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ  
Царенко О. Н.  (скачать)
[in Ukrainian]

В современных условиях средства информационно-коммуникационных технологий выступают основным рычагом при формировании практической составляющей профессиональной подготовки будущего специалиста. Информатизация образования стимулирует разработку новых подходов к использованию потенциала информационных и коммуникационных технологий, что должно способствовать развитию личности студентов, повысить уровень креативности их мышления.

В статье исследуется применение информационно-деятельностного подхода к изучению общего курса физики, реализуется через разработку электронных учебных пособий, усиление роли самостоятельной работы. Все это создает надлежащие условия для организации учебного процесса как динамической системы, обеспечивающей интеллектуальное развитие студентов с учетом их индивидуальных склонностей, позволяет формировать обобщенные компетенции и профессиональной мотивации к обучению.

Показана конкретная структура электронных учебных пособий по общему курсу физики, разработанных с использованием Вики-портала и объектно-ориентированного учебного среды Moodle.

Ключевые слова: информационное общество, информационные технологии, информационно-деятельностный подход, общая физика, электронные учебные пособия.

1. Астахова Л. В. Модель развития информационно-аналитических компетенций студентов в вузе / Л. В. Астахова, А. Е. Трофименко // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2011. – № 12. – С. 16–23.

2. Вієвська М. Формування мотивації фахівця до безперервної професійної освіти / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 75–82.

3. Кремень В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства / Василь Кремень // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – № 6. – С. 5–9

4. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.

5. Лебедев Я. Д. Синтез интуитивно-образного и рационально-критических методов познания – основа интеграции в дидактике / Я. Д. Лебедев // Интеграция образования. – 2004. − № 4 (37). – С. 43−48.

6. Лозовецька В. Т. Професійна орієнтація молоді в умовах сучасного ринку праці : Монографія. − К. : ІПТО НАПНУ, 2012. − 157 с.

7. Ляшенко І. В. Формування професійної мотивації студентів до успішної фахової діяльності [Електронний ресурс] / І. В. Ляшенко // Народна освіта. Електронне фахове видання. – 2013. – Вип. 1 (19). − Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/ ?page_id=1076

8. Соколов А. В. Введение в теорию социальной коммуникации / А. В. Соколов. – СПб. : СПбГУП, 1996. – 320 с.

9. Царенко О. М. Віртуальні навчальні посібники як засіб реалізації інформаційно-діяльнісного підходу в навчальному процесі / О. М. Царенко // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2015. – Вип. 44. – С. 289–295.

10. Царенко О. М. Особливості створення електронних навчальних посібників на основі структурування навчального матеріалу/ О. М. Царенко // Наукові записки. – Вип. 98. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2011. − С. 276−280.

11. Шабанова Ю. О. Системний підхід у вищий школі: підручник для студентів магістратури за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» / Ю. А. Шабанова. – Дніпропетровськ : НГУ, 2014. − 120 с.

12. Iannuzzi Р. Focus: Information Literacy Competency Standards for Higher Education / Patricia Iannuzzi // Community & Junior College Libraries. – 2000. − Vol. 9 (4). − Р. 63–67.

13. Загальна фізика. Механіка. [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Загальна_фізика

14. Загальна фізика. Квантова фізика. [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=648

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ОН-ЛАЙН»  
Усата Е. Ю., Гнетецка Д. Л.  (скачать)
[in Ukrainian]

В статье рассмотрен процесс проектирования и разработки структуры Интернет-портала «Начальная школа он-лайн» для учителей начальных классов. Проанализированы существующие веб-ресурсы и определено, что они недостаточно уделяют внимания информатике в начальной школе, не в полной мере обеспечивают общение и обмен информацией среди пользователей, мало информируют об использовании веб-технологий, ограничены конспектами уроков, методическими рекомендациями и пособиями, имеют проблемы с целостностью структуры, которая бы отражала многогранность деятельности учителя начальных классов. В статье рассматривается понятие портала, этапы его проектирования, определены цели, задачи, аудиторию, на которую рассчитан Интернет-портал, исследовано понятие веб-ресурсов и их использование на различных этапах учебного процесса. Проанализировано понятие информационной структуры и одно из средств ее проектирования – интеллект-карты. Описана разработка структуры Интернет-портала «Начальная школа он-лайн», которая имеет свои особенности и отличается от существующих. Среди рассмотренных СMS, Drupal, Joomlа, WordPress, MODx, OpenCart, было избрано WordPress. Также в статье освещены основные возможности WordPress, которые обеспечивают удобное создание и дальнейшее пользование веб-ресурсом для учителей начальных классов.

Ключевые слова: проектирование, этапы проектирования, интернет, веб-ресурс, портал, интернет-портал, СMS, WordPress.

1. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету, програмування. –К. : СофтПрес, 2006. – 823 с.

2. Биков В. Ю. Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення / В. Ю. Биков, В. В. Лапінський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – № 2. – С. 3–6.

3. Воройскій Ф. С. Інформатика. Енциклопедичний систематизований словник-довідник. / Ф. С. Воройскій. – М. : Физматлит, 2006. – 430 с.

4. Гуржій А. М. Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовищазагальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс]/ А. М. Гуржій, В. В. Лапінський //Інформаційні технології в освіті. – 2013. – № 15. – С. 30–37. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/issue-15/p-30-37

5. Корнієць О. М. Використання платформи WordPress для організації освітніх ресурсів на профорієнтаційну тематику // ІІТЗННАПНУкраїни. – Київ, 2014. – С. 180–182.

6. Мержевич В. Етапи проектування сайтів [Електронний ресурс] / В. Мержевич. — Режим доступу : http://www.htmlbook.ru/blog/modeli-proektirovaniya-saita.

7. Поняття і класифікація порталів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://litr.at.ua/publ/komp_juterni_tekhnologiji_v_juridichnij_dijalnosti/tema_1/ 1_36_ponjattja_i_klasifikacija_portaliv/8-1-0-60

8. Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси : Наказ МОНмолодьспорту України від 01 жовтня 2012 року № 1060 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12.

9. Сергєєв О. Н. Створення сайтів на основі WordPress : навч. посіб./ О. Н. Сергєєв. – М. : Лань, 2015. – 128 с

10. Ткачук Г. В. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики : монографія / Г. В. Ткачук. – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – 177 с.

11. Усата О. Ю. Веб-ресурси для розробки інтелект-карт як засобу самореалізації студента / О. Ю. Усата // Збірник тез доповідей Міжнар. наук. інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (м. Тернопіль, 11 квітня 2017 р.). – Тернопіль. – 2017. – Вип.18. – С. 33–35.

12. Усата О. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології на шляху становлення вчителя-акмеолога [Електронний ресурс] / О. Ю. Усата // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – № 4(54) – С. 206–216. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/

13. Шеметько В. Г. Порівняння CMSWORDPRESS і JOOMLA / В. Г. Шеметько // Вісник магістратури. – 2013. –№ 2 (17). –С. 16–17.

14. Яцишин В. Технологія оцінювання якості web-застосувань / В. Яцишин // Вісник ТДТУ. – 2009. – Т. 14. – № 4. – С. 132–140.

 
Яндекс.Метрика