Електронний щоквартальний науково-практичний журнал "Інженерні та освітні технології" є спеціалізованим науковим виданням.

Науково-практичний журнал з 29.09.2015 р. внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук.

У журналі після анонімного рецензування публікуються статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих, гуманітарних  та педагогічних наук.

Видається за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол № 4 від 21.02.2013 р.).

Журнал індексується у реферативних і бібліографічних базах даних:
– Загальнодержавна база даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА»;
– Український реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»;
– IndexCopernicus;
– CiteFactor;
– Google Scholar;
– Polska Bibliografia Naukowa;
– Scientific Indexing Services.

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ

1. Розробка та впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику
(відповідальна за рубрику проф. Поясок Т.Б.)
2. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
(відповідальні за рубрику проф. Чорний О.П., проф. Поясок Т.Б.)
3. Інженерні інформаційні технології та системи
(відповідальний за рубрику проф. Чорний О.П.)
4. Електротехнічні та енергетичні комплекси і системи
(відповідальний за рубрику проф. Родькін Д.Й.)
5. Екологія, екологічна безпека, охорона праці та безпека життєдіяльності
(відповідальний за рубрику проф. Никифоров В.В.)

ISSN:
Мова рукопису:
Періодичність видання:
Рік заснування:
Засновники:

 

2307-9770
українська, російська, англійська
4 рази на рік
2013
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського