Logo
Ukranian

 

Зміст

 

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах [Електронний ресурс]. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 1/2013 (1).
– Режим доступу: eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

ЧИТАЧАМ ЖУРНАЛУ «Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах» (завантажити)

Електромеханічні системи та автоматизація. Електричні машини і апарати. Енергетика

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НАСОСНИХ КОМПЛЕКСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КРИТЕРІЮ
Т. В. Коренькова, В. Г. Ковальчук (завантажити)

Доведено можливість визначення параметрів насосних комплексів на базі рівнянь енергетичного балансу складових миттєвої потужності. Отримано систему ідентифікаційних рівнянь для ідеалізованого насосного агрегату, який працює на трубопровідну мережу з протитиском. Відмічено, що запропонований енергетичний підхід може бути використаним для вирішення задач ідентифікації технологічних нелінійностей.

Ключові слова: миттєва потужність, рівняння енергобалансу, енергетичний критерій, ідентифікація параметрів, еквівалентна схема заміщення, насосний комплекс.

1. Вишневский К.П. Переходные процессы в напорных системах водоподачи. – М.: Агропромиздат, 1986. – 135 с.

2. Коренькова Т.В., Ковальчук В.Г. Характеристики процессов энергопреобразования в электромеханическом комплексе // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 4/2011 (16). – С. 93–98.

3. Ромашихин Ю.В., Родькин Д.И., Калинов А.П. Энергетический метод идентификации параметров асинхронных двигателей // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2007. – Вип. 3/2007 (44), част. 2. – С. 130–136.

4. Родькин Д.И., Ромашихин Ю.В. Возможности и эффективность метода энергодиагностики в идентификационных задачах // ХІV Міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика»: Збірник наукових праць. – Дніпродзержинськ: ДГТУ, 2007. – С. 507−512.

5. Родькин Д.И. Комментарий к теории энергопроцессов с полигармоническими сигналами. Часть 2. Определение и использование показателей энергетических режимов // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2005. – Вип. 3/2005 (32). – С. 106–115.

6. Zagirnyak M., Rod’kin D., Korenkova T. Enhachement of instantaneous power method in the problems of estimation of electromechanical complexes power controllability // Przeglad Elektrotechniczny (Electrical review), 2011. – № 12b. – РР. 208– 212.

7. Костышин В.С. Моделирование режимов работы центробежных насосов на основе электрогидравлической аналогии: монография. – Ивано-Франковск, 2000. – 163 с.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМУТАЦІЇ НА СТАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА
Н. М. Істоміна (завантажити)

Досліджено вплив типу комутації на механічні та енергетичні характеристики вентильно-індукторного двигуна середньої потужності, конфігурації 6/4. Доведено, що використання несиметричної комутації дозволяє підвищити коефіцієнт корисної дії на 17 %. Отримано аналітичну залежність коефіцієнта корисної дії від коефіцієнта використання фази та струму навантаження. Доведено, що несиметричну комутацію доцільно використовувати при пуску та роботі з перевантаженням.

Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, несиметрична комутація, коефіцієнт використання фаз, коефіцієнт корисної дії електроприводу.

1. Ильинский Н.Ф. Электропривод в современном мире // Сборник материалов V международной (XVI Всероссийской) научной конференции, 18–21 сентября 2007 г. – СПб., 2007. – С. 17–19.

2. Бычков М. Вентильно-индукторный электропривод: современное состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] // Журнал-справочник «Рынок Электротехники». – Режим доступа: http://www.marketelectro.ru/magazine/readem0207/10

3. Ильинский Н.Ф. Вентильно-индукторный  электропривод – перспективы развития // Вестник Харьковского политехнического института. – Харьков, 2002. – Т. 1. – С. 42–43.

4. Switched Reluctance Motor Drives [Електронний ресурс] // Стаття з офіційного сайту компанії «Fleadh Electronics. Specialists in Green Power Electronics». – Режим доступу: fleadh.co.uk/srm.htm

5. Switched Reluctance Motor [Електронний ресурс] // Матеріали з офіційного сайту University of Technology Sydney. Electrical Energy Technology. – Режим доступу: http://services.eng.uts.edu.au/

6. Вентильно-индукторные двигатели [Электронный учебник] / В.А. Кузнецов, В.А. Кузьмичев. – Режим доступа: http://elmech.mpei.ac.ru.

7. Проектирование вентильных индукторных двигателей: Методическое пособие / В.Г. Фисенко, А.Н. Попов. – М.: Издательство МЭИ, 2005. – 56 с.

8. Каталог продукции ООО «УралРегионГрупп»: Электродвигатели тяговые [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elektrokara.ru/elektrodvigateli-tiagovie

9. Ткачук В.І. Електромеханотроніка: Підручник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 440 с.

10. Регулируемые электроприводы переменного тока / Б.И. Фираго, Л.Б. Павлячик. – Минск: Техноперспектива, 2006. – 363 с.

11. DiRenzo, Michael T. Switched Reluctance Motor Control – Basic Operation and Examples Using the TMS320F240 // Texas Instruments Incorporated. Application Report, SPRA420A. – February, 2000. – 62 p.

12. Duijsen, P.J. van. Multilevel Modeling and Simulation of a Switched Reluctance Mashine // Simulation Research. – The Netherlands, 2007. – 8 p.

13. Miller, T.J.E. Switched Reluctance Motors and their Control // Magna Physics & Clarendon Press. – Oxford, 1993. – PP. 257–262.

ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПСЕВДОПОЛІГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ У ЗАДАЧАХ ГАРМОНІЧНОГО АНАЛІЗУ
М. А. Руденко, Ю. В. Ромашихін (завантажити)

Розглянуто особливості формування осьових симетрій частини гармонічного сигналу для отримання періодичного сигналу та його подальшого розкладання в ряд Фур’є. Показано універсальність гармонічної апроксимації для визначення косинусних і синусних складових, а також значення постійної складової періодичного сигналу любого типу. Доведено, що довільна частина любого періодичного сигналу може бути надана у вигляді суми гармонічних коливань з частотами, кратними фундаментальній частоті коливань.

Ключові слова: ряд Фур’є, періодичний сигнал, гармонічний сигнал, гармонічна апроксимація, осьова симетрія.

1. Справочник по электрическим машинам: В 2 т. / Под общей ред. И.П. Копылова. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – Т. 1. – 456 с.

2. Filipetti F., Francescini G., Tassoni C. Recent developments of induction motor drives fault diagnoses using AI techniques // IEEE Transactions in Industrial electronics. – USA, 2000. – Iss. 47. – PP. 994–1004.

3. Кучерук В.Ю. Елементи теорії побудови систем технічного діагностування електромоторів. Монографія. – Вінниця: Універсум–Вінниця, 2003. – 195 с.

4. Гольдберг О.Д. Испытания электрических машин: учеб. [для вузов]. – М.: Высшая школа, 2000. – 255 с.

5. Метод расчета схем замещения и пусковых характеристик глубокопазных асинхронных двигателей / В.Ф. Сивокобыленко, В.А. Павлюков, Х. Хенниуи // Электротехника. – 1996. – № 3. – С. 38–41.

6. Ромашихин Ю.В., Родькин Д.И. Методы определения параметров машин переменного тока // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ ім. М. Остроградського, 2010. – Вип. 4/2010 (63), част. 3. – С. 140–143.

7. Родькин Д.И. Особенности применения энергетического метода идентификации двигателей переменного тока при псевдополигармонических сигналах // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КДПУ ім. М. Остроградського, 2009. – Вип. 1 (5). – С. 7–20.

8. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2003. – 608 с.

9. Даджион Д., Мерсеро Р. Цифровая обработка многомерных сигналов. – М.: Мир, 1988. – 488 с.

10. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1988. – 536 с.

11. Игнатов В.А. Теория информации и передачи сигналов. – М.: Советское радио, 1979. – 280 с.

12. Оппенгейм А.В., Шафер Р.В. Цифровая обработка сигналов. – М.: Связь, 1979. – 416 с.

13. Percival Donald B., Andrew T. Walden. Spectral Analysis for Physical Applications: Multitaper and Conventional Univariate Techniques. – Cambridge University Press, 1993. – РР. 190–195.

14. Mark G. Karpovsky, Radomir S. Stankovi´c, Jaakko T. Astola. Spectral Logic and Its Applications for the Design of Digital Devices. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2008. – 598 p.

15. Radomir S. Stankovi´c, Claudio Moraga, Jaakko T. Astola. Fourier Analysis on Finite Groups with Applications in Signal Processing and System Design. Interscience Publishers, New York, 2005. – 230 p.

16. Купер Дж., Макгиллем А. Вероятностные методы анализа сигналов и систем. – М.: Мир, 1989. – 376 с.

17. Patrick F. Dunn. Measurement and Data Analysis for Engineering and Science, New York: McGraw–Hill, 2005. – 540 p.

18. Boashash B. Time-Frequency Signal Analysis and Processing: A Comprehensive Reference // Elsevier Science. – Oxford, 2003. – РР. 643–650.

19. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. 3. – М.: Наука, 1969. – 656 c.

20. Спектральный анализ мгновенной мощности в сети с полигармоническим напряжением и током / Калинов А.П., Лейко В.В., Родькин Д.И. // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2006. – № 3/2006 (38), част. 2. – С. 59–72.

21. Сироткин Ю.И., Шаскольская М.П. Основы кристаллофизики. – М.: Наука, 1979. – 640 c.

22. Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. – М.: МЦНМО: ОАО «Московские учебники», 2006. – 640 с.

23. Родькин Д.И., Калинов А.П., Ромашихин Ю.В. Развитие частотных методов оценки параметров двигателей переменного тока // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2005. – № 3/2005 (33), част. 2. – С. 43–47.

24. Родькин Д.И. Использование псевдополигармонических сигналов в задачах идентификации параметров двигателей переменного тока // Тематический выпуск «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика» научно-технического журнала «ЭЛЕКТРОИНФОРМ». – Львов: ЭКОинформ, 2009. – С. 29–39.

АНАЛІЗ СТАТИЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА З ЄМНІСНИМ САМОЗБУДЖЕННЯМ
Ю. В. Зачепа (завантажити)

Приведено уточнений метод розрахунку статичних характеристик асинхронного генератора під час роботи на динамічне активно-індуктивне навантаження з урахуванням зміни частоти генерованої напруги. Встановлено, що неврахування зміни частоти напруги у функції навантаження для генераторів малої потужності призводить до значних похибок при визначенні меж стійкої роботи. На основі експериментальних досліджень доведено адекватність запропонованого методу.

Ключові слова: автономний асинхронний генератор, конденсаторна батарея, двигунне навантаження, зовнішня характеристика.

1. Кицис С.И. Асинхронные самовозбуждающиеся генераторы. – М.: Энергоатомиздат, 2003. – 328 с.

2. Zobaa A.F., Bansal R.S. Handbook of Renewable Energy Technology. – Singapore: World Scientific Publishing Co Pte. Ltd, 2011. – 851 p.

3. Торопцев Н.Д. Асинхронные генераторы для автономных электроэнергетических установок. – М.: НТФ «Энергопрогресс», 2004. – 87 с.

4. Лищенко А.И., Лесник В.А., Фаренюк В.А. Исследование рабочих характеристик асинхронного генератора с емкостным возбуждением // Техническая электродинамика. – 1983. – № 5. – С. 62–68.

5. Кюрегян С.Г., Ткаченко А.М. Расчет рабочих характеристик автономного асинхронного генератора // Электротехника. – 1966. – № 11. – С. 20–22.

6. Кицис С.И. Расчет стационарных режимов асинхронного генератора с обмоткой подмагничивания, присоединенной к обмотке статора // Электричество. – 1978. – №5. – С. 28–31.

7. Балагуров В.А., Кецарис А.А. Построение внешних характеристик асинхронного генератора // Электротехника. – 1974. – № 2. – С. 24–26.

8. Singh S.P., Jain M.P. Performance charakteristics and optimum utilization of a cage machine induction generator // IEEE Trans. on En. Conv. – 1990. – Iss. 5, № 4. – PР. 679–685.

9. Williamson S. Induction motor modeling using finite elements / International Conf. on Electr. Mach., ICEM. – Paris, 1994. – Iss. 1. – PP. 1–8.

10. Гентковски 3., Деменко А., Плахта Б. Схемно-полевая модель электромагнитных процессов в автономном асинхронном генераторе с конденсаторным возбуждением // Техническая электродинамика, НАН Украины. – Киев, 1996. – № 1/2. – С. 37–46.

11. Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей / Под ред. Л.Г. Мамиконянца. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 528 с.

12. Сергиенко С.А., Зачепа Ю.В. Метод расчета статических характеристик асинхронного генератора с емкостным возбуждением // Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. Энергетика. – 2012. – № 5. – С. 57–66.

13. ГОСТ 50783-95. Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования. – М.: Изд. стандартов, 1995. – 27 с.

ДІАГНОСТИКА ДЕФЕКТІВ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЧАСТОТОЮ ЖИВЛЕННЯ Й ОБОРОТНОЮ ЧАСТОТОЮ
О. В. Браташ, А. П. Калінов (завантажити)

Розглянуто проблему поділу діагностичних ознак дефектів, які викликають вібрацію на оборотній частоті й подвійній частоті мережі. Показано, що комплексна методика аналізу вібросигналу з використанням різних режимів роботи дозволяє підвищити вірогідність діагностування дефектів асинхронного двигуна, які мають схожі діагностичні ознаки.

Ключові слова: асинхронний двигун, діагностика, віброприскорення, спектральний аналіз.

1. Ширман А.Р., Соловьев А.Б. Практическая вибродиагностика и мониторинг состояния механического оборудования. – М., 1996. – 276 с.

2. Барков А.В., Баркова Н.А. Интеллектуальные системы мониторинга и диагностики машин по вибрации // Труды Петербургского энергетического института повышения квалификации Минтопэнерго Российской Федерации и Института вибрации США. – СПб., 1999. – Вып. 9.

3. Русов В.А. Спектральная вибродиагностика. – Пермь, 1996. – 176 с.

4. Барков А.В., Баркова Н.А. Вибрационная диагностика машин и оборудования. Анализ вибрации: Учебное пособие. – СПб.: Изд. центр СПбГМТУ, 2004. – 152 с.

5. Костюков В.Н., Науменко А.П. Практические основы виброакустической диагностики машинного оборудования: Учебное пособие. – Омск: ОмГТУ, 2002. – 108 с.

6. ГОСТ 13109–97. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – Введ. 1999–01–01. ИПК Изд-во стандартов, 1999. – 32 с.

7. Гольдин А.С. Вибрация роторных машин. – М.: Машиностоение, 1999.– 344 с.

8. Вибрация энергетических машин. Справочное пособие / Под ред. Н.В. Григорьева. – Л.: Машиностроение, 1974. – 464 с.

9. Iorgulescu M., Beloiu R., Popescu M.O. Vibration monitoring for diagnosis of electrical equipment’s faults / 12th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, OPTIM 2010 IEEE. – Romania, Bucharest, 2010.

10. Condition Monitoring of Rotating Electrical Machines / Peter Tavner, Li Ran, Jim Penman, Howard Sedding. – United Kingdom, London: the Institution of Engineering and Technology, 2008.

11. Калінов А.П., Мамчур Д.Г., Браташ О.В., Простак О.І. Оцінювання впливу неякісності напруги живлення на віброхарактеристики асинхронних двигунів // Вісник КДПУ. – Вип. 4/2009 (57), част. 1. – Кременчук: КДПУ ім. М. Остроградського, 2009. – С. 78–81.

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОСОБУ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ У СТАЛІ З НАСИЧЕННЯМ 
В. В. Ченчевой, Д. Й. Родькін, В. О. Огарь (завантажити)

Отримано аналітичний вираз для визначення втрат у сталі асинхронної машини, зручне для практичного застосування, що вимагає значно менших обчислювальних витрат порівняно з уже існуючими методиками. Запропонований метод дозволяє отримати відносно прості залежності з великим ступенем точності для формування задаючих впливів і використовувати їх у системах мінімізації втрат регульованого електроприводу. Знайдені залежності придатні для опису втрат у сталі, що необхідно при проектуванні системи автономної генерації енергії та визначення максимальної навантажувальної здатності генераторної установки.

Ключові слова: асинхронний двигун, насичення, втрати у сталі.

1. Кадочников А.И., Корзунин Г.С. Обобщенный параметр доменной структуры магнитно-мягких материалов и его использование для количественного описания семейства динамических петель гистерезиса // Физика твердого тела. – 2000. – Вып. 42, № 11.  – С. 2054–2059.

2. Гречухин В.Н. Математическое описание петли гистерезиса // Вестник ИГЭУ. – 2005. – Вып. 1. – С. 1–4.

3. Кандаурова Г.С. Природа магнитного гистерезиса // Соросов. образоват. журн. – 1997. – Т. 1. – С. 100–106.

4. Огарь В.А. К определению насыщения электротехнической стали асинхронных двигателей // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. – 2004. – Вип. 15. – С. 91–94.

5. Тимофеев И.А. Удельные потери в ферромагнетике // Современные проблемы науки и образования. – 2007. – № 6 – С. 136–142.

6. Канов Л.Н. Схемное моделирование нелинейных электрических цепей переменного тока // Вестн. СевГТУ. Сер. Информатика, электроника, связь: Сб. науч. тр. – Севастополь, 2002. – Вып. 41. – С. 151–155.

7. Петров Л.П. Управление пуском и торможением асинхронных двигателей. – М.: Энергоиздат, 1981. – 184 с.

8. ГОСТ 7217-87. Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы испытаний. – 1987.

9. Костенко М.В. Электрические машины. – М.: Госэнергоиздат, 1944. – 815 с.

10. Бессонов Л.Л. Электрические цепи со сталью. – М.: Гостсхиздат, 1948. – 383 с.

11. Архангельский У.И. Аналитическое выражение кривой намагничивания электрических машин // Электричество. – 1950. – № 3. – С. 33–37.

12. Бандас A.M., Савиновский Ю.А., Ганцевская A.C. Определение оптимального полинома для аппроксимации основной кривой намагничивания // Изв. вузов. Электротехника. – 1966. – № 12. – С. 23–28.

13. Кузнецова Л.Н. Аппроксимация основных кривых намагничивания электротехнических сталей // Тр. МЭИ. – 1976. – Вып. 287. – С. 53–57.

14. Охаян P.В. Аппроксимация кривой намагничивания слали квадратичной функцией // Электричество. – 1998. – № 4. – C. 70–75.

15. Родькин Д.И. Мгновенная мощность индуктивности с насыщением // Електромашинобудування та електрообладнання. «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика». – Одеса, 2006. – Вип. 66. – С. 282–285.

16. Родькин Д.И., Огарь В.О., Ромашихин Ю.В. О разделении на составляющие потерь в стали электрических машин // Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета. – Днепродзержинск: ДГТУ, 2007. – С. 495–500.

17. Огарь В.А., Родькин Д.И., Калинов А.П. Обоснование аналитической оценки потерь в насыщаемой стали асинхронного двигателя // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2007. – Вип. 4/2007 (45), част. 1. – С. 98–103.

18. Родькин Д.И., Мартыненко В.А., Барвинок Д.В., Гераскин А.С. Энергопроцессы в асинхронном двигателе с насыщенной сталью // Вісник КДПУ. – 2002. – Вип. 1/2002. – С. 174–180.

19. Boglietti A., Cavagnino A., Ionel D.M., Popescu M., Staton D.A. A General model to predict the iron losses in inverter fed induction motors, Vaschetto S. // IEEE Transactions on Industry Applications. – Iss. 46, № 5. – РР. 1882–1890. – ISSN 0093–9994.

20. Herranz Gracia M., Lange E., Hameyer K. Numerical Calculation of Iron Losses in Electrical Machines with a Modified Post-Processing Formula // Proc. of 16th Compumag, Aachen. – 2007.

21. Lotten T., Pillay M.P., Singampalli N.A. Lamination Core Loss Measurements in Machines Operating with PWM or Non-sinusoidal Excitation // Proc. Electr. Machines Drives Conf., Jun. 1–4, 2003. – Iss. 2. – PP. 743–746.

22. Тамм И.Е. Основы теории электричества. – М.: Наука, 1976. – 616 с.

23. Корн Г.А., Корн Т.М. Справочник по математике для научных работников и инженеров. – М.: Наука, 1978. – С. 277.

УЗАГАЛЬНЕНІ МОДЕЛІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ НАПРУГИ В КОЛІ СТАТОРА
М. Ю. Юхименко (завантажити)

Розглянуто питання дослідження енергоефективності асинхронного двигуна при багатофакторних варіаціях поєднань режимних і конструктивних параметрів, видів навантаження, методів модуляції напруги й параметрів перетворювача. Розроблено методику розрахунку зміни втрат в асинхронних двигунах, які працюють від перетворювачів напруги, що відрізняється врахуванням способу широтно-імпульсної модуляції напруги, частоти і шпаруватості імпульсів. Було виконано дослідження й прогнозування зміни енергоефективності роботи асинхронного двигуна під час зміни параметрів імпульсної напруги і зміни навантаження. Запропоновано методи підвищення енергоефективності роботи асинхронного двигуна шляхом цілеспрямованої зміни поєднання режимних параметрів.

Ключові слова: асинхронний двигун, енергетична ефективність, перетворювач змінної напруги, математична модель, широтно-імпульсна модуляція.

1. Иванов–Смоленский А.В. Электрические машины: Учебник для вузов. – М.: Энергия, 1980. – 928 с.

2. Ивоботенко Б.А., Ильинский Н.Ф., Копылов И.П. Планирование эксперимента в электромеханике. – М.: Энергия, 1971. – 185 с.

3. Красовский Г.И., Филаретов Г.Ф. Планирование эксперимента. – Минск: Издательство БГУ, 1982. – 302 с.

4. Мойсюк Б.Н. Основы теории планирования эксперимента: Учебное пособие. – М.: Издательство МЭИ, 2005. – 464 с.

5. Казаков Ю.Б., Андреев В.А. Исследование влияния колебания напряжений сети на энергетические показатели асинхронных двигателей // Материалы V Российской научно-технической конференции «Энергосбережение в городском хозяйстве, энергетике, промышленности». – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – Т. 1. – С. 131–134.

6. Копылов И.П. Электрические машины: Учеб. для вузов. – М.: Высшая школа, 2002. – 607 с.

7. Маршак Е.Л. Ремонт и модернизация асинхронных двигателей. – М.: Энергия, 1976. – 147 с.

ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РІЗНИХ ТИПІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ
Д. В. Рєзнік (завантажити)

Виконано аналіз та показано можливість застосування методу, що базується на використанні низькочастотної напруги живлення для визначення електромагнітних параметрів різних типів асинхронних двигунів. В області низьких частот напруги живлення спостерігається значна зміна величин опорів електричних машин, що дозволить використати дані властивості при визначенні електромагнітних параметрів двигунів.

Ключові слова: асинхронний двигун, схема заміщення, електромагнітні параметри двигуна.

1. Костенко М.П., Пиотровский Л.М. Электрические машины. Машины переменного тока. – М.–Л.: Госэнергоиздат, 1958. – 651 с.

2. Вольдек А.И. Электрические машины. – Л.: Энергия, 1974. – 840 с.

3. Родькин Д.И., Калинов А.П., Ромашихин Ю.В. Развитие частотных методов оценки параметров двигателей переменного тока // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2005. – Вип. 5/2005 (34). – С. 43–46.

4. Ромашихин Ю.В., Родькин Д.И. Идентификация параметров асинхронных двигателей с псевдополигармоническим воздействием // Электроприводы переменного тока: Труды Международной пятнадцатой научно-технической конференции. – Екатеринбург, 12–16 марта 2012 г. – С. 67–71.

5. Thomson W.T., Fenger M. Case Histories of Current Signatura Analysis to Detect Faults in Induction Motor Drives. Electrical Machines and Drives // IEMDC IEEE. – June 2003. – Iss. 3. – PP. 1459–1465.

6. Payne B.S., Ball A., Gu F. Detection and Diagnosis on Induction Motor Faults using Statistical Measures // International Journal of Condition Monitoring and Diagnostics Engineering Management. – Apr. 2002. – Iss. 5, № 2. – РР. 5–19.

7. Thomson W.T., Fenger M. Current Signature Analysis to Detect Induction Motor Faults // IEEE Industry Applications Magazine. – Jul. 2001. – РР. 26–34.

8. Калинов А.П., Резник Д.В., Родькин Д.И., Ромашихин Ю.В. Определение электромагнитных параметров асинхронных двигателей при питании напряжением низких частот // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2006. – Вип. 4/2006 (39), част. 1. – С. 117–121.

9. Резник Д.В., Родькин Д.И., Ромашихин Ю.В. Особенности определения электромагнитных параметров асинхронных двигателей при использовании низкочастотного испытательного напряжения // Электроприводы переменного тока: Труды Международной четырнадцатой научно-технической конференции. – Екатеринбург, 13–16 марта 2007 г. – С. 279–283.

10. Резник Д.В., Родькин Д.И., Черный А.П. К определению параметров асинхронных двигателей при разночастотном тестовом напряжении // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – С. 556–568.

Інформаційні системи і технології. Математичне моделювання

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛАБОРАТОРНОЇ БАЗИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ НА ПРИКЛАДІ ФІЗИЧНОЇ МОДЕЛІ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ
М. А. Кобилянський, О. О. Сердюк, О. Л. Величко (завантажити)

Сформульовано вимоги до сучасної лабораторної бази з дисциплін «Автоматизований електропривод типових промислових механізмів» та «Автоматизація типових технологічних процесів». Наведено приклад модернізації фізичної моделі системи вентиляції та розглянуто можливості такого комплексу.

Ключові слова: лабораторна база, інноваційний підхід, фізична модель, система вентиляції.

1. Прітченко О.В., Калінов А.П., Мельников В.О. Використання дрібномасштабних фізичних моделей для дослідження систем керування електроприводами // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2010. – Вип. 3/2010 (62). – С. 184–188.

2. Барбина Е.С., Семиченко В.А. Идеи интеграции, системности и целостности в теории и практике высшей школы. Режим доступa: http://www. nbuv. gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N149/N149p031-037 .pdf.

3. Гладир А.І., Пупинін С.П. Концепція викладання циклу спеціальних дисциплін фахової підготовки інженерів-електромеханіків // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2008. – Вип. 3/2008 (50). – С. 54–57.

4. Новиков А.В., Повернов Е.С., Сыпин Е.В. Лабораторный учебный комплекс с возможностью удаленного доступа через интернет.Режим доступa: http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/pv2006_02_2/pdf/101novikov.pdf.

5. Перцовский Н.И. Лабораторная автоматизация: организация современных приборных комплексов систем проведения экспериментов и испытаний. – Режим доступa: http://www.actech.ru/files/pdf/RMMAG200506.pdf.

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Н. І. Мачинська (завантажити)

Розкриваються теоретичні аспекти понять «компетентність», «професіоналізм», «професійна компетентність», «психологічна компетентність». Автор обґрунтовує необхідність формування психологічної компетентності як вагомої складової професійної компетентності майбутнього фахівця.

Ключові слова: професіоналізм, компетентність, професійна компетентність, психологічна компетентність.

1. Белолипецкий В.К., Павлова Л.Г. Этика и культура управления: учебно-практическое пособие. – М.: ИКЦ “Март”, 2004. – 384 с.

2. Горкуненко П. Формування професійної компетентності викладача педагогічного вищого навчального закладу І–ІІ рівнів акредитації в контексті загальноєвропейської інтеграції [Електронний  ресурс] // Нова педагогічна думка. – 2010. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2010_1/Gorkunen.pdf

3. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2003. – 415 с.

4. Исаев Е.И. Психология в высшей школе: проблемы проектирования психологического образования педагога // Вопросы психологии. – 1997. – № 6. – С. 48–57.

5. Калінін В.О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур: дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.04.– Житомир, 2005. – 311 с.

6. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. – М., 1990. – 190 с.

7. Первутинский В.Г. Современные подходы к развитию профессиональной компетентности студентов: монография. – СПб., 2002.

8. Психологический словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

9. Ситарова В.А. Дидактика: пособие для практических занятий: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с.

10. Чаплак М., Котова С. Сучасні тенденції формування професійної компетентності майбутніх педагогів // Современные вопросы мировой науки. – 2010. – 258 с.

ЛАБОРАТОРНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ СИНТЕЗУ ДИСКРЕТНОГО РЕГУЛЯТОРА ЗА АЛГОРИТМОМ ТРЕНУВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ
І. С. Конох, Є. Н. Кніжнік (завантажити)

Викладено підхід до створення дискретного регулятора як штучної нейронної мережі прямого розповсюдження, що складається з трьох нейронів з лінійною одиничною функцією активації. Налаштування регулятора відбувається відповідно до алгоритму тренування нейронної мережі, який базується на аналізі функціоналу якості. Розробку можна адаптувати для керування комплексами силовий перетворювач–двигун. Програмне забезпечення, створене в середовище LabView 8.X, дозволяє візуалізувати процес керування, аналізувати якість керування і використовується в учбовому процесі.

Ключові слова: нейронна мережа, оптимізація.

1. Omatu S., Khalid M., Yusof R. Neuro-Control and its application. – Corrected edition. – Springer, 1996. – 255 р. – ISBN 3540199659.

2. Комп’ютеризований лабораторний комплекс для дослідження інтелектуальних цифрових систем керування електроприводом / І.С. Конох, В.В. Найда, І.С. Гула // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. – 2008. – Вип. 4/2008 (51), част. 1. – С. 17–21.

3. Тревис Дж. LabVіEW для всех / Пер. с англ. Клушин Н.А. – М.: ДМК Пресс; Прибор Комплект, 2005. – 544 с.

4. Виноградова Н.А., Листратов Я.И., Свиридов Э.В. Разработка прикладного программного обеспечения в среде LabVіEW: Учебное пособие. – М.: Издательство МЭИ, 2005. – 245 с.

Екологія та екологічна безпека. Безпека життєдіяльності та охорона праці

ПРО ЕЛЕКТРОМАГНІТНУ СУМІСНІСТЬ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
О. П. Чорний, В. В. Никифоров (завантажити)

Обґрунтовується проблема необхідності оцінки електромагнітного впливу електромеханічних перетворювачів енергії на біологічні об'єкти. Акцент досліджень перенесено на електроприводи змінного струму з асинхронними двигунами, що отримують живлення від напівпровідникових перетворювачів енергії з широтно-імпульсною модуляцією. Наведено результати експериментальних досліджень напруженості електромагнітного поля навколо асинхронних двигунів при живленні їх від перетворювачів частоти з широтно-імпульсною модуляцією й при несиметрії напруги живлення. Для розглянутих випадків зроблено першу спробу визначення гранично допустимого рівня електромагнітного випромінювання, що є мутагеном (тератогеном) для біологічного тест-об'єкту Drosophila melanogaster.

Ключові слова: перетворення енергії, електропривод змінного струму, електромагнітне випромінювання, гранично допустимий рівень, біотестування, тест-об'єкт, тератогенез, мутації.

1. Кузнецов Б.И., Пелевин Д.Е., Бовдуй И.В. и др. Компенсация искажений магнитного поля промышленной частоты // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – С. 135–136.

2. Дунаев В.Н. Электромагнитные излучения и риск популяционному здоровью при использовании средств сотовой связи // Гигиена и санитария. – 2007, № 6. – С. 56–57.

3. ПДУ магнитных полей частотой 50 Гц. – Харьков, 1986. – СН–3206–85.2.

4. Сподобаев Ю.М., Кубанов В.П. Основы электромагнитной экологии. – М.: Радио и связь, 2000. – 240 с.

5. Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты СН № 2971–84. – М.: Минздрав СССР, 1984.

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям. Сан-ПиН 2.1.2.1002–00. – М.: Минздрав России, 2001.

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Электромагнитные поля в производственных условиях. Сан-ПиН 2.2.4.1191–03. – М.: Минздрав России, 2003.

8. Магнитное поле и биологический организм. – Режим доступа: http://metamir.wpdom.com/emf.php?mmm=emf

9. Довбыш В.Н., Маслов М.Ю., Сподобаев Ю.М. Электромагнитная безопасность элементов энергетических систем: Монография. – Самара: ООО ИПК «Содружество», 2009. – 198 с.

10. Степанов А.Н. Моделирование внешнего магнитного поля трехфазной электрической машины. – Режим доступа: http://www.uzknastu.ru/files/pdf/2011-7-1/13-20.pdf

11. Развитие теории внешнего магнитного поля асинхронных двигателей, способов его снижения и измерения. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/razvitie-teorii-vneshnego-magnitnogo-polya-asinkhronnykh-dvigatelei-sposobov-ego-snizheniya-

12. Влияние электромагнитного излучения на живые организмы. – Режим доступа: http://study.sfu-kras.ru/mod/resource/view.php?id=1695

Підсумки роботи і перспективи розвитку наукових напрямів

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, ПЕРСПЕКТИВИ
М. В. Загірняк, Н. О. Гордієнко, Д. В. Рєзнік (завантажити)

Показані основні етапи становлення Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського від загальнотехнічного факультету Полтавського інституту інженерів сільськогосподарського будівництва до національного університету. Підкреслено, що сьогодні він є єдиним у м. Кременчук державним багатопрофільним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, що здійснює підготовку фахівців за чотирма рівнями та динамічно розвивається й успішно працює над розв'язанням проблем розширення доступу молоді до вищої освіти та підвищення її якості. Розглянуто історію Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління та здобутки кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод».

Ключові слова: багатопрофільний вищий навчальний заклад, ІV рівень акредитації, наукові школи КрНУ.

1. Шлях до визнання (Історичні нариси). Науково-популярне видання. – Комсомольськ: СВД Олексієнко В.В., 2010. –188 с.

2. Загірняк М.В. Наукова діяльність Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» науково-виробничого журналу. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – С. 26–28.

3. Сайт Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kdu.edu.ua.

4. Гладир А.І., Гордієнко М.Г., Чорний О.П. На шляху до європейського наукового простору // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 08–09 квітня 2010 р. – Кременчук, КДУ, 2010. – С. 21–23.

5. Кафедра «Системи автоматичного управління та електропривод». Досвід. Досягнення. Перспективи. – Кременчук, КрНУ, 2012. – 312 с.

6. Сайт кафедри «Системи автоматичного управління та електроприводу»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.saue.in.ua.

7. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2011 році. – Кременчук: КрНУ ім. М. Остроградського, 2012. – 97 с.

 
Яндекс.Метрика