Logo
Ukranian

ЗМІСТ

 

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах [Електронний ресурс]. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 2/2013 (2). – Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
О. П. Чорний, Ю. В. Лашко, Т. П. Коваль (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглянуто особливості процесу підготовки фахівців інженерних спеціальностей у сучасних економічних умовах, умовах стрімкого розвитку комп’ютерної техніки, її елементної бази, інформаційних та комунікаційних технологій. Як основний фактор для формування професійних вмінь та навичок визначено лабораторний практикум. Показано, що застосування програмно-апаратних і віртуальних комплексів у лабораторному практикумі дозволяє підготувати й перепідготувати фахівців, що відповідають сучасним вимогам і здатних професіонально брати участь у проектуванні, налагодженні та експлуатації сучасних систем електропривода та управління. Запропоновані комплекси розглядаються як самодостатній комп’ютеризований засіб навчання та можуть бути використаними для різних форм навчання: очної, заочної, дистанційної, екстернатної.

Ключові слова: підготовка фахівців, інженерні спеціальності, лабораторний практикум, віртуальні комплекси.

1. Вишняков Ю.М., Родзин С.И. Виртуальный университет: миф или реальность? // Известия ВУЗов. Тематический выпуск. Материалы международной научно-технической конференции ИСАПР. – Таганрог: ТРТУ, 2000. – № 2 (16). – С. 275–282.

2. Красильникова В.А. Теория и технологии компьютерного обучения и тестирования. Монография. – М.: Дом педагогики, ИПК ГОУ ОГУ, 2009. – 339 с.

3. Информатизация образования: направления, средства, технологии: Учебное пособие / Под общей редакцией С.И. Маслова. – М.: Издательство МЭИ, 2004. – 864 с.

4. Построение информационных систем непрерывного образования на основе интернет-технологий / А.В. Дьяченко, В.Г. Манжула, А.Э. Попов и др. / Под ред. А.Э. Попова. – М.: Академия естествознания, 2010. – 130 с. – Режим доступа: www.monographies.ru/98.

5. Віртуальні лабораторні системи і комплекси – нова перспектива наукового пошуку і підвищення якості підготовки фахівців з електромеханіки / М.В. Загірняк, Д.Й. Родькін, О.П. Чорний // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КДПУ. – 2009. – Вип. 2/2009 (6). – С. 8–12.

6. Евстифеев В.А. Проблемы подготовки специалистов-электромехаников с использованием виртуальных комплексов // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Зб. наук. пр. КДПУ. – Вип. 4/2006 (39), част. 1. – Кременчук: КДПУ, 2006. – C. 150–154.

7. Родькін Д.Й., Чорний О.П., Євстіфєєв В.О. и др. Віртуальні лабораторні комплекси для навчального процесу і наукових досліджень. Підсумки і досвід розробки // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ, 2008. – Вип. 3/2008 (50), част. 1. – С. 28–42.

8. Чорний О.П., Родькін Д.Й. Віртуальні комплекси і тренажери – технологія якісної підготовки фахівців у галузі електромеханіки, автоматизації та управління // Вища школа: наук.-практ. видан. – 2010. – № 7, 8. – С. 23–34.

9. Евстифеев В.А., Черный А.П., Величко Т.В. Виртуальный комплекс для учебного процесса и научных исследований // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика». – Харків: НТУ «ХПІ», 2005. – № 45. – С. 25–28.

10. Меньшиков Д.В., Эйхман Е.А., Юн С.Г. Основные подходы к разработке системы построения виртуальных моделей и демонстраций // Новые образовательные технологии в вузе (НОТВ – 2011): сб. материалов восьмой междунар. науч.-метод. конф., 2–4 февр. 2011 г. – Екатеринбург: УрФУ, 2011. – С. 373–378.

11. Постников Е.Б. Обзор мирового опыта создания и эксплуатации лабораторий удаленного доступа, 2011. – Режим доступа: www.efmsb.ru/download

12.  Невербальный язык и невербальное мышление. – Режим доступа: http://bestworld.getbb.ru/viewtopic.php

Інформаційні системи і технології. Математичне моделювання

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ДВОДВИГУННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ЖОРСТКИМ З’ЄДНАННЯМ ВАЛІВ
А. М. Артеменко (завантажити)
[in Ukrainian]

Сформовано основні можливості лабораторного стенду при використанні комп’ютеризованого вимірювального комплексу та наведено статичні й динамічні характеристики дводвигунного електропривода постійного струму з жорстким з’єднанням валів. Доведено, що використання комп’ютеризованого лабораторного стенду при експериментальному дослідженні систем електропривода є перспективним.

Ключові слова: система електропривода, двигун постійного струму незалежного збудження, жорстке з’єднання валів, лабораторний стенд.

1. Гладырь А.И., Родькин Д.И., Здор И.Е. и др. Возможности компьютеризированных измерительно-диагностических комплексов при решении задач электромеханики // Проблемы создания новых машин и технологий. Сб. научных трудов КГПИ. – Вып. 1/2000 (8). – Кременчуг: КГПИ, 2000. – С. 119–122.

2. Калинов А.П., Гладырь А.И. Универсальное учебно-исследовательское оборудование для электромеханических лабораторий // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КДПУ, 2007. – Вип. 1/2007 (1). – С. 14–19.

3. Калінов А.П., Мельников В.О., Артеменко А.М. Комп’ютеризований лабораторний комплекс для дослідження електромеханічних трансмісій транспортних систем // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КДУ, 2010. – Вип. 1/2010 (9). – С. 50–53.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВЕНТИЛЯЦІЇ З ПІДІГРІВОМ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
А. Л. Перекрест, І. С. Молодика (завантажити)
[in Russian]

Проаналізовано проблему забезпечення та контролю необхідного мікроклімату для навчальних аудиторій. Розглянуто питання комплексної автоматизації та диспетчеризації будівель. Розроблено комп'ютеризовану систему для віддаленого контролю та управління режимами роботи вентиляційного обладнання аудиторії 2105 кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Запропоновано алгоритм створення програми диспетчерського управління, інтерфейс користувача в Labview.

Ключові слова: мікроклімат, локальна система вентиляції, віддалена будівля, дистанційне керування.

1. Бондарь Е.С., Гордиенко А.С., Михайлов В.А., Нимич Г.В. Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха: Учебн. пособие. – Киев: Аванпост–Прим, 2005. – 560 с.

2. Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием. – М.: Горячая линия–Телеком, 2009. – 608 c.

3. Калмаков А.А., Кувшинов Ю.А., Романова С.С., Щелкунов С.А. Автоматика и автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1986. – 479 с.

4. Перекрест А.Л., Гулая И.С. Система управления вентиляцией с подогревом нестандартной учебной лаборатории // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 2/2012 (12). – С. 116–121.

5. Шульга Ю.І., Черный А.П., Сукач С.В. К решению задачи управления микроклиматом в помещениях учебных заведений // Проблеми охорони праці в Україні. – Київ: видавництво ННДІПБОП, 2010. – Вип. 19. – С. 37–44.

6. Конох І.С., Гула І.С., Перекрест А.Л., Сукач С.В. Розробка та дослідження інтелектуальної системи регулювання параметрів мікроклімату приміщення

// Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КНУ, 2010. – Вип. 3/2010 (11). – С. 80–85.

7. Сукач С.В. Розроблення методу і засобів управління та контролю якості  повітряного середовища у виробничих приміщеннях: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.26.01 «Охорона праці». – Київ, 2011. – 20 с.

8. Сукач С.В. Компьютеризированные системы мониторинга учебных помещений с целью создания микроклимата // Зб. наук. пр. VII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізаціі», м. Кременчук, 02–04 квітня 2009. – Кременчук: КрНУ, 2009. – С. 69–70.

9. Шульте Р., Бриджес Б., Гримсруд Д. Непрерывный мониторинг качества внутреннего воздуха в школьных зданиях // AВОК. – М.: АВОК–ПРЕСС, 2005. – № 8. – С. 36–48.

10. Кувшинов Ю.Я., Мансуров Р.Ш.. Интеллектуальная система управления процессами формирования микроклимата помещений // AВОК. – М.: АВОК–ПРЕСС, 2011. – № 8. – С. 58–68.

11. Мкртычян П.С. Автоматизация и диспетчеризация систем вентиляции // Технические науки: теория и практика. Материалы междунар. заоч. науч. конф. – Чита: Молодой ученый, 2012. – С. 28–30.

12. Андрющенко О.А., Водичев В.А. Электронные программируемые реле серий Easy и MFD-Titan: учебное пособие. – Одесса: ДП «Моэллер Электрик», 2006. – 223 с.

13. Баталин Г., Васютинский В. Создание распределенных систем сбора данных на основе стандарта OPC // Современные технологии автоматики. – М.: ЭКСМО, 2005. – № 2. – C. 84–87.

14. Патрахин В.А., Кравец М.А. Технология Data Socket Connection как универсальное средство сетевого обмена в  среде Labview // Пикад. – Киев: Пикад, 2004. – № 2. – C. 30–35.

15. Muravyov S.V., Komarov A.V., Savolainen V. Graphic measurement programming and creation of laboratory works for engineering education // Proceedings of the XVI IMEKO World Congress, September 25–28, 2000. – Austria: Vienna. – Iss. 2. – PP. 73–79.

Електротехнічні комплекси і системи. Енергетика

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОГОСПОДАРСТВА БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ
М. М. Волжан, А. Л. Перекрест (завантажити)
[in Russian]

Надано принципову схему реконструкції теплових пунктів та систем вентиляції будівель бюджетної сфери шляхом використання регульованого електроприводу, систем автоматизації процесів та застосування альтернативних джерел енергії (сонячної енергії та джерел низькопотенційного тепла). Розроблено алгоритм взаємодії та роботи окремих блоків у рамках єдиної системи. Відзначено, що запропонована схема є універсальною й може бути використана для будь-якої будівлі з урахуванням особливостей та умов упровадження розробки.

Ключові слова: альтернативні джерела енергії, система опалення.

1. Васильев Г.П. Теплохладоснабжение зданий и сооружений с использованием низкопотенциальной тепловой энергии поверхностных слоев Земли. – М.: Красная звезда, 2006. – 220 с.

2. Васильев Г.П., Хрустачев Л.В., Розин А.Г., Абуев И.М. Руководство по применению тепловых насосов с использованием вторичных энергетических ресурсов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии. – М: ГУП «НИАЦ», 2001. – 66 с.

3. Лыков А.В. Тепломассообмен: Справочник. – М.: Энергетик, 1987. – 480 с.

4. Лантух Н.М., Щербатый В.С., Агеева Г.М. Комбинированная солнечно-электрическая система теплоснабжения. – 2006. – 20 с.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ТА ПОБУДОВИ ПРИСТРОЇВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЧАСТОТНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Д. Й. Родькін, Д. А. Мосюндз (завантажити)
[in Russian]

Клас ідентифікаційних завдань безперервно розширюється, в основному, у зв'язку із дедалі вищими потребами через зростання особливостей і класу розв'язуваних технічних і технологічних завдань. Завдання ідентифікації – визначення параметрів електрообладнання найрізноманітніших електромеханічних систем. Стосовно електромеханічних пристроїв – визначення електромеханічних і електромагнітних параметрів електричних машин. Щорічно з'являється більше двохсот робіт, присвячених згаданій науково-технічній задачі. Спектр методів ідентифікації параметрів електрообладнання надзвичайно широкий – від найпростіших, що базуються на елементарних уявленнях про фізичні процеси і схемах заміщення, до складних, що базуються на складних математичних моделях пристроїв і систем.

Аналіз показує, що найбільший інтерес дослідників викликають різні варіанти частотних методів, особливо таких, де уявлення про процеси підтверджуються енергетичними моделями процесів, переважно в частотній області, чому присвячено досить великий перелік результатів досліджень, виконаних у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Особливість цих робіт у тому, що при достатньо широкому спектрі використання частотних підходів при вирішенні конкретних завдань (різночастотного живлення обмоток двигуна, полігармонічної напруги, псевдополігармонічного живлення, використання псевдоджерел змінної напруги та ін.) використовується оригінальний, багатообіцяючий енергетичний метод, який базується на рівняннях енергетичного балансу складових миттєвої потужності, споживаної джерелом живлення, і елементів схеми заміщення електричної машини, що враховує ті чи інші фізичні явища. Метод енергетичного балансу можна застосовувати для наскільки завгодно складних схем заміщення машин змінного та постійного струму. Важливість і перспектива розглянутого методу в тому, що його можливо застосовувати для ідентифікації не тільки електричних ланцюгів, але й механізмів і машин з іншими принципами  перетворення енергії з лінійними та нелінійними характеристиками.

Ключові слова: метод миттєвої потужності, енергетичний баланс, ідентифікаційні рівняння та системи.

1. Загирняк М.В., Родькин Д.И., Черный А.П. Направления развития теории мгновенной мощности и ее применение в задачах электромеханики // Міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика». – Одеса, 2011. – С. 347–354.

2. Мосюндз Д.А., Коренькова Т.В., Черный А.П. Расширение возможностей энергетического метода в задачах идентификации нелинейностей электромеханических систем // Збірник наукових праць Х Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні і енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації». – Кременчук, КНУ, 2012. – Вип. 2/2012 (18). – С. 10−17.

3. Родькин Д.И., Ромашихин Ю.В. Энергетический метод идентификации электромеханических устройств и систем // Известия высших учебных заведений и энерегтических объединений СНГ. Энергетика. – Минск, 2011. – Вып. 3. – С. 10–20.

4. Родькин Д.И., Ромашихин Ю.В. Энергодиагностика асинхронных машин // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДУ, 2010. – Вип. 3/2010 (62), част. 2. – С. 128–137.

5. Родькин Д.И., Калинов А.П., Ромашихин Ю.В. Развитие частотных методов оценки параметров двигателей переменного тока // Вісник КДПУ. Зб. наук. праць КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2005. – Вип. 3/2005 (33). – С. 43–47.

6. Родькин Д.И. Особенности применения энергетического метода идентификации двигателей переменного тока при псевдополигармонических сигналах // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КДПУ, 2009. – Вип. 1/2009 (5). – С. 7–20.

7. Родькин Д.И. Актуальные вопросы теории и практики энергоресурсосберегающих электромеханических систем // Вісник КДПУ. – Вип. 3/2008 (50), част. 1. – С. 8–17.

8. Ромашихин Ю.В. Оценка эффективности использования псевдополигармонических сигналов разной формы при идентификации параметров асинхронных двигателей // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 1/2013 (21). – С. 58–67.

9. Родькин Д.И. Комментарий к теории энергопроцессов с полигармоническими сигналами. Часть 2. Определение и использование показателей энергетических режимов // Вісник КДПУ. Наукові праці КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2005. – Вип. 3/2005 (32). – С. 106–115.

10. Родькин Д.И., Бялобржеский А.В., Ломонос А.И. Показатели энергопроцессов в сети с полигармоническими напряжениями и токами // Электротехника. – 2004. – № 6. – С. 37–42.

11. Тонкаль В.Е., Новосельцев А.В., Денисюк С.П. и др. Баланс энергий в силовых цепях. – Киев: Наукова думка, 1992. – 312 с.

12. Агунов М.В., Агунов А.В. Об энергетических соотношениях в электрических цепях с несинусоидальными режимами // Электричество. – 2005. – № 4. – С. 53–56.

13. Родькин Д.И. О несоответствии некоторых положений теории энергопроцессов теореме Телледжена // Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2010. – № 28. – С. 71–79.

14. Родькин Д.И. Баланс составляющих мгновенной мощности полигармонических сигналов // Вісник КДПУ. – Кременчук: Кременчуцький державний політехнічний університет, 2007. – Вип. 3/2007 (44), част. 1. – С. 66–77.

15. Akagi H., Watanabe E.H., Aredes M. Instantaneous Power Theory and Applications to Power Conditioning. – New York: Wiley, 2007. – 380 p.

16. Gzarnecki L. Comments on Active Power Flow and Energy Accounts in Electrical Systems With Nonsinusoidal Waveforms and Assymetry // IEEE Transactions on Power Delivery. – Iss. 11, № 3, 1996. – РР. 1244–1250.

17. Крогерис А.Ф., Рашевиц К.К., Трейманис Э.П., Шинка Я.К. Мощность переменного тока. – Рига: Физ.-энерг. ин-т Латв. АН, 1993. – 294 с.

18. Жемеров Г.Г., Тугай Д.В. Мгновенные и средние активные и реактивные мощности в линейных цепях с синусоидальными напряжениями // Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2004. – № 43. – С. 153–160.

19. Родькин Д.И. Декомпозиция составляющих мощности полигармонических сигналов // Электротехника. – 2003. – № 6. – С. 34–37.

20. Родькин Д.И., Ромашихин Ю.В. Идентификация параметров асинхронных двигателей с псевдополигармоническим воздействием // Электроприводы переменного тока: Труды международной пятнадцатой НТК. – Екатеринбург, 2012. – C. 67–72.

21. Родькін Д.Й. Миттєва потужність трифазного двигунного навантаження з полігармонічними напругою та струмом // Електроінформ. – 2007. – № 4. – С. 10–13.

22. Жемеров Г.Г., Крылов Д.С., Тугай Д.В. Система составляющих полной мощности и энергетических коэффициентов на основе p-q-r теории мощности // Технічна електродинаміка, тематичний випуск. Проблеми сучасної електротехніки. – 2004. – Част. 1. – С. 69–74.

23. Akagi H., Kanazava Y., Nabae A. Theory of the instantaneous reactive power in three-phase circuits // IPEC’83. – Int. Power Electronics Conf., Tokyo, Japan, 1983. – РР. 1375–1386.

24. Dugan R.C., McGranaghan M.F., Beaty H.W. Electrical power systems quality. – McGraw-Hill, 1996. – 265 p.

25. Kim K., Blaabjerg F., Bak B. Jensen Spectral analysis of instantaneous powers in single-phase and three-phase systems with use of p-q-r theory // IEEE Trans. on Power Electronics. – 2002. – Iss. 17. – № 5. – РР. 711–720.

26. Alonge F., D’Ippolito F., Ferrante G., Raimondi F.M. Parameter identification of induction motor model using genetic algorithms // IEEE, Dept. of Power Eng. – 2002. – Iss. 2. – РР. 1199–1203.

27. Hasegawa M., Ogawa D., Matsui K. Parameter Identification Scheme for Induction Motors Using Output Inter-Sampling Approach // Asian Power Electronics Journal. – 2008. – Iss. 2. – № 1. – РР. 15–22.

28. Steven R. Shaw. Numerical methods for identification motor parameters. – Massachusetts institute of technology, February 1997. – 223 p.

29. Gastli A. Identification of induction motor equivalent circuit parameters using the single-phase test // IEEE Transactions on Energy Conv. – March 1999. – Iss. 14. – № 1. – РР. 51–56.

30. Родькин Д.И. О необходимости разделения понятий качества потребления и преобразования энергии // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: наукові праці КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2003. – Вип. 2/2003 (19). – С. 143–148.

31. Родькин Д.И., Коренькова Т.В. Энергетический метод анализа управляемости электромеханических систем // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Вип. 2/2010 (10). – С. 8–16.

32. Агунов М.В., Агунов А.В. Об энергетических соотношениях в электрических цепях с несинусоидальными режимами // Электричество. –  2005. – № 4. – С. 53–56.

33. Хусаинов Ш.Н. Мощностные характеристики несинусоидальных режимов // Электричество. – 2005. – № 9. – С. 63–70.

34. Руденко Н.А., Ромашихин Ю.В. К определению псевдополигармонических сигналов в задачах гармонического анализа [Электронный ресурс]  // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 1/2013 (1). – С. 31–47. – Режим доступа: eetecs.kdu.edu.ua.

35. Нуссбаумер Г. Быстрое преобразование Фурье и алгоритмы вычисления сверток. – М.: Радио и связь, 1985. – 248 с.

36. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. – Киев: Техника, 1977. – 768 с.

37. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. − М: Высшая школа, 1988. − 450 с.

БАГАТОКОНТРОЛЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ РОБОТОМ-МАНІПУЛЯТОРОМ З ЕЛЕКТРИЧНИМИ СЕРВОПРИВОДАМИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ТА ІНКРЕМЕНТАЛЬНИМИ ЕНКОДЕРАМИ
І. С. Конох, М. Ю. Базишин (завантажити)
[in Ukrainian]

Робота належить до позиційних систем керування промисловими роботами й може бути використана для модернізації або створення адаптивної системи керування робота-маніпулятора PUMA–560 з покращеними перехідними процесами й підвищеною точністю позиціонування сумісно із силовими модулями AWD–10–36 і промисловим комп’ютером.

Пристрій виконує читання сигналів сенсорів положення та струму, розрахунок керуючих впливів і формування напруги живлення приводів ланок робота-маніпулятора. Підвищення точності в динамічному режимі досягається шляхом зміни коефіцієнтів
ПІД-регулятора положення при переході з однієї до іншої частини траєкторії.

Система спостерігає за своїм станом у цілому, керує й контролює рух робота-маніпулятора, забезпечує незалежне регулювання за швидкістю й положенням кожного приводу окремо, формує керуючий вплив на силові перетворювачі з урахуванням обмежень положення маніпулятора в просторі, забезпечує двосторонній зв’язок із промисловим комп’ютером.

Ключові слова: робот-маніпулятор, регулятор положення.

1. Репецкий В.А. Нечеткая следящая система управления роботом-манипулятором с функцией решения обратной кинематической задачи // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збір. наук. праць XІ Міжнародної науково-технічної конф. молодих учених і спеціалістів, 9–11 квітня 2013 р. – Кременчук: КрНУ, 2013. – С. 249–250.

2. Omatu S., Khalid M., Yusof R. Neuro-Control and its application. Corrected edition, Springer: 1996. – 255 р. – ISBN: 3540199659.

3. Юревич Е.И. Основы робототехники. – СПб.: БХВ–Петербург, 2005. – 415 с.

4. Промышленный робот РМ–01. Руководство по аппаратной части.

5. Блок управления коллекторным двигателем постоянного тока AWD10. Руководство по эксплуатации. – М.: ЗАО «Лаборатория Электроники», 2011. – 45 с.

6. Armstrong B., Khatib O., Burdick J. The Explicit Dynamic Model and Inertial Parameters of the PUMA 560 Arm // Proceedings. 1986 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1986.

Екологія та екологічна безпека. Безпека життєдіяльності та охорона праці

ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КІМНАТНИХ РОСЛИН У НАВЧАЛЬНИХ І НАУКОВИХ ЛАБОРАТОРІЯХ
В. Ю. Ноженко, Л. Г. Бойко, Г. Г. Юдіна (завантажити)
[in Russian]

Описано склад повітря в закритому приміщенні та його негативний вплив на здоров’я людини. Визначено властивості кімнатних рослин, що приносять користь здоров’ю та життєдіяльності людини. Запропоновано перелік рослин, які найбільш доцільно вирощувати в навчальних та наукових лабораторіях. Приведено дані рослин, які знижують загальний вміст мікробних клітин у повітрі приміщень і поглинають ядовиті речовини.

Ключові слова: кімнатні рослини, склад повітря, фітонцидні властивості рослин, мікроклімат закритих приміщень.

1. Польза от комнатных растений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://otkrytaya-jemchujina.ru/polza.htm

2. Кисляков П.А. Формирование экологически безопасной образовательной среды вуза [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sisp.nkras.ru/issues/2011/4/kislyakov.pdf

3. Крестинина Н.В., Сорокопудов В.Н., Сорокопудова О.А. Исследование влияния озеленения на параметры внутренней среды помещений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.science-education.ru

4. Кузьмина-Медова Е.Л. Растения в интерьере // Проблемы зеленого строительства садово-паркового хозяйства. – Новосибирск, 1972. – С. 115–117.

5. Сулейманова З.Н. Использование тропических и субтропических растений для улучшения качества воздуха в жилых помещениях // Вестник Оренбургского государственного университета, 2009. – № 6. – С. 519–522.

6. Улучшение экологии жилища с помощью комнатных растений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zdorovoe-telo.com

7. Токин Б.П. Целебные яды растений. Повесть о фитонцидах. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1980. – 280 с.

8. Казаринова Н.В., Ткаченко К.Г. Здоровье дарят комнатные растения. – СПб.: Издательский дом «Нева», 2003. – 128 с.

9. Некрасова М.А., Крестинина Н.В. Методы экологического управления. Медико-экологический фитодизайн: методическое пособие. – М., 2004. – 174 с.

10. Домашов И.А., Коротенко В.А., Кириленко А.В., Постнова Е.А. Бытовая экология. – Бишкек, 2004. – 300 с.

СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
О. П. Чорний, В. В. Никифоров, Д. Й. Родькін, В. Ю. Ноженко (завантажити)
[in Russian]

Розглянуто основні джерела електромагнітних випромінювань природного та антропогенного походження. Описано можливі зміни в організмі людини під впливом високочастотних і низькочастотних випромінювань, наведено основні прилади для вимірювання, а також способи та засоби захисту від них. Охарактеризовано найбільш поширені джерела електромагнітного поля, під впливом якого знаходиться кожна людина. Обговорюються перспективи досліджень, спрямованих на уніфікацію та оптимізацію міжнародних та національних нормативів гранично допустимих рівнів впливу електромагнітних випромінювань на людину і біоту.

Ключові слова: електромагнітне поле, джерела електромагнітного випромінювання, вплив на людину і біоту, гранично допустимий рівень.

1. Селиванов С.Е., Филенко В.В., Бажинов А.В., Будянская Э.Н. Электромагнитные загрязнения биосферы автотранспортом (автомобили, электромобили, гибридные автомобили) // Автомобильный транспорт: сб. науч. трудов. – 2009. – № 25. – С. 24–32.

2. Влияние электромагнитных полей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.geofon.ru

3. Малеткин В.Н., Некрутенко В.В., Голяев И.Е. Биофизика воздействия электромагнитных полей Земли на человека с точки зрения безопасности жизнедеятельности // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2011. – № 11 (165), част. 2. – С. 165–169.

4. Шевченко С.Ю. Влияние электромагнитных полей энергетического оборудования на окружающую среду [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vcpi/Puem/2010_16/20.pdf

5. Кураев Г.А., Войнов В.Б., Моргалев Ю.Н. Влияние электромагнитного излучения персональных компьютеров на организм человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dc.tsu.ru/webdesign/tsu/Library.nsf/designobjects/vestnik269/$file/9_15Kuraev.pdf

6. Савицкая Я.А., Паслен В.В. Влияние высокочастотных электромагнитных полей на организм человека // Екологія та ноосферологія. – 2009. – № 1, 2. – Т. 20. – С. 38–43.

7. Савицька Я.А., Пасльон В.В. Вплив високочастотних електромагнітних полів на живі організми // Екологія та ноосферологія. – 2009. – № 3, 4. – Т. 20. – С. 47–50.

8. Мартынюк В.С., Цейслер Ю.В., Темурьянц Н.А. Интерференция механизмов влияния слабых электромагнитных полей крайне низких частот на организм человека и животных // Геофизические процессы и биосфера. – 2012. – № 2. – Т. 11. – С. 16–39.

9. Тиханков Н.В., Тиханков Е.Н., Плешко Э.А. Информационные методы нейтрализации негативного влияния «электромагнитного смога» // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць. Серія «Інформаційні технології та управління проектами». – Одеса, 2012. – № 4. – С. 83–85.

10. Черный А.П., Никифоров В.В. Об электромагнитной совместимости электромеханических и биологических систем // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах. – Кременчук: КрНУ, 2013. – № 1 (1).– С. 140–149 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eetecs.kdu.edu.ua

11. Подобєд І.М. Про протилежні властивості одного й того ж випромінювання та його вплив на працівника // Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. праць. – Київ, 2012.– № 23. – С. 90–95.

12. Эйди У.Р., Дельгадо Х., Холодов Ю.А. Электромагнитное загрязнение планеты и здоровье // Наука и человечество: международный ежегодник. – М., 1989. – С. 10–18.

13. Bise W. Lower power radio-frequency and microwave effects on human electroencephalogram and behavior // Physiol. Chem. and Physics. – 1978. – Iss. 10. – PP. 387–398.

14. Бурлака Н.И., Гоженко С.С. Электромагнитное поля, его виды, характеристики, классификация и влияние на здоровье населения // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2010. – № 4. – Т. 2 (22). – С. 24–32.

15. Олешко Т.І. Системний підхід до впливу компонентів стільникового зв’язку на стан навколишнього середовища [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/mtit/2012_66/m66_st07.pdf

16. Безверхая А.П. Гигиеническая оценка влияния электромагнитного излучения на организм человека и животных // Гігієна населених місць: зб. наук. праць. – Київ, 2009.– № 53. – С. 228–231.

17. Грачев Н.Н. Медико-биологические аспекты воздействия ЭМИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/sredstva/Templ_1/templ_1_4.htm

18. Нікітіна Н.Г., Баркевич В.А. Вплив електромагнітних випромінювань на здоров’я населення (науковий огляд) // Гігієна населених місць: зб. наук. праць. – Київ, 2007. – № 50.– С. 209–214.

19. Ковальова О.В. Вплив на організм людини електромагнітних полів антропогенного походження // Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. Біологічні науки. – Запоріжжя. – 2009. – № 2. – С. 96–104.

20. Ковалева А.В. Влияние электромагнитных полей и излучений на биообъекты

// Актуальні питання біології, екології та хімії: електронне наукове фахове видання. – 2009. – № 1. – Т. 1. – С. 64–85.

21. Ляшенко Г.А., Черепнев И.А., Полянова Н.В. Определение подходов к нормированию воздействия электромагнитного поля на окружающую среду [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vkhdtusg/2010_101/Sz_05_101_2.pdf

22. Руководства МКЗНИ по ограничению воздействия переменных электрических, магнитных и электромагнитных полей (до 300 ГГц) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.who.int/peh-emf/publications/ICNIRP_Guidelines_rus_final.pdf

23. ДСН № 239–96. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. – К., 1996. – 28 с.

24. ГОСТ 12.1.002–84. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах.

25. ГОСТ 12.1.006–84. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

26. ДСанПіН 3.3.2.007–98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.

27. ДСанПіН 3.3.6–096–2002. Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів.

28. Думанський В.Ю. ЛЕП – джерело електромагнітного поля, його гігієнічне значення та нормування в умовах населених місць // Гігієна населених місць: зб. наук. праць. – Київ, 2010. – № 56. – С. 196–202.

29. Лапицкий В.Н., Мамайкина Ю.Л. Электромагнитные поля как экологический фактор загрязнения окружающей среды (обзор) // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5. – С. 120–125.

30. Думанский В.Ю., Биткин С.В., Сердюк Е.А. и др. Электромагнитное загрязнение окружающей среды и защита населения от его влияния // Гігієна населених місць: зб. наук. праць. – Київ, 2011. – № 58. – С. 184–199.

31. Гоженко А., Євстаф'єв В., Білокриницький В., Скиба О. Електромагнітне випромінювання на транспорті // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 12. – С. 25–34.

32. Будянская Э.Н., Шишко Е.И. Вредные условия труда с визуальными дисплейными терминалами – как источники электромагнитных излучений // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. – 2012. – № 1 (6). – С. 198–210.

33. Сокол Т.С. Охрана труда: учеб. пособие. – Минск: Дизайн ПРО, 2006. – 304 с.

34. Электромагнитные излучения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fostac.ch/de/docs/fostac_studie_elektrosmog_igor_orzelsky_russisch.pdf

35. Инструментальный контроль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bezemi.ru/instrumentalnyy_kontrol

Підсумки роботи і перспективи розвитку наукових напрямів

ЧОТИРНАДЦЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ. НАУКА, ОСВІТА І ПРАКТИКА»
Н. О. Гордієнко (завантажити)
[in Ukrainian]

Надано матеріал стосовно проведення Інститутом електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського ХIV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика», де знайшли відображення найважливіші етапи проведення великого міжнародного форуму: пленарне засідання, VIІ спеціалізована виставка «Сучасні технології в освіті та виробництві», доповіді за закінченими дисертаційними роботами, виступи молодих учених. Відзначено високий рівень організації даного заходу та висловлено сподівання, що конференція буде розвиватись і далі та будуть знаходитися нові, ефективні форми її проведення.

Ключові слова: науково-практична конференція, пленарне засідання, спеціалізована виставка.

1. Звіт про роботу ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика». – Кременчук, КрНУ, 2013. – 10 с.

2. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2013. – Вип. 2/2013 (22), част. 2. – 455 с.

 
Яндекс.Метрика