Logo
Ukranian

ЗМІСТ

 

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах [Електронний ресурс]. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 3/2013 (3).
– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСНУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ
О. П. Чорний, С. С. Романенко, Н. М. Істоміна (завантажити)
[in Ukrainian]

Надано аналіз розвитку, нормативні засади створення електронних видань та їх класифікацію. Досліджено напрями розвитку наукових Інтернет-публікацій. Визначено складові елементи електронного видання, його беззаперечні переваги перед друкованим виданням. Досліджено сучасний стан розвитку технічних електронних наукових видань в Україні та запропоновано перспективні форми наукової комунікації для створення власного наукового електронного видання.

Ключові слова: електронне видання, Інтернет-публікація, Інтернет-комунікації, інформаційний ресурс.

1. Information Society Technologies Programme [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.cordis.lu/ist/home.html.

2. Final evaluation of the INFO2000 Programme, European Commission Directorate General for the Information Society [електронний ресурс]. – Luxembourg, 2000. − 24 p. – Режим доступу: www.cordis.lu/content/

3. Promise Promotion of Information Society in Europe. Intermediate program evaluation, 2000. – 107 p. – Режим доступу: www.ispo.cec.be/promotion/i_promise.html

4. Europe 2002. An Information Society for All [електронний ресурс]. − Brussels, 14.6.2000. − 30 p. – Режим доступу: http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/

5. Пілат О. Становище електронних видань у сучасному медіасвіті з погляду регламентації [електронний ресурс] // Комп’ютерні технології друкарства. Наукове видання. – Львів, 2010. – Вип. 23. − С. 174. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal /natural/ktd/2010_23/pilat.pdf

6. Вуль В.А. Электронные издания: Учебник. – М.−СПб.: Изд-во «Петербургский институт печати», 2001. − 308 с.

7. Антоненко І., Баркова О. Електронні ресурси як об'єкт каталогізації: історія питання, термінологія, форматне забезпечення // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 2. – С. 11–22.

8. Закревська О. Електронні видання: процеси стандартизації і проблеми бібліографічного опису // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2006. – Т. 28. – 178 с.

9. Бібліографічний опис у списку використаних джерел. Загальні вимоги і правила складання: СТП 1.02–2002 [електронний ресурс]. – ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/Geninf/bibliog.htm.

10. Полянин А.Д., Журов А.И. Электронные публикации и научно-образовательные ресурсы интернета // Изв. Сарат. ун-та. Сер. «Математика. Механика. Информатика». – 2008. – Т. 8. – Вып. 4. − С. 61–79.

11. Агеев В.Н. Электронная книга: новое средство социальной коммуникации. – М.: Мир книги, 1997. – С. 98.

12. ISO 9707:1991 Information and documentation – Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications [електронний ресурс]. – TC 46/SC8/WG 2. – 1991. – 13 p. – Режим доступу: http://www.iso.ch/iso/en/Catalogue DetailPage.CatalogueDetail?CSNUM BER=17564&ICS1=1. – Title from the screen

13. ГОСТ 7.83–2001. Электронные издания: Основные виды и выходные сведения: Межгосударственный стандарт. – Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2002. – 13 с.

14. Антопольский А.Б., Вигурский К.В. Электронные издания: проблемы и решения [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kursnet.ru/~kenti/38/7.html.

15. Стандарты по издательскому делу / Сост.: А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. − М.: Юрист, 1998. – 376 с.

16. Кэннигхэм С. Электронные издания в науке и технике [електронний ресурс]. – 1998. – Режим доступу: http://www.osp.ru/os/1996/05/34.html

17. Положення «Про присвоєння вчених звань професор і доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» [електронний ресурс]. Офіційний сайт КрНУ. − 2013. – Режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/ new/vchena_rada.php#polozhz.

18. Наказ МОНмолодьспорт № 1112 від 17.10.12 р. «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/1421-

19. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника [електронний ресурс] // Постанова Кабінету Міністрів України № 423 від 07.03.2007. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/423-2007-%D0%BF

20. ДСТУ 3017−95. − Державний стандарт України «Видання. Основні види. Терміни та визначення» [електронний ресурс]. – Держспоживстандарт України, 1995. – 34 с. – Режим доступу: http://normativ.ucoz.org/load/3-1-0-65

21. ДСТУ 7157:2010 − Інформація та документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості [електронний ресурс]. – Держспоживстандарт України, 2010. – 14 с. – Режим доступу: http://normativ.ucoz.org/_ld/3/323_7157.pdf

22. ДСТУ 4861:2007 – Видання. Вихідні відомості [електронний ресурс]. – Держспоживстандарт України, 2007. – 46 с. – Режим доступу: http://library.donntu. edu.ua/vam_avtory/D4861-2007.pdf

23. Литвинова Н.Н. Научные публикации в Интернете: соотношение ограниченного (платного) и свободного доступов [електронний ресурс]. – 2007. – Режим доступу: http://eqworld.ipmnet.ru/ru/info/sci-edu/Litvinova2005.htm

24. W. Lawrence. On line or invisible, Nature [електронний ресурс]. − 2001. – Iss. 411. – № 6837. − Р. 521. – Режим доступу: http://citeseer.ist.psu.edu/online-nature01/

25. Эпштейн В.Л. Как увеличить индекс цитирования научной публикации [електронний ресурс] // Проблемы управления. – 2006. – № 6. – Режим доступу: http://citation.extratext.ru/

26. Горбунов-Посадов М.М. Интернет-активность как обязанность ученого // Информационные технологии и вычислительные системы [електронний ресурс]. – 2007. – № 3. − С. 88–93. – Режим доступу: http://keldysh.ru/gorbunov/duty.htm

27. Полилова Т.А. Инфраструктура научных публикаций [електронний ресурс] // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. − 2009. – № 15. − 30 с. – Режим доступу: http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2009-15

28. Кучма И. Право первой ночи? Открытый доступ! [електронний ресурс] // Зеркало недели. – 2004. – № 11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/Articles/2004/04ki-od.html

29. Holoviak J., Seitter K. Transcending the Limitations of the Printed Page // Journal of Electronic Publishing [електронний ресурс]. – 1998. – Iss. 1. – № 3. – Режим доступу: (http://www.press.umich.edu/jep/03-01/EI.html).

30. Дженчураев Н. Научные электронные журналы − новые возможности [електронний ресурс]. – 2004. – Режим доступу: (http://emag.host.net.kg/opps.html).

31. Weisstein E.W. CRC Concise Encyclopedia of Mathematics, 2nd Edition [електронний ресурс]. – Boca Raton: Chapman & Hall/CRC Press, 2003. – Р. 3252. – Режим доступу: http://www.ebook.downappz.com/?page=book&id=48300

32. Zwillinger D.. CRC Standard Mathematical Tables and Formulae, 31st Edition. [електронний ресурс]. – Boca Raton: Chapman & Hall/CRC Press, 2003. – Р. 912. – Режим доступу: books.google.com/

33. Polyanin A.D., Manzhirov A.V. Handbook of Mathematics for Engineers and Scientists. [електронний ресурс]. – Boca Raton: Chapman & Hall/CRC Press, 2007. – Р. 1543. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/29465/

34. Воскобойнікова-Гузєва О. Наукові видання у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: монографія / наук. ред. О.С. Онищенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2004. – 179 с.

35. Ярошенко Т.О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: монографія. – К.: Знання, 2010. – 215 с.

36. Наказ МОН України, НАН України, ВАК України від 30.09.2004 р. № 768/431/547 «Положення про електронні наукові фахові видання» [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/law/04_vydan.html.

37. Наказ ВАК України від 23.03.2005 Р. № 149 «Про затвердження Порядку внесення електронних наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт» [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/law/05vakelvydan.pdf.

Інформаційні системи і технології. Математичне моделювання

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВІДДАЛЕНОГО МОНІТОРИНГУ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ
Є. Н. Кніжнік, А. Л. Перекрест, А. В. Маслівець (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглянуто існуючі системи контролю параметрів теплоенергетичних об’єктів. Висунуто вимоги щодо систем віддаленої диспетчеризації. Спроектовано систему віддаленої диспетчеризації на базі кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Розглянуто питання щодо обміну інформації між об’єктами системи. Розроблено комп’ютерну програму для локального збору та передачі інформації про стан теплоенергетичних об’єктів з Web інтерфейсом для віддаленого доступу.

Ключові слова: системи теплопостачання, диспетчеризація, web-контроль та керування.

1. Системы диспетчеризации: виды и характеристики. – Режим доступу: http://powergroup.com.ua/sistemi_dispetcherizatsii_osnovnie_vidi_i_charakteristiki

2. Дистанционный мониторинг и GSM управление. – Режим доступу: http://dspas24.ru/services/remote-monitoring.html

3. Диспетчеризация приборов учета через интернет. – Режим доступу: http://www.t2system.ru/

4. Система дистанційного моніторингу та управління ЗАТ "АДЛ". – Режим доступу: http://meter-online.info/

5. Перекрест А.Л., Євтушенко К.В. Обгрунтування структури мережевої лабораторії з дистанційним доступом через Інтернет // Вісник КДУ імені Остроградського. – Вип. 4/2010 (63). – Кременчук, 2010. – С. 183–187.

6. Перекрест А.Л., Найда В.В., Романенко С.С. та інш. Oперативний контроль температурних режимів і керування тепловими пунктами будівель навчального закладу // Вісник КрНУ. – Вип. 3/2013 (80). – Кременчук, 2013. – С. 35–43.

7. Хоріщенко Я.В., Перекрест А.Л. Cистема віддаленого керування та моніторингу технічних об’єктів з використанням вебтехнологій та динамічних сторінок // Електромеханічні та енергетичні системи: методи моделювання та oптимізації. – Кременчук, 2012. – С. 49–51.

8. Парсинг XML-документа на PHP. – Режим доступу: http://myrusakov.ru/php-parsing-xml.html

9. Sedliak M., Jeba R., Roshan B. PHP Ajax Cookbook. – Packt Publishing, 2011. – P. 147.

10. Flanagan D. Java Script: The Definitive Guide. – Oreilly, 2006. – 763 p.

11. Популярные Базы Данных. – Режим доступу: http://exzen.ru/databases.html

12. Крейн Д., Паскарелло Э., Джеймс Д. Ajax в действии. – Вильямс, 2006. – 248 с.

13. Выводим счетчик электроэнергии в интернет. – Режим доступу: http://habrahabr.ru/post/169069/

14. GSM диспетчеризация приборов учета. – Режим доступу: http://www.mnppsaturn.ru/?id=342&topic_id=116

15. Системи моніторингу теплоспоживання Сумського державного університету. – Режим доступу:  http://heating.sumdu.edu.ua/

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ ПРИ ЖИВЛЕННІ ЇХ ВІД ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ
О. П. Чорний, В. К. Титюк (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглянуто особливості моделювання й дослідження електроприводів з асинхронними двигунами шляхом чисельного розрахунку їх математичних моделей за допомогою бібліотек SimPowerSystems середовища Simulink математичного пакету Matlab. Зроблено акцент на особливостях математичних моделей з урахуванням перетворювачів, методів чисельного інтегрування систем диференціальних рівнянь моделей при їх дослідженні. Показано кількісні й якісні відмінності в рішеннях, які виникають при необґрунтованому виборі чисельного методу та його параметрів, а також при врахуванні в моделях реальних параметрів енергії на виході перетворювачів. Проаналізовано похибки, які можуть виникнути в рішеннях при моделюванні. Наведено результати моделювання.

Ключові слова: електропривод, асинхронний двигун, перетворювач частоти, особливості моделювання, чисельні методи.

1. Дьяконов В.П., Круглов В.В. Математические пакеты расширения MATLAB. Специальный справочник. – СПб.: ПИТЕР. – 2001.

2. Потемкин В.Г. Система инженерных и научных расчетов в MATLAB 5.Х: в 2-х томах. – М.: ДИАЛОГ–МИФИ, 1999.

3. Егоренков Д.Л., Фрадков А.Л., Харламов В.Ю. Основы математического моделирования. Построение и анализ моделей с примерами на языке MATLAB: Учебное пособие. – СПб.: БГТУ, 1994. – 190 с.

4. Дьяконов В.П. MATLAB 6.5 SP1/7+ Simulink 5/6 в математике и моделировании. Серия «Библиотека профессионала». – М.: СОЛОН–Пресс, 2005.

5. Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем. MATLAB 6.0. – СПб.: Корона–Принт, 2004.

Електротехнічні комплекси і системи. Енергетика

СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ СКЛАДНИХ КОНСТРУКЦІЙ
М. А. Руденко (завантажити)
[in Russian]

Розглянуто ефект витиснення струму в роторі асинхронних двигунів із подвійною білячою кліткою і глибокопазних асинхронних двигунах. Проаналізовано способи визначення електромагнітних параметрів ротора в асинхронних двигунах складних конструкцій з урахуванням ефекту витиснення струму. Розглянуто особливості схем заміщення асинхронних двигунів складних конструкцій з урахуванням ефекту витиснення на даних схемах. Визначено недоліки кожного з розглянутих способів, на основі чого був обраний найбільш доцільний спосіб визначення електромагнітних параметрів ротора з урахуванням ефекту витиснення струму для асинхронних двигунів складних конструкцій.

Ключові слова: ефект витиснення струму, двокліткові асинхронні двигуни, схеми заміщення, глибина проникнення струму, скін-шар.

1. Вольдек А.И. Электрические машины. Учебник для студентов высш. техн. учебн. заведений.  Л.: Энергия, 1985.  840 с.

2. Копылов И.П. Электрические машины: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 2006. – 607 с.

3. Сипайлов Г.А., Кононенко Е.В., Хорьков К.А. Электрические машины (специальный курс). – М.: Высшая школа, 1987. – 287 с.

4. Ghule C.V., Suhasini S.D., Jewel S. An off-line technique for prediction of performance characteristics of three phase induction motor // International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). – Vol. 2. – Iss. 1/2013. – PP. 1–6.

5. Mihai V.C., Aurel C., Elek D. Optimized design of the induction motor squirrel cage considering the dynamic torque requirements, Conference : IMACS, 6, Lisboa, PRT. – Iss. 3/1999 (7). – PP. 207–210.

6. Черный А.П., Гладырь А.И., Осадчук Ю.Г. и др. Пусковые режимы нерегулируемых электроприводов: Монография. – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2006. – 280 с.

7. Vogt K. Elektrische Maschinen, Berechnung rotierender elektrischer Maschinen. Dritte bearbeitete Auflage, Berlin, Veb Verlag Technik.  1983. – 500 p.

8. Levi E. Polyphase Motors; A Direct Approach to Their Design. – New York/USA: John Wiley & Sons, 1984. – 438 p.

9. Popenda A. Model-simulation investigations of induction motor with the consideration of skin effect in rotor bars. Przegląd elektrotechniczny. – ISSN 0033–2097. – R. 88 NR 12b/2012. – PP. 29–31.

10. Дорофеев А.Л. Вихревые токи. – М.: Энергия, 1977. – 72 с.

11. Bašta J., Chládek J., Mayer I. Teorie elektrických strojů. – Praha: SNTL, 1968. – 582 p.

12. Лютер Р.А. Расчет синхронных машин. – Л.: Энергия. 1979 – 272 с.

13. Совершенствование микропроцессорной тепловой защиты короткозамкнутых асинхронных электродвигателей / В.Ф. Сивокобыленко, С.Н. Ткаченко // Збірник наукових праць ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Серія «Електротехніка і енергетика». – Донецьк, 2011. – Вип. 11/2011 (186). – С. 353–359.

14. Jongbin Park, Byunghwan Kim, Jinkyu Yang, Sang Bin Lee, E.J. Wiedenbrug,M. Teska, Seungoh Han, Evaluation of the detectability of broken rotor bars for double squirrel cage rotor induction motors. In proceeding of: Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE). – 10/2010. – PP. 2493–2500.

15. Benecke M., Doebbelin R., Griepentrog G., Lindemann A. Skin effect in squirrel cage rotor bars and its consideration in simulation of non-steady-state operation of induction machines. Piers online. – Iss. 7/2011 ( 5). – PP. 421–425.

16. Saleh Al-Jufout, Computational modeling of the squirrel-cage induction motor starting process // Conference Paper in Proceedings: 40th Conference on Simulation and Modeling. 1999. – PP. 1–5.

17. Шенфер К.И. Асинхронные машины: Учебник для энергетических вузов. – М.-Л.: Государственное объединенное научно-техническое издательство. Редакция энергетической литературы, 1938. – 412 с.

18. Родькин Д.И., Здор И.Е., Черный А.П., Сисюк Г.Ю. О некорректности некоторых представлений схем замещения АД. Сборник научных трудов Кременчугского государственного политехнического института «Проблемы создания новых машин и технологий». – Кременчуг: КГПИ, 1998. – Вып. 2. – С. 135–138.

19. Родькин Д.Й. Здор И.Е., Прус В.В. Определение послеремонтной паспортной мощности асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором // Сборник научных трудов КГПИ «Проблемы создания новых машин и технологий». – Кременчуг: КГПИ, 2000. – Вып. 1/2000 (8). – С. 162–165.

20. Родькин Д.Й., Калинов А.П., Ромашихин Ю.В. Оценка эффективности методов диагностики двигателей переменного тока // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2006. – Вип. 3/2006 (38). – С. 77–82.

СИСТЕМА РЕЗЕРВНО-АВАРІЙНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ІЗОЛЬОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
О. Л. Величко, О. О. Сердюк,  М.А. Кобилянський (завантажити)
[in Russian]

Проведено аналіз особливостей роботи комплексів і пристроїв, що забезпечують безпеку навчальних лабораторій напівпідвального приміщення, на основі яких сформулювано вимоги до резервно-аварійного джерела електропостачання. Розроблено структуру та алгоритм роботи системи резервно-аварійного електропостачання, що дозволить підвищити надійність систем безпеки та життєзабезпечення навчальних лабораторій.

Ключові слова: резервно-аварійне джерело електропостачання, системи безпеки й життєзабезпечення.

1. Сукач С.В., Шутька О.В. Технічні рішення з підвищення ефективності системи індивідуального провітрювання лабораторних приміщень // Вісник КДУ ім. М. Остроградського. – 2010. – Вип. 3/2010 (62), част. 2. – С. 51–55.

2. Сукач С.В. Энергоэффективность систем проветривания изолированных помещений // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2008. – Вип. 3/2008 (50), част. 1. – С. 149–151.

3. Величко А.Л., Метель А.С., Сукач С.В. Компьютеризированная система жизнеобеспечения. Седьмая всеукраинская научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов «Электромеханические системы, методы моделирования и оптимизации». – Кременчуг, 02–04 апреля 2009. – С. 71–72.

4. Мозговой А.В., Сукач С.В., Величко А.Л., Кобылянский М.А. Стабилизация климатических параметров в лабораторных помещениях с использованием  двухканальной системы управления // Вісник КДУ ім. М. Остроградського: Збірник наукових праць КДУ. – Вип. 4/2010 (63), част. 3. – Кременчук: КДУ, 2010. – С. 49–52.

5. Кобылянский М.А., Мозговой А.В., Величко А.Л. Автоматизированный комплекс пожаротушения и интеграция его в систему безопасности и жизнеобеспечения учебных лабораторий. Десятая всеукраинская научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов «Электромеханические системы, методы моделирования и оптимизации». – Кременчуг, 28–29 марта 2012. – С. 37–39.

6. Топольский Н.Г., Иванников В.Л. Автоматизированная система безопасности и жизнеобеспечения объекта. Патент международной регистрационной палаты № 000112 (0000910015, серия МО от 15.08.96).

МИТТЄВА ПОТУЖНІСТЬ ТРИФАЗНОЇ МЕРЕЖІ ЗМІННОГО СТРУМУ
Д. Й. Родькін, Ю. В. Ромашихін (завантажити)
[in Russian]

Розглянуто особливості формування складових миттєвої потужності трифазної мережі. Доведено, що в симетричній трифазній системі в сигналі миттєвої потужності окрім постійної складової присутні гармоніки потужності, що кратні шести. Показано ефективність використання складових миттєвої потужності при аналізі енергопроцесів у трифазній
мережі.

Ключові слова: миттєва потужність, трифазний електричний двигун.

1. Родькин Д.И. Декомпозиция составляющих мощности полигармонических сигналов // Электротехника. – 2003. – № 6. – С. 34–37.

2. Родькин Д.И., Ромашихин Ю.В. Возможности и эффективность метода энергодиагностики в идентификационных задачах // XIV міжнар. наук.-техн. конф. “Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика”. Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета. – Днепродзержинск: ДГТУ. – 2007. – С. 507–512.

3. Родькин Д.И., Калинов А.П., Ромашихин Ю.В. Эффективность метода энергодиагностики параметров двигателей переменного тока // Электроприводы переменного тока: Труды международной XIV научно-технической конференции. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ–УПИ. – 2007. – С. 273–278.

4. Ромашихин Ю.В., Родькин Д.И., Калинов А.П. Энергетический метод идентификации параметров асинхронных двигателей // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. – Кременчук: Кременчуцький державний політехнічний університет ім. М. Остроградського. – 2007. – № 3/2007 (44). – С. 130–136.

5. Родькин Д.И., Ромашихин Ю.В. Мгновенная мощность нелинейных элементов электрической цепи // XIV міжнар. наук.-техн. конф. “Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика”. Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета. – Днепродзержинск: ДГТУ. – 2007. – С. 501–506.

6. Родькин Д.И., Калинов А.П., Ромашихин Ю.В. Развитие частотных методов оценки параметров двигателей переменного тока // Вісник КДПУ. – Кременчук: Кременчуцький державний політехнічний університет. – 2005. – № 3/2005 (33). – С. 43–47.

7. Родькин Д.И., Бялобржеский А.В., Ломонос А.И. Показатели энергопроцессов в сети с полигармоническими напряжениями и токами // Электротехника. – 2004. – № 6. – С. 37–42.

8. Родькин Д.И. Особенности анализа энергопроцессов в цепях с полигармоническим током и напряжением // Проблемы создания новых машин и технологий: Науч. труды КГПИ. – 2002. – Вып. 2, ч. 1. – С. 2–18.

9. Родькін Д.Й. Миттєва потужність трифазного двигунного навантаження з полігармонічними напругою та струмом // Електроінформ. – 2007. – № 4. – С. 10–13.

10. Родькин Д.И., Резник Д.В., Ведмидь Д.С., Шлык В.А. Экспериментальное определение показателей энергопроцессов по параметрам мгновенной мощности // Вісник КДПУ. – Кременчук: Кременчуцький державний політехнічний університет. – 2004. – № 3. – С. 140–146.

11. Калинов А.П., Лейко В.В., Родькин Д.И. Спектральный анализ мгновенной мощности в сети с полигармоническим напряжением и током // Вісник КДПУ. – Кременчук: Кременчуцький державний політехнічний університет. – 2006. – № 3/2006 (38), част. 2. – С. 59–72.

12. Зевеке Г.В. и др. Основы теории цепей. – М.: Энергия, 1975. – 752 с.

13. Тонкаль В.Е., Новосельцев А.В., Денисюк С.П. и др. Баланс энергий в силовых цепях. – Киев: Наукова думка, 1992. – 312 с.

14. Жемеров Г.Г., Тугай Д.В. Мгновенные и средние активные и реактивные мощности в линейных цепях с синусоидальными напряжениями // Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2004. – № 43. – С. 153–160.

15. Жемеров Г.Г., Крылов Д.С., Тугай Д.В. Система составляющих полной мощности и энергетических коэффициентов на основе p-q-r теории мощности // Технічна електродинаміка, тематичний випуск. Проблеми сучасної електротехніки. – 2004, част. 1. – С. 69–74.

16. Родькин Д.И., Заквасов В.В., Ромашихин Ю.В. Преобразование мощности в источниках полигармонического питания // Вісник КДПУ. Зб. наук. праць КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2004. – Вип. 3/2004 (26). – С. 191–200.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СПОСОБУ УПРАВЛІННЯ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ ІЗ КОРОТКОЗАМКНУТИМ РОТОРОМ
М. Ю. Юхименко (завантажити)
[in Russian]

Доведено можливість використання розробленого способу управління силовими ключами транзисторного перетворювача змінної напруги в колі статора асинхронного двигуна для покращення енергетичних і регулювальних показників електропривода. Виконано комплексну оцінку й порівняння енергетичних і регулювальних показників розробленої системи та найбільш поширених систем електропривода загальнопромислових механізмів. Визначено галузь раціонального використання розробленої системи й типові механізми, в яких вона може використовуватися. Виконано оцінку техніко-економічних показників розробленої системи.

Ключові слова: асинхронний двигун, транзисторний перетворювач напруги, алгоритми управління, регулювальні показники, енергетична ефективність.

1. Могучев М.Б. Улучшение динамических и энергетических показателей электроприводов экскаваторов, выполненных на базе моноблочного транзисторного преобразователя с прямым обменом энергией с сетью. Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. – Самара, СамГТУ, 2006.

2. Юхименко М.Ю. Режимы управления преобразователя переменного напряжения с улучшенным гармоническим составом выходного напряжения // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 4/2012 (20). – С. 115–121.

3. Бергер А.Я. Методы повышения коэффициента мощности асинхронных электродвигателей и их синхронизация. – М.–Л.: Госэнергоиздат, 1956. – 31 с.

4. Браславский И.Я. Возможности энергосбережения при использовании регулируемых асинхронных электроприводов // Труды 11-ой науч.-техн. конф. «Электроприводы переменного тока», 24–26 февраля 1998 г. – Екатеринбург: УГТУ, 1998. – С. 102–107.

5. Андрющенко В.А. Автоматический электропривод систем управления. – Л., 1973. – 167 с.

6. Сарваров А.С. Энергосберегающий электропривод на основе НПЧ–АД с программным формированием напряжения. – Магнитогорск: МГТУ, 2001. – 206 с.

 
Яндекс.Метрика