Logo
Ukranian

 

ЗМІСТ

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах [Електронний ресурс]. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 4/2013 (4).
– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

ФОРМУВАННЯ ГРАФІКА ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
О. П. Чорний, Ю. В. Лашко, Т. П. Коваль (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглянуто питання формування навчального процесу за допомогою поєднання традиційних методів організації навчального процесу та інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяє оцінювати ефективність засвоєння інформації студентами та цілеспрямовано формувати аудиторну, самостійну й індивідуальну роботу та оптимізувати розклад занять. Застосування кібернетичних моделей дозволяє виконувати кількісне оцінювання якості процесу навчання для підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу і, як наслідок, якість навчання. Це досягається шляхом розрахунку неоднорідного диференціального рівняння динамічної моделі швидкості засвоєння потоку інформації протягом семестру й виділення на ній інтервалу повторюваності. Оптимізаційними методами визначають дату проведення консультаційних або індивідуальних занять, що забезпечить найменше значення суми квадратів відхилень від середнього значення, у розкладі занять на періоді повторюваності.

Ключові слова: підготовка фахівців, графік навчального процесу, консультаційні й індивідуальні заняття, моделі навчання, оптимізація.

1.  Сергейко С.А. Теория и практика образования в СССР. История образования и педагогической мысли. – Режим доступа: http://edu.grsu.by/books/sergeyko_edu/index.php /1-17-teoriya-i-praktika-obrazovaniya-v-sssr

2.  Педагогическая психология. – Режим доступа: http://imp.rudn.ru/psychology /pedagogical_psychology/8.html‎

3.  Сокольникова М.Н., Новичихина Е.В. Влияние биоритмов на физическую и умственную работоспособность студентов. – Режим доступа: www.scienceforum.ru /2013/pdf/4565.pdf‎

4.  Блістов О.М. Формування розкладу навчальних занять у ВНЗ як одна з передумов ефективного планування підготовки фахівців // Наукові записки НДУ ім. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2011. – № 1. – С. 62–64.

5.  Гончаров С.М. Основи педагогічної праці. – Рівне: РДТУ, 2001. – С. 51–52.

6.  Потеев М.И. Практикум по методике обучения во втузах: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1990. – 94 с.

7.  Плотнинский Ю.М. Математическое моделирование динамики социальных процессов: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 133 с.

8.  Касярум С.О. Математичні моделі процесу навчання у вищій школі // Вісник Черкаського національного університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси, 2009. – Вип. 147. – С. 146–150.

9.   Василенко Н.А., Евтеев В.Н., Петров В.В. Моделирование кинетики усвоения учебного материала // Складні системи і процеси. – 2005. – № 2. – С. 75–82.

10.  Адаптированные автоматизированные системы обучения. Модель обучаемого. – Режим доступа: http://sites.google.com/site/ adaptivnyeobucausiesistemy/model-obucaemogo

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
І. А. Кузнецова (завантажити)
[in Ukrainian]

Розкривається зміст і значення контролю навчально-пізнавальної діяльності у вищій школі. Вказується на актуальність вивчення проблеми контролю, дається аналіз недоліків та інтересів щодо подальшого вивчення питання контролю знань студентів, визначаються основні завдання системи контролю якості підготовки фахівців, наголошується на утвердженні особистісно орієнтованого підходу до навчання.

Ключові слова: контроль, навчально-пізнавальна діяльність, якість підготовки, перевірка, оцінювання.

1. Чередник О.В. Основні підходи до контролю знань студентів в організації навчально-пізнавальної діяльності вищих педагогічних закладів України в другій половині ХІХ століття // Вісник Луганського національного університету імені Т. Шевченка. Педагогічні науки. – 2011. – № 10, част. 2. – С. 181–189.

2. Єсаулов А.О. Контроль навчальних досягнень студентів (теоретико-методичний аспект. – Київ: Національний аграрний університет, 2005. – 148 с.

3. Ингекамп К. Педагогическая диагностика. – М.: Педагогика, 1991. – 240 с.

4. Золотухина С.Т., Лозовая В.И., Пташный О.Д. Контроль учебно-познавательной деятельности студентов (историко-педагогический аспект): Монография. – Харьков: Издательство Вировець А.П. Издательская группа «Апостроф», 2012. – 288 с.

5. Ромащенко І. Контроль знань, умінь і навичок студентів у вищому навчальному закладі як засіб управління процесом навчання // Молоді і ринок. – 2012. – № 2 (85). – С. 90–93.

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА НАВЧАЛЬНА СИСТЕМА З ДИСЦИПЛІНИ «ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВИХ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ»
Є. В. Носач (завантажити)
[in Ukrainian]

Обґрунтовано необхідність створення комп’ютеризованих інформаційно-методичних комплексів для викладання технічних дисциплін з можливістю доступу з мережі Інтернет. Розроблено такий комплекс з навчальної дисципліни «Операційні системи промислових комп’ютеризованих систем управління». На основі структури дисципліни розроблено схему інформаційно-навчального комплексу, згідно з якою реалізовано гіперпосилання та логічні зв’язки між основними розділами. Для можливості самоперевірки студентами отриманих знань реалізовано підсистему тестування, що дає змогу налаштувати систему, обрати тематику питань та зберегти отримані результати. Наведено роботу сторінок комп’ютеризованої системи та підпрограми тестування.

Ключові слова: освіта, операційна система, дистанційне навчання, електронний комплекс, тестування.

1. Агранович Б.Л., Богатырь Б.Н., Ямпольский В.З. Системный анализ стратегий информатизации образования // Проблемы информатизации высшей школы. – М.: Либрис, 1997. – № 3–4 (9–10). – С. 9–13.

2. Воронина Т.П., Кашицин В.П., Молчанова О.П. Образование в эпоху новых информационных технологий. Методологические аспекты. – М.: Информ Пресс–94, 1995. – 220 с.

3. Лобачев С.Л., Солдаткин В.И. Дистанционные образовательные технологии: информационный аспект. – М.: МЭСИ, 1998. – 104 с.

4. Зайцева Ж.Н., Рубин Ю.Б., Титарев Л.Г. и др. Интернет-образование: не миф, а реальность XXI века / под общей редакцией Тихомирова В.П. – М.: МЭСИ, 2000. – 189 с.

5. Чорний О.П., Родькін Д.Й., Євстіфєєв В.О. та інш. Віртуальні лабораторні комплекси для навчального процесу і наукових досліджень. Підсумки та досвід розробки // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2008. – Вип. 3 (50), част. 1. – С. 28–42.

6. Артеменко А.М. Комп’ютеризований лабораторний стенд для дослідження роботи дводвигунного електропривода постійного струму з жорстким з’єднанням валів [Електронний ресурс] // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах, 2013. – № 2 (2). – С. 20–26. – Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

7. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2003. – 616 с.

8. Литвиненко О.В. Дидактичні аспекти використання електронного підручника [Електронний ресурс] // Інтернет-конференція “Інформаційно-комунікаційні технології навчання: психолого-педагогічні та дидактичні аспекти впровадження”. – Режим доступу: http://timso.koippo.kr.ua/blogs/index.php/Internet-konferencia/title-33

9. Бугайчук К.Л. Електронний підручник: поняття, структура, вимоги [Електронний ресурс] // Інформаційні технології і засоби навчання, 2011. – № 2 (22). – Режим доступу: http://www.journal.iitta.gov.ua

10. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий: Учебная книга. – М.: Центр тестирования, 2002. – 240 с.

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
О. С. Грицюк (завантажити)
[in Ukrainian]

Досліджено застосування сучасних педагогічних технологій у професійній підготовці студентів інженерних спеціальностей. Особлива увага приділяється використанню проблемного навчання у процесі математичної підготовки з метою підвищення когнітивного рівня студентів та розвитку пошуково-дослідницьких здібностей. Доведено, що доцільно використовувати самостійну роботу студентів на кожному етапі вивчення математичних дисциплін. Запропоновано модель математичної підготовки майбутніх інженерів із застосуванням проблемного навчання.

Ключові слова: професійна підготовка, математична підготовка, проблемне навчання, педагогічна технологія, студактивне навчання.

1. Григорьева Е.М. Формирование профессионально важных качеств морских инженеров при обучении математике: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (математика, уровень профессионального образования)». – Астрахань, 2009. – 23 с.

2. Максимова Т.С. Використання ППЗ GRAN1 в процесі формування професійно-евристичної діяльності студентів технічних вузів // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжн. зб. наук. робіт. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2004. – Вип. 21. – С. 119–123.

3. Лазарєв М.І. Теоретико-інформаційний складник інформаційної культури майбутніх інженерів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. – Харків: Укр. інж.-пед. акад., 2007. – Вип. 16. – С. 65–73.

4. Поясок Т.Б. Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів: монографія / Ред. С.О. Сисоєва; МОН України, АПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2009. – 348 с.

5. Крайнова Е.А. Профессиональная подготовка будущих инженеров-механиков в области информационных технологий: автореферат дис. на соискание научной степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». – Нижний Новгород, 2007. – 23 с.

6. Марігодов В.К. Стандарти для розв’язування педагогічних і науково-технічних задач // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. – 2011. – Київ: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України, 2011. – Вип. 68. – С. 18–23.

7. Демешкант Н.А. Розвиток дослідницьких умінь як основа формування наукового світогляду студентів вищих навчальних закладів // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. – 2007. – Київ: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України, 2007. – Вип. 47. – С. 23–26.

8. Куряченко Т.П. Формирование приемов поисково-исследовательской деятельности будущих учителей математики в процессе обучения математическому анализу: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения (математика, уровень высшего профессионального образования)». – Омск, 2006. – 22 с.

9. Кулешова В.В. Формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». – К., 2007. – 20 с.

10. Олексенко В.М. Співвідношення традиційної та студактивної педагогічної технології в підготовці майбутніх фахівців інженерних спеціальностей // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2010. – Харків: УІПА, 2010. – № 26, 27. – С. 137–145.

11. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

12. Медведєв В. Реалізація концепції неперервної освіти як системна комплексна проблема // Проблеми і перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. праць. / За ред. Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. – Харків: НТУ ХПГ, 2005. – Вип. 7–10 (11–14). – С. 173–180.

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ CASE-STUDY
Ю. Л. Билина (завантажити)
[in Ukrainian]

Аналізуються шляхи застосування в навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяють якісно змінити професійну підготовку студентів. Акцентується увага на необхідності змін підходів у педагогіці, оновленні або переосмисленні традиційних форм і методів навчання. Досліджуються можливості використання такого інтерактивного методу, як case-study (або методу аналізу ситуацій), який позитивно зарекомендував себе у світовій педагогічній практиці. Автор досліджує можливості використання цього методу для формування інформаційної компетентності майбутніх журналістів як способу не лише отримати нові знання про професію, а й сформувати початкові навички професійної діяльності та виробити систему ціннісних орієнтацій особистості.

Ключові слова: інформаційна компетентність, інтерактивний метод, case-study, журналістика.

1. Гендина Н.И., Колкова Н.И., Скипор И.Л. Информационная культура личности: диагностика, технология формирования: Учебно-методическое пособие. Ч.1. – Кемерово: КемГАКИ, 1999. – 146 с.

2. Літвінова С. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності (ІКК) вчителів-предметників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em5/content/08lsgtso.htm

3. Тришина C.В., Хуторской А.В. Информационная компетентность специалиста в системе дополнительного профессионального образования [Електронний ресурс] // Интернет-журнал «Эйдос». – 2004. – Режим доступу: http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm

4. Халер М. Пошук і збір інформації: Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Іванова та А. Коль. – Київ: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2006. – 308 с.

5. Іванов В.Ф., Сердюк В.Є. Журналістська етика: підр. для студ. вищ. навч. закл. – Київ: Вища школа, 2006. – 231 с.

6. Овчарук О.В. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. – Київ: К.І.С., 2004. – 112 с.

Інформаційні системи і технології. Математичне моделювання

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ MICROSOFT VISUAL BASIC
А. М. Ніколаєнко, Є. Т. Чумак, Ю. П. Таран (завантажити)
[in Ukrainian]

Отримано математичну модель довжини заготовки на ливарно-прокатному модулі; за допомогою системи об’єктно-орієнтованого візуального програмування Visual Basic пакета Microsoft Visual Studio 6.0 спроектовано комбіновану систему автоматичного регулювання положення петлі заготовки на ливарно-прокатному модулі, впровадження якої у виробництво на Запорізькому алюмінієвому комбінаті призвело до збільшення продуктивності ливарно-прокатного модуля на 3 %.

Ключові слова: ливарне колесо, прокатний стан, заготовка, катанка, імітаційна модель, програмний модуль, система автоматичного регулювання.

1. Таран Ю.П., Николаенко А.Н. Исследование температурных деформаций заготовки при непрерывном литье алюминия // Металлургия (Научные труды ЗГИА). – Запорожье: ЗГИА, 2007. – Вып. 16. – С. 139–144.

2. Таран Ю.П., Николаенко А.Н. Исследование влияния  работы прокатного стана на формирование заготовки при непрерывном литье алюминия // Металлургия (Научные труды ЗГИА). – Запорожье: ЗГИА, 2011. – Вып. 25. – С. 144–147.

3. Васильев А., Андреев А. VBA: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. – 432 с.

4. Пат. № 69836 UA, МПК(2012.01) G05D 13/00. Спосіб керування процесом формування алюмінієвої заготовки / Ніколаєнко А.М., Таран Ю.П., Чумак Є.Т. (Україна). – # u 2011 14017: Заявл. 28.11.2011; Опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9.

Електротехнічні комплекси і системи. Енергетика

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СХЕМИ ЗАМІЩЕННЯ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗА ПАСПОРТНИМИ ДАНИМИ ПІД ЧАС ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА
Р. А. Чепкунов (завантажити)
[in Russian]

Надано вирази визначення параметрів схеми заміщення асинхронного двигуна на основі паспортних даних, що наведені на табличці асинхронного двигуна. Вирази можуть використовуватися при введенні в експлуатацію таких асинхронних електроприводів, в яких потрібно ввести ці параметри в пам'ять процесора. Дано вирази для оцінки впливу зазначених параметрів на роботу електроприводу.

Ключові слова: асинхронний двигун, параметри схеми заміщення, паспортні дані.

1. Гридин В.М. Расчет параметров и характеристик асинхронных двигателей. – М.: Изд-во МВТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. – 23 с.

2. Усольцев А.А. Электрические машины. – СПб: НИУ ИТМО, 2013. – 416 с.

3. Огарь В.А., Калинов А.П. Уточнение характеристик двигателей с учетом изменения их параметров в пусковых режимах // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ, 2006. – Вип. 3, част. 1. – С. 17–21.

4. Виноградов А.Б., Чистосердов В.Л., Сибирцев А.Н. Адаптивная система векторного управления асинхронным электроприводом // Электротехника. – 2003. – № 7. – С. 7–17.

5. Потапенко Е.М., Потапенко Е.Е. Робастные алгоритмы векторного управления асинхронным электроприводом. – Запорожье: ЗНТУ, 2009. – 352 с.

6. Чепкунов Р.А. Векторная система управления без датчика скорости асинхронного электропривода с расширенным диапазоном регулирования скорости // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск «Силова електроніка та енергоефективність». – Київ, 2009. – Ч. 3. – С. 42–45.

7. Чепкунов А.И. Эффективное управление асинхронным электроприводом // Технічна електродинамiка. – 2006. – № 2. – С. 52–57.

 
Яндекс.Метрика