Logo
Ukranian

 

ЗМІСТ

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал] – Кременчук : КрНУ, 2014. – Вип. 2 (6). – 74 с. – Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ЛАБОРАТОРНИХ СТЕНДІВ 
Перекрест А. Л., Гаврилець Г. О., Снігур В. В.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Для підвищення ефективності вивчення складних питань з цифрової обробки сигналів у системах керування технічними об’єктами можливе використання віртуальних та фізичних стендів. У роботі розглянуто завдання вивчення особливостей реалізації процедур цифрової обробки сигналів з використанням комп’ютеризованого стенду на базі цифрового сигнального процесу та спеціалізованого програмного забезпечення. У якості базових елементів використано демонстраційну плату з процесором TMS320C6713, цифрові генератор сигналів і осцилограф та програмне забезпечення Matlab, Labview. Приведено етапи використання стенду для вивчення методів цифрової обробки, фільтрації та спектрального аналізу сигналів. Розроблено пакет лабораторних робіт для практичної підготовки студентів із напряму «Системна інженерія». Приведене технічне, інформаційне та методичне забезпечення дозволяє вивчати прикладні завдання цифрової обробки сигналів у сучасних програмних пакетах з використанням сучасного мікропроцесорного обладнання.

Ключові слова: цифрова обробка сигналів, цифровий сигнальний процесор, системна інженерія, Matlab, Labview.

1. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов : учебник для вузов / А. Б. Сергиенко. – СПб. : Питер, 2002. – 608 с.

2. Бондарев В. Н. Цифровая обработка сигналов: методы и средства : учебное пособие для вузов / В. Н. Бондарев, Г. Трёстер, В. С. Чернега. – Х. : Конус, 2001. – 398 с.

3. Витязев В. В. Цифровые процессоры обработки сигналов TMS320C67x компании Texas Instruments / В. В Витязев, С. В. Витязев. – Рязань : Рязан. гос. радиотехн. ун-т, 2007. – 112 с.

4. Ануфриев И. Е. MATLAB 7 / И.Е. Ануфриев, А.Б. Смирнов, Е.Н. Смирнова. – СПб. : БХВ-Петербуг, 2005. – 1104 с.

5. Федосов В. П. Цифровая обработка сигналов в LabVIEW / В. П. Федосов, А. К. Нестеренко. – М. : ДМК Пресс, 2007. – 256 с.

6. Свідоцтво авторського права на твір. Заявка № 32284 Україна. Програмний комплекс для дослідження процедур цифрової обробки інформації / Д. Й. Родькін (UA), О. О. Купрій (UA), А. Л. Перекрест (UA). – заявл. 14.12.2009 ; опубл. 12.02.2010 ; № 32064. – 7 с.

7. Перекрест А. Л. Навчально-методичний комплекс з дослідження цифрової обробки сигналів / А. Л. Перекрест, О. О. Купрій  // Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації : VII Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів, 2–4 квітня 2009 р. : збірник наукових праць. – Кременчук, КДПУ, 2009. – С. 33–34.

8. Технічна документація для плати DSK6713 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.datasheetarchive.com/DSK+6713-datasheet.html.

9. Сергиенко А. Б. Алгоритм адаптивной фильтрации: особенности реализации в MatLab [Электронный ресурс] / А. Б. Сергиенко // Exponenta Pro. Математика в приложениях : научно-практический журнал. – 2003. – № 1 (1). – С. 18–28. – Режим доступу : http://ukrgap.exponenta.ru/

Інформаційні системи і технології. Математичне моделювання

МОДЕЛЮВАННЯ НАВМИСНИХ АТАК НА ПЕРСОНАЛЬНІ АКАУНТИ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
Залюбовська Т. С., Сидоренко В. M., Гайдуков Д. О., Островська А. М.  (завантажити)
[in Russian]

У роботі пропонується концепція захисту персональних акаунтів спільнот соціальних мереж, яка, на відміну від існуючих, базується на попередньому імітаційному моделюванні цілеспрямованих атак конкретної спільноти з метою визначення провідних та найбільш уразливих нод спільноти, що вимагають підвищеного захисту, видалення яких приводить до різкого розпаду (перколяції) співтовариства. У роботі проведена серія імітаційних експериментів по цілеспрямованим атакам на соціальні спільноти соціальної мережі «ВКонтакте» та встановлено, що ефект перколяції має місце як для графа всієї мережі, так і для окремих спільнот, знайдених з використанням різних відомих методів кластеризації. При цьому оцінка порогу перколяції коливається в межах 30-50 % цілеспрямовано видалених вершин.

Ключові слова: соціальні мережі, безмасштабні графи, цілеспрямовані атаки, перколяція графу.

1. Губанов Д. А. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства / Д. А. Губанов, Д. А. Новиков, А. Г. Чхартишвили. – М. : Физматлит, 2010. – 228 с.

2. Albert R. Error and Attack Tolerance of Complex Network / Réka Albert, Hawoong Jeong, Albert-László Barabási // Nature. International weekly journal of science. – 2000. – Iss. 406. – PP. 378–382.

3. Callaway D. S. Network Robustness and Fragility: Percolation on Random Graphs / Duncan S. Callaway, M. E. J. Newman, Steven H. Strogatz, Duncan J. Watts // Physical Review Letters. – 2000. – Vol. 85. – N. 25. – PP. 5468–5471.

4. Newman E. J. Finding and Evaluating Community Structure in Networks / E. J. Newman, M. Girvan // Physical Review E. – 2004. – Vol. 69. – Iss. 2. – 15 p.

5. Dorogovtsev S. N. Evolution of Networks. From Biological Nets to the Internet and WWW / S. N. Dorogovtsev, J. F. F. Mendes. – Oxford : Oxford University Press, 2003. – 264 p.

6. Pastor-Satorras R. Epidemic Spreading in Scale-Free Networks / Romualdo Pastor-Satorras, Alessandro Vespignani // Physical Review Letters. – 2001. – Vol. 86. – N. 14. – PP. 3200–3203.

7. Pastor-Satorras R. Epidemic Dynamics and Endemic States in Complex Networks / Romualdo Pastor-Satorras, Alessandro Vespignani // Physical Review E. – 2001. – Vol. 63. – Iss. 6. – 8 p.

8. Pastor-Satorras R. Immunization of Complex Networks / Romualdo Pastor-Satorras, Alessandro Vespignani // Physical Review E. – 2002. – Vol. 65. – Iss. 3. – 9 p.

9. Moreno Y. Epidemic Outbreaks in Complex Heterogeneous Networks / Y. Moreno, R. Pastor-Satorras, A. Vespignani // The European Physical Journal B. – 2002. – Vol. 26. – PP. 521–529.

10. Dezső Z. Halting Viruses in Scale-Free Networks / Zoltán Dezső, Albert-László Barabási // Physical Review E. – 2002. – Vol. 65. – Iss. 5. – 4 p.

11. Callaway D. S. Are Randomly Grown Graphs Really Random? / Duncan S. Callaway, John E. Hopcroft, Jon M. Kleinberg, M. E. J. Newman, Steven H. Strogatz // Physical Review E. – 2001. – Vol. 64. – Iss. 4. – 7 p.

12. De Meo P. Generalized Louvain Method for Community Detection in Large Networks / P. De Meo, E. Ferrara, G. Fiumara, A. Provetti // Proceedings of the 11th International Conference On Intelligent Systems Design And Applications, November 22–24, 2011. – IEEE, 2001 – PP. 88–93.

Електротехнічні комплекси та системи. Енергетика

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ МОЙНАКСЬКОЇ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ СОНЯЧНИМИ БАТАРЕЯМИ  
Садырбаев Ш. А., Бекбаев А. Б.  (завантажити)
[in Russian]

Аналіз показав, що Мойнакська гідроелектростанція є важливою складовою енергетики Казахстану. Власні потреби гідроелектростанції забезпечуються із загального обсягу вироблюваної електричної енергії. Показано, що переведення забезпечення власних потреб Мойнакської гідроелектростанції на альтернативні джерела енергії дозволить скоротити витрату коштів, необхідних для обслуговування роботи гідроелектростанції. У результаті аналізу різних альтернативних джерел енергії, як найбільш перспективні, визначені сонячні батареї. Визначено необхідну потужність трансформаторів власних потреб Мойнакської гідроелектростанції. На базі електричних схем заміщення ідеального й реального фотоперетворювача отримані рівняння для визначення струму короткого замикання й напруги холостого ходу реального кремнієвого фотоперетворювача. Як базовий фотоперетворювач обраний Astana-60P, виробництва Астана Solar, Казахстан. При використанні його вольт-амперної характеристики розрахована потужність елементарного фотоперетворювача. Обчислено необхідну площу розміщення сонячних батарей для забезпечення живлення трансформатора власних потреб Мойнакської гідроелектростанції.

Ключові слова: енергозбереження, зелена енергетика, кремнієві сонячні батареї, Астана Solar.

1. Хайдаров К. А. Теоретические основы электротехники и электроники. Основания электротехники и электроники. Электроэнергетика Казахстана [Электронный ресурс] / К. А. Хайдаров. – Режим доступа: http://bourabai.kz/toe/kazenergy.htm

2. Материалы с официального сайта АО «Самрук-Энерго» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://samruk-energy.kz/

3. Материалы с официального сайта ТОО «АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://www.astanaenergosbyt.kz/tarif

4. Солнечная энергия в Казахстане // TERRA-Жер-Ана : научно-популярный экологический журнал. – 2004. – № 10. – С. 6–7.

5. Физический энциклопедический словарь ; гл. ред. А. М. Прохоров. – М. : Советская энциклопедия, 1983. – 927 с.

6. Глиберман А. Я. Кремниевые солнечные батареи / А. Я. Глиберман, А. К. Зайцева. – М. : Госэнергоиздат, 1961. – 74 с.

7. Sadyrbayev Sh. A. Design and Research of Dual-Axis Solar Tracking System in Condition of Town Almaty / Sh. A. Sadyrbayev, A. B. Bekbayev, S. Orynbaev, Zh. Kaliyev // Middle East Journal of Scientific Research (MEJSR). – 2013. – №. 17 (12). – PP. 1747–1751.

ОСОБЛИВОСТІ САМОЗБУДЖЕННЯ АВТОНОМНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА БАЗІ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА  
Ченчевой В. В., Родькін Д. Й., Чорний О. П., Юдіна Г. Г.  (завантажити)
[in Russian]

При практичній реалізації технічних систем з асинхронним генератором вельми важливо, зокрема, забезпечити самозбудження асинхронної машини за заданий відрізок часу і певні параметри усталеного в результаті самозбудження режиму. Проблема належного вибору параметрів і правильного проектування асинхронного генератора обумовлює актуальність розробки методу сукупного розгляду якості гами можливих перехідних процесів самозбудження асинхронного генератора з метою оцінки впливу варіації електричних параметрів генератора на якість процесу самозбудження. У зв'язку з цим ставиться завдання узагальненого розгляду якості перехідних процесів самозбудження для цілої гами значень будь-якого параметра асинхронної машини з конденсаторним збудженням з метою його оптимального вибору при проектуванні. Проведені теоретичні дослідження ємнісного самозбудження машин змінного струму створили хорошу основу для успішного вирішення питань, пов'язаних з практичним використанням цього явища, зокрема, в асинхронному генераторі. Один з них всебічний аналіз перехідних процесів самозбудження асинхронного генератора.

Ключові слова: асинхронний генератор, процес самозбудження, планування експерименту.

1. Гентковски 3. Математическое моделирование электрических процессов в асинхронном генераторе с улучшенными параметрами выходной энергии / З. Гентковки // Integrated Problems of Industrial Control : Proceedings of Forth International Scientific Conference. – Kiev, 1990. – PP. 137–149.

2. Shakuntla B. On-Set Theory of Self-Excitation in Induction Generator / Boora Shakuntla // Issue on Electrical & Electronics. International Journal of Recent Trends in Engineering (IJRTE). – 2009. – Vol. 2 (N. 5). – PP. 325–330.

3. Зубков Ю. Д. Асинхронные генераторы с конденсаторным возбуждением : монография / Ю. Д. Зубков. – Алма-Ата : АН Каз. ССР, 1949. – 112 с.

4. Мандельштам Л. И. Оригинальные работы о параметрическом возбуждении электрических колебаний / Л. И. Мандельштам, Я. Д. Папалекси // Теоретическая физика. – 1934. – Т. 4. – Вып. 1. – C. 5–29.

5. Кицис С. И. К анализу процессов самовозбуждения асинхронного генератора / С. И. Кицис // Изв. вузов. Электромеханика. – 1977. – № 5. – С. 506–511.

6. Кицис С. И. Переходные процессы в асинхронном самовозбуждающемся генераторе при внезапном коротком замыкании / С. И. Кицис // Электричество. – 1960. – № 10. – C. 23–29.

7. Новиков А. В. Емкостное самовозбуждение асинхронного генератора / А. В. Новиков, С. Г. Кюрегян // Изв. вузов. Электромеханика. – 1979. – № 2. – C. 173–179.

8. Щедрин Н. Н. К вопросу о емкостном возбуждении синхронных и асинхронных машин / Н. Н. Щедрин // Труды института энергетики и автоматики. – Ташкент, 1978. – Вып. 2. – C. 5−46.

9. Кицис С. И. Об одной форме записи уравнений асинхронной машины с параллельно включенными конденсаторами / С. И. Кицис // Изв. вузов. Электромеханика. – 1981. − № 2. − C. 35−41.

10. Осадчий Ю. М. Самовозбуждение асинхронного генератора со стабилизирующим устройством / Ю. М. Осадчий, В. К. Капленко // Электричество. – 1979. – № 2. – C. 45–48.

11. Осадчий Ю. М. Исследование режима работы асинхронного генератора методом гармонического баланса / Ю. М. Осадчий // Изв. вузов. Электромеханика. – 1977. – № 7. – C. 612−619.

12. Бояр-Созонович С. П. Асинхронные генераторы. Свойства и перспективы / С. П. Бояр-Созонович // Электротехника. – 1990. – № 10. – С. 55–58.

13. Нетушил А. В. Автономный асинхронный генератор как нелинейная автоколебательная система / А. В. Нетушил, В. С. Листвин // Изв. вузов. Электромеханика. – 1971. – № 5. − C. 500−505.

14. Нетушил А. В. К расчету режимов самовозбуждения асинхронного генератора / А. В. Нетушил // Электричество. – 1978. – № 4. – С. 51–53.

15. Китаев А. В. О физическом механизме самовозбуждения асинхронной машины / А. В. Китаев, И. Н. Орлов // Электричество. − 1978. − № 4. − C. 47−51.

16. Кунцевич П. А. Асинхронный резонансный генератор как автоперестраиваемая автоколебательная система : диссертация на получение научной степени канд. техн. наук : спец. 05.09.01 «Электромеханика» / Петр Антонович Кунцевич ; Куйбышевский ордена октябрьской революции политехнический институт им. В. В. Куйбышева. – Куйбышев, 1988. – 188 с.

17. Торопцев Н. Д. Асинхронные генераторы для автономных электроэнергетических установок / Н. Д. Торопцев. – М. : НТФ Энергопрогресс, 2004. – 87 с.

18. Вишневский Л. В. Системы управления асинхронными генераторными комплексами / Л. В. Вишневский, А. Е. Пасс. – К. – Одесса: Лыбидь, 1990. – 168 с.

ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФАЗНУ ІНДУКТИВНІСТЬ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА  
Істоміна Н. М.  (завантажити)
[in Ukrainian]

В результаті аналізу виявлено, що принципи організації робочого режиму вентильно-індукторного двигуна ґрунтуються на залежності індуктивності фази від кута повороту ротора. Сформульовані ключові правила комутації фаз вентильно-індукторного двигуна в залежності від індуктивності. Проаналізовані форми математичного опису фазної індуктивності. Відповідно до математичного опису визначені дві групи параметрів, які впливають на форму цієї залежності: рівневі і кутові. Визначений зв'язок між максимальним і мінімальним рівнями фазної індуктивності та електромагнітними параметрами двигуна. Також, при використанні чорної скриньки, складено перелік факторів впливу на форму фазної індуктивності. Серед отриманого переліку параметрів та факторів визначені варіативні, за умови забезпечення необхідного тягового зусилля. Доведено, що зовнішнім варіативним фактором є амплітуда напруги живлення, внутрішнім (конструктивним) варіативним фактором – полюсна дуга ротора.

Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, фазна індуктивність, варіативні фактори впливу.

1. Ильинский Н. Ф. Электропривод в современном мире / Н. Ф. Ильинский // Сборник материалов V международной (XVI Всероссийской) научной конференции. – 18–21 сентября 2007. – СПб, 2007. – С. 17–19.

2. Бычков М. Вентильно-индукторный электропривод: современное состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] / М. Бычков // Журнал-справочник «Рынок Электротехники». – Режим доступа: http://www.marketelectro.ru/ magazine/readem0207/10

3. Ильинский Н. Ф. Вентильно-индукторный  электропривод – перспективы развития / Н. Ф. Ильинский // Вестник Харьковского политехнического института. – Харьков, 2002. – Т. 1. – С. 42–43.

4. Switched Reluctance Motor Drives [Електронний ресурс] // Стаття з офіційного сайту компанії «Fleadh Electronics. Specialists in Green Power Electronics». – Режим доступу : fleadh.co.uk/srm.htm

5. Ткачук В. І. Електромеханотроніка : підручник / В. І. Ткачук. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 440 с.

6. Vijayraghavan P. Design of Switched Reluctance Motors and Development of a Universal Controller for Switched Reluctance and Permanent Magnet Brushless DC Motor Drives : dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Electrical Engineering / Praveen Vijayraghavan. – Blacksburg, Virginia : 15 November 2001. – 202 p.

7.  Кузнецов В. А. Вентильно-индукторные двигатели : учебное пособие / В. А. Кузнецов, В. А. Кузьмичев. – М. : Издательство МЭИ, 2003. – 70 с.

8. Пат. Российская Федерация. Двухфазный нереверсивный вентильно-индукторный двигатель / С. И. Малафеев, А. В. Захаров. – № 2004114520/11, опубл. 12.05.2004.

9. Пат. Российская Федерация. Реверсивные вентильно-индукторные двигатели с числом фаз, большим или равным трем, и двухполюсным ротором / В. А. Шабаев,
О. В. Кругликов, Я. Б. Тубис (RU). – № 2009112014/09, опубл. 02.04.2009.

10. Duijsen P. J. van. Multilevel Modeling and Simulation of a Switched Reluctance Mashine / Peter J. van Duijsen // Simulation Research. – The Netherlands, 2007. – 8 p.

11. Miller T. J. E. Switched Reluctance Motors and their Control / T. J. E. Miller // Magna Physics & Clarendon Press. – Oxford, 1993. – PP. 257–262.

12. Ahn, Jin-Woo. Switched Reluctance Motor / Jin-Woo Ahn. – Korea, Kyungsung University, 2011. – 53 p.

13. Krishnan R. Switched Reluctance Motor Drives: Modeling, Simulation, Analysis, Design, and Applications / R. Krishnan. – Boca Raton, Florida: CRC Press LLC, 2001. – 416 p.

14. Фираго Б. И. Регулируемые электроприводы переменного тока / Б. И. Фираго, Л. Б. Павлячик. – Минск : Техноперспектива, 2006. – 363 с.

15. Лабораторный практикум по физике. Часть 1. Механика ; под ред. И. А. Авенариус и Б. Л. Афанасьева. – М. : МАДИ, 2010. – 107 с.

16. Турышев М. В. Новые открытия в механике динамике / М. В. Турышев, В. В. Шелихов, В. А. Кучин и др. – М. : ООО «Велма», 2008. – 17 с.

17. Istomina N. Determination of inductance levels of switched reluctance motor / Nataliia Istomina, Martin Bačko // SCYR 2013 : collected articles of 13th Scientific Conference of Young Researchers, 14th May, 2013, Košice. – PP. 307–309.

18. Фисенко В. Г. Проектирование вентильных индукторных двигателей : методическое пособие / В. Г. Фисенко, А. Н. Попов. – М. : Издательство МЭИ, 2005. – 56 с.

 
Яндекс.Метрика