Logo
Ukranian

 

ЗМІСТ

Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах.
Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал] – Кременчук : КрНУ, 2014. – Вип. 3 (7). – 52 с. – Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

ВИКОРИСТАННЯ РЕФЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛУ ЯК ЗАСОБУ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Романенко С. С., Чорний О. П., Істоміна Н. М.   (завантажити)
[in Ukrainian]

У роботі автори розглядають актуальність заснування електронного реферативного науково-технічного журналу, який виступає засобом упорядкування та зосередження в одному виданні відомостей про наукові публікації Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління. Традиційні методи представлення та розповсюдження наукової інформації не в повному обсязі виконують свої функції та задовольняють інформаційні потреби дослідників. Із бурхливим розвитком Інтернету все більше видавництв стали надавати електронні версії своїх видань у різних формах, які можна переглянути он-лайн або на веб-сайті. Електронні версії видань кардинально відрізняються від друкованих своєю специфікою представлення інформації, швидкістю розповсюдження матеріалів, економічною вигідністю, можливістю інтерактивного спілкування з авторами публікації, і головне доступністю з будь-якої точки світу. Наведено структуру видання та обґрунтування вибору програмних засобів реалізації електронного реферативного журналу. Використання усіх функцій даного видання дозволяє: істотно змінити характер роботи з реферативної інформацією та прискорити опрацювання інформаційних джерел при проведенні наукових та пошукових досліджень, не лише співробітників інституту, а й усіх фахівців в галузі електромеханіки та енергоресурсозбереження; слугує засобом ефективного та оперативного ознайомлення із науково-технічною інформацією в галузі електромеханіки та електротехніки, що для наукової комунікації є визначним критерієм для визнання новизни та пріоритету досліджень.

Ключові слова: науково-технічна інформація, реферативне видання, реферативний журнал, засоби наукової комунікації.

1. Зайченко Н. Я. Український реферативний журнал (методологічні та практичні засади розробки і створення) / Н. Я. Зайченко, М. Б. Сорока // Бібл. вісн. − 1999. − N 1. − С. 10−12.

2. Карташов Р. Про створення реферативних журналів України // Вісн. Кн. палати України. − 1996. − N 1−2. − С. 27−30.

3. Видання. Основні види. Терміни та визначення» [електронний ресурс] : ДСТУ 3017−95 // Держспоживстандарт України, − 1995. – 34 с. – Режим доступу: http://normativ.ucoz.org/load/3-1-0-65.

4. Інформація та документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості [електронний ресурс] : ДСТУ 7157:2010 // Держспоживстандарт України, − 2010. – 14 с. – Режим доступу: http://normativ.ucoz.org/_ld/3/323_7157.pdf.

5. Видання. Вихідні відомості [електронний ресурс] : ДСТУ 4861:2007 // Держспоживстандарт України, − 2007. – 46 с. – Режим доступу: http://library.donntu. edu.ua/vam_avtory/D4861-2007.pdf.

6. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.92 № 2782-12 [електронний ресурс] // Верховна рада України, – 1997. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2782-12.

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів» від 17.11.97 № 1287 [електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України, – 1997. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1287-97-%D0%BF.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.02 № 608 «Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів» [електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України, – 2002. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/608-2002-%D0%BF.

9. Чорний О. П. Обґрунтування доцільності заснування технічного електронного наукового журналу [Електронний ресурс] / О. П. Чорний, С. С. Романенко // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах : щокварт. наук.-практ. журнал. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 3/2013 (3). – С. 9–28. – Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua.

10. Наказ МОНмолодьспорт № 1112 від 17.10.12 р. «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/1421.

11. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника [електронний ресурс] // Постанова Кабінету Міністрів України № 423 від 07.03.2007. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/423-2007-%D0%BF.

12. Чистяков П П. Создание сайтов научных журналов с использованием платформы WordPress // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації : ХII між нар. наук.-техн. конф. молод. учен. і спец., 10-11 квітня 2014 р. : зб. наук. пр. – Кременчук, КрНУ, 2014. – С. 109–111.

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ  
Істоміна Н. М., Рєзнік Д. В.  (завантажити)
[in Ukrainian]

В роботі розглянуті основні складові профорієнтації у прив’язці до етапів професійного становлення та розвитку особистості. В результаті аналізу цих складових виділені ключові точки профорієнтаційної роботи вищого навчального закладу. На основі вибраних ключових точок створений перелік профорієнтаційних заходів, який розподілений за рівнями виконання: загальний рівень університету та рівень випускаючої кафедри. Розглянута практична реалізація кожного профорієнтаційного заходу із створеного списку та їх вплив на успішність профорієнтаційної компанії з технічних спеціальностей. Виділено, що на сьогоднішній час вищий навчальний заклад повинен приділяти велику увагу рекламі в Інтернет середовищі. Доведено, що вибір конкурсних предметів зовнішнього незалежного тестування, має ключовий вплив на кількість абітурієнтів, які можуть вступити на технічні спеціальності.

Ключові слова: профорієнтація, технічні спеціальності, профорієнтаційні заходи.

1. Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення (постанова КМУ від 17 вересня 2008 р. N 842) [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/842-2008-%D0%BF.

2. Авдєєв Л. Г. Стан та перспективи розвитку професійної орієнтації в Україні : наук.-метод. посіб. для працівників служби зайнятості. – К. : ІПК ДСЗУ, 2012. – 64 с.

3.  Єфремцева С. А. Тренінг спілкування для старшокласників / С. А. Єфремцева ; за ред. Ю. 3. Гільбуха. – К. : Ін-т. психології АПН України, 1994. – 76 с.

4. Міщик Л. І. Соціально-педагогічні особливості профорієнтаційної роботи з молоддю / Л. І. Міщик, Н. М. Тихонова // Вісник Запорізького національного університету. – 2008. – № 1. – С. 181–187.

5. Освіта в Україні [електронний ресурс]. – Режим доступу: osvita.ua.

Електротехнічні комплекси та системи. Енергетика

ОТРИМАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІНДУКТИВНОСТІ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА  
Істоміна Н. М., Федотьєв А. В.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У роботі проаналізовані параметри необхідні для обчислення індуктивності вентильно-індукторного двигуна. Виділені дві групи показників: кутові та рівневі. В результаті огляду літературних джерел вибрані формули необхідні для обчислення цих показників. Сформований універсальний алгоритм обчислення параметрів індуктивності для будь-якого типу двигуна. Створений алгоритм забезпечується необхідними розрахунковими формулами. Як відомо конфігурація зубцевих зон статора та ротора визначає основні електромагнітні параметри вентильно-індукторного двигуна. В свою чергу конфігурація зубцевих зон залежить від кількості полюсів на фазу та кількості фаз. Використовуючи ці дані в якості базових, були отримані аналітичні залежності для обчислення всіх параметрів індуктивності згідно зі складеним алгоритмом. Побудовані тривимірні графіки та проаналізована інформативність отриманих аналітичних залежностей.

Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, фазна індуктивність, аналітичні залежності.

1. Ильинский Н. Ф. Электропривод в современном мире / Н. Ф. Ильинский // Сборник материалов V международной (XVI Всероссийской) научной конференции. – 18–21 сентября 2007. – СПб, 2007. – С. 17–19.

2. Бычков М. Вентильно-индукторный электропривод: современное состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] / М. Бычков // Журнал-справочник «Рынок Электротехники». – Режим доступа: http://www.marketelectro.ru/ magazine/readem0207/10

3. Кузнецов В. А. Вентильно-индукторные двигатели : учебное пособие / В. А. Кузнецов, В. А. Кузьмичев. – М. : Издательство МЭИ, 2003. – 70 с.

4. Vijayraghavan P. Design of Switched Reluctance Motors and Development of a Universal Controller for Switched Reluctance and Permanent Magnet Brushless DC Motor Drives : dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Electrical Engineering / Praveen Vijayraghavan. – Blacksburg, Virginia : 15 November 2001. – 202 p.

5. Істоміна Н. М. Визначення факторів, що впливають на фазну індуктивність вентильно-індукторного двигуна / Н. М. Істоміна // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах. – Кременчук, 2014. – Вип. 2 (6). – С. 56–66.

6. Фираго Б. И. Регулируемые электроприводы переменного тока / Б. И. Фираго, Л. Б. Павлячик. – Минск : Техноперспектива, 2006. – 363 с.

7. Фисенко В. Г. Проектирование вентильных индукторных двигателей : методическое пособие / В. Г. Фисенко, А. Н. Попов. – М. : Издательство МЭИ, 2005. – 56 с.

8. Istomina N. Determination of inductance levels of switched reluctance motor / Nataliia Istomina, Martin Bačko // SCYR 2013 : collected articles of 13th Scientific Conference of Young Researchers, 14th May, 2013, Košice. – PP. 307–309.

9. Голландцев Ю. А. Вентильные индукторно-реактивные двигатели / Ю. А. Голландцев. – СПб. : ГНЦ РФ-ЦНИИ «Электроприбор», 2003. – 148 с.

 
Яндекс.Метрика