Logo
Ukranian

 

ЗМІСТ

Інженерні та освітні технології.
Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]
– Кременчук : КрНУ, 2014. – Вип. 4 (8). – 70 с.
– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

Розробка та впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ РОЗКЛАДУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
Чорний О. П., Коваль Т. П., Сівякова Г. О. (завантажити)
[in Ukrainian]

В роботі розглянуто питання ефективності навчання студентів за допомогою поєднання традиційних методів організації навчального процесу та інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяє оцінювати ефективність засвоєння інформації студентами та цілеспрямовано формувати аудиторну, самостійну й індивідуальну роботу, а у подальшому навіть оптимізувати розклад занять. Застосування кібернетичних моделей дозволяє виконувати кількісне оцінювання якості процесу навчання для підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу і, як наслідок, якість навчання. Використання отриманих регресійних моделей забезпечує визначення часу проведення індивідуальних, консультаційних занять та ефективного засвоєння навчальної інформації.

Ключові слова: якість навчання, регресійні моделі, формування розкладу, індивідуальні та консультаційні заняття.

1. Сергейко С. А. История образования и педагогической мысли [электронный ресурс] / С. А. Сергейко. – Режим доступа : http://edu.grsu.by/books/sergeyko_edu/index.php/1-17-teoriya-i-praktika-obrazovaniya-v-sssr

2. Педагогическая психология [электронный ресурс]. – Режим доступа : http://imp.rudn.ru/psychology/ pedagogical_psychology/8.html‎

3. Сокольникова М. Н. Влияние биоритмов на физическую и умственную работоспособность студентов [электронный ресурс] / М. Н. Сокольникова, Е. В. Новичихина. – Режим доступа : www.scienceforum.ru/2013/pdf/4565.pdf‎

4. Блістов О. М. Формування розкладу навчальних занять у ВНЗ як одна з передумов ефективного планування підготовки фахівців / О. М. Блістов // Наукові записки НДУ ім. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2011. – № 1. – С. 62–64.

5. Гончаров С. М. Основи педагогічної праці / С. М. Гончаров. – Рівне: РДТУ, 2001. – 256 с.

6. Касярум С. О. Математичні моделі процесу навчання у вищій школі / С. О. Касярум // Вісник Черкаського національного університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси, 2009. – Вип. 147. – С. 146–150.

7. Адаптированные автоматизированные системы обучения. Модель обучаемого [электронный ресурс]. – Режим доступа : http://sites.google.com/site/ adaptivnyeobucausiesistemy/model-obucaemogo

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У СПОРТИВНО-МАСОВІЙ РОБОТІ З УЧНЯМИ
Колосовська В. В. (завантажити)
[in Ukrainian]

Робота присвячена особливостям визначення рівня сформованості професійно орієнтованих умінь і навичок майбутніх учителів початкових класів до реалізації особистісно-орієнтованого підходу у спортивно-масовій роботі з учнями. Аналізуються результати педагогічного експерименту, організованого і проведеного серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Актуальність дослідження полягає в тому, що в реаліях сучасної вищої школи одним із головних завдань є формування професійно орієнтованих умінь у майбутніх учителів початкових класів. Висвітлено динаміку даних рівня сформованості готовності за професійно спрямованим критерієм студентів експериментальної та контрольної груп. Продемонстровані результати педагогічного експерименту вказують на значні позитивні зміни рівнів сформованості готовності за професійно спрямованим критерієм студентів експериментальної групи, що, в свою чергу, пояснюється впровадженням у навчально-виховний процес підготовки активних методів навчання, спрямованих на розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів початкових класів, використанням проблемного методу, методів опрацювання дискусійних питань, ділових ігор, проведенням розроблених сценаріїв спортивно-масових заходів.

Ключові слова: професійно орієнтовані уміння, майбутні учителі.

1. Маркушевская Е. А. Подготовка будущих учителей начальных классов личностно ориентированной педагогической деятельности в условиях среднего профессионального образовательного учреждения / Е. А. Маркушевская // Педагогические науки. – 2007. – № 2. – С. 105–106.

2. Валиева В. К. Формирование готовности студентов педвузов к физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе в общеобразовательной школе : дис. канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Валентина Кузьминична Валиева. – Чебоксары, 2006. – 245 с.

3. Дрозд І. В. Аспекти підготовки вчителів початкових класів до оздоровчо-спортивної роботи з молодшими школярами / І. В. Дрозд // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків : ХДАДМ, 2009. – № 8. – С. 52–54.

4. Петухова Л. Є. Теоретико-методичні засади формування інформатичних компетентностей майбутніх вчителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. Є. Пєтухова. – О. , 2009. – 41 с.

5. Маляренко О. С. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів до розв’язання дидактико-методичних задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. С. Маляренко. – Л., 2010. – 20 с.

 

АНАЛІЗ СТАНУ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ ТА РІВНІ ЇЇ СФОРМОВАНОСТІ
Борисова А. О. (завантажити)
[in Ukrainian]

В роботі представлена частина результатів та їх аналіз експериментального дослідження формування методичної компетентності майбутніх викладачів в умовах магістратури спеціальності «Педагогіка вищої школи». Відповідно визначеним компонентам методичної компетентності як інтегративної властивості особистості, виділено чотири основні ознаки сформованості зазначеної здатності у майбутніх викладачів: інформаційно-змістовий критерій; мотиваційно-ціннісний критерій; операційно-технологічний критерій; самоосвітній критерій. По кожному критерію визначено сукупність показників, які використовувалися при діагностиці сформованості досліджуваної властивості у майбутніх викладачів.

Ключові слова: методична компетентність, аналіз, рівні, формування, магістрант.

1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко ; гол. ред. Світлана Головко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. (завантажити)
[in Ukrainian]

Робота присвячена виявленню взаємозв’язків системи освіти та інформаційного суспільства та прогнозовано реакції системи освіти на виклики сучасного інформаційного суспільства. Охарактеризовано сучасний стан розвитку суспільства; доведено, що в інформаційному суспільстві сфера освіти повинна випереджати інформатизацію інших галузей людської діяльності. Виявлено основні параметри інформаційного суспільства та його сутність; акцентовано увагу на тому, що сучасні глобалізаційні процеси вимагають розвитку спільноти знань. Виділено пріоритетні напрями модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства. Виокремлено виклики інформаційного суспільства системі освіти; виявлені зміст викликів інформаційного суспільства та реакції системи освіти на них; акцентовано увагу на загрозах інформаційного суспільства освіті.

Ключові слова: інформаційне суспільство, освіта, виклики інформаційного суспільства, реакції системи освіти.

1. Ганаба С. О. Перспективи розвитку освіти в інформаційному суспільстві / С. О. Ганаба // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 45. – С. 78–85.

2. Роговский Е. А. США: информационное общество (Экономика и политика) / Е. А. Роговский. – М. : Международные отношения, 2008. – 24 с.

3. Куцепал С. В. Освіта в інформаційному суспільстві: діалектика традицій та інновацій / С. В. Куцепал // Філософія і політологія у контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2011. – Вип. 2. – С. 233–238.

4. Сохраняева Т. В. Гуманистические ориентиры развития системы образования / Т. В. Сохраняева // Вестник Московского университета: Сер.7: Философия. – М., 2002. – Вип. 09. – № 5. – С. 93–105.

5. Гутман С. Образование в информационном обществе / С. Гутман ; пер. Л. В. Петровой. – СПб. : Изд-во «Российская национальная библиотека», 2004. – 94 с.

6. Мониторинг информационного общества и общества знаний: статистические данные : Издание ЮНЕСКО для Всемирного саммита по информационному обществу. – СПб. , 2004. – 126 с.

7. Жук М. В. Сучасна українська освіта за умов конкуренції інформаційних потоків / М. В. Жук // Філософія і освіта. 36. наук, праць. Наук.-практ. конф. – Суми: Сумський держ. ун-т, 2005. – С. 114–118.

ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Максимова Л. П. (завантажити)
[in Ukrainian]

У роботі представлені найбільш значущі принципи від комплексної реалізації яких залежить якість професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. До таких принципів віднесені принципи державної політики України, принципи організації навчального процесу, принципи навчання. Принципи державної політики України відображають сутність і характерні риси державної політики у сфері освіти. До принципів організації професійної підготовки, віднесені принципи активізації пізнавальної діяльності майбутніх економістів. Серед принципів навчання виділені ті, які визначають зміст, організаційні форми і методи професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій та забезпечують її ефективність. В статті окреслені принципи, кожної із груп та розкрито їх зміст.

Ключові слова: принципи, якість професійної підготовки, інформаційно-комунікаційні технології.

1. Осадчий В. В. Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету: [монографія] / В. В. Осадчий ; за ред. С. О. Сисоєвої. – Мелітополь : Вид.буд. ММД, 2012. – 420 с.

2. Зайцева Е. В. Принципы доступности и коммуникативной направленности обучения студентов в условиях применения : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / Елена Владимировна Зайцева. – Ставрополь, 2004. – 183 с.

Інженерні інформаційні технології та системи

ВЕБ-СЕРВІС УТОЧНЕННЯ РЕЛЕВАНТНОСТІ ВЕБ-ДОКУМЕНТІВ ПОШУКОВОЇ ВИДАЧІ GOOGLE НА ОСНОВІ ПОВЕДІНКИ КОРИСТУВАЧА  
Костенко П. П., Левченко І. В. (завантажити)
[in Ukrainian]

Проаналізовано стан популярності всесвітньої мережі Інтернет та розглянуто основні проблеми пошукових систем, зважаючи на приведену статистику перевантаження інформації. Сформульовано практичну проблему встановлення релевантності в сучасних пошукових системах, розглянуто існуючі рішення для підвищення релевантності пошукової видачі та запропоновано новий підхід до уточнення релевантності веб-ресурсів. Розглянуто основні технічні засоби розробки запропонованого сервісу з аргументацією щодо вибору технічного інструментарію. Наведено опис інтерфейсу, приклад використання та представлено переваги нового методу уточнення релевантності веб-ресурсів на основі поведінки користувача.

Ключові слова: Інтернет, Google, пошукова система, релевантність.

1. Электронные книги могут стать популярнее печатных уже в 2018 году - 4PDA [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://4pda.ru/2014/11/24/187258/

2. Количество веб-сайтов в мире перевалило за миллиард | Техно [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://podrobnosti.ua/tech/2014/09/23/994736.html

3. Всего 3 миллиарда жителей Земли имеют доступ в Интернет - новости интернета, сетевых и высоких технологий на Hi-News.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hi-news.ru/internet/vsego-3-milliarda-zhitelej-zemli-imeyut-dostup-v-internet.html

4. Для чего люди используют интернет? / ФОМ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://fom.ru/smi-i-internet/11088

5. Пошукова система – Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Пошукова_система

6. K. Tarakeswar & D. Kavitha, «Search Engines:A Study» // Journal of Computer Applications (JCA), ISSN: 0974-1925, Volume IV, Issue 1, 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.jcaksrce.org/upload/39115_jcaksrcev4i1p7.pdf

7. Релевантність – SEO Словник – iGroup Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://igroup.com.ua/seo-articles/relevantnist/

8. Патент Google на уточнение результатов поиска – блог Indigo Marketing [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://blog.indigo-marketing.com.ua/novye-standarty-optimizatsii-poiska-google

9. Рейтинг лучших поисковых систем мира на 2014 год | BEST SEO BLOG [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bestseoblog.ru/rejting-poiskovyx-sistem/

10. MongoDB – Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/MongoDB

11. JSON – Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/JSON

12. Сравнение производительности MongoDB vs PostgreSQL. Часть II: Index / Хабрахабр [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://habrahabr.ru/post/197630/

13. Nodejs vs PHP — скорость выполнения, сравнительный анализ. | Thoughts of the person [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://b.brainscode.com/2011/04/nodejs-vs-php.html

14. Top 5 Desktop, Tablet & Console Browsers from Nov 2013 to Nov 2014 | StatCounter Global Stats [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gs.statcounter.com/

15. DMOZ – the Open Directory Project [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dmoz.org/

16. Galaxy Directory [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.galaxy.com/

17. Yahoo [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.yahoo.com/

18. Google [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.google.com

19. msn [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.msn.com/

20. Zoo Search – a new, one-stop search engine [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.zoo.com/Zoo-Site/

 
Яндекс.Метрика