Logo
Ukranian

 

ЗМІСТ

 

Інженерні та освітні технології.
Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]
– Кременчук : КрНУ, 2015. – Вип. 1 (9). – 62 с.
– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

Розробка та впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ШЛЯХОМ САМООСВІТИ
Євсюков О. Ф.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У роботі розглянута структура самоосвіти майбутнього викладача вищого аграрного навчального закладу, що, на наш погляд. є необхідною умовою для якісного розгляду ефективних шляхів її розвитку. Вимоги сьогодення все частіше ставлять питання перед науково-педагогічними працівниками: за допомогою яких технологій стане ефективніше процес підготовки висококваліфікованого фахівця? Зміна гасла «Освіта на все життя» на «Освіта впродовж життя» вказує, що застосування традиційних технологій організації самостійної роботи не дає можливість особистості майбутнього викладача вищого аграрного закладу запустити механізм саморозвитку, а викладачеві звужує діапазон розвитку організаторських здібностей і професійних вмінь. У роботі структуровані основні дидактичні цілі, зміст, методи, джерела і функції педагогічної самоосвіти майбутніх викладачів аграрних вищих навчальних закладів, що унаочнює зазначені елементи.

Ключові слова: компетентність, майбутній викладач, самоосвіта, система, структура.

1. Лузан П. Г. Теорія і методика формування навчально-пізнавальної активності студентів / П. Г. Лузан. – К. : Вид. НАУ, 2004. – 272 с.

2. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта. Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – 2002.– № 26. – С. 2–4.

ГУМАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
Кузнецова І. А.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У роботі розкривається значення гуманізму, його розуміння в аспекті освітньої концепції та запровадження у навчальному процесі. Акцентується увага на потребі застосування викладачами у своїй професійній діяльності принципів демократичної педагогіки на відміну від педагогіки авторитарної. Надаються поради щодо втілення гуманістичних основ у процес взаємодії зі студентами.

Ключові слова: гуманізм, гуманізація, освіта, особистість, педагогічна взаємодія, толерантність, авторитарна педагогіка, співпраця.

1. Бахтін М. Гуманізм як принцип виховання сучасної молоді / М. Бахтін // Вища освіта України. – 2007. – № 1. – С. 117–120.

2. Корецька А. Освіта і її духовна зорієнтованість в українському суспільстві / А. Корецька // Вища освіта України. – 2007. – № 1. – С. 36–41.

3. Усік О. Ю. Регуляція навчально-пізнавальної діяльності: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук ; спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / О. Ю. Усік ; Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків, 2005. – 19 с.

4. Романенко М. І. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід : наукова монографія. – Дніпропетровськ : «Промінь», 2001. – 205 с.

5. Мартиненко С. Особливості педагогічної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу, наукової та соціально-гуманітарної діяльності / С. Мартиненко // Вища школа. – 2009. – № 11. – С. 32–39.

6. Чепига М. Академічна нечесність викладачів та студентів: шлях її подолання в Україні / М. Чепига // Вища школа. – 2009. – № 11. – С. 79–91.

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»
Солошич І. О., Бахарєв В. С.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Для поліпшення вивчення студентами модуля дисципліни «Основи наукових досліджень в галузі екологічної безпеки», необхідно розробити логічну схему зв’язків між темами через провідні завдання дисципліни, розвиток понять, взаємозв’язок наукових знань з прикладним змістом предметної області, розвиток науково-дослідної компетентності, міжпредметні зв’язки. У структурі теми доцільно передбачати наявність таких компонентів: введення в проблему (мотивація), основний текст теми, висновки, зв’язок попереднього матеріалу з майбутнім, питання і завдання для самоконтролю. Текст основного змісту теми повинен бути коротким, доступним для сприйняття, з великою часткою ілюстрації. Методичний апарат посібника дозволить організувати ефективну роботу на практичних заняттях і самостійну роботу студента. Розроблені питання різної складності для майбутніх фахівців-екологів повинні бути орієнтовані на розвиток у них професійних умінь. Обґрунтовано доцільність побудови посібника саме за модульним принципом, що передбачає вдосконалення структури, передбачаючи оптимальне поєднання структурних компонентів навчального посібника для розвитку студента засобами навчання, різноманітного сучасного ілюстративного матеріалу.

Ключові слова: посібник, науково-дослідна компетентність, фахівці-екологи, дисципліна, змістовий модуль.

1. Современная учебная книга: подготовка и издание : сборник статей ; под ред. С. Г. Антонова, А. А. Вахрушева. – М. : МГУП, 2004. – 224 с.

2. Соколова Э. Я. Сетевой электронный учебно-методический комплекс как образовательный ресурс для обучения профессиональному английскому языку (для студентов технических вузов) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). – 2012. – Вып. 4. – С. 59–63.

3. Вахитова Е. Х. Психолого-педагогические аспекты компетентностного подхода в системе высшего профессионального образования // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). – 2011. – Вып. 10. – С. 9–13.

4. Акулова О. В. Учебник фиксированного формата: концепция создания и материалы к разработке / О. В. Акулова, В. В. Барабанов, Е. В. Баранова и др. ; под ред. Г. А. Бордовского. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. – 351 с.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Швачка Л. С.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У роботі представлені результати констатувального і формувального етапів педагогічного експерименту розвитку професійної самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів вищої школи. У матеріалах дослідження виконано кількісний і якісний аналізи результатів педагогічного експерименту, узагальнено отримані дані. Визначено, що саме цілеспрямоване, системне залучення майбутніх викладачів до самостійної пізнавальної діяльності спрямоване на ґрунтовне оволодіння ними знаннями, уміннями і навичками, розвиток ключових компетентностей викладача, їх здатностей до самоосвітньої діяльності.

Ключові слова: самоосвіта, розвиток, компетентність, майбутній викладач.

1. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе : учеб. пособие для вузов / Д. В. Чернилевский. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с.

2. Лузан П. Г. Методи і форми організації навчання у вищій аграрній школі : навчальний посібник / П. Г. Лузан. – К. : Аграрна освіта, 2003. – 224 с.

3. Вікторова Л. В. Формування професійно-термінологічної компетентності студентів вищих аграрних навчальних закладів у фаховій підготовці : дис. канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Леся Вікторівна Вікторова ; НУБіП України. – Чернігів, 2009. – 257 с.

СТРУКТУРА КУЛЬТУРИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  МАЙБУТНЬОГО ЕКОНОМІСТА
Мартиненко М. Ю.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У роботі розглянуто завдання визначення структури культури самостійної роботи майбутніх економістів. На основі культурологічного, системного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого та акмеологічного методологічних підходів визначено та описано основні компоненти культури самостійної роботи: мотиваційний, професійно-особистісний, когнітивний, акмеологічний. Дослідження структури культури самостійної роботи та обґрунтування її компонентів є основою проектування технології формування культури самостійної роботи майбутніх економістів засобами дистанційного навчання в умовах вищого навчального закладу.

Ключові слова: самостійна робота, культура самостійної роботи, професійна підготовка економіста.

1. Александрова М. В. Культура та цивілізація: становлення проблематики в українській філософській думці (кінець ХІХ – початок ХХ століть): автореф. дис. канд. фил. наук : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / М. В. Александрова ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2003. – 17 с.

2. Леонтьев А. А. Педагогическое общение / А. А. Леонтьев. – М. : Знание, 1979. – 47с.

3. Словарь практического психолога ; сост. С. Ю. Головин. – Минск : Харвест, 2001. – 800 с.

4. Семиченко В. А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека: модуль «Направленность» / В. А. Семиченко. – К. : Міленіум, 2004. – 521 с.

ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»
Красікова Т. І.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У Проекті концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років, який був розроблений стратегічною дорадчою групою «Освіта» (СДГ «Освіта»), визначено, що в освітньому секторі країни за останні десятиріччя накопичилися численні проблеми системного характеру. Серед них головними названо зниження якості освіти, падіння рівня знань і вмінь учнів, повільне і безсистемне оновлення змісту освіти, брак ефективної системи моніторингу і контролю якості освіти, моральне старіння методів і методик навчання та інше. В умовах соціально-економічної нестабільності в країні чимало молодих людей обирають спеціальності економічного напряму діяльності або кар′єру підприємця. Однак досягти успіху у професійній кар'єрі фахівцю з економічною освітою можливо лише за умов, що така освіта буде гарантувати конкурентоспроможність випускника вищого навчального закладу на ринку праці. Щоб підготувати студентів до успішної економічної діяльності у майбутньому, вищий навчальний заклад має не лише надати своїм випускникам спеціальну підготовку, а і створити в процесі навчання особливе освітнє інноваційне середовище, у якому студенти будуть мотивовані до навчання, отримають навички і вміння самостійно оволодівати необхідними професійними знаннями протягом життя та застосовувати ці знання в практичній діяльності.

Ключові слова: математична підготовка, економічна освіта, прикладні можливості математики, зміст навчання.

1. Дутка Г. Я. Фундаменталізація математичної підготовки майбутніх фахівців: методологічний та морально-етичний компоненти / Г. Я. Дутка // Наука. Релігія. Суспільство. – 2008. – № 2. — С. 239–244.

2. Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років [Електронний ресурс]: МОН України – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/ 1312/1390288033/ 1414672797.

3. Пастушок Г. С. Методика вивчення математики на економічних факультетах: автореф. дис. канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики» / Г. С. Пастушок, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2000. – 20 с.

Екологія, екологічна безпека, охорона праці та безпека життєдіяльності

ЗМІНА АКТИВНОСТІ ТЕСТ-ОБ’ЄКТІВ ПІД КОРОТКОТРИВАЛОЮ ОДНОЧАСНОЮ ДІЄЮ ШУМУ ТА МАГНІТНОГО ПОЛЯ ВІД СИМЕТРИЧНОГО ТА АСИМЕТРИЧНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНІВ
Никифоров В. В., Чорний О. П., Сакун О. А.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглянуті особливості дії електромагнітного поля на живі організми. Описані етапи вивчення впливу шуму та електромагнітного випромінювання на біоту. Охарактеризована методика дослідження, наведені дані точкових замірів. Установлена залежність активності тест-об’єктів (Drosophila melanogaster L., Daphnia magna Straus) від тривалості та інтенсивності шкідливих чинників. Проаналізовані відмінності реакції біологічних систем під дією симетричного і несиметричного режимів двигунів промислової потужності. Визначені критичні рівні індукції магнітного поля, які викликають виснаження і загибель тест-об’єктів.

Ключові слова: активність, електромагнітне випромінювання, тест-об’єкти, симетричний режим, несиметричний режим.

1. Богданов К. Ю. Физик в гостях у биолога / К. Ю. Богданов. – М. : Наука, 1986. – 144 с.

2. Гриффин Д. Перелеты птиц. Биологические и физические аспекты ориентации / Д. Гриффин ; под ред Г. П. Дементеева. – М. : Мир, 1966. – 163 с.

3. Семенов А. В. Обоснование предельно допустимых норм на индукцию магнитных полей промышленной частоты для человека / А. В. Семенов // Известия Томского политехнического университета, 2012. – Т. 321, №1. – С. 197–200.

4. Черный А. П. Об электромагнитной совместимости электромеханических и биологических систем / А. П. Черный, В. В. Никифоров // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах [Электронний ресурс]. – Кременчук: КрНУ, 2013. – Вип. 1/2013 (1). – С. 140−149. – Режим доступа: http://eetecs.kdu.edu.ua

5. Cакун О. А. Визначення ступеня негативного впливу шуму та магнітного поля на тест-об’єкти / О. А. Сакун // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2014. – №3. – С. 149–154.

6. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме / Г. Селье – М. : Государственное издательство медицинской литературы Медгиз, 1960. – 253 с.

 
Яндекс.Метрика