Logo
Ukranian

ЗМІСТ

Інженерні та освітні технології.
Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]
– Кременчук : КрНУ, 2015. – Вип. 2 (10). – 58 с.
– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

Розробка та впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Чорний О. П., Огарь В. О., Романенко Св. С., Кравець О. М., Коваль Т. П., Усенко М. А., Білик О. В. (завантажити)
[in Ukrainian]

Для підвищення ефективності проведення занять з природничих дисциплін створено лабораторний практикум з вивчення основ електротехніки на уроках фізики у загальноосвітніх і спеціальних закладах освіти. Проведений аналіз ефективності використання інформаційних технологій та застосування віртуального лабораторного обладнання в освітньому процесі загальноосвітніх закладів. На основі аналізу існуючих підходів до створення віртуального дослідницького обладнання розроблено програмне забезпечення і створені віртуальні лабораторні роботи з предмету фізика. Віртуальні лабораторні роботи забезпечені відповідним методичним забезпеченням. Розглянуті аспекти соціального та економічного ефекту використання віртуальних лабораторних робіт.

Ключові слова: лабораторний практикум, фізика, освітні заклади, LabVIEW.

1. Загірняк М. В. Віртуальні лабораторні системи і комплекси – нова перспектива наукового пошуку і підвищення якості підготовки фахівців з електромеханіки / М.В. Загірняк, Д.Й. Родькін, О.П. Чорний // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук, 2009. – Вип. 2/2009 (6). – С. 8–13.

2. Чорний О. П. Віртуальні комплекси і тренажери – технологія якісної підготовки фахівців у галузі електромеханіки, автоматизації та управління / О. П. Чорний, Д. Й. Родькін // Вища школа: науково практичне видання. Освітні технології. – 2010. – №7–8. – С. 23–34.

3. Арбузов Ю. В. Политехническая Интернет-лаборатория – новое средство подготовки инженеров / Ю. В. Арбузов, В. Н. Воронов, С. И. Маслов // Сборник докладов международной конференции «Информационные средства и технологии».– М. : Изд-во «Станкин», 2002. – т. 3.

4. Загірняк М. В. Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці фахівців технічних спеціальностей / М. В. Загірняк, О. П. Чорний // Вища школа: науково практичне видання. Інженерна освіта. – 2013. – №1.– С. 7–19.

5.  Лашко Ю. В. Організація навчання на основі комп’ютеризованих навчально-методичних комплексів з інтегрованими віртуальними лабораторними комплексами / Ю. В. Лашко, О. П. Чорний, Міралем Хаджиселимович // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук : КрНУ, 2013. – Вип. 2 (22). – Ч. 2. – С. 415–418.

6. Лабораторный практикум по механике [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://sites.fml31.ru/physics/laboratornyj-praktikum-po-fizike-10-klass/laboratornyj-praktikum-no1/.

7. Физика. Виртуальные лаборатории [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eduportal.uz/rus/print720.html/.

8. Лабораторный практикум. Изучение свойств магнитного и электрического поля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sites.fml31.ru/physics/laboratornyj-praktikum-po-fizike/work1/.

9. Фізика в колледже [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://msk.edu.ua/ivk/fizika2ak.php/.

10. Свідоцтво авторського права на твір. Заявка № 60767 Україна. Деякі аспекти математичного моделювання електромеханічних систем. Особливості знаходження чисельного рішення систем диференціальних рівнянь моделей електромеханічних систем / О. П. Чорний (UA), Бердай Абдельмажид (MA). – заявл. 28.04.2015 ; опубл. 01.07.2015 ; № 60355.

11. Свідоцтво авторського права на твір. Заявка № 60770 Україна. Інноваційні педагогічні технології в підготовці майбутніх фахівців технічних спеціальностей та організаційно-методологічні засади побудови комп'ютерних навчальних систем. Підвищення ефективності процесу навчання / О. П. Чорний (UA), М. В. Загірняк (UA), Г. О. Сівякова (KZ), С. С. Романенко (UA), Т. П. Коваль (UA), А. О. Чорний (UA). – заявл. 28.04.2015 ; опубл. 01.07.2015 ; № 60358.

Інженерні інформаційні технології та системи

РОЗРОБКА НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ПЛАНУВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ОБ’ЄКТУ НА ПЛОЩИНІ
Коротка Л. І., Науменко Н. Ю. (завантажити)
[in Ukrainian]

У роботі розглянуто побудову та реалізацію програмного модуля інтелектуальної системи планування траєкторії руху вільного від зіткнень мобільного робота. Запропонована система має працювати у двох режимах: стійкий стан системи, при якому робоча область не змінюється у процесі планування, або динамічної зміни робочого простору. В залежності від обраного режиму використовуються або хвильовий алгоритм пошуку шляху, або нейронна мережа Хопфілда. В останньому випадку основною ідеєю запропонованого підходу є використання нейронної карти для динамічного представлення робочого простору пошуку, інформація про який надходить ззовні.

Програмний код інформаційної підсистеми планування маршруту написано за допомогою мови С++, а для візуалізації процесу пошуку траєкторії руху робота використано графічну бібліотеку OpenGL.

Ключові слова: хвильовий алгоритм, нейронна мережа Хопфілда, інформаційна підсистема планування руху, мобільний робот.

1. Области применения приближенных и интеллектуальных методов планирования траекторий для групп мобильных роботов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.science-education.ru/120-16542 – Загл. с экрана.

2. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс / С. Хайкин. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1104 с.

3. Круглов В. В. Нечёткая логика и искусственные нейронные сети / В. В. Круглов, М .И. Дли, Р. Ю. Голунов. – М. : Физматлит, 2001. – 224 с.

4. Даринцев О. В. Использование нейронной карты для планирования траектории мобильного робота / О. В. Даринцев, А. Б. Мигранов // «Штучний інтелект». – № 3’2009. – С. 300–307.

5. Горюнова Н. С. Планування маршруту робота з використанням нейронних мереж / Н. С. Горюнова // VII міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» (27-29 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ), 2015. – С. 80–82.

6. Баяковский Ю. М. Графическая библиотека OpenGL – учебно-методическое пособие / Ю. М. Баяковский, А. В. Игнатенко, А. И. Фролов. – М. : Издательский отдел вычислительной математики и Кибернетики МГУ им. Ломоносова, 2003. – 132 с.

Електротехнічні та енергетичні комплекси і системи

РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОСПОЖИВАННЯМ ГРУПИ БУДІВЕЛЬ
Перекрест А. Л., Романенко Се. С., Кущ-Жирко М. О. (завантажити)
[in Russian]

У роботі представлена реалізація розподілених систем управління за допомогою можливостей LabView з використанням технології розподіленої змінної (Shared Variable) і DSC Module. Технічна реалізація розподіленої системи включає локальні системи контролю температурних режимів та регулювання теплового навантаження окремих будівель, а також диспетчерський пункт у вигляді персонального комп’ютера, що підключений до локальної телекомунікаційної мережі університету. Локальні системи контролю та регулювання розташовані в теплових пунктах будівель і підключені до локальної мережі через промислові інтерфейси зв'язку. В результаті роботи створено інтерфейс серверної частини автоматизованої системи температурного моніторингу та управління теплоспоживанням окремих будівель, що дозволяє спростити процес обслуговування окремих систем регулювання теплового навантаження, а також виконувати порівняльний аналіз їх ефективності за абсолютними та питомими показниками.

Ключові слова: розподілені системи управління, автоматизовані системи, теплоспоживання.

1. ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008 Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями та спорудами. – К. : Мінрегіонбуд, 2008. – 14 с.

2. Кір’янов О. Ф. Проектування відкритих систем управління технологічними об’єктами : навчальний посібник / О. Ф. Кір’янов. – Кременчук: КДПУ, 2004. – 275 с.

3. Денисенко В. В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием / В. В. Денисенко. – М. : Горячая линия–Телеком, 2009. – 608 с.

4. Харазов В. Г. Интегрированные системы управления технологическими процесами / В. Г. Харазов. – СПб. : Профессия, 2009. – 592 с.

5. Андреев Е. Б. SCADA-системы: взгляд изнутри / Е. Б. Андреев, Н. А. Куцевич, О. В. Синенко. – М. : Издательство «РТСофт», 2004. – 176 с.

6. Перекрест А. Л. Оперативный контроль температурных режимов и управление тепловыми пунктами зданий учебного заведения / А. Л. Перекрест, В. В. Найда, С. С. Романенко, А. А. Пороник // Вісник КрНУ. – Кременчук : КрНУ, 2013. – Вип. 3/2013 (80). – С. 35–43.

7. Загирняк М. В. Опыт внедрения и использования автоматизированной системы мониторинга температурных режимов и удаленного управления теплопотреблением Кременчугского национального университета / М. В. Загирняк, А. Л. Перекрест // Электротехнические и компьютерные системы. – Одесса, 2014. – № 15 (91). – С. 423–426.

8. Суранов А. Я. Справочник по функциям LabView / А. Я. Суранов. – М. : ДМК Пресс, 2007. – 536 с.

9. Трэвис Д. LabVIEW для всех / Д. Трэвис, Д. Кринг. – М. : ДМК Пресс, 2011. – 904 с.

10. Уроки по LabVIEW // ПиКАД – Промышленные измерения, Контроль, Автоматизация, Диагностика, – 2006. – №3. – С. 46–50.

11. Свідоцтво авторського права на твір. Заявка № 56993 Україна. Автоматизована система моніторингу та керування теплоспоживанням КрНУ / А. Л. Перекрест (UA), О. В. Мокрий (UA), В. В. Найда (UA), С. С. Романенко (UA). – заявл. 24.07.2014 ; опубл. 23.09.2014 ; №56600. – 8 с.

 
Яндекс.Метрика