Logo
Ukranian

 

ЗМІСТ

Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]
– Кременчук : КрНУ, 2015. – Вип. 4 (12). – 69 с.
– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

Розробка та впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику

АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
С. А. Сергієнко, А. І. Гладир, М. Г. Дернова  (завантажити)
[in Ukrainian]

У роботі здійснено аналіз сучасного стану післядипломної професійної освіти, запропоновано шляхи її реформування, враховуючи андрагогічні принципи. Розглянуто та проаналізовано останні дослідження в галузі освіти дорослих. Запропоновано структурне представлення та класифікація різновидів післядипломної освіти. Визначено головні напрями вдосконалення системи професійної освіти. Запропоновано інтегрований підхід щодо реалізації сучасної системи надання освітніх послуг за принципом «освіта впродовж життя». Визначено принципи взаємодії місцевих органів влади, територіальних органів Державної служби зайнятості, роботодавців та мережі навчальних закладів, що надають освітні послуги з професійної підготовки громадян. Запропоновано впровадження прикладної інформаційної системи, призначеної для оцінювання якості післядипломної освіти та сприяння професійній адаптації працездатного населення. Представлено індивідуальні та групові критерії оцінювання ефективності системи професійної освіти на базі безперервного моніторингу професійної кар’єри випускників.

Ключові слова: післядипломна освіта, освіта впродовж життя, андрагогіка, критерії оцінювання.

 

1. Лісогор Л. С. Працевлаштування випускників в умовах економічної кризи / Л. С. Лісогор // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – № 2. – С. 58–67.

2. Гладир А. І. Підвищення якості професійної підготовки інженерів-електромеханіків в умовах інтернаціоналізації ринку праці / А. І. Гладир, М. Г. Гордієнко, Д. А. Абдураманов // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук : КДУ, 2010. – Вип. 4/2010 (63), Ч. 3. – С. 193–197.

3. Лук’янова Л. Б. Методичні аспекти освіти дорослих / Л. Б. Лук’янова // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : збірник наукових праць ; за ред. М. М. Козяра, Н. Г. Ничкало. – Л. : ЛДУ БЖД, 2009. – Ч. 2. – С. 15–18.

4. Knowles M. S. The Adult Learner. A neglected species / M. S. Knowles. – Houston : Gulf Publishing, 1990. – 292 р.

5. Психология : [ учеб. пособие для пед. ин-тов ] ; под ред. А. Г. Ковалева, А. А. Степанова, С. Н. Шабалина. – М. : Просвещение, 1966. – 451 с.

6. Гордієнко М. Г. Особливості навчання дорослих у вищих закладах освіти / М. Г. Гордієнко // Освіта дорослих як фактор розвитку дорослої людини в умовах сучасних соціальних змін: мат. Міжнародної наук.-практ. конф. – Черкаси, 21–23 березня 2012 р. – C. 50–53.

7. Проект Положення про післядипломну освіту у сфері вищої освіти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/ 1421144886/ 1428566485/.

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ЗАСАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
О. С. Грицюк  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті розглядається специфіка організації самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей. Професійна діяльність висококваліфікованого фахівця в інженерній галузі вимагає самостійності мислення, проведення всебічного аналізу явищ дійсності, виділення в них істотного та прийняття на базі такого аналізу ефективних інженерно-технічних рішень. Самостійна робота студентів у процесі вивчення математики є важливим видом навчальної діяльності студентів. Організація самостійної роботи студентів у процесі математичної підготовки на засадах професійної спрямованості із застосуванням сучасних інформаційних технологій підвищує рівень розвитку розумових операцій, інтелектуальних умінь, засвоєння математичних знань, інтегральних пізнавальних здібностей. В цілому це сприяє активізації навчальної діяльності та формуванню математичної культури студентів. Самостійна робота в процесі навчання математики надає широкі можливості для розвитку у майбутніх інженерів технічного і логічного мислення, вміння розв’язувати складні інженерні питання. Багатоаспектність проблеми модернізації математичної підготовки майбутніх інженерів зумовлює актуальність комплексного підходу до організації позааудиторної роботи. Цілісність, систематичність, єдина спрямованість є наскрізною концепцією самостійної складової математичної освіти студентів інженерних спеціальностей.

Ключові слова: самостійна робота, студенти інженерно-технічних спеціальностей, дисципліни математичного циклу.

 

1. Гусак Л. П. Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. П. Гусак ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2007. – 20 с.

2. Кравчук О. М. Психолого-педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів математичного факультету / О. М. Кравчук // Наукові роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2014. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/4214/1/afspektu.doc.

3. Падалко Н. Й. Формування професійних знань в майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Н. Й. Падалко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2008. – 20 с.

4. Поясок Т. Б. Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів : монографія / Т. Б. Поясок. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2009. – 348 с.

5. Королюк О. М. Модель диференціації самостійної роботи студентів у процесі вивчення математики в коледжах технічного профілю / О. М. Королюк // Вісник Житомирського держ. університету імені Івана Франка. – 2013. – Вип. 3 (69). – С. 108–112.

6. Стебльова К. К. Організація самостійної роботи студентів ВНЗ за допомогою засобів інформаційних технологій // К. К. Стебльова // Сборники научных работ НТУ «ХПИ» : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти – Вестник НТУ «ХПИ», 2012. – № 30. – Харків : ХНУ, 2012 – С. 317–325.

 

ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ Й ОСВІТИ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ШКОЛИ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Т. В. Лутаєва  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті на основі вивчення історико-педагогічних джерел проаналізовано особливості інтеграції науки й освіти в вищій медико-фармацевтичній школі на прикладі Харківського університету у період ХІХ – початку ХХ ст. Акцентовано увагу на тому, що інтеграція науки та освіти в Харківському університеті зумовлювалася ідеєю європейського класичного університету, в якій відображалися такі принципи організації як єдність навчання наукам з науковими дослідженнями. Доведено, що інтеграції науки та освіти на медичному та фізико-математичному факультетах Харківського університету сприяли: розвиток організаційно-правової бази університетського життя; залучення до викладацького складу іноземних вчених та вітчизняних фахівців, які пройшли наукову підготовку на Заході; створення та удосконалення навчально-допоміжних установ; участь викладачів в популяризації наукових досліджень; ініціатива та діяльність викладачів щодо організації науково-дослідної роботи студентів та посилення вимог щодо контролю їх науково-дослідної роботи; створення чіткої системи стимулювання студентів до наукових досліджень; пожвавлення діяльності наукових товариств.

Ключові слова: інтеграція науки та освіти, університет, науковець, наукове товариство, вища медична та фармацевтична освіта.

 

1. Багалей Д. И. История г. Харькова за 250 лет существования (1655-1905). Ист. монография. В 2 т. – Т. 2 (ХІХ и нач. ХХ вв.) / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Х. : Тип.-лит. М. Зильберберга, 1912. – 973 с.

2. Бузескул В. П. Профессор М. М. Лунин, «Харьковский Грановский». К столетию Харьковского университета / В. П. Бузескул // Журнал Министерства народного просвещения. – 1905. – № 2. – С. 323–346.

3. Высочайше утвержденный «Общий устав императорских российских университетов от 18 июня 1863 г.» // Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. – Том 38 (1863). Отделение первое. – СПб. : Тип. 2-го отделения собственной Е. И. В. канцелярии, 1866. – 1073 с.

4. ДАХО. Ф. Р-5810 Матеріали приватного архіву В. Я. Данилевського. Оп 1, спр. 141.

5. Додонова Г. Наукова діяльність українських університетів / Г. Додонова // Мандрівець. – 2011. – № 4. – С. 25–29.

6. Извлечение из отчета о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1865 г. – Х. : Б.и, 1866. – 44 с.

7. Історія Національного фармацевтичного університету : люди, події, факти ; за заг. ред. В. П. Черниха. – Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2005. – 624 с.

8. Каліман П. А. Розвиток біохімії на біологічному факультеті Харківського державного університету. Становлення нового напрямку – вікова фізіологія і біохімія / П. А. Каліман, А. А. Чернишенко // Український біохімічний журнал. – 2000. – Т. 2. – № 3 . – С. 152–158.

9. Карнаух Н. В. Профессорский институт в истории профессиональной педагогики России первой половины ХІХ века / Н. В. Карнаух // Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 4. – C. 87-91 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : library.by/portalus/modules/pedagogics/readme.

10. Куліш С. М. Традиції та новації у процесі підготовки науково-педагогічних кадрів Харківського університету у ХІХ – на поч. ХХ ст. / С. М. Куліш. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 552 с.

11. Медицинский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805-1905) / Под. ред. проф. И. П. Скворцова и Д. И. Багалея. – Х. : Изд-во университета, 1905-1906. – 471 с.

12. Об избрании студентов из Университетов Московского, С.-Петербургского, Казанского и Харьковского для приготовления в профессоры // Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. – Т. 2 : 1825-1855. – Ч. 1. – СПб., 1875. – Стб. 110.

13. Университетский устав (5 ноября 1804) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://letopis.msu.ru/documents/327

14. Фесько Ю. О. Історико-науковий аналіз науково-освітньої діяльності німецьких вчених Харківського університету у дореформенний період : автореф. дис. канд. іст. наук : 07.00.07 / Ю. О. Фесько ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Добровап. – К. , 2008. – 20 с.

15. Физико-математический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805-1905) ; под ред. И. П. Осипова, Д. И. Багалея. – Х. : Тип. фирмы «Адольф Дорре», 1908. – 625 с.

16. Чернишенко Г. О. Харківський національний університет як центр зародження та розвитку біохімічної науки в Україні : автореф. дис. канд. біол. наук : 03.00.23 / Г. О. Чернишенко. – К. , 2004. – 20 с.

17. Южный край. – 1899. – 11 апреля.

18. Яновський Л. Харківський університет на початку свого існування (1805-1820)/ Л. Яновський. – Х. : Майдан, 2004. – 508 с.

 

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ШКОЛИ «ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ, ДІАГНОСТИКА І МОНІТОРИНГ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ, УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИСТРОЇВ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ»
Д. Й. Родькін, О. П. Чорний, С. С. Романенко  (завантажити)
[in Ukrainian]

розглянуті результати досягнуті науковим колективом кафедри систем автоматичного управління і електроприводу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за останні 15 років в галузі електромеханіки, енергоресурсозбереження. Показані етапи розвитку, та значне зростання кадрового і наукового потенціалу, яке відображене у кількості публікацій в спеціалізованих виданнях, проведених конференціях, семінарах, виставках, захистах дисертацій тощо. Це безумовно свідчить про вірність обраного напрямку роботи, і є підтвердженням сталого розвитку наукової школи «Енергоресурсозбереження, діагностика і моніторинг в електромеханічних системах, удосконалення пристроїв обліку електроенергії».

Ключові слова: наукова школа, науковий колектив, показники наукової діяльності.

 

1. Зеленська Л. Д. Наукова школа: сутність та етапи становлення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rusnauka.com /10_NPE_2008/ Pedagogica/27756.doc.htm.

2. Родькін Д. Й. Історія створення та досвід роботи Кременчуцької школи електроприводчиків / Д. Й. Родькін, О. П. Чорний // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний  інститут». — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – Вип. 12 (1121). – С. 22–28.

 

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНИХ ЗНАНЬ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ТА РЕАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
І. В. Сальник  (завантажити)
[in Ukrainian]

Однією з нерозв’язаних проблем, що пов’язані з реалізацією вимог стандартів фізичної освіти до природничої грамотності випускників, є проблема взаємозв’язків емпіричного та теоретичного методів дослідження в процесі пізнавальної діяльності. Розв’язання цієї проблеми пов’язано з удосконаленням методів навчання, зокрема, засвоєння методів пізнання, розвиток вмінь пізнавальної діяльності. Провідна роль в цьому належить навчальному фізичному експерименту, сучасною тенденцією розвитку якого є використання ІКТ. Значний методичний, практичний та світоглядний потенціал для розв’язання проблеми взаємозв’язку віртуального та реального експерименту у навчанні фізики має хвильова оптика. З метою перевірки розробленої нами моделі системи навчального експерименту було створене методичне та матеріально-технічне забезпечення її реалізації. У статті розглядається процес формування цілісної системи фізичного знання через реалізацію нової моделі системи навчального фізичного експерименту старшої школи в процесі вивчення хвильової оптики.

Ключові слова: навчально-методичний комплекс, віртуальне та реальне, теоретичне знання, емпіричне знання, навчальний фізичний експеримент, хвильова оптика.

 

1. Величко С. П. Оптична міні-лава та інтегрований навчальний експеримент. Посібник для студентів фіз.-мат. фак-тів пед. вищих навч. закладів. Частина 1. /С. П. Величко, І. М. Гладкий, Д. О. Денисов, В. В. Неліпович, І. В. Сальник, Е. П. Сірик ; ред. С. П. Величка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 148 с.

2. Ляшенко О. І. Взаємозв'язок теоретичного та емпіричного у навчанні фізики : дис. д-ра пед. наук: 13.00.04 ; 13.00.02 / О.І. Ляшенко – Академія педагогічних наук України. — К., 1996. – 442 с.

3. Майер Р. В. Проблема формирования системы эмпирических знаний по физике: автореф. дисс. доктора. пед. наук: спец. 13.00.02. – Санкт-Петербург, 1999. – 42 с.

4. Сальник І. В. Віртуальне та реальне у навчальному фізичному експерименті старшої школи: теоретичні основи: монографія. – Кіровоград, 2015 – 324 с.

 

 
Яндекс.Метрика