Logo
Ukranian

ЗМІСТ

Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]
– Кременчук : КрНУ, 2016. – Вип. 1 (13). – 51 с.
– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

Розробка та впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Олексенко О. О.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті здійснено аналіз експериментальної частини дослідження щодо перевірки ефективності педагогічних умов підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до міжкультурної комунікації. Розкрито хід педагогічного експерименту на констатувальному, формувальному й контрольному етапах. Експеримент здійснено за компонентами: ціннісно-мотиваційним, концептуально-гносеологічним, комунікативно-поведінковим. Рівень підготовленості майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності визначено за  когнітивним, суб’єктним, діяльнісним критеріями в експериментальній і контрольній групах. Висвітлено результати підготовленості майбутніх фахівців на рівні кожного компонента підготовки до міжкультурної комунікації.

Ключові слова: міжкультурна комунікація, майбутні менеджери, зовнішньоекономічна діяльність, експериментальна перевірка, педагогічні умови.

1. Oleksenko O. Pedagogical Conditions of Training Future Managers of Foreign Economic Activity for Cross-Cultural Communication / Оlena Оleksenko // International Letters of Social and Humanistic Sciences. – Switzerland : SciPress Ltd., 2015. – Vol. 65. – PР. 27–31.

2. Олексенко О.О. Зміст підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до міжкультурної комунікації / О. О. Олексенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – Вип. 124. – С. 189–191.

3. Подласий І. П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів : навч. посіб. / І. П. Подласий. – К. : Україна, 1998. – 343 с.

4. Єльнікова Г. В. Організація діяльності педагогічного колективу школи щодо контролю за засвоєнням учнями змісту навчання / Г. В. Єльнікова. – Х. : ХОІНОПП, 1996. – 60 с.

5. Oleksenko O. Formation of Cross-Cultural Communication Experience of Future Managers / Olena Oleksenko // World Scientific News. – Poland : WSN, 2016. –  Vol. 40. – P. 108–123.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ ТЕСТУВАННЯ СТУДЕНТІВ
Чорний О. П., Сидоренко В. М., Романенко С. С., Коваль Т. П., Білик О. В. (завантажити)
[in Ukrainian]

В роботі приведені результати експериментальних досліджень з оцінювання знань студентів за допомогою тестових завдань при різних формах проведення тестування і розвинуті підходи до контролю знань студентів за допомогою тестових завдань: нормативно орієнтований і критеріально орієнтований. Тестування проведені в 4 навчальних групах 3 курсу з напряму «Електромеханіка» з предмету «Моделювання електромеханічних систем» за трьома етапами. Було поставлено за мету оцінити одержані теоретичні знання, ступінь розвитку творчого мислення, придбання навичок самостійної роботи, уміння синтезувати одержані знання і застосовувати їх до рішення практичних задач. Доведено, що тестування є ефективним і об’єктивним способом оцінки знань та вмінь студентів даного напряму. Експериментально встановлено, що інформаційний критерій, який характеризує якість навчання від тестування до тестування постійно збільшувався.

Ключові слова: оцінювання знань студентів, тестові завдання, якість навчання.

1. Евстифеев В. А. Виртуальный комплекс для учебного процесса и научных исследований / В. А. Евстифеев, А. П. Черный, Т. В. Величко // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика». – Харків: НТУ «ХПІ», 2005. – № 45. – С. 25–28.

2. Чорний О. П. Віртуальні лабораторні комплекси для навчального процесу і наукових досліджень. Підсумки і досвід розробки / О. П. Чорний, Д. Й. Родькін, В. О. Євстіфєєв, А. Л. Перекрест, Т. В. Величко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Вип. 3/2008 (50), Ч. 1, С. 28-42.

3. Свідоцтво авторського права на твір. Заявка № 12512 Україна. Віртуальний лабораторний комплекс дослідження електромеханічних систем / О. П. Чорний (UA), Д. Й. Родькін (UA), Ю. В. Лашко (UA), Т. В. Величко (UA), О. В. Котлярова (UA), О. А. Булавін (UA). – опубл. 24.03.2005.

4. Болотов В. А. Развитие инструментальных технологий контроля качества образования: стандарты профессионализма и парадоксы роста / В. А. Болотов, А. Г. Шмелев // Высшее образование сегодня. – 2005. – № 4. – С. 16–21.

5. Ефремова Н. Ф. Тестирование и мониторинг: рекомендации учителю / Н. Ф. Ефремова // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2001. – № 3.– С. 55–60.

6. Матушанский Г. У. Педагогическое тестирование в России / Г. У. Матушанский // Педагогика. – 2002. – № 2. – С. 15–21.

7. Кабанов А.А. Тестирование студентов: достоинства и недостатки / А. А. Кабанов // Педагогика. – 1999. – № 2. – С. 66–68.

8. Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М. : Наука, Физматгиз, 1969. – 576 с.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Василишина Н. М.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У представленому науково-педагогічному дослідженні висвітлено один з аспектів туристичної освіти в Україні на сучасному етапі. Зокрема, актуальність наукового пошуку полягає  в тому, що сучасні світові тенденції щодо попиту в сфері туризму формують нові туристичні послуги і ставлять перед вищою освітою завдання з підготовки конкурентоспроможних фахівців з туризму. Був проведений аналіз наукових джерел, який дав змогу стверджувати, що питання розробки змісту професійної освіти фахівців туристичної сфери, так і української постійно знаходяться в центрі уваги вчених. Відповідно метою дослідження були напрями професійно-кваліфікаційної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму в Україні шляхом аналізу державних документів, зокрема постанов  Кабінету Міністрів України, а також виокремлення суттєвих фахових туристичних компетентностей (знань, вмінь, навичок та комунікацій) у майбутніх бакалаврів вищезазначеної галузі знань.

Зроблено висновок, що, незважаючи на посилену увагу вчених до проблеми фахової підготовки майбутніх професійних бакалаврів галузі туризму у вищих навчальних закладах України та Туреччини, важливі її аспекти залишаються недостатньо дослідженими.

Ключові слова: сфера обслуговування, туризм, постанова, фахові компетентності, освітньо-кваліфікаційним рівень, бакалавр, освітньо-кваліфікаційна характеристика, майбутні фахівці.

1. Burkart A. J. Tourism: Past, Present and Future / A. J. Burkart, S. Medlik. – L. : Heinemann, 1981. – 366 p.

2. Закон України «Про вищу освіту» N 1556-VII. – К., 2014 р.

3. Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Постанова KM України від 13 грудня 2006 р. № 1719.– К., 2006.

4. Складова галузевого стандарту вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за напрямом 0504 «Туризм», фахове спрямування 6.050400 «Готельне господарство» № 476. – К., 2004.

5. Конох А.П. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах: автореф. дис. д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / А.П. Конох; Ін-т пед. освіти і освіти доросл. АПН України. – К., 2007. – 42 с.

6. Avcıkurt C. Education and training in tourism in Turkey: problems and prospects [Електронний ресурс] / C. Avcıkurt // Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. – 2000. – Vol. 3. – №4. – PP. 282-297. – Режим доступу: http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/ c3s4/makale/c3s4m17.pdf

Електротехнічні та енергетичні комплекси і системи

АДАПТАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПОГОДНИХ РЕГУЛЯТОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ DANFOSS ECL І SIEMENS RVD ДЛЯ ПОТРЕБ БУДІВЕЛЬ
Перекрест А. Л., Чеботарьова Є. О., Романча Д. В. (завантажити)
[in Ukrainian]

У роботі визначені основні причини підвищення витрат теплової енергії. Розглянуті основні види опалювальних систем та можливості їх регулювання. Відомо, що відчутного ефекту економії тепла в системах теплопостачання можна досягти за рахунок автоматизації систем теплоспоживання. Разом з цим автоматизація дозволяє істотно поліпшити якість теплопостачання шляхом автоматичного регулювання теплового навантаження при зміні зовнішньої температури повітря. Для реалізації такої автоматизованої системи використовують погодні регулятори, які разом з додатковим обладнанням встановлюються в теплових пунктах окремих будівель. Погодний регулятор, за допомогою налаштувань споживача, автоматично адаптують криву нагрівання до умов конкретного будинку для підтримки постійної температури в приміщенні. Відповідно виникає потреба адаптації налаштувань контролера під певні умови. Досліджені принципи роботи електронного погодного регулятора на прикладі регулятора Danfoss ECL Comfort 200. Визначені недоліки налаштувань даного регулятора. Для їх усунення розроблена комп'ютерна програма за допомогою пакета Labview. При роботі з програмою необхідно вказати: температуру подачі води в системі опалення, нахил і зсув графіка, межі виключення опалення, мінімальну і максимальну температуру теплоносія, мінімальне і максимальне вплив повітря в приміщенні. Створена програма дозволяє адаптувати налаштування контролера під особливості будівлі та температурного графіку міста.

Ключові слова: системи опалення, погодний регулятор, температурний графік.

1. Пырков В. В. Современные тепловые пункты: Автоматика и регулирование / В. В. Пырков. – К. : Такі справи, 2007. – 252 с.

2. Паспорт на электронные регуляторы температуры компании "Данфосс" [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ua.heating.danfoss.com/Content/6dab57a4-2190-4309-bf39-d4c0285aebb8MNU17503420_ SIT256.html

3. Свідоцтво авторського права на твір. Заявка №  50951 Україна. Автоматизований розрахунок настроювань регулятора температури типу Danfoss ECL / О. О. Дорохова (UA),, А. Л. Перекрест (UA). – опубл. 27.08.2013

4. Перекрест А. Л. Оперативний контроль температурних режимів і керування тепловими пунктами будівель навчального закладу / А. Л. Перекрест, В. В. Найда, С. С. Романенко, Е. Н. Кніжнік, А. А. Поронік // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013. – Вип. 3 (80). – С. 35–43.

 
Яндекс.Метрика