Logo
Ukranian

ЗМІСТ

 

Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]
– Кременчук : КрНУ, 2016. – Вип. 2 (14). – 52 с.
– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

Розробка та впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМ  
Рудевіч Н. В.  (скачать)
[in Ukrainian]

Запорукою успішного формування експлуатаційної компетентності у майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем є використання під час професійної підготовки методики навчання на базі причинно-наслідкової моделі знань. У статті конкретизовано застосування методу навчання для формування експлуатаційної компетентності у майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем щодо приладового модуля релейного захисту та автоматики з основних захистів і автоматики синхронного генератора. Міркування проведені згідно основних етапів методу навчання: ознайомлення з системою управління; формування знань, умінь, навичок з перевірки системи управління; формування знань, умінь, навичок з виявлення та усунення причин некоректної роботи системи управління.  Окреслена загальна методика формування експлуатаційної компетентності у майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на базі причинно-наслідкової моделі знань.

Ключові слова: методика формування експлуатаційної компетентності, причинно-наслідкова модель знань.

1. Дьяченко М. Д. Цифровая защита (аппаратное и алгоритмическое обеспечение) : Учебное пособие / М. Д. Дьяченко, С. К. Поднебенная. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2014. –204 с.

2. Шнеерсон Э. М. Цифровая релейная защита / Э. М. Шнеерсон. – М. : Энергоатомиздат, 2007. – 549 с.

3. Рудевіч Н. В. Визначення методології навчання майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем / Н. В. Рудевіч // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2015 – № 2. – С. 96 – 105.

4. Рудевіч Н. В. Метод навчання для формування експлуатаційної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем / Н. В. Рудевіч // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2015. – Вип. 46. – С. 137 – 145.

5. Приборный модуль релейной защиты и автоматики. Основные защиты и автоматика генераторов. Руководство по эксплуатации. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hartron-inkor.com/osnovnye-zashchity-i-avtomatika-generatorov-modifikaciya-g010

6. Технічне обслуговування мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електростанцій і підстанцій від 0,4 кВ до 750 кВ. Правила СОУ – НЕЕ35.514:2007

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ
Василишина Н. М.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У проведеному науково-педагогічному дослідженні продемонстровано одну з проблем вищої  освіти в Україні на сучасному етапі, яка стоїть на вістрі актуальності. Зокрема, нагальність наукового пошуку полягає в тому, що викладач ВНЗ виступає каталізатором нових ідей, поглядів, переконань та рушійною силою у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах глобалізації та інтеграції. Відповідно, метою дослідження були виокремлення, ідентифікація та тлумачення складових структурно-функціональної моделі викладача вищої школи в Україні. Як наслідок, завданням науково-педагогічного розгляду був детальний аналіз мотиваційного, емоційного, особистісного та професійно-діяльнісного компонентів.

Дослідження підтверджено висновком про те, що незважаючи на посилену увагу вчених до проблеми кристалізації особистості викладача вищої школи та зробленого нами педагогічного дослідження, окреслене питання потребує більш глибокого аналізу та розгляду. Обгрунтовано залучення вектору зарубіжного досвіду з метою проведення компаративного дослідження структурно-функціональних моделей викладачів-іноземців.

Ключові слова: викладач вищої школи, структурно-функціональна модель, мотиваційний компонент, емоційний компонент, особистісний компонент, професійно-діяльнісний компонент, зарубіжний досвід.

1. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2009. – 248 с.

2. Биков В. Ю. Навчання, що змінює розум і мораль / В. Ю. Биков, О. В. Бабак, Р. М. Шамолашвілі // Рідна школа. – 1994. – № 10. – С. 68 – 69.

3. Закон Україну «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-1

4. Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук.-метод. посіб./ І. А. Зязюн. – К. : МАУП, 2000. – 309 с.

5. Мальцева В. М. О духовно-нравственном развитии личности / В. М. Мальцева, В. В. Зеньковский // Педагогика. –1994. – № 4. – С. 96 – 98.

6. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч.посіб./ В. Л. Ортинський. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

7. Пехота Е. Н. Индивидуализация профессионально-педагогической подготовки учителя: [монография] / Е. Н. Пехота. – К. : Вища школа, 1997. – 146 с.

8. Мешко Г. М. Курс «Вступ до педагогічної професії» в системі підготовки майбутніх учителів до здоров’язбережувальної діяльності [Електронний ресурс] / Г. М. Мешко // Педагогічний альманах. – 2014. – Вип. 21. – С. 80-85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua /UJRN/pedalm_2014_21_14.

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ФАХІВЦЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Зміївська І. В., Обоянська Л. A.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті проведено аналіз поняття «інформаційна культура» в контексті формування інформаційної культури фахівця в умовах дистанційного навчання. Встановлено особливості формування інформаційної культури у майбутнього фахівця – спроможність використовувати в різних проявах своєї майбутньої професії сучасні інформаційні технології та показники – певні знання, уміння і навички, необхідні для збору інформації та оперування нею, а також уміння застосовувати засоби комп’ютерної техніки та інформаційно-комунікаційні технології. Визначено, що можливості інтерактивного дистанційного навчального курсу дозволяють формувати інформаційну культуру шляхом активної інформаційної взаємодії усіх учасників навчального процесу.

Ключові слова: дистанційне навчання, інформатизація, інтерактивний дистанційний навчальний курс, інформаційна культура, інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні технології.

1. Bell D. The Social Framework of the Information Society. Oxford, 1980. Цит. по: Белл Д. Социальные рамки информационного общества ; сокращ. перев. Ю. В. Никуличева // Новая технократическая волна на Западе ; под. ред. П.С. Гуревича. – М., 1988. – 330 с.

2. Oliinyk N. Yu. Theoretical principles of building a model of blended learning for technical disciplines / N. Yu. Oliinyk, S. M. Berezenska // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics «New Trends of Global scientific ideas. 2016.», the 10th of March, 2016, Geneva (Switzerland). – Geneva : Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», 2016. – pр. 167 – 175.

3. Rice W. Moodle E-Learning Course Development: A complete guide to successful learningusing Moodle [Electronic resource] / W. Rice. – Packt Publishing. – 256 p. – ISBN 978-1-849515-26-9. – URL: http://moodle.eibfs.ae/pluginfile.php/42/mod_resource/content/2/
Moodle%202.0%20e-Learning%20Course%20Development.pdf
– Title screen (16.05.2016).

4. Андреев А. В. Практика электронного обучения с использованием Moodle / А. В. Андреев, С. В. Андреева, И. Б. Доценко. – Таганрог : Изд-во. ТТИ ЮФУ, 2008. – 146 с.

5. Анисимов А. М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle : учебное пособие / А. М. Анисимов. – Харьков, ХНАГХ, 2009. – 292 с.

6. Биков В. Ю. Технологія створення дистанційного курсу : навчальний посібник / В. Ю. Биков, В. М. Кухаренко, Н. Г. Сиротенко, О. В. Рибалко и др. ; за ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка – К. : Міленіум, 2008. – 324 с. – ISBN 966-8063

7. Блюменау Д. И. Информация и информационный сервис / Д. И. Блюменау . – Л. : ИздательствоНаука, Серия: Наука и технический прогресс, 1989. – 188 с. – ISBN: 5-02-026598-5

8. Виноградов В. А. Создание информационной культуры для Европы / В. А. Виноградов, Л. В. Скворцов // Доклад на VI конференции ЕКССИД, 23-25 марта 1991 г. Кантербери, Великобритания // Теория и практика обществ.-научн. информатики. – 1991. – № 2 – С. 5 – 29.

9. Гендина Н. И. Формирование информационной культуры личности: теоретическое обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Г. А. Стародубова, Ю. В. Уленко. – М. : Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2006. – 512 с.

10. Гильмутдинов А. Х. Электронное образование на платформе Moodle / А. Х. Гильмутдинов, Р. А. Ибрагимов, И. В. Цивильский. – Казань : Изд-во Казан. гос. ун-та, 2009. – 186 с.

11. Жалдак М. І. Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах / М. І. Жалдак  // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2013.– № 3 – С. 8 – 15.

12. Закон України. Про Національну програму інформатизації (Верховна Рада України. Закон від 04.02.1998 № 74/98-ВР) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр.

13. Коляда М. Г. Модель інформаційної культури майбутнього економіста / М. Г. Коляда // Гуманітарні науки. Науково-практичний журнал. Філософія освіти, менеджмент освіти, педагогіка, теорія та практика, проекти, програми, аналіз управління. – 2005. – № 1. – С. 58 – 64.

14. Олійник Н. Ю. Комп’ютерний практикум : навч. пос. / Н. Ю. Олійник, І. В. Зміївська. – Х.: ФОП Бровін О. В., 2013. – 212 с. – ISBN 978-966-2445-74-9.

15. Санникова И. Г. Формирование информационной культуры студента в условиях дистанционного обучения / И. Г. Санникова, М. В. Корнилова // Вестник ТГПУ. – 2007. – Выпуск 7 (70). Серия: ПЕДАГОГИКA. – С. 73 – 76.

16. Семенюк Э. П. Информатизация общества, культура, личность / Э. П. Семенюк // НТИ. – 1993. – Сер. 1. – № 1. – С. 1 – 8.

17. Система дистанційного навчання ХТЕІ КНТЕУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edu.htei.org.ua.

18. Тихомирова Н. В. Управление современным университетом, интегрированным в информационное пространство: концепция, инструменты, методы : научное издание / Н. В. Тихомирова. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 264 с.

19. Фомина А. С. Смешанное обучение в электронном распределенном университете / А. С. Фомина  // Ученые записки. – 2011. – Вып. 34. – С. 82 – 88.

20. Шиман О. І. Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи : дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Шиман Олександра Іванівна. – Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – 257 с.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ З ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Березенська С. М.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Сьогодні вже не стоїть питання ні щодо можливостей використання віртуального лабораторного практикуму при підготовці фахівців в галузі вищої технічної (технологічної) освіти України, ні щодо наявності технологій віддаленого доступу до лабораторного обладнання для організації такого практикуму. На перший план виходить проблема формування такої методичної системи використання віртуальних лабораторних практикумів, яка, ґрунтуючись на використанні сучасних інформаційних технологій, дозволила б оптимально поєднати реальний і віртуальний експерименти.

У статті представлено методику проведення лабораторної роботи з електротехніки, побудовану на основі теорії циклічного програмованого навчання. Особливістю цієї методики є застосування технологій електронного навчання (e-learning) для дистанційного подання навчальної інформації певними дозами, кожна з яких є логічно завершеною, зручною і доступною для цілісного сприйняття.

Проведення лабораторної роботи за запропонованою методикою дозволяє здійснювати моделювання кожного з її етапів в залежності від рівня підготовки студентів, наявності лабораторного обладнання, кількості аудиторних занять тощо. Виділяючи на власний розсуд ті компоненти роботи, які мають виконуватися віртуально, викладач зможе максимально вивільняти аудиторний час для проведення реального експерименту.

Ключові слова: дистанційні технології, лабораторна робота, електротехніка, віртуальний тренажер, e-learning.

1. Болюбаш Н. М. Роль та місце дистанційних технологій в університетській освіті / Н. М. Болюбаш // Наукові праці: Науково-методичний журнал [Електронний ресурс]. – Т. 86. – Випуск 73. Педагогічні науки. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2008. – С. 24-31. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2008/86-73-4.pdf

2. Головко М. В. Моделювання віртуального фізичного експерименту для систем дистанційного навчання в загальноосвітній і вищій педагогічній школах / М. В. Головко, С. Ю. Крижановський, В. М. Мацюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Т. 47. –  Вип. 3. – С. 36 – 48.

3. Калашник О. В. Особливості забезпечення віртуальних лабораторних робіт з курсу «Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів» / О. В. Калашник, Л. В. Поліщук, О. В. Кириченко // Якість вищої освіти: методологічні та методичні підходи щодо впровадження дистанційних технологій навчання : матеріали XXXVIIІ міжнар. наук.-метод. конф. (м. Полтава, 23–24 січня 2013 р.) : в 2-х ч. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – Ч. 2. – С. 5 – 7.

4. Мазур М. П. Особливості розробки віртуальних практичних інтерактивних засобів навчальних дисциплін для дистанційного навчання / М. П. Мазур, С. С. Петровський, М. Л. Яновський // Інформаційні технології в освіті. – 2010. – №. 7. – С. 40 – 46.

5. Мазур М. П. Віртуальні інтерактивні навчальні засоби – майбутнє дистанційного навчання для інженерних напрямів / М. П. Мазур, М. Л. Яновський  // Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи : зб. наук.-метод. пр.. – 2012. – С. 57 – 63.

6. Олексюк В. П. Досвід організації віртуальних лабораторій на основі технологій хмарних обчислень [Електронний ресурс] / В. П. Олексюк // Інформаційні технології в освіті. – 2014. – Вип. 20. – С. 128 – 138. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/issue-20/p-128-138.

7. Панишева Е. В. Возможности LMS MOODLE для инновационного обучения студентов в ВУЗе [Електронний ресурс] / Е. В. Панишева // Тенденции и инновации системы образования в XXI веке: теория, методика и основы практического применения в учебном процессе, социология и культура : Сборник научных материалов Открытой дистанционной (заочной) школы-конференции (г. Москва, 8–19 февраля 2012 г.) – Режим доступа: http://konf.ychitel.com/

8. Степаньян В. В. Проблема виртуальности в инженерном образовании и пути ее решения для повышения качества обучения [Електронний ресурс] / В. В. Степаньян, В. П. Алексеев // Концепт. – 2015. – № 6. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/problema-virtualnosti-v-inzhenernom-obrazovanii-i-puti-ee-resheniya-dlya-povysheniya-kachestva-obucheniya

9. Троицкий Д. И. Виртуальные лабораторные работы в инженерном образовании [Електронний ресурс] / Д. И. Троицкий // Качество. Инновации. Образование. –  2008. – № 2. – Режим доступа: http://www.quality-journal.ru/data/article/375/files/Binder13.pdf.

10. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2010. – 456 c.

11. Франчук В. М. Використання Open Source Physics у LCMS Moodle : [Електронний ресурс] / В. М. Франчук, П. В. Микитенко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – № 1 (45). – С. 156 – 168. – Режим доступа: http://journal.iitta. gov.ua/index.php/itlt/article/view/ 1187/899#.

 
Яндекс.Метрика