Logo
Ukranian

ЗМІСТ

Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]
– Кременчук : КрНУ, 2016. – Вип. 3 (15). – 56 с.
– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

Розробка та впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику

СУКУПНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ У ТУРЕЦЬКІЙ ОСВІТІ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНЕ
Василишина Н. М.  (завантажити)
[in English]

У статті розглядається питання про підвищення рівня вищої освіти Туреччини шляхом підготовки педагогічних кадрів. Так, в рамках дослідження ми позначили основні цілі, принципи турецької національної освіти.

З огляду на такі положення, дане дослідження було направлене, щоб підкреслити ключові компетенції викладачів вищої школи, які необхідні для формування відповідних експертів. Дослідження представило погляди на цю проблему відомих вчених, дослідників, науковців, для того, щоб розглянути дане питання глобально.

Відповідно, метою нашої роботи було: дати огляд про ефективність викладачів з різних точок зору; визначити характеристики ефективних викладачів англійської мови; представити діяльність, спрямовану на підвищення якості турецьких викладачів на прикладі "Анатолійскої підготовки викладачів вищої школи".

Результати дослідження увінчалися узагальненим визначенням ефективності вчителя, зробленим Хантом, зокрема: "Сукупність характеристик, компетенцій і поведінки викладачів на всіх рівнях освіти, які дозволяють студентам досягти бажаних результатів, які можуть реалізовувати конкретні цілі навчання разо із більш загальними, такі як можливість вирішувати проблеми, критично мислити, працювати спільно, і стати ефективними громадянами ".

Робота була завершена концепцією, що навіть викладачі-експерти перебувають завжди в процесі професійного зростання; і, таким чином, ефективність вчитель повинна сприйматися як «рідина», а не «фіксоване явище».

Ключові слова: Турецька освіта, цілі, принципи, викладачі вищої школи, ефективність викладача, викладачі англійської мови, характеристики.

1. Basic Education in Turkey. Background Report,  available at: http://dx/doi.org/10.1787/ 10482440705 (accessed June 25, 2016).

2. Bell, T. (2005), "Behaviors and attitudes of effective foreign language teachers: Results of a questionnaire study", Foreign Language Annals, vol. 38/2, pp. 259-270.

3. Brown, A. (2009), "Students’ and teachers’ perceptions of effective foreign language teaching: A comparison of ideals", The Modern Language Journal, vol. 93/1, pp. 46-60.

4. Çelik, S. (2011), "Characteristics and Competencies for Teacher Educators: Addressing the Need for Improved Professional Standards in Turkey", Australian Journal of Teacher Education, vol. 36/4, pp. 72-87.

5. Çelik, S., Arikan, A. and Caner, M. (2013), "In the Eyes of Turkish EFL Learners: What Makes an Effective Foreign Language Teacher?", Porta Linguarum, vol. 20, pp. 287-297.

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ В УНІВЕРСИТЕТІ ЯК ЗАСІБ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ВСТУПУ НА ТЕХНІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Чорний О. П., Огарь В. О., Перекрест А. Л., Романенко С. С.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті наведені приклади практичних занять для школярів 10-11 класів при проведенні навчальної (технологічної) практики в лабораторіях університету на кафедрі, що забезпечує підготовку та випуск фахівців першого, другого та третього освітнього рівня за галуззю знань «Електрична інженерія». Заняття відповідають програмі підготовки і забезпечують вивчення основних фізичних законів у механіці та електротехніці із застосуванням сучасних електронних систем і комп’ютерних програм. Приведені приклади практичних занять є структурно та методично завершеними. Дана стаття є першою частиною роботи. Приведені практичні заняття орієнтовані на опанування інформаційними технологіями в електромеханіці та автоматиці. В наступних статях автори планують розглянути заняття з інформаційного пошуку, а також принципів побудови електричних схем і дії їх механічних та електричних компонентів.

Ключові слова: вищий навчальний заклад, університет, технічні спеціальності, практичні заняття, профорієнтація.

1. Результати роботи науково-методичного семінару «Інформаційні технології в навчальному процесі» [Електронний ресурс], – назва з екрану. – Режим доступу : http://saue.kdu.edu.ua/index.php/ua/seminar-itnp.

2. Подураев Ю. В. Мехатроника: основы, методы, применение : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Мехатроника» направления подгот. «Мехатроника и робототехника» / Ю. В. Подураев . − М. : Машиностроение, 2006. − 255 с.

3. Юревич Е. И. Основы робототехники / Е. И. Юревич. − СПБ. : БХВ-Петербург, 2005. – 252 с.

4. Mindstorms.su [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://mindstorms.su/ index.html

5. Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. − Режим доступу : ttp://uk.wikipedia.org.

6. Mindstorm [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://mindstorms.lego.com/en-us/ Default.aspx.

7. Белиовская Л. Г. Программируем микро-компьютер NXT в LabView / Л. Г. Белиовская. − М. : ДМК Пресс, 2010.−280 с.

8. Тревис Дж. LabView для всех / Джеффри Тревис. – М. : ДМК Пресс ; ПриборКомплект, 2005. – 544 с.

9. Бурдаков С. Ф. Системы управления движением колесных роботов / С. Ф. Бурдаков, И. В. Мирошник, Р. Э. Стельмаков. − СПб. : Наука, 2001. − 229 с.

10. Лукьянов А. А. Интеллектуальные задачи мобильной робототехники / А. А. Лукьянов. - Иркутск : Изд-во. Иркутск, гос. Ун-та, 2005. − 312 с.

Інженерні інформаційні технології та системи

ВІРТУАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ЗАХИСТУ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ  
Чорний О. П., Сергієнко С. А.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглянуте питання програмного синтезу віртуального комплексу-тренажера. Віртуальний комплекс призначений для застосування у навчальному процесі при підготовці студентів технічних спеціальностей з метою ознайомлення, відпрацювання та набуття ними практичних навичок щодо застосування методів захисту асинхронних двигунів при підготовці до лабораторних робіт та самостійної роботи, а також для його застосування у науково-дослідній роботі студентів та аспірантів кафедри. Віртуальний комплекс являє собою спеціалізований імітатор, призначений для реалізації елементів методу активного навчання та набуття навичок у предметній області з питань захисту асинхронних двигунів. Усі зазначені підсистеми віртуального комплексу реалізовано засобами LabView у вигляді SubVI.

Визначені вимоги щодо реалізації задач віртуального комплексу, які передбачають можливість його модернізації для розширення функціональних можливостей.

Ключові слова: віртуальний комплекс, тренажер, захист, асинхронні двигуни.

1. Чорний О. П. Віртуальні комплекси і тренажери – технологія якісної підготовки фахівців у галузі електромеханіки, автоматизації та управління / О. П. Чорний, Д. Й. Родькін // Вища школа: Наук. практ. видан. – 2010. – № 7–8. – Освітні технології. – С. 23 – 34.

2. Загірняк М. В. Віртуальні лабораторні системи і комплекси – нова перспектива наукового пошуку і підвищення якості підготовки фахівців з електромеханіки / М. В. Загірняк, Д. Й. Родькін, О. П. Чорний // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук : КДПУ, 2009. – Вип. 2 (6). – С. 8 – 12.

3. Шалыто А. А. Switch-технология – автоматный подход к созданию программного обеспечения «реактивных» систем / А. А. Шалыто, Н. И. Туккель // Программирование. – 2005. – № 5. – С. 45 – 62.

4. Козаченко В. Ф. Эффективный метод программной реализации дискретных управляющих автоматов во встроенных системах управления. – Режим доступа: www.motorcontrol.ru/publications/state_mashine.pdf, http://is.ifmo.ru/aboutus/1/.

5. Свідоцтво авторського права на твір. Заявка № 12481 Україна. Програмний продукт «Віртуальний лабораторний комплекс дослідження електромеханічних систем» / О. П. Чорний (UA), Д. Й. Родькін (UA), Ю. В. Лашко (UA), Т. В. Величко (UA), О. В. Котлярова (UA), О. А. Булавін (UA). – заявл. 01.02.2005 ; опубл. 24.03.2005; № 12512.

6. Свідоцтво авторського права на твір. Заявка № 32284 Україна. Програмний продукт «Віртуальний лабораторний комплекс для дослідження систем захисту асинхронних двигунів» / О. П. Чорний (UA), Д. Й. Родькін (UA), Ю. В. Лашко (UA), Є. В. Остапенко(UA), В. В. Герасимович (UA). – заявл. 01.02.2005 ; опубл. 25.06.2010; № 33902.

Електротехнічні та енергетичні комплекси і системи

ЗАСТОСУВАННЯ ДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ДАНИХ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ МОСТОВИХ КРАНІВ  
Лепіхов О. В., Хрипко С. Л.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У багатьох областях техніки вирішуються завдання, пов'язані з моделюванням поведінки систем під динамічним навантаженнями протягом часу. Моделювання переслідує мету як спостереження за ходом робіт, так і оцінки надійності функціонування системи та її оптимізації. Прикладом такої важливої технічної системи є конструкція мостових кранів.

Для реалізації оптимальних конструкцій кранів раніше застосовували розрахункові методи, в першу чергу, з використанням законів статики, які недостатні та дають досить наближені характеристики в динамічних процесах пересування і ударних навантажень. Тому виникає необхідність застосування математичного моделювання для графічного представлення динаміки поводження системи. Математичне моделювання рухів кранів дозволяє визначити їх раціональні з точки зору стійкості, надійності і безпеки важливі елементи конструкції.

У даній роботі розроблена програма для моделювання динамічних вертикальних коливань мостових кранів. Як середовище розробки було обрано пакет MATLAB Simulink. Володіючи широкими можливостями для програмування, і має перевагу в швидкодії при моделюванні динамічних процесів, що робить його одним з найкращих для розробки програм моделювання механізмів. Створена програма дозволяє відобразити переміщення, зміну швидкості і прискорення мас крана у вертикальній площині на нерівностях промислової рейкової колії в будівлі.

Ключові слова: математичне моделювання, динаміка крана, Matlab.

1. Абрамович И. И. Грузоподъемные краны промышленных предприятий / И. И. Абрамович. – М. : «Машиностроение», 1989. – 360 с.

2. Чернишенко О. В. Ударные нагрузки при движении мостового крана по рельсовому пути / О. В. Чернишенко, Т. Б. Краснокутская, Г. І. Фесенко // Сборник научных трудов: Нові рішення в сучасних технологіях. Вестник НТУ "ХПИ. – 2011. – № 54. – С. 30 – 40.

3. Рабей В. В. Анализ повреждаемости буферов мостовых кранов / В. В. Рабей // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологи. – 2012. – № 2(18). – С. 60 – 66.

4. Орловський И. А Уточненные математическая и имитационная модели электропривода перемещения мостового крана: / И. А. Орловский, Ю. С. Бут // Електротехніка та електроенергетика. Науковий журнал. – 2007. – № 2. – С. 39 – 51.

5. Іванченко Ф. К. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин / Ф. К. Иванченко. – К. : «Вища школа»,1978 – 576 с.

6. Гохберг М. М. Справочник по кранам. Т. 1. Характеристики материалов и нагрузки. Основы расчета кранов, их приводов и металлических конструкций. / М. М. Гохберг. – М : Машиностроение, 1988. – 536 с.

7. Лобов Н. А. Динамика передвижения кранов по рельсовому пути / Н. А. Лобов. – М. : Изд-во МГТУ им. Баумана, 2003 – 232 с.

8. Кудрявцев Н. Н. Влияние коротких неровностей колес и рельсов на динамические силы и ускорения ходовых частей вагонов / Н. Н. Кудрявцев, В. Н. Белоусов, В. М. Сасковец // Сб. науч. тр. ВНИИЖТ. – 1981. – Вып. 610: Влияние неровностей поверхностей катания колес на работу ходовых частей пассажирских вагонов. – С. 4 – 23.

9. Рубан В. Г. Решение задач динамики железнодорожных экипажей в пакете Mathcad / В. Г. Рубан, А. М. Матва. – Ростов н/Д, 2009. – 99 с.

10. Бенькович Е. С. Практическое моделирование динамических систем / Е. С. Бенькович, Ю. Б. Колесов, Ю. Б. Сениченков. – СПб. : БХВ-Петербург, 2002. – 464 с.

11. Щеглова И. Ю. Моделирование колебательных процес сов : учеб. Пособие / И. Ю. Щеглова, А. А. Богуславський. – Коломна : Коломенский государственный педагогический институт, 2009 – 130 с.

12. Правила будови і експлуатації вантажопідіймальних кранів: НПАОП 0.00-1.01-07: затв. наказом Держкомітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 18.06.2007 № 132. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 784 / 1405 : надано чинності с 01.09.07. – Харків. : Форт, 2008, – 400 с.

 
Яндекс.Метрика