Angka Prediksi Live Draw Taiwan Live Draw HK Live Draw SDY Live Draw SGP Live Draw Cambodia Live Draw Macau Live Draw HK Live Draw Taiwan Situs Togel Terpercaya Togel Online | Situs Togel Terpercaya Hadiah 4D 5 JUTA Terbesar 2023 SLOT DEMO | Situs Slot Demo Pragmatic Play Terlengkap 2023 Togel Online Togel Online Situs Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Slot Demo buku mimpi Bandar Togel Terpercaya situs togel terbesar live draw china live draw hk slot gacor maxwin
 2016, Вип. 4 (16)
Logo
şişli trv bodrum travesti
alanya travesti
Ukranian

ЗМІСТ

Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]
– Кременчук : КрНУ, 2016. – Вип. 4 (16). – 51 с.
– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

Розробка та впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику

НАЙДОЦІЛЬНІШІ ПІДХОДИ НАБУТТЯ ВМІНЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ ІЗ ОБМЕЖЕНИМ КІЛЬКІСТЮ ГОДИН НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ
Василишина Н. М.  (завантажити)
[in English]

У даній статті обговорюються найбільш складні підходи, методи, які можуть бути реалізовані в навчальному процесі вищої школи. Ми провели детальний аналіз висновків, зроблених в галузі викладання іноземної мови такими видатними вченими, як: Вайнер, Ленберг, Джонсон і Ньюпорт, Дженкин і Левіс, Чой і Мерфі, Дженніфер Дженкінс.

В результаті ми зробили резюме, що, незважаючи на чиленну кількість достатніх результатів в набутті вмінь іноземної мови студентами, до сих пір в сучасній освіті існує багато труднощів, особливо беручи до уваги той факт, що програмам з іноземної мови характерна обмежена кількість годин.

Таким чином, з'являється наступне протиріччя, яке може бути сформульоване, як таке: сучасні вимоги до фахівців і професіоналів високі, але рівень вищої освіти є недовершеним і обмеженим.

Отже, основним завданням нашого дослідження боло з'ясувати, які підходи є доречними та трудомісткими, виділити актуальні проблеми сучасних студентів, які гальмують досягнення високих результатів у навчальному процесі.

При пошуку раціонального рішення даного протиріччя, ми провели огляд чотирьох принципів Вайнера. Крім того, у ході наукового дослідження нами були перераховані труднощі, які студенти можуть мати у вимові, граматиці і лексиці. Проте, крім викладання фактичного матеріалу, таке поняття, як «відповідний мотиваційний контекст» набув великого значення і є невід’ємним інструментом в отриманні знань з іноземної мови.

Підводячи підсумок, ми закінчили нашу частину дослідження висновком про те, що поряд із великою кількістю різних методів, технік, підходів, які передбачаються використовувати в різних навчальних ситуаціях, є багато перешкод, що необхідно подолати наставниками для досягнення педагогічних цілей. Перспективи подальшого дослідження були окреслені відповідно.

Ключові слова: іноземна мова, принципи, проблеми, студенти, доцільний, ефективний, мотиваційний контекст.

1. Biggs, J. and Tang, C. (2007), Teaching for Quality Learning at University.What the Student Does, Open University Press, Berkshire, England.

2. Lane, L. (2010), Tips for teaching. Pronunciation: a practical approach. White Plains, Pearson Longman, NewYork, USA.

3. Wyner, G. (2014), Fluent Forever. How to Learn Any Language Fast and Never Forget It, Harmony Books, New York, USA.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 17-19 РОКІВ
Самокиш І. І.  (завантажити)
[in Ukrainian]

В статті наведені результати кореляційного аналізу показників функціонального тестування зі зміною потужності навантаження за замкненим циклом та антропометричних й фізіометричних показників студентів. Обстежено 150 студентів (86 дівчат та 64 хлопця, які відносились до основної медичної групи) першого і другого курсів віком 17-19 років. Показана ступінь впливу параметрів фізичного розвитку на результати функціонального тестування (фізична працездатність, частота серцевих скорочень (ЧСС) протягом навантаження, ефективність регуляції серцевої діяльності, енергетичний рівень), а також установлені достовірні взаємозв’язки різної сили між ними. На основі проведеного кореляційного аналізу були отримані нові дані, які доповнюють наявну інформацію про функціональні резерви організму студентів.

Ключові слова: кореляційний аналіз, функціональні резерви, фізичний розвиток, функціональне тестування, студенти.

1. Босенко А. И. Выявление функциональных возможностей сердечно-сосудистой и центральной нервной систем у подростков при напряженной мышечной деятельности: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. биол. наук / А. И. Босенко. – Тарту, 1986. – 25 с.

2. Босенко А. І. Спосіб діагностики функціональних резервів людини / А. І. Босенко (Україна); Бюл. №8 Держ. департ. інтел. власності № 59144 А; заявл. 04.03.2003; опубл. 15.08.2003; 7А61В5/0205. – 4 с.

3. Босенко А. И. Функциональный контроль гребцов нагрузкой с реверсом в годичном цикле тренировки / А. И. Босенко, И. И. Самокиш, А. Н. Дубинин // Физическая культура и спорт в 21 веке: матер. международной науч. конф. – Волжский, 2008. – С. 65–70.

4. Волков Л. В. Физические способности детей и подростков / В. М. Волков. – К. : Здоровье, 1981. – 135 с.

5. Давиденко Д. Н. Методика оценки функциональных резервов организма при использовании нагрузочной пробы по замкнутому циклу изменения мощности / Д. Н. Давиденко, В. П. Андрианов, Г. М. Яковлев, Н. К. Лесной // Пути мобилизации функциональных резервов спортсмена: Сб. науч. тр. – Л. : ГДОИФК, 1984. – С. 35–41.

6. Давиденко Д. Н. Здоровье, адаптация и резервы организма человека / Д. Н. Давиденко // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения: труды V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 25-27 ноября, 2010 г. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 223.

7. Давиденко Д. Н. Методика оценки мобилизации функциональных резервов организма по его реакции на дозированную нагрузку / Д. Н. Давиденко // Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта». – 2011. – № 12 (70). – С. 52–57.

8. Карпман В. Л. Тестирование в спортивной медицине / В. Л. Карпман, З. Б. Белоцерковский, И. А. Гудков. – М. : Физическая культура и спорт, 1988. – 208 с.

9. Курзанов А. Н. Функциональные резервы организма / А. Н. Курзанов, Н. В. Заболотских, Д. В. Ковалев. – М. : Издательский дом Академии Естествознания, 2016. – 96 с.

10. Мозжухин А. С. Физиологические резервы спортсмена / А. С. Мозжухин // Лекция. – Л. : ГДОИФК, 1979. – 14 с.

11. Мозжухин А. С. Роль системы физиологических резервов спортсмена в его адаптации к физическим нагрузкам / А. С. Мозжухин, Д. Н. Давиденко // Физиологические проблемы адаптации. – Тарту, 1984. – С. 84–87.

12. Самокиш І. І. Нові підходи до виявлення рівня фізичної працездатності дівчаток молодшого шкільного віку / І. І. Самокиш // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків : ХДАДМ. – Вип. № 3. – 2005. – С. 41–46.

13. Самокиш І. І. Методика оцінювання навчальних досягнень дівчаток молодшого шкільного віку в процесі занять фізичною культурою : автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук. : спец. 13.00.02 – Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) / І. І. Самокиш. – Одеса, 2011. – 20 с.

14. Самокиш И. И. Гистерезисный метод выявления функциональных возможностей как критерий оценивания успеваемости по физическому воспитанию в высших учебных заведениях / И. И. Самокиш // Физическое воспитание студентов. – Харьков, 2011. – № 4. – С. 71–75.

15. Самокиш І. І. Оцінювання навчальних досягнень з фізичного виховання у вищих навчальних закладах за допомогою показників велоергометричного тестування / І. І. Самокиш, А. І. Босенко // Науково-практичний журнал ПНЦ НАПН України «Наука і освіта». – Одеса : ПНПУ, 2014. – Вип. № 4. – С. 27–32.

16. Самокиш І. І. Моніторинг фізичної підготовленості студентів перших-других курсів щодо стану регуляторних механізмів серцевого ритму / І. І. Самокиш // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Серія: Педагогіка. – Одеса : ПНПУ, 2016. – Вип. 2 (109). – С. 74–78.

17. Самокиш І. І. Оптимізація навчального процесу фізичного виховання у вищих закладах освіти на основі моніторингу функціональних можливостей студентів / І. І. Самокиш, А. І. Босенко, Г. О. Дишель // Науково-практичний журнал ПНЦ НАПН України «Наука і освіта». – Одеса: ПНПУ, 2016. – Вип. № 8. – С. 151–157.

СТРУКТУРА ДІАЛОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ  
Беспарточна О. І., Зюман Г. Ю.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглянуто особливості діалогічного спілкування. Досліджено умови виникнення діалогічного спілкування, його основні характеристики. Визначено роль діалогічного спілкування у особистісно-орієнтованому навчанні. Обґрунтовано умови, за яких відбувається ефективне діалогічне спілкування у особистісно-орієнтованому навчанні, а саме: суб’єкт-суб’єктна спрямованість, наявність спільного змістовного поля, різниця в точках зору на предмет діалогу, активізація мисленевих процесів, необхідність рефлексії. Виділена структура діалогічного спілкування, виокремленні фактори, які впливають на появу бар’єрів у діалогічному спілкуванні чи стають його стимулами. Визначено як зазначені фактори можуть використовуватись у навчальному процесі.

Ключові слова: спілкування, діалог, суб’єкт-суб’єктні відносини, змістове поле, особистісно-орієнтоване навчання.

1. Вульфов Б. З. Педагогика : учеб. пособ. для бакалавров / Б. З. Вульфов, В. Д. Иванов, А. Ф. Меняев ; под ред. П. И. Пидкасистого. – М. : Юрайт, 2015. – 511 с.

2. Скибицкий Э. Г. Основы делового общения : учеб. пособ. / Э. Г. Скибицкий, И. Ю. Скибицкая. – Новосибирск : НГАСУ, 2008. – 388 с.

3. Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности : коллективная монография / [И. Н. Борисова, Н. Д. Бурвикова, Т. Т. Вепрева, Н. А. Купина, М. Б. Хомяков] ; отв. ред. И. Н. Борисова, М. Б. Хомяков. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2003. – 549 с.

4. Гольдин В. Е. Толерантность как принцип культуры речи / В. Е. Гольдин // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантності : коллективная монографія ; отв. ред. Н. А. Купина и М. Б. Хомяков. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. –
С. 515–532.

5. Крук С. І. Реалізація виховного процесу на засадах діалогічної взаємодії як педагогічна умова виховання толерантності / С. І. Крук // Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. – Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Рівне, 2010. – № 2. – С. 83–87.

6. Братченко С. Л. Межличностный диалог и его основные атрибуты / С. Л. Братченко // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологи. – М. : Смисл, 1997. – С. 201–222.

7. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Є. Мойсеюк. – К. : Кондор, 2007. – 656 с.

8. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

9. Липко І. П. Діалогічна єдність як базова одиниця діалогічного мовлення / І. П. Липко // Філологічні трактати. – Суми : Сумський Державний університет, 2013. – № 2. – Т. 5. – С. 75–80.

10. Айтпаева А. С. Вопросы обучения диалогическим формам общения / А. С. Айтпаева // Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов: материалы Х Международной научно-практической коференции (1-2 октября 2015 г.). – Харьков : ХНАДУ, 2015. – С. 3–7.

11. Бобков А. К. Основы творческой деятельности журналиста : учеб. пособ. / А. К. Бобков. – Иркутск : Иркут. ун-т, 2005. – 96 с.

12. Рубчевский К. В. Логика : курс лекций / К. В. Рубчевский. – Красноярск : Филиал СПб ИВЭСЭП в г. Красноярске, 2005. – 106 с.

13. Стефаненко Т. Р. Этнопсихология / Т. Р. Стефаненко. – М. : Институт психологии РАН, 2000. – 258 с.

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ  
Беспарточна О. І., Анісимов А. О.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглянуто особливості педагогічної взаємодії викладачів, студентів та інформаційно-комунікаційного середовища навчального закладу у розрізі трисуб’єктної дидактики. Визначено роль кожного суб’єкта педагогічної взаємодії. Виділено та обґрунтовано умови, за яких відбувається ефективна педагогічна взаємодія учасників навчального процесу, а саме: творчий стиль педагогічної діяльності викладачів; ІКТ-компетентність учасників педагогічної взаємодії; педагогічний моніторинг підготовки фахівців; організація соціально-психологічної атмосфери, ефективної для навчально-пізнавальної діяльності.

Ключові слова: педагогічна взаємодія, трисуб’єктна взаємодія, педагогічні умови, інформаційно-комунікаційне навчальне середовище.

1. Касьянова О. М. Моніторинг в управлінні навчальним закладом / О. М. Касянова, Т. Б. Волобуєва // Управлінський супровід моніторингу якості освіти. – Х. : Основа, 2004. – 96 с.

2. Ковальчук Л. Педагогічна взаємодія викладача і студентів під час використання нових інформаційних технологій навчання у процесі вивчення педагогічних дисциплін / Лариса Ковальчук // Вісник Львів. ун-ту. – Львів, 2005. – Вип. 19. – Ч. 2. – С. 17–25.

3. Курова Т. Г. ІКТ-компетентість студентів економічних спеціальностей / Т. Г. Курова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – К., 2012. – № 6(68). – С. 370–374.

4. Максимова Л. П. Педагогічні умови функціонування інформаційно-навчального середовища вищого навчального закладу економічного профілю / Л. П. Максимова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал. – К. : Вид–во «Едельвейс», 2013. – Вип. 2. – С. 69–74.

5. Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод. рекомендації / В. Ю. Биков, О. В. Білоу, Ю. М. Богачков та ін. ; за заг. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, О. В. Овчарук. – К. : Атіка, 2010. – 88 с.

6. Петухова Л. Є. Розширення можливостей навчального процесу в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища / Л. Є. Петухова // Інформаційні технології в освіті : Збірник наукових праць. – М-во освіти і науки України, Херсонський держ. ун-т., 2010. – Вип. 6. – С. 32–37.

7. Равчина Т. Організація взаємодії студентів з освітнім середовищем у вищій школі / Т. Равчина // Вісник Львівського університету: сер.: Педагогічна . – Львів, 2005. – Вип.19. – Ч. 2 . – С. 4–16 .

8. Співаковський О. В. До оцінювання взаємодії у моделі «Викладач – студент – середовище» / О. В. Співаковський, Л. Є. Петухова, Н. А. Воропай // Наука і освіта. – 2011. – № 4. – С. 401–405.

 
Яндекс.Метрика