Logo
Ukranian

ЗМІСТ

Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]
– Кременчук : КрНУ, 2017. – Вип. 1 (17). – 66 с.
– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

Розробка та впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО МОНІТОРИНГУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Самокиш І. І.  (завантажити)
[in Ukrainian]

На основі аналізу науково-методичної літератури було визначено, що у навчально-виховному процесі фізичного виховання у вищих навчальних закладах в якості моніторингу функціональних можливостей студентів в основному використовуються тестування з фізичної підготовленості. Також має місце застосування в оцінюванні функціональних можливостей функціональних проб та тестувань за допомогою дозованих фізичних навантажень з метою встановлення  фізичної працездатності. У світлі опублікованих даних є помітною спірність думок у визначенні функціональних можливостей за допомогою педагогічних (фізична підготовленість) та біологічних (функціональні проби) тестувань через певні неточності в одержанні результатів. На наш погляд, при використанні методики визначення функціональних можливостей за допомогою фізичного навантаження зі зміною потужності за замкненим циклом та певних тестувань з фізичної підготовленості, можна дати комплексну, більш точну та різносторонню оцінку рівня функціональних можливостей студентів.

Ключові слова: фізична підготовленість, фізична працездатність, функціональні можливості, дозовані фізичні навантаження, функціональна проба.

1. Абросимова Л. И. Определение физической работоспособности детей и подростков / Л. И. Абросимова, В. Е. Карасик // Медицинские проблемы физической культуры. – Киев, 1978. – Вып. 6. – С.38 – 41.

2. Аршавский И. А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития (основы негэнтропийной теории онтогенеза) / И. А. Аршавский. – М. : Наука, 1982. – 270 с.

3. Аулик И. В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте / И. В. Аулик. – М. : Медицина, 1990. – 430 с.

4. Белоцерковский З. Б. Эргометрические и кардиологические критерии физической работоспособности у спортсменов / З. Б. Белоцерковский. – М. : Советский спорт, 2005. – 308 с.

5. Борилкевич А. Е. К вопросу о понятии феномена «физическая работоспособность» / А. Е. Борилкевич // Теория и практика физической культуры. – 1993. – № 9–10. – С. 18 – 19.

6. Босенко А. И. Функциональный контроль гребцов нагрузкой с реверсом в годичном цикле тренировки / А. И. Босенко, И. И. Самокиш, А. Н. Дубинин // Физическая культура и спорт в 21 веке: матер. Международной науч. конф. – Волжский, 2008. – С. 236 – 243.

7. Вашляев Б. Ф. Тренировка квалифицированных конькобежцев: теоретические основы / Б. Ф. Вашляев. – Екатеринбург, 2007. – 186 с.

8. Волков Л. В. Физические способности детей и подростков / В. М. Волков. – К. : Здоровье, 1981. – 135 с.

9. Давиденко Д. Н. Методика оценки функциональных резервов организма при использовании нагрузочной пробы по замкнутому циклу изменения мощности / Д. Н. Давиденко, В. П. Андрианов, Г. М. Яковлев, Н. К. Лесной // Пути мобилизации функциональных резервов спортсмена: Сб. науч. тр. – Л. : ГДОИФК, 1984. – С. 35 – 41.

10. Дембо А. Г. Врачебный контроль в спорте / А. Г. Дембо. – М. : Медицина, 1988. – 283 с.

11. Загрядский В. П. К понятию «работоспособность» человека / В. П. Загрядский, А. С. Егоров // Гигиена труда и профзаболевания. – 1971. – № 4. – С. 21 – 24.

12. Карпман В. Л. Исследование физической работоспособности у спортсменов / В. Л. Карпман, З. Б. Белоцерковский, И. А. Гудков. – М. : Физкультура и спорт, 1974. – 95 с.

13. Круцевич Т. Ю. Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей / Т. Ю. Круцевич, М. И. Воробьев. – К. : Полиграф-Експресс, 2005. – 195 с.

14. Ланда Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности / Б. Х. Ланда – М. , 2004. – С. 34 – 82.

15. Мищенко В. С. Функциональные возможности спортсменов / В. С. Мищенко. – Киев : Здоровье, 1990. – 200 с.

16. Мозжухин А. С. Роль системы физиологических резервов спортсмена в его адаптации к физическим нагрузкам / А. С. Мозжухин, Д. Н. Давиденко // Физиологические проблемы адаптации. – Тарту, 1984. – С. 84 – 87.

17. Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей / В. А. Романенко. – Донецк : ДонНу, 2005. – 290 с.

18. Руненко С. Д. Исследование и оценка функционального состояния спортсменов / С. Д. Руненко, Е. А. Таламбум, Е. Е. Ачкасов. – М. : Профиль, 2010. – 72 с.

19. Самокиш І. І. Нові підходи до виявлення рівня фізичної працездатності дівчаток молодшого шкільного віку / І. І. Самокиш // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків : ХДАДМ, Вип. № 3. – 2005. – С. 41 – 46.

20. Самокиш І. І. Методика оцінювання навчальних досягнень дівчаток молодшого шкільного віку в процесі занять фізичною культурою: автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук.: спец. 13.00.02 – Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) / І. І. Самокиш. – Київ, 2011. – 20 с.

21. Самокиш И. И. Гистерезисный метод выявления функциональных возможностей как критерий оценивания успеваемости по физическому воспитанию в высших учебных заведениях / И. И. Самокиш // Физическое воспитание студентов. – Харьков, 2011. – № 4. – С. 71 – 75.

22. Самокиш И. И. Физическая работоспособность как основа функциональных возможностей студенческой молодежи / И. И. Самокиш // Физическое воспитание студентов. – Харьков, 2016. – № 6. – С. 40 – 48.

23. Самокиш І. І. Моніторинг фізичної підготовленості студентів перших-других курсів щодо стану регуляторних механізмів серцевого ритму / І. І. Самокиш // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Серія: Педагогіка. – Одеса : ПНПУ, 2016. – Вип. 2 (109). – С. 74 – 78.

24. Самокиш І. І. Оптимізація навчального процесу фізичного виховання у вищих закладах освіти на основі моніторингу функціональних можливостей студентів / І. І. Самокиш, А. І. Босенко, Г. О. Дишель // Науково-практичний журнал ПНЦ НАПН України «Наука і освіта». –  Одеса : ПНПУ, 2016. – Вип. №8. – С. 151 – 157.

25. Сапов И. А. Некоторые возможности оценки работоспособности корабельных операторов / И. А. Сапов, А. С. Солодков, В. С. Щеголев, В. И. Кулешов // Космическая биология и авиакосмическая медицина. – 1976. – № 2. – С. 50 – 54.

26. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів : навчальний посібник / Л. П. Сергієнко. – К. : Олімпійська література, 2001. – 440 с.

27. Сухарев А. Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков / А. Г. Сухарев. – М. : Медицина, 1991. – 272 с.

28. Тихвинский С. Б. Детская спортивная медицина: руководство для врачей / С. Б. Тихвинский, С. В. Хрущев. – М. : Медицина, 1991. – 560 с.

29. Фарбер Д. А. Физиология школьника / Д. А. Фарбер, И. А. Корниенко, В. Д. Сонькин. – М. : Педагогика, 1990. – 62 с.

30. Astrand P. Textbook of work Physiology / P. Astrand, R. Rodahe. – New York : MC Graw Hill, 1970. – 614 p.

31. Sjostrand Т. Changes in the Respiratory organs of workmen at one oresmelding work / T. Sjostrand // Acta Med. Scand. – 1947. – Suppl. 196. – PP. 687 – 699.

СИСТЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Бабарика М. П.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті здійснено аналіз експериментальної частини дослідження щодо перевірки ефективності розробленої педагогічної системи формування професійної компетентності у системі взаємовідносин викладачів та студентів як чинника становлення майбутніх фахівців. Розкрито хід педагогічного експерименту на констатувальному, формувальному й контрольному етапах. Експеримент здійснено за цілісною системою з такими структурними компонентами: суб’єкт та об’єкт педагогічного впливу, предмет їхньої загальної діяльності, цілі навчання та засоби педагогічної комунікації. Рівень ефективності навчальної діяльності майбутніх електриків визначено за основними положеннями особистісно-орієнтованої педагогіки стосовно цілей сутності, принципів і технології освітнього процесу, уявлення про психологічну структуру діяльності та про чинники ефективного навчання студентів.

У статті розкрито показники та рівні (дуже низький, низький, середній, високий та дуже високий) професійно-особистісних якостей майбутніх фахівців. Описано методи та представлено результати дослідження професійно-особистісних якостей майбутніх фахівців.

Ключові слова: взаємодія, система, суб’єкт та об’єкт педагогічного впливу, особистісні та професійні якості, педагогічна комунікація.

1. Гаврилов Е. В. Модель взаємодії компонентів системи "Викладач – студент" у замкненому стані / Е. В. Гаврилов, М. М. Гудзинський, А. М. Горбунова // Проблеми вищої школи. – 1994. – Вип. 80. – С. 16 – 25.

2. Занюк С. С. Психологія мотивації : навч. посіб. / С. С. Занюк. – К. : Либідь, 2002. – 304 с.

3. Кобильченко В. В. Формування особистості як психолого-педагогічна проблема / В. В. Кобильченко // Нові технології навчання. – 2001. – Вип. 31. – С. 3 – 12.

4. Лузік Е. Креативність як критерій якості в системі підготовки фахівців профільних ВНЗ України / Е. Лузік // Вища освіта України. – 2006. – №3. – С. 76 – 82.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
Рикова О. М.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Розкрито критерії (когнітивно-змістовий, мотиваційно-діяльнісний та комунікативно-особистісний), показники та рівні (низький, середній та високий) професійно-етичних якостей майбутніх інженерів. Описано методи та надано результати дослідження професійно-етичних якостей майбутніх фахівців. Аналіз результатів дослідження дає можливість зробити висновок щодо домінування у студентів середнього рівня сформованості професійно-етичних якостей за всіма критеріями. Результати дослідження свідчать про нижчий рівень розвитку мотиваційно-діяльнісного критерію професійно-етичних якостей майбутнього інженера, ніж рівень критерію когнітивно-змістового. Найвищі показники виявили по розвитку комунікативно-особистісного компоненту професійно-етичних якостей майбутнього інженера.

Ключові слова: професійно-етичні якості, когнітивно-змістовий критерій, мотиваційно-діяльнісний критерій, комунікативно-особистісний критерій.

1. Лапузіна О. М. Формування професійної етики у майбутніх інженерів на основі ситуаційного навчання: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти / О. М. Лапузіна. – Вінниця, 2006. – 23 с.

2. Міхненко ГЕ. Формування інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів в умовах освітнього середовища технічного університету [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук, Старобільськ, 2016. – 24 с.

3. Федорцова О. Г. Формування культурологічної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти / О. Г. Федорцова. – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2016. – 23 с.

МОРАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Потапюк Л. М., Потапюк І. П.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті аналізуються теоретичні аспекти проблеми моральних імперативів щодо вдосконалення вищої освіти. Наголошується на особливому призначенні вищих навчальних закладів. Виокремлюються основні завдання академічної спільноти (сприяння розвитку етичних та моральних цінностей в суспільстві, поширення академічної чесності та боротьба за її впровадження в повсякденне життя вишу). Підкреслюється важливість головних цінностей «здорового» академічного середовища, від яких залежить ефективність освіти та якість науково-дослідної роботи. Вказується на необхідності розробки та запровадження у ВНЗ національних кодексів етичних норм та правил, розвиненої інфраструктури міжнародних та національних організацій, доступу до провідних глобальних цифрових бібліотек в сфері етики, поваги до аргументованих думок, солідарності за чесне поводження з міжнародними партнерами, відкритого поширення інформації.

Ключові слова: академічна доброчесність, вища освіта, академічна спільнота, моральний імператив, моральні цінності.

1. Бухарестская декларация по этическим ценностям и принципам высшего образования в Европейском регионе [Електронний ресурс] // CEPES, Бухарест. – 2004. – Режим доступу до ресурсу: http://www.sde.ru/files/t/pdf/2.pdf.

2. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету [моногр.] / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики»; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. – К. : Таксон, 2016. – 234 с.

3. Аналітична довідка за результатами дослідження практик академічної доброчесності у вищих навчальних закладах України // Міністерство освіти і науки України й Iнститут освітньої аналітики. – Київ, 2016. – С. 42.

4. Глобальна цифрова бібліотека з питань етики [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.globethics.net/

5. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон. – М. : Хранитель, 2006. – 873 с.

6. Цокур О. С. «Кодекс честі» в системі вищої освіти США / О. С. Цокур // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. − Педагогічні науки. − 2009. − Вип. 150. − С. 57 – 62.

7. Fishman T. «We know it when we see it» is not good enough: toward a standard definition of plagiarism that transcends theft, fraud, and copyright // 4th Asia Pacific Conference on Educational Integrity (4APCEI) 28-30 September 2009, University of Wollongong NSW Australia, – 2010. – РР.1 – 4.

8. Journal of Academic and Business Ethics [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.aabri.com/jabe.html.

9. International Center for Academic Integrity [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.academicintegrity.org/icai/home.php.

10. Merton R. К. The Sociology of Science / R. К. Merton. – N.Y., 1973. – Р. 267 – 278.

11. Altbach Ph. G. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education / Philip G. Altbach, Liz Reisberg, Laura E. Rumble // United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. – France, 2009. – PP. 3 – 4.

12. Spinner H. Das «wissenschaftliche Ethos» als Sonderethik des Wissens / Н. Spinner. – Tubingen, 1985. –167 p.

13. The center for academic integrity. The fundamental values of academic integrity [Електронний ресурс] // The Center for Academic Integrity by the Office of College Relations at Oakton Community College, Des Plaines, Illinois. October, 1999. – Режим доступу: http://www.academicintegrity.org.

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ УМІННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ: ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ
Карпенко Є. М.  (завантажити)
[in Ukrainian]

В статті розглядаються принципи формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх вчителів іноземних мов початкової ланки у процесі їх фахової підготовки, які відповідають інноваційним освітнім тенденціям. В основу реформування системи підготовки майбутніх вчителів доцільно покласти зміну цільових пріоритетів: з орієнтації на засвоєння готових знань на процес самостійного пошуку інформації та включення її у власну систему професійних знань та вмінь. Тому уміння ефективної роботи з інформацією, її пошук, обробка та використання у навчальній та професійно-спрямованій діяльності є особливо актуальними. Автор аналізує поняття інформаційно-аналітичних умінь майбутніх вчителів іноземних мов початкової ланки у системі професійної підготовки, та пропонує принципи їх формування.

Ключові слова: інформаційно-аналітичні уміння, принципи формування.

1. Національна доктрина розвитку України у XXI столітті // Освіта – 2002, 24 квітня – 1 травня.

2. Американська бібліотечна асоціація. Стандарт інформаційної грамотності. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.ala.org.

3. Карякин Ю. В. Высшее образование: ХХІ век. Учебный процесс как предмет науки / Ю. В. Карякин ; под. ред. Д. Ф. Ильясова // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров : Межвузовский сборник научных трудов. – Вып. 8. – Челябинск : «Образование», 2005. – С. 191 – 209.

4. Сериков В. В. Личностный подход в образовании: концепция и технологи : монография. – Волгоград : Перемена, 1994. – 150 с.

Інженерні інформаційні технології та системи

ЗАСТОСУВАННЯ ДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ГАСІННЯ КОЛИВАНЬ КОСТРУКЦІЙ ТА СПОРУДЖЕНЬ  
Лепіхов О. В., Хрипко С. Л.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Проблема забезпечення стійкості конструкцій та споруд є однією з актуальних проблем сучасної техніки. Дійсно, експлуатація транспортних, підйомних споруджень, а також інших об'єктів диктує необхідність удосконалювання конструкцій підйомних споруд, які були б стійкі до ударних навантажень.

Ця стаття присвячена підходу до оцінки динамічної стійкості багатьох споруд: кранів, ферм, естакад, транспортних засобів, що дає можливість проаналізувати результати практичних розрахунків та вимірів.

Під позитивними результатами оцінки стійкості тут будемо розуміти виключення аварії машин, споруди і їх частин, виключення виникнення пластичних деформацій в несучих (розрахункових) елементах конструкції, які можуть привести її в недієздатний стан.

Тому виникає необхідність застосування математичного моделювання для графічного представлення динаміки поводження споруди як системи тіл. Математичне моделювання рухів тіл системи дозволяє визначити їх раціональні з точки зору стійкості, надійності і безпеки важливі елементи конструкції.

У даній роботі розроблена програма для моделювання амортизації тертям динамічних коливань двомасових систем. Для розробки було обрано пакет MATLAB Simulink. Володіючи широкими можливостями для програмування, MATLAB Simulink в той же час має перевагу в швидкодії при моделюванні динамічних процесів в будівництві та машинобудуванні, що, безсумнівно, робить її однією з найкращих для розробки програм моделювання споруд та механізмів. Створена програма дозволяє відобразити і вибрати оптимальні дані про переміщення, зміну швидкості і прискорення мас при застосуванні сил внутрішнього тертя для амортизації негативних коливань в конструкції.

Ключові слова: математичне моделювання, динаміка споруд, амортизація коливань, MATLAB Simulink.

1. Абрамович И. И. Грузоподъемные краны промышленных предприятий / И. И. Абрамович. – М. : Машиностроение, 1989 – 360 с.

2. Чернишенко О. В. Ударные нагрузки при движении мостового крана по рельсовому пути / О. В. Чернишенко, Т. Б. Краснокутская, Г. І. Фесенко // Сборник научных трудов: Нові рішення в сучасних технологіях. Вестник НТУ "ХПИ. – 2011. – № 54 – С. 30 – 40.

3. Рабей В. В. Анализ повреждаемости буферов мостовых кранов / В. В. Рабей // Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии,. – 2012. – № 2(18 ) – С. 60 – 66.

4. Орловский И. А Уточненные математическая и имитационная модели электропривода перемещения мостового крана: / И. А. Орловский, Ю. С. Бут // Електротехніка та електроенергетика. Науковий журнал. – 2007. – № 2 – С. 39 – 51.

5. Липатов А. С. Об оценке сейсмостойкости мостовых кранов / А. С. Липатов, Г. А. Емельянова // Механизация строительства. – 2013. – № 6(828) – С. 8 – 12.

6. Човнюк Б. В. Оптимизация режимов пуска вибрационных систем уравновешивания грузоподъемных кранов, использующих динамическое гасители колебаний, при переходе через резонанс / Б. В. Човнюк, К. И. Почка. М. Г. Диктерук // Весник ХНАДУ. – 2012. – № 57 – С. 274 – 280.

7. Лобов Н. А. Динамика передвижения кранов по рельсовому пути / Н. А Лобов. – М. : Изд-во МГТУ им. Баумана, 2003. – 232 с.

8. Кудрявцев Н. Н. Влияние коротких неровностей колес и рельсов на динамические силы и ускорения ходовых частей вагонов / Н. Н. Кудрявцев, В. Н. Белоусов, В. М. Сасковец // Сб. науч. тр. ВНИИЖТ. – 1981. – Вып. 610: Влияние неровностей поверхностей катания колес на работу ходовых частей пассажирских вагонов. – С. 4 – 23.

9. Лепіхов В. О. Застосування динамічного моделювання для оптимізації даних перехідних процесів мостових кранів / О. В. Лепіхов, С. Л. Хрипко // Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал. – 2016. – № 3(15) – С. 40 – 48.

10. Бенькович Е. С. Практическое моделирование динамических систем / Е. С. Бенькович, Ю. Б. Колесов, Ю. Б. Сениченков. – СПб. : БХВ-Петербург, 2002. – 464 с.

 
Яндекс.Метрика