Logo
Ukranian

 

ЗМІСТ

Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]
– Кременчук : КрНУ, 2017. – Вип. 2 (18). – 62 с.
– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

Розробка та впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику

ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015.10 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ)
Бакум З. П., Хоцкіна С. М., Ткачук В. В.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У сучасній вітчизняній освіті усталюється компетентнісна парадигма освіти, пов’язана з пошуком нових концептуально-методологічних засад, моделей підготовки фахівців із вищою професійною освітою, переосмисленням державних освітніх стандартів. Авторами проаналізовано вітчизняні та зарубіжні стандарти підготовки майбутніх інженерів-педагогів. На основі аналізу виокремлено професійні компетенцій, які пропоновано розподілити на загально-професійні та спеціалізовано-професійні. Подано загальну характеристику Тимчасового Стандарту вищої освіти України, якою передбачено підготовку фахівців за ступенем вищої освіти бакалавр зі спеціальності 015.10 «Професійна освіта (комп’ютерні технології)». Метою Стандарту визначено формування інтегральної компетентності; загальних компетентностей; професійних компетентностей за видами діяльності (проектно-технологічна, виробничо-технологічна, організаційно-управлінська, навчально-дослідна (інноваційна). Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої професійної освіти сформульовано у термінах результатів навчання. Запропоновано Матрицю відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК та Матрицю відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей.

Ключові слова: стандарти, професійна освіта, професійні компетентності, майбутні інженери-педагоги.

1. Заблоцька О. С. Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / О. С. Заблоцька // Вісник Житомирського державного університету. – 2008. – Вип. 40. – Педагогічні науки. – С. 63–68. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/2473/1/63-68.pdf

2. Закон «Про вищу освіту»: за станом на 20.06.2016 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

3. Європейська довідкова система ключових компетенцій (Key Compétences for Lifelong learning: A European Référence Framework – IMPLEMENTATION OF «EDUCATION AND TRADMING 2010», Work programme, Working Group В «Key Compétences»), 2004.

4. Класифікатор професій : ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005 ; Чинний від 2010-11-01. – (Національний класифікатор України).

5. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи (Бібліотека з освітньої політики) : колективна монографія ; під заг. ред. О. В. Овчарук ; Міністерство освіти і науки України. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

6. Международная стандартная классификация образования (МСКО) 2011 // [Електронний ресурс] / Інститут статистики ЮНЕСКО, 2013. – 87 с. – Режим доступу : http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-ru.pdf

7. Національний класифікатор України : Класифікатор професій ДК 003:2010. – К. : Вид-во «Соцінформ», 2010. – 746 с.

8. Области образования и профессиональной подготовки 2013 (МСКО-О 2013): Сопроводительное руководство к Международной стандартной классификации образования 2011. – Институт статистики ЮНЕСКО, 2014. – Режим доступу : http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-education-training-2014-rus.pdf

9. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п-

10. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п

11. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс] : Указ, Стратегія № 344/2013 / Президент України. – 25.06.2013. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

12. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) [Електронний ресурс]. – К. : ТОВ «ЦС», 2015. – 32 c. – Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and- guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf. – Назва з титул екрана.

13. Хоцкіна С. М. Формування комунікативної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04. «Теорія та методика професійної освіти / С. М. Хоцкіна. – К. : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2013. – 20 с.

14. ISCED fields of education and training 2013 (ISCED-F 2013) [Електронний ресурс] // UNESCO Institute for Statistics, 2014. – 21p. – Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf

15. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами стандартів. – Режим доступу : http://www.unideusto.org/tuningeu/

16. Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – [К.], 01.07.2014. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

17. Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 051000 Профессиональное обучение (по отраслям) (квалификация (степень) «Бакалавр») : Приказ № 781 [Электронный ресурс] / Министерство образования и науки Российской федерации. – 22.12.2009. – Режим доступа : http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/5/20111115122035.pdf

18. Об утверждении и введении в действие образовательных стандартов по специальностям высшего образования первой ступени [Электронный ресурс] : Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 78 / Законодательство Республики Беларусь. – 29.08.2008. – 17 с. – Режим доступа : http://pravo.newsby.org/belarus/postanov9/pst862/index.htm

19. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти / Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. – К., 2008. – 69 с.

20. Проектування професійних ІКТ-компетентностей майбутніх інженерів-педагогів [Електронний ресурс] / Ткачук Вікторія Василівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Т.  53. – № 3.

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ КЛАСИЧНИХ І СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
Нечаюк І. О.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У даній статті представлено огляд та критичний аналіз класичних, традиційних та сучасних, інноваційних методів викладання англійської мови професійного спрямування. Розглянуто основні тенденції розвитку методів та визначено чинники, які обумовлюють їх вибір відповідно до вимог цільової аудиторії, з огляду на чітко визначений часовий термін, професійну орієнтацію, навчальну програму. Автор робить спробу виявити переваги та недоліки сучасних і класичних підходів викладання іноземної мови, визначає способи  їх ефективного використання, пропонує синтез класичних і сучасних методів на основі особистих досліджень.

Ключові слова: іноземна мова, метод, підхід, класичні і сучасні методи навчання, класифікація.

1. Asher J. Learning another language through actions: The complete teacher’s guide book / J. Asher. – Calif. : Sky Oaks Productions, 1982.

2. Richards Jack C., Rodgers Theodore S. Approaches and Methods in Language Teaching. - Cambridge University Press. – 2001. – 270 p.

3. Richards, Jack C., Rodgers, Theodore S..“Method: Approach, design and procedure”, Chapter 2 in Richards, Jack C.The Context of Language Teaching Cambridge University Press. – 1985.

4. Куркан Н. В. Эффективность смешанного обучения при обучении иностранному языку в условиях современного образования // Молодой ученый. – 2015. – №5. – С. 488 – 491.

5. Никейцева О. Н. Современные методы преподавания иностранных языков – как единство обучения языку и культуре / О. Н. Никейцева // Культура народов Причерноморья. – 2003. – № 37. – С. 366 – 370.

6. Шкурко Е. В. О методах обучения иностранным язикам // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. – 2014. – № 2 (8). – С. 188 – 192.

7. Anthony, Edward M. “Approach, method and technique.”English Language Teaching 17. – 1963. – Р. 63 – 57.

8. Saqib Abbas, Waheed Ali. Comparison between grammar & translation method & communicative language teaching. International Journal of Advanced Research, Volume 2, Issue 6. – 2008. – Р. 124-128. – Journal homepage: http://www.journalijar.com

9. Cook, Vivian. Second Language Learning and Language Teaching. London: Arnold. – 2008. –  http://homepage.ntlworld.com/vivian.c/SLA/Krashen.htm

10. Barker, James L. "On The Mortality of Language Learning Methods". Speech November 8, 2001.

11. Азимов Э. Г., Щукин А. Н.  Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.

12. Brown, H. Douglas. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy Longman/ Pearson Education, White Plains, New York. – 2001.

13. Nunan, D. Language Teaching Methodology: A Textbook for Teachers New York: Prentice-Hall. – 1991.

14. Цирулік О. Інноваційні технології навчання іноземної мови - важливий чинник розвитку творчої особистості учня ПТНЗ. – Матеріали ІІІ Всеукраїнської Науково-Практичної Конференції, присвяченої 70-річчю з дня заснування Київського національного торговельно-економічного університету «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань». – Харків РВВ ХТЕІ КНТЕУ. – 2016. – Режим доступу:   http://conf.htei.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/conf-inozemna2016.pdf

АНАЛІЗ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
Габенко І. М.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті проаналізовані тенденції та перспективи розвитку системи вищої освіти зі спеціальності «Харчові технології» з урахуванням сучасних вимог світових та євроінтеграційних процесів. Увага акцентується на тенденціях багаторівневості, індивідуалізації, фундаменталізації, диференціації вищої освіти. Розкрито концепцію освітнього процесу при підготовки фахівців із харчових технологій. Запропоновано один із варіантів реалізації студентоцентрованого підходу через запровадження у навчальних планах системи варіативних дисциплін різних категорій: майнор, мейджор та вільний майнор. Принцип вільного вибору дисциплін робить індивідуальний план студента унікальним, дозволяє в процесі навчання отримати необхідні професійні компетенції, техніко-функціональні знання, вміння і навички, а також компетенції для задоволення своїх творчих та особистісних потреб. Обґрунтовано необхідність впровадження практикоорієнтованої освіти.

Ключові слова: освітня програма, спеціалізація, мейджор, майнор, вільний майнор.

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266 [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon0.rada. gov.ua/laws/show/266-2015-п.

2. Закон України «Про вищу освіту»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (15.10.2014).

3. Вибір без вибору: моніторинг вибіркових курсів у державних вишах [Електронний ресурс] / Є. Стадний,  М. Куделя, Т. Жерьобкіна, А. Безман, М. Кавценюк / CEDOS аналітичний центр – 2015. – Режим доступу : //www.cedos.org.ua/uk/osvita/vybir-bez-vyboru-monitorynh-vybirkovykh-kursiv-u-derzhavnykh-vyshakh.

4. Всеукраїнська нарада щодо запровадження дисциплін за вибором студентів у вищому навчальному закладі  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ activity/education/vishha/materiali-vseukrayinskoyi-naradi-z-predstavnikami-vnz-z-pitan-implementacziyi-polozhen-zu-«pro-vishhu-osvitu»-u-chastini-zaprovadzhenny.

5. ASSOCIATION OF AMERICAN COLLEGES. 1990. The Challenge of Connecting Learning. – Washington, DC: Association of American Colleges, 1990. – 125 p.

6. Досвід працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: погляд  випускників та роботодавців [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/bestuniverua/ss-27208268.

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

ІНФОРМАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИВЧЕННІ ЗАГАЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
Царенко О. М.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У сучасних умовах засоби інформаційно-комунікаційних технологій виступають основним важелем при формуванні практичної складової професійної підготовки майбутнього фахівця. Інформатизація освіти стимулює розробку нових підходів до використання потенціалу інформаційних і комунікаційних технологій, що має сприяти розвитку особистості студентів, підвищити  рівень креативності їх мислення.

У статті досліджується застосування інформаційно-діяльнісного підходу до вивчення загального курсу фізики, що реалізується через розробку електронних навчальних посібників, посилення ролі самостійної роботи. Все це створює належні умови для  організації навчального процесу як динамічної системи, що забезпечує інтелектуальний розвиток студентів із врахуванням їх індивідуальних нахилів, дозволяє формувати узагальнені компетенції та професійну мотивацію до навчання.

Показана конкретна структура електронних навчальних посібників з загального курсу фізики, розроблених з використанням Вікі-порталу та обʼєктно-орієнтованого навчального середовища Moodle.

Ключові слова: інформаційне суспільство,  інформаційні технології, інформаційно-діяльнісний підхід, загальна фізика, електронні навчальні посібники.

1. Астахова Л. В. Модель развития информационно-аналитических компетенций студентов в вузе / Л. В. Астахова, А. Е. Трофименко // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2011. – № 12. – С. 16–23.

2. Вієвська М. Формування мотивації фахівця до безперервної професійної освіти / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 75–82.

3. Кремень В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства / Василь Кремень // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – № 6. – С. 5–9

4. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.

5. Лебедев Я. Д. Синтез интуитивно-образного и рационально-критических методов познания – основа интеграции в дидактике / Я. Д. Лебедев // Интеграция образования. – 2004. − № 4 (37). – С. 43−48.

6. Лозовецька В. Т. Професійна орієнтація молоді в умовах сучасного ринку праці : Монографія. − К. : ІПТО НАПНУ, 2012. − 157 с.

7. Ляшенко І. В. Формування професійної мотивації студентів до успішної фахової діяльності [Електронний ресурс] / І. В. Ляшенко // Народна освіта. Електронне фахове видання. – 2013. – Вип. 1 (19). − Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/ ?page_id=1076

8. Соколов А. В. Введение в теорию социальной коммуникации / А. В. Соколов. – СПб. : СПбГУП, 1996. – 320 с.

9. Царенко О. М. Віртуальні навчальні посібники як засіб реалізації інформаційно-діяльнісного підходу в навчальному процесі / О. М. Царенко // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2015. – Вип. 44. – С. 289–295.

10. Царенко О. М. Особливості створення електронних навчальних посібників на основі структурування навчального матеріалу/ О. М. Царенко // Наукові записки. – Вип. 98. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2011. − С. 276−280.

11. Шабанова Ю. О. Системний підхід у вищий школі: підручник для студентів магістратури за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» / Ю. А. Шабанова. – Дніпропетровськ : НГУ, 2014. − 120 с.

12. Iannuzzi Р. Focus: Information Literacy Competency Standards for Higher Education / Patricia Iannuzzi // Community & Junior College Libraries. – 2000. − Vol. 9 (4). − Р. 63–67.

13. Загальна фізика. Механіка. [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/Загальна_фізика

14. Загальна фізика. Квантова фізика. [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=648

ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ «ПОЧАТКОВА ШКОЛА ОН-ЛАЙН»
Усата О. Ю., Гнетецька Д. Л.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті розглянуто процес проектування та розробки структури Інтернет-порталу «Початкова школа он-лайн» для вчителів початкових класів. Проаналізовано існуючі веб-ресурси та визначено,що вони недостатньо приділяють увагу інформатиці в початковій школі, не в повній мірі забезпечують спілкування та обмін інформацією серед користувачів, мало інформують про використання веб-технологій, обмежені конспектами уроків, методичними рекомендаціями та посібниками, мають проблеми з цілісністю структури, яка б відображала багатогранність діяльності вчителя початкових класів. У статті висвітлено поняття порталу, етапів його проектування, визначено цілі, завдання, аудиторію, на яку розрахований Інтернет-портал, досліджено поняття веб-ресурсів та їх використання на різних етапах навчального процесу. Розглянуто поняття інформаційної структури та одного з засобів її проектування – інтелект-карти. Розроблено власну структуру Інтернет-порталу «Початкова школа он-лайн», яка має свої особливості та відрізняється від існуючих. Серед розглянутих СMS, Drupal,Joomlа, WordPress, MODx, OpenCart, було обрано WordPress. Також у статті висвітлено основні можливості WordPress, які забезпечують зручне створення та подальше користування веб-ресурсом для вчителів початкових класів.

Ключові слова:проектування, етапи проектування,веб, веб-ресурс,портал, Інтернет-портал, СMS, WordPress.

1. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету, програмування. –К. : СофтПрес, 2006. – 823 с.

2. Биков В. Ю. Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення / В. Ю. Биков, В. В. Лапінський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – № 2. – С. 3–6.

3. Воройскій Ф. С. Інформатика. Енциклопедичний систематизований словник-довідник. / Ф. С. Воройскій. – М. : Физматлит, 2006. – 430 с.

4. Гуржій А. М. Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовищазагальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс]/ А. М. Гуржій, В. В. Лапінський //Інформаційні технології в освіті. – 2013. – № 15. – С. 30–37. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/issue-15/p-30-37

5. Корнієць О. М. Використання платформи WordPress для організації освітніх ресурсів на профорієнтаційну тематику // ІІТЗННАПНУкраїни. – Київ, 2014. – С. 180–182.

6. Мержевич В. Етапи проектування сайтів [Електронний ресурс] / В. Мержевич. — Режим доступу : http://www.htmlbook.ru/blog/modeli-proektirovaniya-saita.

7. Поняття і класифікація порталів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://litr.at.ua/publ/komp_juterni_tekhnologiji_v_juridichnij_dijalnosti/tema_1/ 1_36_ponjattja_i_klasifikacija_portaliv/8-1-0-60

8. Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси : Наказ МОНмолодьспорту України від 01 жовтня 2012 року № 1060 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12.

9. Сергєєв О. Н. Створення сайтів на основі WordPress : навч. посіб./ О. Н. Сергєєв. – М. : Лань, 2015. – 128 с

10. Ткачук Г. В. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики : монографія / Г. В. Ткачук. – Умань : Видавець «Сочінський», 2011. – 177 с.

11. Усата О. Ю. Веб-ресурси для розробки інтелект-карт як засобу самореалізації студента / О. Ю. Усата // Збірник тез доповідей Міжнар. наук. інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (м. Тернопіль, 11 квітня 2017 р.). – Тернопіль. – 2017. – Вип.18. – С. 33–35.

12. Усата О. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології на шляху становлення вчителя-акмеолога [Електронний ресурс] / О. Ю. Усата // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – № 4(54) – С. 206–216. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/

13. Шеметько В. Г. Порівняння CMSWORDPRESS і JOOMLA / В. Г. Шеметько // Вісник магістратури. – 2013. –№ 2 (17). –С. 16–17.

14. Яцишин В. Технологія оцінювання якості web-застосувань / В. Яцишин // Вісник ТДТУ. – 2009. – Т. 14. – № 4. – С. 132–140.

 
Яндекс.Метрика