Logo
Ukranian

 

ЗМІСТ

Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]
– Кременчук : КрНУ, 2017. – Вип. 3 (19). – 183 с.
– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

Сучасні тенденції розвитку професійної освіти

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Беспарточна О. І., Яковенко Я. Ю.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглянуто сучасні підходи до визначення професійної компетентності та її складових. В результаті дослідження було виокремлено основні елементи професійної компетентності майбутніх фахівців з економіки. Наголошується на тому, що розвиток мислення має вагоме значення у формуванні особистості майбутнього економіста. Досліджено зарубіжний досвід навчання економістів у вищій школі та акцентовано увагу на тому, що існує необхідність створення такої моделі підготовки фахівців, яка відповідатиме українським соціокультурним та економічним реаліям.

Ключові слова: професійна компетентність, структурні компоненти професійної компетентності, вища економічна освіта, модель професійної підготовки економістів.

1. Адам С. Использование результатов обучения // Болонский процесс: середина пути / С. Адам; поднауч. ред. В. И. Байденко. – М. : Исследоват. центр проблем кач-ва подгот. спец-ов, 2005. – С. 100–139.

2. Айрапетова Е. Ю. Компоненты профессиональной подготовки менеджера в вузе [Электронный ресурс] / Е. Ю. Айрапетова. – Режим доступа: http://www.ncstu.ru/content/ _docs/ pdf/conf/past/2005/pps/15/26.pdf

3. Браже Т. Г. Развитие чувства нового [Электронный ресурс] / Т. Г. Браже, Ю. Н. Кулюткин. – Режим доступа : www.pomorsu.ru/avpu/proect/sbornik2004/ 395.html

4. Введенский В. Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога / В. Н. Введенский // Педагогика. – 2003. – № 10. – C. 51–55.

5. Войнаровська О. Н. Перспективи застосування американського досвіду підготовки бакалаврів з економіки у вітчизняних вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / О. Н. Войнаровська // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2010. – № 5. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pippo/2010_5/Voynar.html

6. Вульфсон Б. Л. Высшее образование на Западе на пороге XXI века: успехи и нерешенные проблемы / Б. Л. Вульфсон // Педагогика. – 1999. – № 2. –С. 84–96.

7. Гейзерська Р. А. Про необхідність формування професійно значущих якостей майбутніх магістрів економічного профілю / Р. А. Гейзерська // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2007. – № 1. – С. 241.

8. Ельбрехт О. М. Підготовка менеджерів у вищих навчальних закладах Великобританії, Канади, США (порівняльний аналіз) [Текст] : монографія / О. М. Ельбрехт ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К. : Основа, 2009. – 256 с.

9. Запрудский Н. И. Современные школьные технологии : пособие для учителей / Н. И. Запрудский. – Минск : Сэр-Вит, 2003. – 288 с.

10. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия/ И. А. Зимняя. – М. : Исследоват. центр проблем качества подгот. специалистов, 2004. – 41 с.

11. Поясок Т. Б. Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів: монографія / Тамара Борисівна Поясок. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2009. – 348 с.

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДУ КЕЙС-CТАДІ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Дніпровська Т. В.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглянуто сутність та особливості методу кейс-cтаді, його можливості та переваги, досвід при навчанні студентів. Визначено основні етапи методу кейс-cтаді при навчанні студентів іноземної мови та запропоновано навчальні продукти у процесі створення кейсів з іноземної мови для студентів технічних спеціальностей. Виокремлено специфіку навчання іноземній мові студентів технічного вищого навчального закладу. Зазначено можливості інтеграції різних методів при організації роботи з кейсом з іноземної мови. Серед різноманітних інноваційних напрямків в сучасній лінгводидактиці, крім кейс-стаді, найбільш ефективними виявлено такі технології навчання, як: навчання в співробітництві; проектні технології; інформаційні технології; продуктивне навчання. У процесі створення кейсів з іноземної мови зі студентами технічних спеціальностей можливо створювати різні варіанти навчальних продуктів.

Ключові слова: кейс-стаді, іноземна мова, лінгводидактика, методи навчання.

1. Балл Г. О. Орієнтири сучасного гуманізму в сучасній освітній, психологічній сферах / Г. О. Балл. – Житомир : Волинь, 2008. – 232 с.

2. Бутакова Т. И. Ретроспективная характеристика методик обучения иностранному языку в технических вузах // Молодой ученый. – 2015. – №11. – С. 1286–1289.

3. Буцик І. М. Обґрунтування педагогічних засад застосування методів продуктивного навчання в професійній підготовці інженерів-механіків сільського господарства / І. М. Буцик // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр. – К. : Видав. центр, 2014. – Вип. 9. – С. 98–100.

4. Гончарова М. В. Кейс-метод в обучении иноязычному общению менеджеров / М. В. Гончарова // Сборник научных статей. – М. : Центр, 2014. – Вып. №5. – С. 95–100.

5. Долгоруков А. М. Кейс-метод как способ понимания / А. М. Долгоруков // Практическое руководство для тьютера. – М. : Центр интенсивных технологий образования, 2012. – С. 21–44.

6. Європейський Союз – Україна: співробітництво у сфері вищої освіти. – К. : Представництво ЄС в Україні, 2010. – 20 с.

7. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

8. Кучерявая Т. Л. Проблемы профессионально-ориентированного обучения иностранному язику студентов неязыковых специальностей / Т. Л. Кучерявая // Теория и практика образования в современном мире: материалы Междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). – СПб. : Реноме, 2012. – С. 336–337.

9. Лозова В. І. Стратегічні питання сучасної дидактики / В. І. Лозова // Розвиток педагогічної і психологічної науки в Україні. Ч.І. – Харків : ОВС, 2002. – С. 96–97.

10. Томіліна А. О. Використання системи електронного навчання Moodle при вивченні іноземної мови / А. О. Томіліна // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2014. – Вип. 32. – 2011. – C. 75–80.

РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА У ВНЗ
Желанова В. В.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Доведено доцільність реалізації технологічного підходу у сучасній вищій освіті. Здійснено дефініційний аналіз поняття ,,технологія” та ,,педагогічна технологія”, на яких базується технологічний підхід. Подано характерні ознаки педагогічних технологій. Показано реалізацію технологічного підходу до вищої освіти на прикладі технології контекстного навчання. Репрезентовано структуру технології контекстного навчання, яка містить концептуальну основу, що є поліпарадигмальною та поліпідхідною цілісністю когнітивної, особистісно зорієнтованої та смислової парадигм освіти, а також аксіологічного, акмеологічного, системного, діяльнісного, суб’єктного, контекстного, рефлексивно-контекстного, технологічного, задачного, середовищного наукових підходів, які синтезуються в рефлексивній парадигмі освіти й деталізовані в стратегічних і тактичних принципах технології контекстного навчання; змістову складову, що становить цілісний досвід професійної діяльності педагога; процесуальну частину, що представлена процесами трансформації пізнавальних мотивів у професійні, а також рефлексіогенезом; смислогенезом; суб’єктогенезом. Показано, що впровадження технології контекстного навчання майбутнього педагога відбувається в умовах рефлексивно-контекстного освітнього середовища ВНЗ.

Ключові слова: технологічний підхід, технологія, педагогічна технологія, технологія контекстного навчання, рефлексивно-контекстне освітнє середовище.

1. Адольф В. А. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя / В. А. Адольф // Педагогика. – 1998. – № 1. – С. 72 – 75.

2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1990. – 438 с.

3. Вербицкий А. А. Педагогические технологии контекстного обучения : науч. метод. пособие / А. А. Вербицкий. – М. : РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2010. – 55 с.

4. Кларин М. В. Что такое педагогическая технология / М. В. Кларин // Современная дидактика: теория и практика. – М., 1994. – 222 с.

5. Корнетов Г. Б. Педагогические парадигмы базовых моделей образования : учеб. пособие / Г. Б. Корнетов ; Ун-т РАО. – М. : Изд-во УРАО, 2001. – 124 с.

6. Научно-технический прогресс : словарь / Л. И. Абалкин, В. Ф. Халипов. – М. : Политиздат, 1987. – 336 с.

7. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразеол. выражений / С. И. Ожегов. – М. : ООО „А ТЕМП”, 2006. – 944 с.

8. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : учеб. пособие / Г. К. Селевко. – М. : Нар. образование, 1998. – 256 с.

9. Сивашинская Е. Ф. Педагогические системы и технологии : курс лекций для студентов пед. спец. вузов / Е. Ф. Сивашинская, В. Н. Пунчик ; под. общ. ред. Е. Ф. Сивашинской. – Минск : Экоперспектива, 2010. – 196 с.

ПРОФІЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
Зеленський Б. Р.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У роботі обґрунтовано одну із педагогічних умов формування професійної мобільності студентів у процесі здобуття вищої професійної освіти – забезпечення профілізації професійної підготовки. Проаналізовано зміст ключових понять дослідження («профілізація», «профіль», «профільне навчання», «спеціалізація», «профілізація професійної підготовки») з опертям на довідкову літературу та праці науковців у галузі педагогіки, вказано на їх взаємозв’язки та співвідношення. Окреслено законодавчу базу для реалізації обґрунтованої педагогічної умови. Конкретизовано особливості планування й організації освітнього процесу у вишах із урахуванням профілізації професійної підготовки майбутніх фахівців. Визначено основні положення щодо вивчення студентами вибіркових дисциплін загального і фахового циклів.

Ключові слова: профілізація, спеціалізація, професійна мобільність, професійна підготовка, майбутні фахівці.

1. Дворецкая Ю. Ю. Психология профессиональной мобильности личности : Дис… канд. психол. наук: 19.00.08 / Дворецкая Юлия Юрьевна. – Краснодар, 2007. – 176 с.

2. Вишнякова С. М. Профессиональное образование : словарь, ключевые понятия, термины, актуальная лексика. – М. : НМЦ СПО, 1999. – 538 с.

3. Булько А. Н. Большой словарь иностранных слов. 35 тысч слов. – М. : Мартин, 2006. – 704 с.

4. Ециклопедія освіти / Акад. пед.. наук України ; гол. ред.. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 868.

5. Проект Концепції профільного навчання в старшій школі [Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-5B34BF7492D33/list-9CBF2D9326

6. Сухова Е. Е. Профилизация обучения студентов иностранному языку как фактор повышения профессиональной компетентности : Дис. канд. пед. Наук : 13.00.01 / Сухова Елена Ефимовна. – Рязань, 2002. – 170 с.

7. Баранов М. В. Формирование профессиональных умений студентов в условиях профилизации образовательной среды педагогического вуза : Автореф. дис. канд.. пед. наук: 13.00.08 / Баранов Максим Владимирович. – Пенза, 2008. – 20 с.

8. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18http

9.       Методичний лист до складання навчального плану вищих навчальних закладів II, III, IV рівнів акредитації. – К. : Вид-во Інституту інформаційних технологій і змісту освіти, 2011. – 15 с.

10. Лист МОН щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015-2016 н.р. від 13.03.2015 р. №1/9-126.

11. Роз’яснення та рекомендації щодо реалізації наказу Міністерства освіти і науки від 26 січня 2015 року №47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» та окремих норм Закону України «Про вищу освіту».

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Каричковський В. Д.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті висвітлено теоретичні особливості організації самостійної роботи у вищих навчальних закладах України. Зокрема, досліджено роль і місце самостійної роботи у підготовці фахівців; виконано аналіз існуючих підходів до систематизації самостійної роботи; розглянуто основні складові елементи процесу індивідуалізації самостійної роботи; виокремлено психолого-педагогічні умови, форми та методи; акцентовано увагу на факторах, що сприяють активізації самостійної роботи; виділено етапи самостійної роботи студента під час вивчення дисциплін, розділів навчальних дисциплін.

Ключові слова: самостійна робота, майбутній фахівець, навчально-виховний процес, вищий навчальний заклад.

1. Біла Т. А. Деякі аспекти інноваційного підходу до організації самостійної роботи з хімії / Т.А Біла, Є.В. Ляшенко, Г.Л. Марчук // Наука і методика : Збірник науково-методичних праць / Редкол. : А.Ф. Гойчук (гол. ред.) та ін. – К. : Аграрна освіта, 2007. – Вип. 9. – С. 79 – 84.

2. Костик B. C. Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів ВНЗ / B. C. Костик, С. Ю. Головчук // Молодий вчений» № 4 (44) квітень, 2017 p. – C. 377 – 380.

3. Бірюкова Л. А. Актуальні питання організації самостійної роботи студентів / Л. А. Бірюкова // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. - Випуск 25 ; збірник наукових праць / за наук. ред. О. В. Биковська, П. В. Дмитренко. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – С. 15 – 18.

4. Безкровний О. В. Індивідуалізація самостійної роботи студентів в сучасних умовах розвитку вищої освіти / О. В. Безкровний, Т. О. Бардіна // Наука і методика : Збірник науково-методичних праць / Редкол. : М.П. Хоменко (гол. ред.) та ін. – К. : Агроосвіта, 2014. – Вип. 26. – С. 45 – 50.

5. Кучер З. С. Методика організації самостійної роботи студентів з використанням комплексу завдань при вивченні курсу «Матеріалознавство» / З. С. Кучер // Проблеми трудової і професійної підготовки : наук.-метод. зб. / Кол. авт. ; відповід. редактор і укладач В. В. Стешенко. – Слов’янськ : СДПУ, 2009. – Вип. 14. – С. 157 – 164.

6. Дерев’янко С. І. Місце самостійної роботи у технології проблемного навчання облікових дисциплін / С. І. Дерев’янко // Наука і методика : Збірник науково-методичних праць. – К. : Агроосвіта, 2014. – Вип. 27. – С. 36 – 43.

7. Полозенко О. В. Особливості саморегуляції студентів аграрних ВНЗ / О. В. Полозенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2014. – Вип. 199. – Ч. 1. – С. 282 – 291.

8. Танклевська Н. С. Методика організації самостійної роботи студентів / Н. С. Танклевська, Т. Г. Вермієнко // Наука і методика : Збірник науково-методичних праць / Редкол. : Т. Д. Іщенко (гол. ред.) та ін. – К. : Аграрна освіта, 2008. – Вип. 13. – С. 59 – 63.

9. Ружило М. Я. Формування навиків самоосвіти при вивченні прикладної математики майбутніми фахівцями з аграрного менеджменту / О. В. Полозенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2014. – Вип. 199. – Ч. 1. – С. 335 – 339.

ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Колосовська В. В.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Стаття присвячена реалізації особистісно орієнтованого підходу в фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів. Акцентується увага на вирішенні завдань, які висуває сучасна педагогіка, де центральне місце займає особистість вихованця. У праці здійснено аналіз науково-педагогічної літератури щодо базових понять та основних положень реалізації особистісно орієнтованого підходу в закладах освіти. Розглянуті основні складові вище вказаного підходу, що передбачають ефективну реалізацію завдань фізичного виховання. Розкривається роль особистісно орієнтованого підходу під час організації навчальних і позанавчальних занять зі студентами.

Ключові слова: особистісно орієнтований підхід, фізичне виховання, студенти.

1. Аксьонова О. П. Особистісно зорієнтоване фізичне виховання студентів: визначення поняття / О. П. Аксьонова, А. М. Гурєєва // Вісник Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2009. – Випуск 2. – С. 5 – 8.

2. Белых С. И. О совершенствовании подготовки преподавателей для осуществления личностно ориентированного физического воспитания студентов / С. И. Белых, Н. А. Носко // Науковий часопис : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова / за ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – (Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт. – Випуск IV (29). – С. 86 – 92.

3. Гладощук О. Г. Розвиток рухових якостей у студентів за напрямком професійно-прикладної фізичної підготовки у вищому технічному навчальному закладі / О. Г. Гладощук, В. М. Тонконог // Науковий часопис : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова / за ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – (Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт. – Випуск 3К2 (57) 15. – С. 78 – 81.

4. Голованова Е. В. Организация творческой деятельности учащихся на уроке на основе личностно-ориентированного подхода / Е.В. Голованова // Педагогические науки. – 2010. – № 2. – С. 27 – 31.

5. Коваленко О. Е. Особистісно орієнтовані технології в підготовці майбутнього педагога [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу: http:/www.nbuv.gov.ua/old_jrn/ Soc_Gum/.../ 2012.../Koval.pdf.

6. Кузнецова І. А. Проблема гуманізації взаємовідносин викладачів і студентів у процесі контролю знань у поглядах видатних діячів ХІХ століття / І. А. Кузнецова // Інженерні та освітні технології. – 2015. – № 3 (11). – С. 65 – 68.

7. Лаппо В. В. Провідні засади оптимізації духовних потреб студента в умовах сучасної вищої школи / В. В. Лаппо // Інженерні та освітні технології. – 2015. – №3 (11). – С. 74 – 76.

8. Лукьянова М. Здоровьесберегающие ресурсы личностно-ориентированного обучения  / М. Лукьянова // Учитель.– 2007. – № 6. – С. 58 – 61.

9. Орел В. В. Особистісно орієнтований підхід до фізичного виховання студентів [Електронний ресурс]. – 2008. – Режим доступу: http:// archive.nbuv.gov.ua.

10. Педагогічний словник ; [за ред. М. Д. Ярмоченка]. – К. : Педагогічна думка, 2001. – 516 с.

11. Степанов Е. Н. Личностно ориентированный подход в педагогической деятельности / Е. Н. Степанов // Воспитание школьников. – 2003. – № 2. – С. 2 – 5.

12. Яценко С. Л. Категоріально-понятійний апарат дослідження проблеми особистісно орієнтованого навчання [Електронний ресурс]. – 2006. – Режим доступу: http: // eprints.zu.edu.ua. /1325/1/555.pdf

ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Пріма Р. М., Берладин О. Б.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Проблема модернізації та підвищення професійної кваліфікації, особистісно-професійного розвитку вчителів початкової школи сільської місцевості в умовах післядипломної педагогічної освіти розглядається як складова неперервної освіти, один із пріоритетних освітніх напрямів, безпосередньо пов’язаних із перспективами розвитку освіти та соціальної стабільності суспільства загалом. З огляду визначених пріоритетів щодо «розвитку особистості упродовж життя» у статті окреслені потенційні можливості впровадження спецкурсу «Актуальні проблеми початкової школи сільської місцевості» в систему післядипломної педагогічної освіти як імперативу конкурентоспроможності фахівця в освітньому ландшафті України.

Ключові слова: вчитель початкової школи сільської місцевості, післядипломна педагогічна освіта, спецкурс «Актуальні проблеми початкової школи сільської місцевості».

1. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К. : Шк. світ, 2001. – 24 с.

2. Barnes A. An Introduction to Career Learning and Development 11-19: Perspectives, Practice, Possibilities / A. Barnes, B. Bassot, A. Chant. – London : Routledge, 2010. – 168 p.

ДІЛОВА ГРА «ВИЗНАЧЕННЯ МІСІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ» ЯК ЕЛЕМЕНТ ТРЕНІНГУ З ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Лебідь О. В.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті теоретично обґрунтовано сутність і основні переваги використання тренінгового методу у формуванні готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління. Автором проаналізовано роль тренінгу в процесі формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури. Розкрито сутність методу ділової гри. Зазначається, що тренінг з формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління складається з трьох ділових ігор: «Визначення місії загальноосвітнього навчального закладу», «Стратегічне планування розвитку загальноосвітнього навчального закладу», «Концепція розвитку загальноосвітнього навчального закладу майбутнього». Запропоновано методику проведення ділової гри «Визначення місії загальноосвітнього навчального закладу» як елементу тренінгу з формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління.

Ключові слова: тренінг, ділова гра, стратегічне управління, готовність до стратегічного управління, керівник загальноосвітнього навчального закладу.

1. Довженко І. Роль ділової гри у професійній підготовці майбутніх фахівців сфери обслуговування / І. Довженко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 6. – С. 96 – 103.

2. Манохіна І. Тренінг як засіб формування готовності майбутнього соціального педагога до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, що позбавлені батьківського піклування / І. Манохіна // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2011. – № 4. – Ч. 1. – С. 43 – 47.

3. Романовський О. Г. Педагогічні умови формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління / О. Г. Романовський, М. К. Чеботарьов // East European Scientific Journal. – 2017. – No 1 (17). – Pt. 2. – C. 12 – 18.

4. Страшко С. В. Тренінг як організаційна форма навчально-виховної роботи / С. В. Страшко. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2688/1/ Straschko.pdf

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ АВСТРІЇ
Олексієнко Л. А.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглянуто особливості професійної підготовки майбутніх перекладачів в університетах Австрії. Проведено аналіз наявної законодавчої бази щодо організації професійної підготовки майбутніх перекладачів. Досліджено інструменти забезпечення та контролю якості вищої освіти, а саме кваліфікаційні стандарти та Національна рамка кваліфікацій Австрії. З’ясовано, що навчання в університетах Австрії на перекладацьких спеціальностях відбувається у декілька етапів. Механізмом забезпечення якості є система присвоєння освітньо-кваліфікаційних рівнів та вищих наукових ступенів (бакалавра, магістра, доктора філософії). Розглянуто питання академічної мобільності у сфері вищої освіти Австрії. Охарактеризовано та проаналізовано бакалаврські та магістерські навчальні програми підготовки майбутніх перекладачів в університетах Австрії.

Ключові слова: освітні стандарти, начальні програми, професійна підготовка перекладачів.

1. Попова О. В. Компетентнісний підхід як методологічне підґрунтя професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів  китайської мови в педагогіці  вищої школи / О. В. Попова // МОВА. – 2015. – № 23. – С. 146 – 152.

2. Bundesgesetz über die Organisation der Pädagogischen Hochschulen und ihre Studien (Universitätsgesetz 2002 – UG). – Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für  Universitätsgesetz  2002).  –  Bundesgesetzblatt für die  Republik Österreich, ausgegeben am 9. August, 2002  – Jg. 2002. –  № 120. – pp. 1267–1333.

3. Hochschulgesetz: Bundesgesetz über die Organisation der Pädagogischen Hochschulen und ihre Studien, BGB1. I Nr. 30/2006, Wien 2005.

4. Bologna-Monitoring  2015. – Wien : BMBWK, 2015. – 64 s.

5. Шийка О. І. Система забезпечення якості університетської освіти в Австрії. Дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О. І. Шийка. – Львів, 2016. – 276 с.

6. Ярошенко А. О. Європейські стандарти в контексті розвитку української освіти / А. О. Ярошенко // Міжнародний  науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : зб. наук. пр. / Нац.  пед.  ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2010. – Вип. 4. – С. 74 – 81.

7. Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / НМЦ ВО МОН України. – К., 2005. – Вип. 45. Болонський процес в Україні, ч. 1. – 192 с.

8. Council of Europe. European Language Portfolio (ELP): Principles and Guidelines. – Strasbourg: Council of Europe. – 2003; Christ I. Das europäische Portfolio für Sprachen: Konzept und Funktionen // Babylonia. – 1999/1. – pp. 10-13.

9. Ирисханова К. М. Европейский языковой портфель для филологов (преподавателей языка, письменных и устных переводчиков) ; под ред. А. Н. Набережнова, Р. Шерера. – Совет Европы. – Москва: МГЛУ, 2003. – 75 с.

10. Grabher A. Student mobility in the EHEA Underrepresentation in student credit mobility and imbalances in degree mobilit [Electronic resource] / A. Grabher, P. Wejwar, M. Unger; Institute for Advanced Studies Vienna Study commissioned by the Austrian Ministry of Science (BMWF), January 2014. – Available at: http://www.ihs.ac.at http://www.equi.at.

11. Болотська О. А. Стан розвитку академічної мобільності студентів в європейських країнах: проблеми та перспективи  / О. А. Болотська // Педагогічні науки. – 2013. – № 1 (66). – С. 17 – 24.

12. Дядченко О. Специфіка формування академічної мобільності майбутніх учителів  іноземної мови [Електронний  ресурс] / О. Дядченко. – Режим доступу: www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe.

13. Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuvenand Louvain-la-Neuve, 28–29 April 2009 [Electronic resource]. – Available at: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/675&type=HTML.

14. Дорда С. Формирование переводческой компетенции будущих юристов в сфере профессиональной коммуникации / С. Дорда // Наукові записки. Серія: педагогіка. – 2016. – С. 112 – 128.

15. Оsterreichischer EQR Zuordnungsbericht. – Wien : BMWF, 2011. – 157 s.

16. Мартинюк О. В. Професійна підготовка перекладачів у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів / О. В. Мартинюк // Педагогічний дискурс. – 2010. – Випуск 7. – C. 157 – 161.

17. Fritz U. Bildungsstandarts in der  Berufsbildung.  Projecthandbuch / Ursula Fritz. – Wien : Eigendruck, 2013. – 35 p.

18. Биндас О. М. Професійна підготовка вчителів іноземних мов магістерського рівня в університетських коледжах педагогічної освіти Австрії. Дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. М. Биндас. – Полтава, 2016. – 252 с.

19. Corpas G. Translation quality standards in Europe: an overview. International Symposium on Social Communication, Eloina Miyares Bermudez, and Leonel Ruiz Miyares. Linguistics in the Twenty First Century. Newcastle, UK : Santiago de Cuba, Cuba: Cambridge Scholars Press, 2006. p. 52 – 54.

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ
Пріма Р. М., Замелюк М. І.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У роботі визначені  аспекти формування творчого потенціалу майбутнього вихователя. Теоретично обґрунтовані психолого-педагогічні засади дефініцій «творчий потенціал», «новаторство», «інноваційна діяльність» «інноваційний підхід». Розглянуті основні інноваційні підходи - технологічний та пошуковий, методи творчого пошуку альтернативних варіантів вирішення завдань, що формують творчий потенціал майбутнього вихователя. Акцентується увага на виокремленні особистісних характеристик  творчого потенціалу студента, використанні інтерактивних прийомів, форм і методів роботи викладача з авторською казкою.

Ключові слова: творчий потенціал, новаторство, інноваційна діяльність, інноваційний підхід, авторська казка.

1. Дічек Н. Педагогічне новаторство як історико-педагогічна проблема: підходи до вивчення / Н. Дічек // Рідна школа. – 2009. – № 10. – С. 40–44.

2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; [головний ред. В. Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

3. Кларін М. В. Інновації світової педагогіки. – М., Рига : Педагогічний центр "Експеримент", 1998, с. 180.

4. Клокар Н. І. Психолого-педагогічна підготовка вчителя до інноваційної діяльності. Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04. – К. : 1997. – с. 17.

5. Левитов Н. Д. Психологическое состояние беспокойства, тревоги / Н. Д. Левитов // Вопр. психологии. – 1969. – №1. – С. 131–138.

6. Моляко В. А. Психология решения школьниками творческих задач / Валентин Алексеевич Моляко. – К. : Знание, 1983. – 96 с.

7. Овсянецька Л. Творчий потенціал людини: соціально-психологічна парадигма / Л. Овсянецька // Соціальна психологія. – 2004. – № 2. – С. 140–145.

ІННОВАЦЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ  
Чапюк Ю. С.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У роботі висвітлене питання ефективності використання інноваційних технологій на уроках англійської мови. Розглянуто сутність понять «інновація», «інноваційний процес» та «інноваційна педагогічна технологія». Розкрито необхідність використання інноваційних технологій у сучасній професійній освіті у зв’язку з посиленням інформатизації суспільства.  Розкривається актуальність і практична цінність інноваційних технологій. Наголошено на тому, що ефективність навчання безпосередньо залежить від доцільності використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу. Акцентується увага на застосуванні інноваційних ігор при вивченні іноземної мови, адже вони стимулюють процес пізнання і навчання дітей, а також привчають їх до сумлінної праці. Введення в урок ігор чи ігрових моментів робить навчання цікавішим, створює в дітей бадьорий настрій, полегшує подолання труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. Представлені вправи  розвивають творчість, викликають зацікавленість, стимулюють увагу, пам’ять та мислення молодших школярів.

Ключові слова: інноваційність, інноваційні технології, іноземна мова, учні початкових класів, ігри.

1. Куріч Марія Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови / М. Куріч // Нова пед. думка : наук.-метод. журн. - 2013. - № 2. - С. 80-83

2. Савечко Я. В. Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови для учнів початкової школи [Електронний ресурс] / Я. В. Савечко. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/image/konf%2011/doklad_11_3_2_30.pdf

3. Джоган Ю. Використання педагогічних інноваційних технологій на уроках англійської мови у початковій школі [Електронний ресурс] / Юлія Джоган – Режим доступу до ресурсу: https://sichneva2016.jimdo.com/.../8...мова/8-20-джоган-юлія-миколаївна-нво-31/

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. Т. 1 / Герман Константинович Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. – (Серия «Энциклопедия образовательных технологий»).

5. Кремень В. Освіта і наука України. Шляхи модернізації. - К.: Грамота, 2003. – С. 16-19.

6. Редько В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови / В. Редько // Рідна школа. – 2011. – № 8-9. – С. 28-36.

7. Чапюк Ю.С. Розвиток креативного мислення учнів початкових класів при вивченні іноземної мови: метод. рекоменд. – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2017. – 44 с.

ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ  
Беспарточна О. І., Шиманська Я. В., Титюк П.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглянуто комунікативну компетентність як складову професійної компетентності філолога-перекладача, яка обумовлена специфікою процесу перекладу. Досліджено особливості комунікативного процесу за участю філолога-перекладача, напрями комунікативних потоків та їх зв’язки. Визначено види інформації, які отримує реципієнт під час комунікативного процесу за участю філолога-перекладача. Розкрито складові комунікативної компетентності філолога-перекладача та досліджено їх особливості, рівень впливу філолога-перекладача на інформацію, учасників комунікативного процесу.

Ключові слова:філолог-перекладач, комунікативна компетентність, комунікативний процес, інформація, трансформація інформації.

1. Татур Ю. Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста / Ю. Г. Татур // Высшее образование сегодня. – 2004. –№ 3. – С. 20–26.

2. Стеценко Н. М. Комунікативна компетентність як складова професійної підготовки сучасного фахівця. / Н. М. Стеценко // Педагогічний альманах: зб. наук. праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 29. – С. 185–191.

3. Беспарточна О. І. Структура діалогічного спілкування у вищій школі / О. І. Беспарточна, Г. Ю. Зюман // Інженерні та освітні технології. – Кременчук : КрНУ, 2016. – Вип. 4 (16). – С. 24–31.

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
Бровко К. А.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті розкрито сутність понять «освітнє середовище університету», «корпоративна культура», «корпоративна культура особистості». Визначено значення корпоративних цінностей та позитивного іміджу організації, для формування корпоративної культури її членів. Окреслено ефективні умови процесу формування корпоративної культури особистості. Охарактеризовано такі фактори впливу на формування корпоративної культури особистості, як деструктивний, конструктивний, тотальної уніфікації та деіндивідуалізації. Визначено загальну мету формування корпоративної культури. Проаналізовано форми активної діяльності студентської молоді у формуванні корпоративної культури особистості. Наведено перелік навчальних дисциплін, що сприяють ефективному формуванню корпоративної культури студентів. Представлено інформацію щодо діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка у напрямі означеної проблеми дослідження. Виявлено форми, методи, засоби формування корпоративної культури студентської молоді.

Ключові слова:корпоративна культура, особистість, студентська молодь, університет.

1. Дмитренко М. Й. Корпоративна культура у констеляціях пізнього модерну: філософсько-антропологічні експлорації [Текст] : автореф. дис… д-ра. філос. наук:  09.00.04 / М. Й. Дмитренко. – Х., 2014. – 31 с.

2. Лазарев С. В. Корпоративне культура і управління знаннями в організації [Текст] / С. В. Лазарев, М. С. Лазарев // Управління розвитком персоналу. – 2009. – № 2. – С.108 – 112.

3. Могильний А. П. Культура і особистість [Текст]/ А. П. Могильний. – К. : Вища школа, 2002. – 303 с.

4. Могутнова Н. Н. Корпоративная культура: понятия, подходы [Текст] / Н. Н. Могутнова // Социологические исследования. – 2005. – № 4. – С. 147.

5. Тернопільська В. І. Довідник з виховної роботи зі студентами [Текст] / В. І. Тернопільська, Т. В. Коломієць, І. О. Піонтківська. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 264 с.

6. Тернопільська В. І. Підготовка куратора академічної групи до організаційно-виховної роботи зі студентами ВНЗ / В. І. Тернопільська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 :Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2012. –Вип. 17. – С. 140 – 143.

7. Шаполова В. В. Інтегрований зміст формування корпоративної культури майбутніх менеджерів як чинник підвищення якості професійної підготовки у ВТНЗ / В. В. Шаполова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 48. – С. 456 – 463.

8. Элвессон М. Организационная культура [Текст]/ М. Элвессон– Х.: Гуманитарный Центр, 2005. – 460 с.

9. Brovko K. A., Ternopilska V. I. Corporate culture of personality: psychological aspects // Topical issues of contemporary science: Collection of scientific articles. – C.E.I.M., Valencia, Venezuela, 2017. − PP. 176 – 178.

10. Fralinger B. Organizational Culture At The University Level: A Study Using The OCAI Instrument / В. Fralinger, V. Olson // Journal of College Teaching and Learning. – 2007. – Vol. 4. – № 11. – P. 85 – 97.

ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У БАГАТОПРОФІЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  
Губачов О. І.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Розкрито проблему фундаменталізації змісту професійної підготовки фахівців на прикладі спеціальності 263 «Цивільна безпека». Показано, чинники, які не сприяють фундаменталізації змісту професійної підготовки майбутніх спеціалістів в умовах сучасного вітчизняного університету. Серед таких чинників виділено скорочення кількості годин на вивчення дисциплін різних циклів; «запоточення» аудиторних занять для студентів цієї спеціальності з іншими, зовсім не схожими за напрямами підготовки, у вигляді різних форм організації навчання. Запропонована схема, яка об’єднує дві взаємно протилежні тенденції розвитку змісту професійної підготовки: фундаменталізація та професіоналізація. Ці дві тенденції слід розглядати як єдине ціле щодо змісту професійної підготовки, фундаменталізація та професіоналізація змісту професійної підготовки мають взаємодоповнюючий характер і не «взаємно знищують» одна одну. Показано, що фундаментальні науки репрезентують знання на довгу перспективу використання, що є важливою умовою формування якісного професіонала, здатного бути конкурентоспроможним фахівцем в умовах сучасної ринкової економіки. Наведено педагогічні закономірності та педагогічні умови фундаменталізації професійної підготовки в умовах сучасного вітчизняного університету.

Ключові слова: фундаменталізація, професіоналізація, зміст професійної підготовки, формування професійних компетенцій.

1. Балахонов А. В. Фундаментализация медицинского университетского образования : Монография / А. В. Балахонов. − СПб : Изд-во СПбГУ, 2004.− 232 с.

2. Дротянко Л. Г. Феномен фундаментального і прикладного знання (посткласичне дослідження) : монографія / Л. Г. Дротянко. − К. : Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000. − 423 с.

3. Садовников Н. В. Фундаментализация современного образования / Н. В. Садовников // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. − 2011. − № 24. − С. 782 − 786.

4. Семеріков С. О. Фундаменталізація як основа розвитку інноваційної вищої освіти / С. О. Семеріков, І. О. Теплицький // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету : Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 15: Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання. – С. 249–251.

5. Дука Н. А. Взаимосвязь тенденций фундаментализации и практико-ориентированности в высшем профессиональном образовании / Н. А. Дука // Электронный журнал «Вестник Омского государственного педагогического университета». − Вып. 2006. − Режим доступа: http:// www.omsk.edu/artickle/vestnik-omgpn-69.pdf/

6. Радугин А. А. Фундаментализация − главный вектор модернизации высшего образования в условиях постиндустриального общества / А. А. Радугин, Л. С. Перевозчиков // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблема высшего образования. − 2010. − № 2. − С. 90 − 93.

7. Читалин Н. А. Принцип фундаментализации и профессионализации в проектировании содержания профессионального образования: теоретико-методологический аспект / Н. А. Читалин // Известия Российской академии образования. − 2011. − № 1. − С. 76 − 87.

МОДЕЛІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА  
Загородня А. А.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті розкрито сутність феномену «модель освіти». Виявлено особливості функціонування університетської системи освіти. Охарактеризовано основні постулати теорії розвивального навчання. Визначено провідну ідею традиційно (класичної) моделі освіти (Гумбольдтівської ідеї класичного університету). Наведено основні принципи діяльності вищого навчального закладу відносно означеної моделі. Проаналізовано особливості організації процесу навчання згідно з положеннями раціоналістичної, феноменологічної, інституціальної, паралельної, інтегрованої моделей освіти. Розкрито властивості наочності, визначеності, об’єктивності, як провідних принципів моделювання системи освіти в українських вищих навчальних закладах. Окреслено значення принципів наукової концептуальної діяльності, цінностей та цільової спрямованості, прогностичності та активності, особистісно-орієнтованого підходу, ситуаційного та оптимізаційного підходів щодо створення моделей професійної підготовки фахівців економічної галузі відносно наукових підходів польських дослідників. Представлено інформацію щодо спільних та відмінних характеристик моделей навчання фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України та Республіки Польща.

Ключові слова: вищий навчальний заклад, модель освіти, принципи моделювання, фахівці економічної галузі.

1. Бочкарьова Н. С. Філософія освіти Карла Роджерса / Н. С. Бочкарьова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ipp.lp.edu.ua/WebRC/issues/ Bochkaryova_Rogers.htm

2. Гумбольдт В. Про внутрішню та зовнішню організацію вищих навчальних закладів у Берліні // Ідея Університету: Антологія. – Львів : Літопис, 2002. – С. 25 – 33.

3. Дубасенюк О. А. Концептуальні моделі педагогічної освіти: наукові пошуки та здобутки // Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції  розвитку : монографія / Авт. кол. О. А. Дубасенюк, О. Є. Антонова, С. С. Вітвицька, Н. Г. Сидорчук, О. М. Спірін, Н. В. Якса та ін. ; за заг. ред. проф. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 8 – 29.

4. Лефрансуа Ги. Прикладная педагогическая психология / Ги. Лефрансуа. – СПб: прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – 416 с.

5. Макаренко І. Є. Принципи організації моніторингу якості процесу навчання у загальноосвітніх навчальних закладах / І. Є. Макаренко  // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: Серія 5.  Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 27. – 2011. – С. 153 – 159.

6. Павелко В. В. Формування знань і умінь молодших школярів у процесі навчання засобами наочності та моделювання / В. В. Павелко. – Дис. на здоб. наукового ступеня канд. пед. наук за спеціальністю 13.00.09 - Теорія навчання. – Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2009. – 162 с.

7. Реан А. А. Психологія і педагогіка / А. А. Реан, Н. В. Бодровская, С. И. Розум. – СПб.: Питер, 2008. - 432 с.

8. Hellman, J., Seize the state, seize the day: state capture, corruption and influence in transition / J. Hellman, G. Jones, D. Kaufmann // World Bank policy research. Working paper. – 2000. – № 2444.

9. Organizacja systemu edukacji w Polsce 2009/2010. – Komisja Europejska: Eurybase, 2010. – 340 s.

СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ В ШКОЛАХ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН  
Макхулі І.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Здійснено аналіз базових дефініцій дослідження: готовність, професійна готовність, готовність до роботи в школах національних меншин. З’ясовано, що готовність майбутнього вчителя до роботи в школах національних меншин являє собою інтегративну якість особистості, що характеризується наявністю потреби особистості в етнічній толерантності, культурі міжнаціонального спілкування, попередженні міжетнічних конфліктів, подоланні негативних етнічних стереотипів, тощо. Розглянуто компоненти готовності: мотиваційний, когнітивний, операційний, рефлексивний і творчий. Подано стислу характеристику кожного з компонентів та обґрунтовано їх необхідність.

Ключові слова: формування готовності, структура, майбутній учитель, школи національних меншин.

1. Дурай-Новакова К. М. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Дурай-Новакова К. М. – М., 1983. – 426 с.

2. Сластенин В. А. Профессиональная подготовка учителя в системе высшего педагогического образования / В. А. Сластенин. – М., 1982. – 180 с.

3. Гавриш І. В. Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Гавриш Ірина Володимирівна. – Х., 2006. – 579 с.

4. Цимбрило С. М. Полікультурне виховання студентів в умовах освітньо-виховного середовища вищого технічного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед.  наук : 13.00.07 / С. М. Цимбрило ; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. – Дрогобич, 2011. – 22 с.

5. Гуренко О. І. Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету в умовах поліетнічного середовища : автореф. дис. ... канд. пед.  наук : 13.00.04 / О. І. Гуренко ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Х., 2005. – 20 с.

6. Атанов Г. О. Теорія діяльнісного навчання : навч. посіб. / Г. О. Атанов. – К. : Кондор, 2007. – 186 с.

7. Зимняя И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. – М. : Логос, 1999. – 384 с.

СУЧАСНІ ВИМОГИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (АНГЛІЙСЬКА МОВА)  
Мартиненко М. Ю.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглядається проблема формування іншомовної комунікативної компетентності на прикладі англійської мови, яка є основною мовою європейського та світового освітнього, академічного та економічного простору. Англійська мова є одним з основних засобів реалізації професійних та особистісних якостей студентів, науковців, фахівців у різних галузях на міжнародному рівні. Аналіз проблеми формування іншомовної комунікативної компетенції, на прикладі викладання англійської мови у КрНУ імені Михайла Остроградського, свідчить про те, що даний процес побудовано на засадах компетентнісного та системного підходів, які передбачають дослідження іншомовної комунікативної компетенції як системи, визначення її внутрішніх особливостей і зв’язків. Автором проаналізовано структуру іншомовної комунікативної компетентності та описано її складові: лінгвістична, лінгвокраїнознавча та соціолінгвістична компетенції. На основі аналізу Стандарту вищої освіти, Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, нормативної бази щодо викладання англійської мови у КрНУ імені Михайла Остроградського запропоновано ряд заходів для забезпечення ефективності процесу формування іншомовної комунікативної компетентності студентів в умовах ВНЗ відповідно сучасним вимогам вищої школи.

Ключові слова: комунікативна компетентність, компетенції, іноземні мови, англійська мова.

1. Заблоцька О. С. Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз / О. С. Заблоцька // Вісник Житомирського державного університету. – 2008. – Вип. 40. – Педагогічні науки. – С. 63–68.

2. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи (Бібліотека з освітньої політики) : колективна монографія ; під заг. ред. О. В. Овчарук; Міністерство освіти і науки України. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с

3. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти / Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. – К., 2008. – 69 с.

4. Хоцкіна С. М. Формування комунікативної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04. «Теорія та методика професійної освіти / С. М. Хоцкіна. – К. : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2013. – 20 с.

5. Oxford dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://en.oxforddictionaries.com/definition/competence

6. Cambridge dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/competence

7. Canale M., Swain M. Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics. 1:1 – 47. 1980. – 53 p.

8. Воробйова І. А. Країнознавчий підхід до навчання мов студентів немовних спеціальностей у вищих навчальних закладах //Слов’янський вісник: Зб. наук. праць. Випуск 5. – Рівне.: Серія „Філологічні науки”, 2004. – 266 с.

9. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. видання С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

ДІАЛОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ  
Поясок Т. Б., Зюман Г. Ю.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглянуто особливості інформаційного суспільства, що обумовили необхідність застосування інтерактивних методів у педагогіці вищої школи. Визначено різницю у побудові педагогічного процесу індустріального та інформаційного суспільства, показано зміну ролі інформації у постановці когнітивних педагогічних цілей у навчальному процесі та роль інтерактивних методів, розглянуті принципи інтерактивного навчання. Досліджено вплив діалогічного спілкування на його ефективність, показано взаємообумовленість спілкування і взаємодії; виявлено вплив діалогічного спілкування на формування співробітництва та розвиток особистості; визначена роль діалогічного спілкування у побудові навчального середовища, яке стимулює студентів до пошуку та особистісного розвитку.

Ключові слова: діалогічне спілкування, інтерактивне навчання, взаємодія, співробітництво, інформаційне суспільство.

1. Пожуєв В. І. Інформатизація як глобальна світова тенденція сучасного інформаційного суспільства / В. І. Пожуєв // Гуманітарний вісник ЗДІА – 2008. – Вип. 32. – С. 4–19.

2. Комліченко О. О. Використання інтерактивних методів в навчальному процесі та підсумковому контролі знань студентів / О. О. Комліченко, О. М. Цвєткова // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. – 2013. – Вип. 3(4). – С. 178–186.

3. Туркот Т. I Педагогіка вищої школи: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. І. Туркот. – К. : Кондор, 2011. – 628 с.

4. Беспарточна О. І. Структура діалогічного спілкування у вищій школі / О. І. Беспарточна, Г. Ю. Зюман // Інженерні та освітні технології. – Кременчук : КрНУ, 2016. – Вип. 4 (16). – С. 24–31.

5. Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник / С. О. Сисоєва. – К. : ВД «ЕКМО», 2011. – 324 с.

6. Тарская О. Ю. Методика преподавания психологи : учеб. пособ. / О. Ю. Тарская, В. И. Валовик, Е. В. Бушуева и др. – М. : Высшее образование, 2007. – 207 с.

7. Черепанова С. О. Філософія родознавства : навчальний посібник / С. О. Черепанова. – К. : Знання, 2008. – 460 c.

8. Вульфов Б. З. Педагогика: учеб. пособ. / Б. З. Вульфов ; под ред. П. И. Пидкасистого. – М : Юрайт, 2015. – 511 с.

9. Бубер М. Два образа веры / М. Бубер, пер. с нем. под ред. П. С. Гуревича, С. Я. Левит, С. В. Лёзова. – М. : Республика, 1995. – 464 с.

10. Савчин М. В. Вікова психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К. : Академ-видат, 2011. – 384 с.

11. Смеретенко П. С. Гармонізація та синхронізація європейських та українських інноваційних програм / П. С. Смеретенко // Міжнародний науково-практичний семінар, Український НКП EUREKA, Київ, червень 2011. – С. 27–44.

12. Москаленко В. В. Психологія соціального впливу. навч. пос. / В. В. Москаленко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 448 с.

13. Скибицкий Э. Г. Основы делового общения : учебное пособие / Э. Г. Скибицкий, И. Ю. Скибицкая. – Новосибирск : НГАСУ, 2008. – 388 с.

14. Климишин О. І. Теорія і методика тренінгу розвитку духовності особистості. навч. метод. посібник / О. І Климишин. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – C. 32.

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА АКАДЕМІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ  
Сошенко С. М., Шмельова А. С.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У роботі розглянуто історичні передумови виникнення авторського права. Визначені основні законодавчі акти, що регулюють правовідносини у сфері інтелектуальної власності. Надано поняття академічного плагіату. Виділено види правомірної академічної поведінки. З’ясовано, що в академічній спільноті також мають місце порушення академічної культури і доброчесності – правопорушення. У тому випадку, коли учасник освітнього процесу розуміє негативні наслідки своєї поведінки, знає встановлену міру покарання за вчинене академічне правопорушення, і не зважаючи на це скоює вказане правопорушення, обов’язково повинні бути застосовані визначені державою санкції. Виявлено, що в Україні досить невелика кількість справ про захист права інтелектуальної власності розглядаються в судах у зв’язку із складністю доказової бази, відсутністю вітчизняних правових прецедентів і судової практики. Досліджено правові прецеденти у сфері захисту права інтелектуальної власності у США. Визначено, що за умови підвищення рівня правової і академічної культури учасників освітнього процесу, законодавчого закріплення відповідних норм, кількість академічних правопорушень стане меншою, що призведе до підвищення загальної академічної культури в Україні та дозволить адаптувати українську академічну систему до європейських стандартів.

Ключові слова:плагіат, академічний плагіат, академічні правопорушення, правомірна академічна поведінка.

1. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 3792-12.

2. Петренко В. С. Поняття та види плагiату : Електронний ресурс // Режим доступу : [file:///C:/Users/admin/Downloads/Chac_2013_14_27%20(1).pdf]

3. Колодій А.М. Загальна теорія держави і права / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін. ; під ред. В.В. Копєйчикова. – К. : Юрінком Інтер, 2000.

4. Станіслав Шевчук / «Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні» / С. Шевчук //Наукове видання. – К. – 2010.

5. Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В. О., Шевелева Т. М., Василенко І. Е., Дроб’язко В. С. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування : практичний посібник – К.: «К.І.С.», 2007.

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ І МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ: КРИТЕРІАЛЬНО-ЗОРІЄНТОВАНИЙ ТЕСТ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МАГІСТРІВ: ПРАВИЛА СТВОРЕННЯ І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ  
Ярощук Л. Г.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У роботі розглянуто деякі теоретичні та практичні аспекти педагогічних вимірювань, подано основні вимоги до формування тестів, зокрема, критеріально-зорієнтованих тестових завдань у процесі вивчення навчальної дисципліни «Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти». Крім того, запропоновано зразок тестових завдань відповідно до вимог. Зазначено, що викладачі можуть проводити діагностику засвоєних студентами знань за допомогою програми easyQuizzy – простої і зручної програми для створення та редагування тестів. Програма створена для проведення тестування в навчальних закладах. Допомагає викладачам економити час. Виставляє оцінки і об'єктивно оцінює знання.

Ключові слова: педагогічні вимірювання, тести, тестові завдання, критеріально-зорієнтовані тести.

1. Аванесов B. C. Композиция тестовых заданий / Вадим Сергеевич Аванесов. – М. : Центр тестирования, 2002. – 240 с.

2. Беспалько В. П. Основы теории педагогических систем (Проблемы и методы психолого-педагогического обеспечения технических обучающих систем) / Владимир Павлович Беспалько. – Изд-во Воронежского ун-та, 1977. – 304 с.

3. Кухар Л. О.Конструювання тестів. Курс лекцій : навч. посіб. / Л. О. Кухар, В. П. Сергієнко. – Луцьк, 2010. – 182 с.

4. Короткий тестологічний словник-довідник / [упоряд. Л. Т. Коваленко]. – К. : Грамота, 2008. – 160 с.

5. Майоров А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования / Алексей Николаевич Майоров. – М. : Интеллект-Центр, 2001. – 296 с.

6. Самылкина Н. Н. Современные средства оценивания результатов обучения / Надежда Николаевна Самылкина. – М. : БИНОМ, 2007. – 172 с.

7.  Челышкова М. Б. Теория и  практика конструирования педагогических тестов : учеб. пособ. / Марина Борисовна Челышкова. – М. : Логос, 2002. – 432 с.

8. Ярощук Л. Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Лілія Григорівна Ярощук. – К. : Слово, 2010. – 304 с.

РОБОТА З МЕДІАКОНТЕНТОМ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ  
Сізова К. Л., Алексеєнко Н. М.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті розглядаються шляхи і способи формування лексичної компетентності, які об’єднують власне мовний і комунікативний підходи до навчання студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Журналістика». В якості навчального матеріалу, на якому будуються вправи, пропонуються публіцистичні тексти популярних українських і зарубіжних ЗМІ, що дозволяє суттєво збагатити словниковий запас майбутніх журналістів за рахунок сучасної лексики (як української, так і англійської мови), у тому числі неологізмів і фразеологізмів; отримати актуальну інформацію про сучасну соціальну та культурну ситуацію в різних країнах; навчитися  визначати кореляційні зв’язки між вокабуляром певного ЗМІ та його ідеологічними установками і комунікативними цілями; сформувати навики створення журналістських текстів.

Ключові слова: медіаконтент, лексична компетентність, майбутні журналісти.

1. Жукова М. Е. Фразеологизмы в журналистике с гражданским лицом / М. Е. Жукова // К 60-летию профессора A.B. Жукова. Юбилейный сборник научных трудов. – Великий Новгород : НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2007. – С. 51–57.

2. Каленич В. Культура мовлення як чинник журналістської майстерності / В. Каленич // Український інформаційний простір. – 2014. – № 3. – С. 72–76.

3. Мансурова В.Д. Журналистская картина мира как фактор социальной детерминации : Монография / В. Д. Мансурова. – Барнаул : Изд-во Ал т. ун-та, 2002. – 237 с.

4. Чемерис І. М. Преса як засіб формування професійної компетентності / І. М. Чемерис // Вісник Черкаського університету. – 2006. – № 8. – С. 155–159.

ІНТЕРАКТИВНІСТЬ ЯК НАПРЯМОК ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІЛЕЙ У НЕМОВНОМУ ВНЗ  
Тарнопольський О. Б., Кабанова М. Р., Бредбієр П. В.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Стаття присвячена обговоренню підходу, що базується на інтерактивності навчальної діяльності студентів, які вивчають англійську мову для професійного спілкування. Дається трактування поняття інтерактивності у мовній підготовці і аналізуються два аспекти цього напрямку оптимізації навчального процесу з оволодіння англійською мовою студентами немовних вишів: аспект взаємодії (інтеракції) тих, хто навчаються,один з одним уході змодельованій на заняттях з англійської мови англомовній професійній комунікації і аспект індивідуальної англомовної взаємодії (інтеракції) з позааудиторними професійними англомовними джерелами інформації. Розглядаються види навчальної діяльності, через які реалізується інтерактивний підхід: рольові/ділові ігри, презентації та воркшопи, мозкові штурми, аналіз кейсів та дискусії, проектна робота, Інтернет-пошук професійної інформації та інші.

Ключові слова: інтерактивний підхід, оптимізація навчального процесу, аспекти інтерактивного підходу, інтерактивні види навчальної діяльності.

1. Graddol D. English next. Why Global English may mean the end of ‘English as a Foreign Language’. – British Council. 2006. – 128 p.

2. Kolb D. Experiential learning: Experience as the source of learning and development / D. Kolb. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984. – 248 p.

3. Long M.H. Group work in the teaching and learning of English as a foreign language / M.H. Long. // Problems and Potential in ELT. – 1977. – Vol. XXXI, No.4. – P. 285-292.

4. Long M.H. The least a second language acquisition theory needs to explain / M.H. Long. // TESOL Quarterly. – 1990. – Vol. 24, No.4. – P. 649-666.

5. Long M. Units of analysis in syllabus design – the case for tasks / M. Long and G. Crookes, // Tasks in a pedagogical context: integrating theory and practice / Ed. by Graham Crookes and Susan M. Gass. – Clevedon: Multilingual Matters Ltd., 1993. – P. 2-54.

6. Sharma P. Blended learning. Using technology in and beyond the language classroom / P. Sharma, B. Barrett. – Oxford: Macmillan, 2007. – 160 p.

7. Tarnopolsky O. Constructivist blended learning approach to teaching English for specific purposes / O. Tarnopolsky. – London: Versita, 2012. – 254 p.

8. White R. Process writing / R. White, V. Arndt. – Harlow: Longman, 1991. – 186 p.

ІНФОРМАЦІЙНО-МАТЕМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВОЗНАВЦІВ 
Поясок Т. Б., Бруно В. К.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Доведена необхідність фундаменталізації вищої юридичної освіти та формування інформаційно-математичної компетентності. Визначено зміст міждисциплінарної інформаційно-математичної компетентності та принципи, на яких ґрунтується її формування. Виокремлено компетенції, якими повинен володіти правознавець у межах інформаційно-математичної компетентності. Показано, що змістове наповнення дисциплін навчального плану підготовки правознавців повинно формуватись на підґрунті професійно-прикладного підходу та виявлено педагогічні технології, необхідні для його реалізації.

Ключові слова:інформаційно-математична компетентність, юридична освіта, правознавці, міждисциплінарні компетенції.

1. Дагель П. С., Овчинников Н. И., Резниченко И. М. Модель юриста // Правоведение. – 1976. – № 4. – С. 82–89.

2. Иванова А. В., Прокопьев А. А. Междисциплинарная информационно-математическая компетентность как фактор повышения качества профессиональной подготовки юристов // Вестник СВФУ. – 2013. – Т. 10. – № 3. – С. 111–116.

3. Каракозов С. Д. Информационная культура в контексте общей теории культурыличности // Педагогическая информатика. – 2002. – № 2. – С. 88–92

4. Колин К. К. Информатизация общества и проблемы образования / К. К. Колин // Библиотековедение. – 2003. – № 2. – С. 32–42.

5. Тарасова Т. Н. Модель структуры математической підготовки юристов в условиях университета // Труды СГУ. – Вып. 52. Гуманитарные науки. – М., 2003. – С. 8–14.

6. Турутина Е. Э., Исхакова Р. Р. Содержание информационной компетенции будущих юристов / Е. Э. Турутина, Р. Р. Исхакова // Актуальные проблемы профессионального образования: учебно-методическоеобеспечениеинновационногообразовательногопроцесса. – Казань, 2007. – С. 475–478.

7. Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Модернізація системи освіти в інформаційному суспільстві / Т. Б. Поясок, О. І. Беспарточна // Інформаційні та освітні технології. – 2015. – Вип. 3 (11). – С. 32–36.

8. Рудько Е. А. О профессионально-математической культуре бакалавров юриспруденции / Е. А. Рудько // Вестник университета (Государственного университета управления). – 2011. - № 6. – С. 38-42.

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ В УКРАЇНІ  
Грицюк О. С.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті розглядаються сучасний стан та перспективи впровадження STEM-освіти в українській вищій школі. Інтегральний підхід, що об’єднує науку, передові технології, інженерію та математику, є найбільш ефективним у підготовці студентів інженерно-технічних спеціальностей, що доведено світовою педагогічною практикою. В Україні STEM-технології почали активно впроваджуватися в систему освіти лише в останні роки, при цьому основна увага приділялася середній ланці освіти. STEM-технології в українській вищій школі на даний момент використовуються спорадично. Запропонована в статті система впровадження елементів STEM-освіти в підготовку майбутніх інженерів дозволяє вибудувати логічно перевірений та послідовний алгоритм підготовки, що зв’язує навчальний процес з професійною діяльністю, що в підсумку сприяє формуванню кваліфікованого фахівця, здатного конкурувати в умовах прискорення науково-технічного прогресу та швидких змін економічної ситуації.

Ключові слова: STEM-освіта, професійна підготовка інженерів, математична підготовка інженерів.

1. Кузьменко О. Сутність та напрямки розвитку STEM-освіти / О. Кузьменко // Наукові записки. – 2016. – Вип. 9 (ІII). Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіті. – С. 188–190.

2. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. [Електронний ресурс]:  – Режим доступу: http://guonk.gov.ua/content/documents/16/1517/Attaches/4445.

3. Свідерський Ю. Ю. STEM-освіта. Гуманітарний аспект / Ю. Ю. Свідерський // STEM-освіта та шляхи її впровадження в навчально-виховний процес. – Тернопіль, 2017. – С. 45–47.

4. Kesidou S. Supporting goals-based learning with STEM outreach (AAAS Project 2061) / S. Kesidou., M. Koppal // Journal of STEM Education,. – 2004. – № 5 (34). – рр. 5–16.

5. Lynch S. Inclusive STEM high schools: Promise for new school communities and democratizing STEM [Електронний ресурс] / S. Lynch. – Washington, DC: The George Washington University, Graduate School of Education and Human Development, 2014. – Режим доступу:  https://www.narst.org/ annual conference/presidential_address_sharon_lynch.pdf

6. Tsupros N. STEM education: A project to identify the missing components. Intermediate Unit 1: Center for STEM Education and Leonard Gelfand Center for Service Learning and Outreach / N. Tsupros, R. Kohler, J.  Hallinen. –  Pennsylvania : Carnegie Mellon University, 2009. – 87 р.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ УМІННЯ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЇ ТА ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ: ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ  
Карпенко Є. М.  (завантажити)
[in Ukrainian]

В статті розглядаються підходи до формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх фахівців з іноземних мов початкової ланки у процесі їх фахової підготовки, які відповідають інноваційним освітнім тенденціям. В основу реформування системи підготовки майбутніх вчителів доцільно покласти зміну цільових пріоритетів: з орієнтації на засвоєння готових знань на процес самостійного пошуку інформації та включення її у власну систему професійних знань та вмінь. Тому уміння ефективної роботи з інформацією, її пошуку, обробки та використання у навчальній та професійно-спрямованій діяльності є особливо актуальними. Автор аналізує поняття інформаційно-аналітичних умінь майбутніх вчителів іноземних мов початкової ланки та пропонує підходи до формування у майбутніх вчителів іноземних мов початкової ланки у системі професійної підготовки.

Ключові слова: інформаційно-аналітичні уміння, підходи до формування інформаційно-аналітичних умінь.

1. Американська бібліотечна асоціація. Стандарт інформаційної грамотності. – (Електронний ресурс). –  Режим доступу:  www.ala.org.

2. Кузьмина, Н. В. Акмеология : пути достижения вершин профессионализма / Н. В. Кузьмина.  – М. : Российская академия управления, 1993. – 73 с.

3. Лісова С. В. Болонський процес і якість освіти / С. В. Лісова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Болонський процес в Україні та Європі : досвід, проблеми, перспектива. Збірник наук. праць. – Вип. 8. – Рівне, 2008. – С. 194–205.

4. Семенюк, Є. П. Информационная культура общества и прогресс информатики / Є. П. Семенюк // НТИ. Сер. 1. – 1994. – № 1. – С. 1–8.

5. Морська, Л. І. Дидактичні основи підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій у професійній діяльності. – [Електронний ресурс]. – http://eprints.zu.edu.ua/1868/1/08mlitpd.pdf. – Заголовок з екрану.

6. Образование в информационном обществе. Издание ЮНЕСКО для всемирного саммита по информационному обществу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  // http://www.ifap.ru/library/book193.pdf. – Заголовок з екрану.

 
Яндекс.Метрика