Angka Prediksi Live Draw Taiwan Live Draw HK Live Draw SDY Live Draw SGP Live Draw Cambodia Live Draw Macau Live Draw HK Live Draw Taiwan Situs Togel Terpercaya Togel Online | Situs Togel Terpercaya Hadiah 4D 5 JUTA Terbesar 2023 SLOT DEMO | Situs Slot Demo Pragmatic Play Terlengkap 2023 Togel Online Togel Online Situs Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Slot Demo buku mimpi Bandar Togel Terpercaya situs togel terbesar live draw china live draw hk slot gacor maxwin
 2017, Вип. 4 (20)
Logo
şişli trv bodrum travesti
alanya travesti
Ukranian

 

ЗМІСТ

Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]
– Кременчук : КрНУ, 2017. – Вип. 4 (20). – 168 с.
– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі

ЧЕТВЕРТА ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ І НОВІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
Сівякова Г. О., Коваль Т. П., Істоміна Н. М., Романенко С. С.  (завантажити)
[in Russian]

Розглядаються нові вимоги до випускників вузів в області в сенсі розвитку Четвертої промислової революції. Інформатизація підприємств, смарт-технології, роботи, безпілотні літальні апарати викликають появу нових професій і, відповідно, нових освітніх програм. Індустрія 4.0 вимагає готовності не тільки до впровадження нових методів і засобів навчання, а й до зміни сенсу і змісту технічної освіти. Адитивні технології - один з головних світових трендів, що згадуються в контексті Четвертої промислової революції. Виробничим компаніям, що працюють в сфері адитивних технологій, потрібно зовсім інший тип освічених фахівців в порівнянні зі звичайними інженерами - здатних забезпечувати супровід комплексних інженерних продуктів, процесів і систем в сучасному середовищі протягом усього життєвого циклу: планувати - проектувати - виробляти - застосовувати. Підготовка фахівців такого рівня – основне завдання вищої освіти.

Ключові слова: Четверта промислова революція, адитивні технології, освітня програма, 3D-інжиніринг.

1. Аддитивные технологии в российской промышленности. Режим доступа:  http://konstruktor.net/podrobnee-det/additivnye-texnologii-v-rossijskoj-promyshlennosti.html, свободный.

2. Аддитивные технологии и аддитивное производство. Режим доступа:  http://3d.globatek.ru/world3d/additive_tech/, свободный.

3. Аддитивная технология. Режим доступа: http://fb.ru/article/231049/additivnaya-tehnologiya-opisanie-opredelenie-osobennosti-primeneniya-i-otzyivyi-additivnyie-tehnologii-v-promyishlennosti, свободный.

4. Ястреб Н.А. Факторы развития образования в контексте четвертой промышленной революции // Психология, социология и педагогика. 2014. №11 [Электронный ресурс]. URL: http://psychology.snauka.ru/2014/11/3911

5. Аддитивные технологии в промышленности. Режим доступа: http://fb.ru/article/231049/additivnaya-tehnologiya-opisanie-opredelenie-osobennosti-primeneniya-i-otzyivyi-additivnyie-tehnologii-v-promyishlennosti, свободный.

6. Образовательные программы по заказу рынка труда. Режим доступа: http://www.rusnano.com/infrastructure/education/edu-programs, свободный.

7. Сивякова Г.А., Черный А.П., Сергиенко С.А. Компетентностный подход и результаты обучения в высшем образовании// Сб. трудов республ. научно-метод. конференции. - Темиртау, 2016г. -381 с.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Сергієнко С. А., Чорний О. П.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Показано, що ефективне формування компетентного фахівця може бути здійснене шляхом формування нових підходів до професійно-практичної складової підготовки – лабораторного практикуму. Розглянута альтернатива проведення лабораторного практикуму для студентів технічних спеціальностей навчальних закладів на основі віртуальних лабораторних комплексів, ідентичних реальним фізичним стендам. Сформульовано основні вимоги до віртуальних комплексам і запропоновано в якості платформи для їх створення середовище графічного програмування LabVIEW. Проведено експеримент по оцінці впливу віртуального комплексу на процес практичної підготовки студентів. На підставі статистичної обробки даних доведена ефективність використання віртуальних лабораторних комплексів при підготовці фахівців. Представлений метод аналізу та оцінки його ефективності процесу виконання студентами лабораторних робіт на основі метрик відстані. З використанням метрик Ейлера, Хемминга і Чебишева розроблені критерії оцінювання ефективності виконання студентом роботи. Проаналізовано вплив окремих метрик на сумарний критерій оцінювання. Отримані результати дозволяють кількісно оцінити процес виконання роботи від «погано» до «дуже добре».

Ключові слова: формування компетенцій, лабораторний практикум, віртуальний лабораторний комплекс, критерії оцінювання, ефективність виконання.

1. Воробієнко П. Компетентнісний підхід у вищій освіті — від теорії до практики / П. Воробієнко, А. Ложковський // Вища школа. – 2016. – № 6. – С. 13–20.

2. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи [текст] // Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112 с.

3. Кремень В. Г. Нові вимоги до якісної освіти [текст] / В. Г. Кремень // Освіта України. – 2006. – № 45-46. – С. 6–7.

4. Ломакина Г.Р. Компетентностный поход как прагматико-ориентированный подход к результатам высшего образования. // Теория и практика общественного развития, 2012. № 12. (Режимдоступу: http://www.teoria-practica.ru/ru/12-2012.html)

5. Подрыгало М. А. Некоторые аспекты становления специалиста высшей квалификации / М. А. Подрыгало, А. К. Чаплыгин // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарнотехнічної еліти. – Вип. 32–33 (36–37). – Харків : НТУ “ХПІ”, 2012. – С. – 31-39

6. Информатизация образования: направления, средства, технологии: учебное пособие / Под общ. ред. С. И. Маслова. – М. : Издательство МЭИ, 2004. – 864 с.

7. Чорний О. П. Віртуальні комплекси і тренажери – технологія якісної підготовки фахівців у галузі електромеханіки, автоматизації та управління / О. П. Чорний, Д. Й. Родькін // Вища школа : Наук. практ. видан. – 2010. – № 7–8. – Освітні технології. – С. 23–34

8. Загірняк М. В. Віртуальні лабораторні системи і комплекси – нова перспектива наукового пошуку і підвищення якості підготовки фахівців з електромеханіки / М. В. Загірняк, Д. Й. Родькін, О. П. Чорний // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук , 2009. – Вип. 2–2009 (6). – С. 8–12.

9. Построение информационных систем непрерывного образования на основе интернет-технологий / А. В. Дьяченко, В. Г. Манжула, А. Э. Попов и др. ; под ред. А. Э. Попова. – М. : Академия естествознания, 2010. – 130 с. – Режим доступа : www.monographies.ru/98.

10. Постников Е. Б. Обзор мирового опыта создания и эксплуатации лабораторий удаленного доступа /  Е. Б. Постников. – 2011. – Режим доступа: www.efmsb.ru/download/Mirovoy_opit_sozdaniya_i_ekspluatacii_laboratoriy_udalennogo_dostupa.pdf.

11. Евдокимов Ю. К. LabVIEW для радиоинженера: от виртуальной модели до реального прибора. Практическое руководство для работы в программной среде LabVIEW / Ю. К. Евдокимов, В. Р. Линдваль, Г. И. Щербаков. – М. : ДМК «Пресс», 2007. – 400 с.

12. F. Esposito, D. Malerba, V. Tamma, and H.-H. Bock, “Classical resemblance measures,” in Analysis of Symbolic Data: Exploratory Methods for Extracting Statistical Information From Complex Data, H.-H. Bock and E. Diday, Eds. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2002, pp. 139–152.

13. A new distance metric for unsupervised learning of categorical data. H Jia, Y Cheung, J Liu - IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol. 27, no. 5, pp. 1065-1079, may 2016

14. Елена Деза, Мишель Мари Деза  Энциклопедический словарь расстояний - Dictionary of Distances //— Париж. – М: Наука, 2008. – 444 c.

ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Титюк В. К., Чорний О. П., Сергієнко С. А.  (завантажити)
[in Russian]

В даний час істотно розширилося коло використовуваних методів навчання за рахунок все більш широко застосування дистанційного навчання. Вимоги до механізмів контролю засвоєних студентами навчальних матеріалів в зв'язку з цим також істотно видозмінюються, а самі механізми дистанційного контролю недостатньо досліджені. У роботі розроблені основні вимоги до системи віддаленого контролю знань, описаний досвід створення і застосування системи віддаленого контролю знань студентів на досвіді дисципліни «Математичні методи моделювання».

Ключові слова: дистанційна освіта, дистанційний контроль знань, аутентифікація користувача.

1. Комплекс нормативних документів для розробки складових системи вищої освіти. Додаток 1 до Наказу Міносвіти № 285 від 31 липня 1998 р. / Г.Я. Антоненко, І.Є.Булах, В.Л. Петренко та ін. – К.: Інститут змісту і методів навчання, 1998. – 124 с.

2. Белоус Н.В. Автоматизированная система оценивания тестовых заданий разных форм / Н. В. Белоус, И. В. Войтович // Вестник ХНТУ. – 2006. – № 1(24). – С. 422–426.

3. К.И. Шахгельдян, Е.В. Садон. Проблемы развития и внедрения системы тестирования в высшем учебном заведении // http://athena.vvsu.ru/carina

4. А.Н. Майоров Теория и практика создания тестов для системы образования. (Как выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования). – М.: «Интеллект-центр», 2001. – 296 с.

5. Зайцева Л.В., Прокофьева Н.О. Модели и методы адаптивного контроля знаний // Educational Technology & Society. – Nr.7(4), 2004 ISSN 1436-4522 (Международный электронный журнал). / Интернет. - http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html

6. Бугаков П.Ю. Выбор программного обеспечения для проведения тестирования знаний студентов // Актуальные вопросы образования. – 2014. – № 1. – С. 124–128.

7. Васильева Н.А. Квалиметрические основы рейтинговой системы контроля знаний студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: www.lib.ua-ru.net/diss/vved /105824.html.

8. Методические рекомендации по составлению контролирующих тестов и внедрению тестирования в образовательный процесс ВШЭ [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://spb.hse.ru/data/2014/01/05/1340534257/method-recommendations-tests.pdf.

9. Сорочинский М.А. Реализация технологий электронного обучения на основе системы iSpring // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015» [Электронный ресурс] – М.: МАКС Пресс, 2015. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).

10. iSpring. iSpring QuizMaker [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ispring.ru/ispring-quizmaker.

Розробка та впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО НА УРОКАХ МУЗИКИ: З ДОСВІДУ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ НІМЕЧЧИНИ
Алексінцева Т. В.  (завантажити)
[in Ukrainian]

В статті здійснено огляд наукових досліджень німецьких учених у галузі музичної педагогіки, а саме взаємодії образотворчого та музичного мистецтва в різні історичні епохи. Описаний досвід експериментального впровадження педагогами Німеччини образотворчого мистецтва на уроках музики в кінці ХХ - початку XXI століття. Cхарактеризовано “музичне малювання” як дидактичний метод. Обґрунтована актуальність Вальдорфської педагогіки в галузі синтезу мистецтв з метою сенсорного та мисленнєвого розвитку дітей. Зроблено висновок про доцільність використання досвіду німецьких учених та музичних педагогів українськими викладачами музичних дисциплін у зв'язку з реформуванням освіти в Україні, у тому числі початкової музичної.

Ключові слова: артпедагогіка, інтегративна педагогіка, інтеграція мистецтв, музична педагогіка, синестезія.

1. Ditzig-Engelgardt U. Durch Bilder Musik verstehen. – Lit Verlag Münster. – 2004.

2. MUK : Unser Musikspielbuch fächerverbindend für Musik und Kunst. Bewegung und Sprache mit integriertem Anteil / hrsg. v. Katharina Kemming u.a. Leipzig: Klett. – 1990.

3. Funkelsteine: Fächerübergreifendes themenorientiertes Gestalten im Zusammespiel von Musik, Kunst und Bewegung / hrsg. v. Werner Beidinger, Ulrike Meyerholz und Henriette Schütte. Frankfurt a.M.: Diesterweg. – 1997.

4. Musik im Kontext: Handreichung für Musiklehrer. Hrsg. vom Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildungsforschung München. Regensburg. ConBrio. –  1996.

5. Musik im Kontext. Werk und Zeit von Monteverdi bis heute. Materialien für fächerverbindenden Unterricht ab Schulstufe / hrsg. von Ursen Lindner und Wieland Schmidt. - Rum, Innsbruck. – 2004.

6. Feuchrich H.-Jurgen. Stillparallelen der Künste im Musikunterricht. – Regensburg, Bosse. – 1988.

7. Rudolf-Dieter K. Musik und Bildende Kunst. – Musikpädagogische Forschung. – Essen. – Der Blaue Eule. – 1990.

8. Jank W., Jung H. Musik und Kunst. Erfahrung – Deutung – Darstellung. Ein Gespräch zwischen den Wissenschaften. – Mannheim :  Paltium-Verlag. – 2000.

9. Integrative Musikpädagogik : neue Beitr. zur polyästh. Erziehung / hrsg. v. W.Roscher. – Wilhelmshaven : Heinrichhofen. – 1983.

10. Sündermann H., Ernst B. Klang – Farbe – Gebärde. Musikalische Grafik / hrsg. v. A.Eder. – Verlag Anton Schroll & Co. Wien und München. – 1981.

11. Dobretzberger F.Farb-Musik. Leitfaden für eine kombinierte Farben- und Musiklehre. – Berlin. – 1993.

12. Brandtstätter U. Bildende Kunst und Musik im Dialog / hrsg. v. R.-D.Kraemer. – Wißner-Verlag. Augsburg. – 2004.

13. Engel I. Auf Spurensuche in Fantasiewelt. Musik und bildende Kunst in der Begegnung. / hrsg. v. J.Ribke und M.Dartsch. – ConBrio Fachbuch. Band 11. ConBrio Verlagsgesellschaft.
– 2004.

14. Schmid S. Musikunterricht(en) im 21. Jahrhundert. Bebegnungen – Einblicke – Visionen. Wißner-Verlag. – Augsburg. – 2015.

15. Schillmöller M. Musik. Kunst. Kultur verstehen im Wechselspiel der Künste. – Helbling, Innsbruck. Esslingen. Bern-Belp. – 2016.

16. Steincke D. Bildgestaltenes Verstehen von Musik. – Verlag Königshausen & Neumann GmbH. Würzburg. – 2007.

17. Trau deinen Augen. Kunstbetrachtung an Waldorfschulen / hrsg. von Wolfgang-M.Auer. – Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen. – 2012.

18. Steiner, Rudolf: Zur Sinneslehre.Themen aus dem Gesamtwerk. – Nr. 1 / Hrsg. v. Christoph Lindenberg. Stuttgart. – 1981.

19. Auer Wolfgang-M. Sinnes-Welten. Die Sinne entwickeln, Wahrnehmung schulen, mit Freude lernen. – Kösel-Verlag München. – 2007.

20. Büchi P. Sinnesentwicklung und Sinnespflege durch Formenzeichen. Ein Arbeitsbuch mit Anregungen für Unterricht und Erziehung. – Freier Pädagogischee Arbeitskreis. – 2001.

21. Büchi P. Anregungen zum Formenzeichnen in Erziehung und Therapie. – Freier Pädagogischee Arbeitskreis. – 2013.

ГРОМАДСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА КАФЕДР ПЕДАГОГІКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ УКРАЇНИ (1946-1990)
Башкір О. І.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті на основі вивчення архівних матеріалів охарактеризовано  зміст роботи кафедр педагогіки вищих педагогічних навчальних закладів України громадсько-педагогічного спрямування впродовж 1946–1990 років, що охоплював просвітницько-пропагандистську роботу серед учителів і викладачів, управлінського персоналу загальноосвітніх закладів, батьків, широких верств населення. Робота з учителями і викладачами передбачала проведення для них політзанять, лекцій, доповідей, конференцій, дискусій, нарад і консультацій, проведення й участь у семінарах і курсах з підвищення кваліфікації учителів, надання допомоги працівникам дошкільних установ, школам в організації навчально-виховної роботи, створення і забезпечення роботи секцій методики викладання у вищій школі. Робота з управлінським персоналом загальноосвітніх закладів охоплювала організацію, розробку програм і проведення семінарів для директорів шкіл. Робота з батьками включала організацію батьківських лекторіїв, проведення лекцій і доповідей у батьківських університетах, школах, клубах, палацах піонерів, підприємствах, надання консультацій для батьків. Робота серед широких верств населення передбачала проведення масових лекцій і доповідей у садах, парках, палацах культури, заводах, навчальних закладах, гуртожитках, організацію конференцій, тематичних вечорів, зустрічей, участь у проведені курсів і семінарів для пропагандистів, профорієнтаційну діяльність, публікацію статей у соціальних газетах і журналах.

Ключові слова: кафедра, педагогіка, громадськість.

1. Башкір О. І. Особливості діяльності кафедри педагогіки Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського (1945–1970 р.р.) / О. І. Башкір  // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць. – Х., 2016. – Вип. 50–51. – С. 47–57.

2. Башкір О. І. Форми роботи з громадськістю кафедри педагогіки Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського (50–60-ті роки XX ст.) / О. І. Башкір  // Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними суб’єктами : Матеріали науково-практичної конференції, 22 листопада 2016. – Х., 2016. – С.28–30.

3. Пилипенко В. І. Про підготовку майбутніх учителів до роботи з піонерами / В. І. Пилипенко // Вища педагогічна освіта. – 1965. – Вип. 1. – С. 75–79.

4. Архів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (НПУ), ф. Р-346, оп. 10, спр. 1725 «План и отчет по учебно-методической и политико-воспитательной работе кафедры педагогики за 1983–1984 у.г.», арк. 59.

5. Архів НПУ, ф. Р-346, оп.10, спр.1724 «Отчет об научно-исследовательской работе кафедры педагогики за 1983г.», арк.22.

6. Архів ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ф. Р-4293, оп. 6, спр. 296 «Протоколы совета института за 1984–1985у.г.», арк. 200.

7. Архів ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ф. Р-4293, оп. 6, спр. 568 «Кафедра педагогики. Протоколы №№ 1–18 заседаний кафедры и документы к ним», арк. 180.

8. Державний архів м. Києва, ф. Р-346, оп. 2, спр. 1706 «План и отчет об учебно-методической и научно-исследовательской работе кафедры педагогики за 1959–1960 уч. год», арк. 66.

9. Державний архів м. Києва, ф. Р-346, оп.2, спр. 2998 «Протоколы заседаний кафедры общей педагогики за 69–70 у.г.», арк. 95.

10. Державний архів м. Києва, ф. Р-346, оп.2, спр. 489 «План и отчет об учебно-методической и научно-исследовательской работе кафедры педагогики за 1950–1951 уч. год», арк. 31.

11. Державний архів Одеської області, ф. Р-6570, оп.1, спр. 126 «Отчеты в свете решений XIX съезда партии кафедр Одесского педагогического института
им. К. Д. Ушинского», арк. 287.

12. Державний архів Одеської області, ф. Р-6570, оп. 1, спр. 64 «Книга протоколів засідань кафедри педагогіки і психології», арк. 78.

13. Державний архів Одеської області, ф. Р-6570, оп. 3, спр. 79 «Книга протоколов кафедры педагогики и психологи», арк. 70.

14. Державний архів Харківської області, ф. Р-4293, оп.2, спр. 245 «Материалы по организации связи института со школой», арк.23.

15. Державний архів Харківської області, ф. Р-4293, оп.2, спр. 601 «Стенограмма конференции учителей-выпускников института 8-го мая 1955 года», арк.2.

16. Державний архів Харківської області, ф. Р-4293, оп. 2., спр. 218 «Протоколы заседаний научной конференции кафедр института, посвященной итогам работы института за 1948 год», арк. 39.

17. Державний архів Харківської області, ф. Р-4293, оп. 2., спр. 802 «Отчеты о работе института за 1958–1959 у.г.», арк.205.

ДИДАКТИЧНИЙ ВИБІР У СИСТЕМІ НАВЧАННЯ: ДОСВІД І СУЧАСНІСТЬ
Герасименко Л. В.  (завантажити)
[in Ukrainian]

В історичній ретроспективі проаналізовано досвід впровадження вибору в різних дидактичних системах, виявлено недоліки і прогресивні ідеї щодо його використання в організації навчання. Доведено, що вибір зумовлюється особистісними детермінантами і може змінювати властивості людини, забезпечуючи її самовдосконалення. Розглянуто фуркацію як один із можливих шляхів упровадження вибору змісту навчання, її роль в історії розвитку дидактичних систем та можливі способи впровадження  в сучасних умовах. Визначено поняття дидактичного вибору та запропоновано методику його впровадження в умовах сучасного вищої освіти. Реалізація запропонованого способу організації навчання у ВНЗ передбачає здійснення таких етапів: підготовчо-мотиваційного, мотиваційно-орієнтовного, процесуально-діяльнісного, аналітично-оцінного, коригувального.

Ключові слова: вибір, дидактичний вибір, фуркація, методика організації дидактичного вибору, комбіноване навчання.

1. Вентцель К. Н. Дом свободного ребенка / К. Н. Вентцель. – М. : «Земля и фабрика», 1923. – 58 с.

2. Вирениус А. Соображения школьного врача по поводу школьной реформы с точки зрения гигиены и телесного воспитания / А. Вирениус // Русская школа. – 1900. – № 1. – С. 131–141.

3. Герасименко Л. В. П. Каптерєв про вибірковий компонент змісту освіти / Л. В. Герасименко // Інновационная деятельность в образовании : сб. научн. статей VII Международной научно-практической конференции (Москва–Пушкино, 23 апреля 2013). – Ч. І. – Москва-Пушкино, 2013. – С. 313–320.

4. Гузик М. П. Комбінована система організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі : дис. …кандидата пед. наук : 13.00.09 / Гузик Микола Петрович. – К., 2004. – 230 с.

5. Каптерев П. Наша будущая средняя школа / П. Каптерев // Образование. – 1901. – № 11. – С. 1–22.

6. Музиченко О. Реформа школи чи шкільна реформа / О. Музиченко // Вільна українська школа. – 1918–1919. – Том ІІ. – С. 201–207.

7. Науменко В. Проект реформы средней школы / В. Науменко // Вестник Европы. –1916.– № 8. – С. 263–291.

8. Подласый И. П. Педагогика : новый курс : в 2 кн. / И. П. Подласый. – М. : ВЛАДОС, 2001. – Кн. 2. – 256 с.

9. Руссо Ж.-Ж. Избранное / Ж.-Ж. Руссо. – М. : Детская литература, 1976. – 324 с.

10. Толстой Л. Н. Воспитание и образование / Л. Н. Толстой // Педагогические сочинения. – М. : Педагогика, 1989. – С. 209–231.

11. Чепіга (Зеленкевич) Я. Ф. До національної школи / Я. Ф. Чепіга // Вибрані педагогічні твори: навч. посібник. – Х. : «ОВС», 2006. – С. 22–24.

12. Центральний державний історичний архів України у Києві. Ф 707 Управління попечителя Київського навчального округу // Оп. 81. Спр. 72 Законопроекты Министерства народного просвещения, 1913, 444 арк.

ВИКЛАДАЧ ЯК СУБ’ЄКТ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Зеленська Л. Д.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Визначено місце і роль викладача в освітньому просторі вишу; розкрито генезис місії, функцій, соціально-професійного статусу викладачів вітчизняних вищих навчальних закладів у дореволюційну, радянську, пострадянську епохи; акцентовано увагу на сучасних викликах, які постали перед професорсько-викладацьким складом національних вишів у контексті нової освітньої парадигми, євроінтеграційних процесів, радикальної перебудови діяльності ВНЗ; запропоновано систему заходів із метою подолання ризиків, деформації, викривлень у діяльності професорсько-викладацького корпусу ВНЗ; окреслено соціокультурний обрис викладача XXI століття.

Ключові слова: викладач, вищий навчальний заклад, виклики, роль, функції, місія, тенденції, заходи, обрис.

1. Астахова В. И. Профессиональное выгорание педагогов: причины, последствия, возможности преодоления / В. И. Астахова // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. – 18 февраля 2016. – Х. : Изд-во НУА, 2016. – С. 36–40.

2. Астахова Е. В. «Синдром сопротивления» преподавательского корпуса – новый вызов реформам / Е. В. Астахова // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. – 18 февраля 2016. – Х. : Изд-во НУА, 2016. – С.13–19.

3. Астахова Е. В. Кадровый корпус высшей школы Украины: метаморфозы развития : монография / Е. В. Астахова. – Х. : Изд-во НУА, 2006. – 187 с.

4. Бакиров В. С. Трансформация университета, функции и статус университетского преподавателя / В. С. Бакиров // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. – 18 февраля 2016. – Х. : Изд-во НУА, 2016. – С. 3–12.

5. Зеленська Л. Д. Роль і місце вчених рад у формуванні професорсько-викладацького складу університетів України: історико-педагогічний аспект / Л. Д. Зеленська // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. – 18 февраля 2016. – Х. : Изд-во НУА, 2016. – С. 117–122.

6. Золотухіна С. Т. Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу (історико-педагогічний аспект) / С. Т. Золотухіна, Л. Д. Зеленська. – Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2007. – 185 с.

СЛОВЕСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Кузнецова І. А.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті розглядається словесна характеристика як альтернатива бальному оцінюванню знань, умінь і навичок студентів. Проводиться історичний огляд використання словесного оцінювання у педагогічній практиці. Наводяться погляди видатних педагогів другої половини ХІХ ст. щодо впровадження словесних характеристик у педагогічний процес. М. Пирогов прагнув подолати формалізм контролю, зокрема екзаменів. П. Каптерєв пропонував оцінки в балах замінити письмовими характеристиками. С. Миропольський вважав бали тимчасовим засобом оцінювання знань, який треба замінити гарним викладанням. М. Чехов пропонував нову систему оцінки, яка би вказувала на ступінь засвоєння і відношення учня до предмета. Школа Х. Алчевської стала втіленням ідей щодо спостережень за розвитком учнів протягом навчання. Представлені узагальнені погляди вказаних педагогів стосовно недоліків бальної системи оцінювання. Наводяться приклади використання словесної характеристики знань студентів у теперішній час.

Ключові слова: бальне оцінювання, словесна характеристика, контроль знань.

1. Айнштейн В. Преподаватель и студент: искусство общения / В. Айнштейн // Высшее образование в России. – 2000. – № 6. – С. 85–91.

2. Герасименко Л. В. Дидактична концепція П. Каптерєва : монографія / Л. В. Герасименко. – Кременчук : Видавництво ПП Щербатих О. В., 2013. – 456 с.

3. Золотухина С. Т., Лозовая В. И. Контроль учебно-познавательной деятельности студентов (историко-педагогический аспект) : монография, О. Д. Пташный. – Х. : Издательство Вировець А. П. Издательская группа «Апостроф», 2012. – 288 с.

4. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – К. : Абрис, 1994. – 288 с.

5. Пташний О. Д. Теорія і практика контролю результатів навчально-піднавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів України у др. п. ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. н. : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / О. Д. Пташний. – Х., 2003. – 20 с.

6. Чехов Н. В. К вопросу об оценке успехов учащихся / Н. В. Чехов // Русская школа. Общепедагогический журнал для учителей и деятелей по народному образованию. – Петроград, 1915. – № 1–3. – С. 1–14.

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЩОЇ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ
Плаксій Т. М., Льопа М. С.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті досліджено основні етапи становлення вітчизняної вищої правової освіти, здійснено аналіз наукової літератури з означеної проблеми. На основі проведеного аналізу визначено особливості університетської правової освіти в Україні ХVІІ – поч. ХХІ ст., чинники, її характерні риси, змістові особливості та досягнення на кожному з етапів. Встановлено, що правова освіта в Україні пройшла шлях від канонічного права до розгалуженої системи як джерела кадрів для органів управління державою, правоохоронної системи тощо. Особливості розвитку вищої правової освіти на кожному із етапів визначаються: 1) соціально-історичними та політичні передумовами; 2) становленням вищої професійної освіти; 3) змістом вищої правової освіти; 4) потребою у кадрах правників-юристів; 5) юридичним забезпеченням вищої правової освіти. За час державної незалежності України в системі вищої правової освіти, що модернізується, так і не подолано позитивістські стереотипи правового мислення у підготовці юристів-правників.

Ключові слова: правова освіта, юридична освіта, право, університет, прецедент, правовий позитивізм.

1. Бігун В. С. Юридична професія та освіта. Досвід у США у порівняльній перспективі / В. С. Бігун. – К. : Юстиніан, 2006. – 272 с.

2. Відбулася презентація Концепції розвитку юридичної освіти в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osce.org/uk/ukraine/265861.

3. Гусарєв С. Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти : монографія / С. Д. Гусарєв. – К. : Знання, 2005. – 375 с.

4. Метод кейсов. Материал из E-xecutive [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: /www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/.

5. Немченко С. С. Становлення правової освіти в Україні в ХVІІ – на початку ХХ століття / С. С. Немченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 4. – Том. 1. – С. 36–40.

6. Немченко С. С. Особливості розвитку правової освіти в Україні в УСРР-СРСР у 1920–1991 рр. / С. С. Немеченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 3–2. – Том 1. – С. 17–21.

7. Правове виховання в сучасній Україні : монографія / За ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. – Х. : Право, 2013. – 440 с.

8. Сущенко В. М. Сучасні проблеми реформування юридичної освіти і науки в Укарїні /   В. М. Сущенко // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв, 2007. – Т. 69. – Вип. 56. – С. 184–187.

9. Требін М. П. Філософія правової освіти в Україні: напрями і перспективи / М. П. Требін // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи : Матеріали V Міжнародної конференції. – 24–25 квітня 2014. – Х. : ХНУМГ, 2014. – С. 33–38.

10. Жебровська К. А. Особливості моделей юридичної освіти в США / К. А. Жебровська // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 5. – С. 27–29.

СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ У КРЕМЕНЧУЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА)
Федоренко С. А., Бутко Л. В.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті на основі аналізу літератури та першоджерел здійснено спробу стислого аналізу становлення системи професійної освіти для чоловічої частини населення у м. Кременчуці Полтавської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ століття на прикладі Олександрівського реального училища. Охарактеризовано особливості й умови започаткування та функціонування реального училища; окреслено джерела фінансування навчального закладу, матеріальний стан, вимоги до викладацького складу та абітурієнтів, специфіку навчально-виховного процесу тощо. Зазначено, що в Кременчуці реальне училище було засновано як перший в місті середній навчальний заклад, у якому чоловіки мали можливість здобути фахової освіти; наприкінці ХІХ століття статус училища змінився: воно перетворилося на загальноосвітню середню школу з переважанням у навчальних планах предметів реального циклу.

Ключові слова: професійна освіта, освіта для чоловіків, реальне училище.

1. Ежегодник Полтавского губернского земства на 1896 год. Год второй. – Полтава : типография Н. А. Дохман, 1896. – 230+100 с.

2. Карманное политико-статистичское землеописание Российской империи ; составлено А. Романовым. Ч. 1-я. – СПб. : тип- департамента уделов, 1865. – 553 с.+81 с.

3. Крот В. О. Нариси Кременчуцького повітового земства : монографія / В. О. Крот, Л. М. Крот. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2016. – 192 с.

4. Лушакова А. Н. Улицами старого Кременчуга / А. Н. Лушакова, Л. И. Евселевский. – Кременчуг : Изд-во «Кременчуг», 2001. – 224 с.

5. Португалов В. Земская медицина в Полтавской губернии. Обзор книги «Труды первого съезда земских врачей Полтавской губернии» / В. Португалов // Земский обзор. – 1883. – № 6.

6. Систематический сборник постановлений Кременчугского (Полтавской губернии) уездного земского собрания 1865–1899 гг. ; сост. Бондаренко О. М. – Кременчуг : Типография И. А. Диковского, 1900. – 871 с.

7. Справочная и адресная книга города Кременчуга на 1875 год. ; Сост. К. Корчаков и Г. Розенталь. – Кременчуг : Тип. Г. Розенталь, 1887. – 225 с.

8. Статистический ежегодник Полтавского губернского земства. Год 6-й. – Полтава : типография Н. А. Дохмана, 1902. – 306+209 с.

9. Хмелівська С. І. Розвиток іншомовної освіти у середніх навчальних закладах Київської учбової округи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. ….канд. пед. наук. / С. І. Хмелівська. – Житомир, 2015. – 248 с.

10. Центральний державний історичний архівУкраїни у м. Києві. – Ф. 707. – Оп. 38. – Спр. 6780. – 1887. – 70 арк.

11. Центральний державний історичний архівУкраїни у м. Києві. – Ф. 707. – Оп. 41. – Спр. 14. – 1875. – 82 арк.

12. Центральний державний історичний архівУкраїни у м. Києві. – Ф. 707. – Оп. 87. – Спр. 6562. – 1883. – 58 арк.

13. Центральний державний історичний архівУкраїни у м. Києві. – Ф. 707. – Ф. 707. – Оп. 87. – Спр. 6693. – 166 арк.

РОЗВИТОК МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
Большакова І. О.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті проаналізовано загальні тенденції реформування змісту навчання в початковій школі другої половини ХХ ст. на Україні, зумовлені організаційними, політичними й економічними чинниками. Визначено та охарактеризовано три етапи розвитку міжпредметної інтеграції змісту початкового навчання досліджуваного періоду. Проаналізовано джерела виникнення ідеї на кожному етапі, нормативні документи, які регулювали організацію навчання, практичний досвід учителів. Виявлено прогресивні ідеї та можливості їх використання у сучасних умовах. У статті обґрунтовується важливість реалізації міжпредметної інтеграції змісту нав­чання в початковій школі на сучасному етапі, практична зорієнтованість даного підходу та роль у розвантаженні інваріантної складової змісту навчання в початковій школі.

Ключові слова: інтеграція, міжпредметна інтеграція, міжпредметні зв’язки, комплексне навчання, початкова школа.

1. Кендюхова А. А. Інтеграційні процеси в системі післядипломної педагогічної освіти / А. А. Кендюхова // Імідж сучасного педагога. – 2003. – № 9. – С.20–22.

2. Максимова В. Н. Межпредметные связи и совершенствования процесса обучения : кн. для учителя / В. Н. Максимова. – М. : Просвещение, 1984. – 143 с.

3. Педагогический словарь / И.А Каировглав, ред. Н. К. Гончаров, Н. Д. Казьмин и др. – М. : Издательство Академии педагогических наук, 1960. – Т. 1. – 774 с.

4. Савченко О. Я.  Зміст шкільної освіти на рубежі століть / О. Я. Савченко // Шлях освіти. – 2000 – № 3.– С. 2–6

5. ДАМО, ф. Р-91, оп. 2, Спр. 6. Доклад заведующего Николаевского гороно т. Тарана на августовском совещании учителей г. Николаева (5 августа 1960 г.), 56 арк.

6. ДАСО ф. Р – 4114 оп. 1., Спр. 473 Протоколи педагогічних рад з 1.09.1960 –1.06.1961 – 63 арк.

7. ДАСО ф. Р – 3418 Сумской областной институт усовершенствования учителей. Сумской областной отдел народного образования оп.1, Д 57 Министерство просвещения УССР. Сумской областной институт усовершенствования учителей. Отчеты о работе районных педагогических кабинетов за 1954/55 уч.г.  начато 13.06.55 г. – окончено 4.07.55 г. – 227 арк.

8. ДАСО ф. Р – 3418 Сумской областной институт усовершенствования учителей. Сумской областной отдел народного образования оп.1, Спр. 57 Звіт Роменського районного педагогічного кабінету за 1954-55 н.р. почато 13.06.55 – закінчено 4.07.55 рр. – 227 арк.

СПОСОБИ ВЗАЄМОДІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Давидюк С. Г., Шаманська А. В.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті розглянуто значення та переваги суб’єкт-суб’єктного підходу до організації педагогічного процесу. Розкрито сутність понять «об’єкт», «суб’єкт», «суб’єкт-об’єктний підхід», «суб’єкт-суб’єктний підхід». Виділено особливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії та механізм її реалізації. Звернуто особливу увагу на те, що суб’єкт-суб’єктний підхід є однією з ключових складових ефективної взаємодії учасників педагогічного процесу, оскільки передбачає взаємний та плідний розвиток якостей особистостей як студента, так і викладача у процесі їх спілкування та спільної діяльності. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено сутність фасилітаційного спілкування як виду гуманістичної педагогічної взаємодії вчителя й учнів, що ґрунтується на суб'єкт-суб'єктних відносинах взаємоприйняття, взаємоповаги, співпереживання, толерантності, надання допомоги.

Ключові слова: педагогічний процес, фасилітація, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, суб’єкт-об’єктна взаємодія, партнерство.

1. Балл Г. О. Сучасний гуманізм і освіта : навчально-методичний посібник / Г. О. Балл. – Рівне, 2003. – 180 с.

2. Герасименко Л. В. Способи взаємодії у процесі підготовки магістрів (історія і сучасність) / Л. В. Герасименко // Innovative solutions in modern science. – Dubai, 2017. – № 2 (17). – С. 59–70.

3. Грабовська С. Л. Конфлікти без насильства : посібник / С. Л. Грабовська, Т. В. Равчина. – Львів : Фонд "Україна-Європа", 2001. – 276 с.

4. Димова О. В. Педагогические условия развития способности к фасилитирующему взаимодействию у будущих учителей : дис. … канд. пед. н. : 13.00.01 / О. В. Димова. – Хабаровск, 2002. – 190 с.

5. Кондрашихіна О. О. Формування здатності до фасилітаційних впливів у майбутніх практичних психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. н. : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / О. О. Кондрашихіна. – К., 2004. – 20 с.

6. Коломійченко С. Ю. Підготовка майбутнього вчителя у вищих педагогічних навчальних закладах до організації фасилітаційного спілкування з учнями: автореф. дис. ... канд. пед. н. : 13.00.04 / С. Ю. Коломійченко. – Х., 2010. – 22 с.

7. Левченко Т. І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах : монографія / Т. І. Левченко. – Вінниця : Видавництво «Нова книга», 2002. – 512 с.

ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЧЕСНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПРАКТИЦІ  
Сопова Д. О.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У роботі визначені історичні особливості формування академічної чесності студентів. Розглянуто вплив проявів академічної нечесності на етичні цінності вищої освіти. З’ясовано, що поширеність плагіату серед студентів та їх ставлення до проявів академічної нечесності впливають на культурні умови, а також на академічне середовище. Доведено необхідність дослідження та порівняння академічної поведінки в різних країнах для встановлення еквівалентних стандартів освіти в Європі. Висвітлено залежність поширеності плагіату від культурної характеристики академічного оточення. «Моделі» університетів світу подані як стилі навчання, які започаткували розвиток академічної чесності майбутніх фахівців. Досліджено особливості юстиції університетів Європи Нового часу та їх вплив на етичну поведінку студентів.

Ключові слова: академічна чесність, етичні кодекси, «моделі» університетів світу.

1. Рогожа М. Академическая честность как этическая проблема / М. М. Рогожа // Ведомости прикладной этики. – Тюмень, 2016. – Вып. 49. – С. 99–109.

2. Морозова М. Європейський університет – інститут у Флоренції / М. Морозова // Європейський альманах. Історія. Традиція. Культура. – М. : Наука, 1993. – С. 170–174.

3. Добко Т. Академічна культура як необхідна передумова ефективного управління сучасним університетом в умовах автономії / Т. Добко // Університетська автономія. – К. : Дух і Літера, 2008. – С. 93–102.

4. Фініков Т. В. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. – К. : Таксон, 2016. – 234 с.

Психологічні проблеми сучасної освіти

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Білоус Р. М., Писаренко Д. О.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглянуто мотивацію особистості як сукупність факторів, що визначають поведінку людини. Проаналізовано погляди стародавніх філософів на природу потреб та їх задоволення. Визначена модель безперервного становлення та розвитку особистості. Розкрита мета поведінки особистості як прагнення до підтримання балансу між задоволенням та незадоволенням. Систематизовані концептуальні моделі мотивації в межах інтроспективної та екзистенційної психології, а також біхевіоризму та психоаналізу. Досліджено когнітивні теорії мотивації, що пояснюють винекнення та активацію мотивів поведінки людини. Обгрунтовано мотиваційну сферу як підструктуру особистості, яка включає стійкі мотиваційні утворення.

Ключові слова: мотиваційна сфера, мотивація, мотив, потреби.

1. Вилюнас В. С. Психологические механизмы мотивации человека / В. С. Вилюнас. – М. : МГУ, 1990. – 288 с.

2. Занюк С. С. Психологія мотивації / С. С. Занюк. – К. : Либідь, 2002. – 304 с.

3. Ильин Е. И. Мотивация и мотивы / Е. И. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – 512 с.

4. Крылова А. А. Психология / А. А. Крылова. – М. : Проспект, 2005. – 752 с.

5. Хекхаузен Х. Психология мотивации достижений / Х. Хекхаузен. – СПб. : Речь, 2001. – 240 с.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Білоус Р. М., Шай В. Т.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Обгрунтовано необхідність вивчення психологічних особливостей креативності та її розвиток у молодшого шкільного віку. Розглянуто вплив креативності на творчі досягнення у майбутньому. Визначено творчій потенціал як основу обдарованості. Проаналізовано творчу обдарованість, принципи її формування, розвитку та становлення. Систематизовано умови стимулювання розвитку креативності, а також чинники, які їй перешкоджають. Розкрито особливості психологічних та фізіологічних змін дітей молодшого шкільного віку. Досліджено наявний рівень творчих здібностей та креативного мислення у молодших школярів.

Ключові слова: творчий потенціал, обдарованість, креативність.

1. Методи психодіагностики підлітків : навчальний посібник з пропедевтичної практики для студентів педагогічних і психологічних спеціальностей / За ред О. Д. Кравченко, В. Ф. Моргуна. – Полтава, 1995. – С. 67–69.

2. Мухина В. С. Возрастная психология : феноменология развития, детство, отрочество / В. С. Мухина. – Москва : Academia, 2003. – 225 с.

3. Тітов І. Г. Розвиток творчої уяви молодших школярів : навч.-метод. посібник для шкільних психологів та вчителів / за ред. Г. О. Балла. – Полтава : Астрая, 2006. – 112 с.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПРИЙНЯТТЯ ІНСТИТУТІВ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ
Лебединська Г. О.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Проаналізовано психологічні аспекти проблеми сприйняття політичної влади студентською молоддю на основі експериментального дослідження, здійсненого на базі Кременчуцького національного університету. Порівняно сприйняття інститутів політичної влади студентами молодших і старших курсів. Визначено інтропсихічні чинники, які впливають на політичну свідомість молоді. Для дослідження сприйняття було обрано такі якості: соціальні установки особистості, ступінь соціальної ізольованості, ступінь домінування-підпорядкування, емоційна стійкість, конформізм, залежність від групи. Було доведено, що одна з основних складових процесу формування образу влади – система цінностей індивіда.

Ключові слова: образ влади, соціалізація, соціальна ізольованість, інтропсихічні чинники.

1. Бортніков В. І. Політична участь і демократія : українські реалії / В. І. Бортніков. – Луцьк : Вежа, 2007. – 524 с.

2. Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной информации / Дж. Брунер. – Москва : Прогрес,1977. – 413 с.

3. Гажієнко Ю. Проблеми політичної соціалізації молоді в сучасних умовах / Ю. Гажієнко // Вісник НАДУ. – 2005. – № 2. – С. 417–418.

4. Егорова-Гантман Е. В. Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков / Е. В. Егорова-Гантман. – Москва : Знание, 1994. – 265 с.

5. Психология восприятия власти ; под ред. Е. Б. Шестопал. – Москва : Социально-политическая МЫСЛЬ, 2002. – 244 с. (Серия «Научные доклады», Вып. 1).

6. Райдогорский Д. Я. Психология личности : хрестоматия / Д. Я. Райдогорский. – [изд. 2-е, доп.]. – Т. 1. – Самара : Издательский Дом «БАХРАХ», 1999. – 448 с.

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРАКТИКИ ДОПОМОГИ ПРАЦІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В ПОДОЛАННІ ПРОЯВІВ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ
Літвінова О. В., Федоренко Д. Р.  (завантажити)
[in Ukrainian]

В статті актуалізується проблема психологічної допомоги працівникам освітніх установ по подоланню емоційного вигорання. Обґрунтовано актуальність вивчення даної проблеми у зв’язку із сучасним соціально-економічним та політичним становищем, пов’язаним з невизначеністю, складністю та різноманітністю соціального простору і вимогами до професійної компетентності освітян, що постійно змінюються. Надано характеристику емоційному вигоранню як синдрому, що розвивається на основі неперервного впливу на людину стресових ситуацій, визначено його прояви. Зазначено, що переживання стресових ситуацій відбувається на різних рівнях суспільних відносин і психологічна допомога повинна здійснюватися як на рівні держави, освітнього закладу, так і на рівні безпосереднього оточення працівника і внутрішніх ресурсів самої особистості. Зроблено акцент на використанні моделі гнучкості до стресу в процесі здійснення психологічної допомоги, а також у застосуванні арт-терапевтичних вправ, медитативних технік, елементів когнітивно-поведінкової терапії.

Ключові слова: емоційне вигорання, працівник освітнього закладу, професійний стрес, напруження, виснаження, психологічна допомога.

1. Гаджиева Н. М. Основы самосовершенствования : Тренинг самосознания / Н. М. Гаджиева, Н. Н.Никитина, Н. В. Кислинская. – Екатеринбург : Деловая книга, 1998. – 144 с.

2. Гринберг Дж. Управление стрессом / Дж. Гринберг. – СПб. : Питер, 2002. – 496 с.

3. Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии / А. И. Копытин. – СПб. : Речь, 2002. – 467 с.

4. Терлецька Л. Г. Психологія здоров’я : арт-терапевтичні технології : навчальний посібник / Л. Г.Терлецька. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2016. – 128 с.

5. Технології роботи організаційних психологів : Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : Фірма «ІНКОС», 2005. – С.274–307.

6. Траверсе Т. М. Психологія викладацької діяльності : підручник / Т. М. Траверсе. – К. : Наук. світ, 2009. – 269 с.

7. Емоційне вигорання / Упоряд. : В. Дудяк. – К. : Главник, 2007. – 128 с.

ПСИХОТЕХНІКА УСПІХУ НА ЕКЗАМЕНАХ
Моргун В. Ф.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Проаналізовано ставлення студентів до навчання та їхню поведінку під час занять. Розглянуто способи допомоги здібним і нездібним студентам під час екзаменаційної сесії. Систематизовано проблеми здібних студентів під час екзамену враховуючи стратегії «самозакопування» та «самопорятунку». Конкретизована тактика успішної поведінки студентів під час екзамену. Обгрунтована проблема байдужості студентів до вивчення наукових дисципін та успішної здачі екзаменів. Проаналізовано ймовірність отримання позитивної оцінки слабкими студентами. У контексті системного підходу розкрита формула «універсальної шпаргалки». Надано рекомендації щодо вдосконалення оцінювання в школі (за Л.І. Новіковою, О.А. Захаренком) та запровадження Болонської системи у вищу школу.

Ключові слова: оцінка, рівень навчальних досягнень студента, психотехнічний прийом сходження від абстрактного до конкретного, психотехнічний прийом системної формули «універсальної шпаргалки».

1. Амонашвили Ш. А. Об оценках / Ш. А. Амонашвили // Основы гуманной педагогики : в 20 кн. – Кн. 4. – М. : Амрита, 2012. – 486 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.livelib.ru/book/1000584763-osnovy-gumannoj-pedagogiki-v-20-knigah-kniga-4-ob-otsenkah-shalva-amonashvili

2. Ананьев Б. Г. Психология педагогической оценки / Б. Г. Ананьев // Избр. психол. труды : в 2 т. – М. : Педагогика, 1980. – Т. ІІ. – С. 129–267.

3. Кондаш О. Хвилювання : страх перед випробуванням / Ондрей Кондаш; пер. із словаць. – К. : Рад. школа, 1981. – 170 с.

4. Моргун В. Ф. Інтедифія освіти : Психолого-педагогічні основи інтеграції та диференціації (інтедифії) навчання. Курс лекцій / В. Ф. Моргун. – Полтава : Наукова зміна, 1996. – 78 с.

5. Моргун В. Ф. Соотношение структурно-функциональной архитектоники образовательной системы и многомерной личности / В. Ф. Моргун // Исследования гуманитарных систем. – Вып. 3 : Структуры и процессы в образовательных системах / научн. ред. и сост. А. А. Остапенко. – Краснодар: Парабеллум, 2015. – С. 66–87.

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ НЕВРОТИЧНИХ СТАНІВ У СТУДЕНТІВ
Ткач Т. В., Жайворонок Ю. С.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Здійснено теоретичних аналіз проблеми впливу психологічних чинників на формування невротичних станів у студентів. Обґрунтовано актуальність дослідження, що зумовлена нестабільністю, складністю та різноманітністю соціального простору з одного боку, а з іншого – новою соціальною роллю студента, яка потребує зусиль для адаптації до нових вимог, нового соціального оточення. Зазначено, що саме в цей віковий період відбувається інтенсивний розвиток особистості, формування її інтелектуальної, емоційно-вольової та мотиваційної сфер, системи ціннісних орієнтацій, професіоналізація та самовизначення у життєвому просторі, а невротичні стани деструктивно позначаються на життєдіяльності студентів, процесах особистісного розвитку, адаптації до навчання та самореалізації. Проаналізовано основні підходи до розуміння невротичних станів особистості, надано їх класифікацію. Наголошено на тому, що існуючі соціально-психологічні, економічні та побутові чинники здійснюють вплив на формування невротичних станів у студентському віці. Розглянуто основні моделі психокорекційних та профілактичних технік подолання невротичності у студентської молоді. Актуалізовано питання необхідності створення системи психологічного супроводу студентів на шляху адаптації до умов навчання у вузі і механізму подолання їхньої невротизації.

Ключові слова: невроз, невротичний стан, студентський вік, адаптація, психологічний стрес, психологічна допомога.

1. Балабанова Л. М. Актуализация процессов психосоматического совершенствования студентов в условиях высшей школы / Л. М. Балабанова // Вестн. Харьков. ун-та. – Сер. «Психология». – 2000. – № 472. – С. 12–14.

2. Буяльська Т. Б. Теоретичні та практичні аспекти роботи кураторів з адаптації студентів першого курсу в умовах вищого навчального закладу / Т. Б. Буяльська, М. Д. Прищак // Вісн. Вінницького політех. інст. – 2008. – № 5. – С. 105–112.

3. Волгина Т. Ю. Адаптация студентов к обучению в педагогическом вузе : трудности, проблемы, пути их решения [Электронный ресурс] / Т. Ю. Волгина // Вестн. Омск. гос. пед. ун-та : электрон. науч. журн. – 2007. – Режим доступа : http://irbis-nbuv.gov.ua/ cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN= UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tpkov_2013_48_15.pdf.

4. Вегетативные расстройства: клиника, лечение, диагностика / Под ред. А. М. Вейна. – М. : Медицина, 2000. – 752 с.

5. Гайова Н. В. Вплив навчального процесу на психоемоційний стан студентів / Н. В. Гайова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – Вип. 31. – Т. 1. – С. 103–104.

6. Клиническая психология. Словарь / Под ред. Н. Д. Твороговой. – М. : ПЕР СЭ, 2007. – 416 с.

7. Литвак М. Е. Неврозы: клиника, профилактика, лечение / М. Е. Литвак. – Ростов н/Д. : Психологическое айкидо, 1993. – 112 с.

8. Мясищев В. Н. Основы общей и медицинской психологии / В. Н. Мясищев, Б. Д. Карвасарский, С. С. Либих и др. – М. : Медицина, 1968. – 216 с.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Федоренко С. А., Проскурня Н. Л.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглянуто особливості гендерних стереотипів як різновиду соціальних стереотипів та їх прояв у сучасному суспільстві. Обґрунтовано актуальність вивчення даної проблеми у зв’язку з вимогами гендерної стереотипізації, яка стримує розвиток молоді і стає перешкодою на шляху самореалізації індивідуальності особистості. Представлено характеристику основних груп гендерних стереотипів. Зроблено акцент на тому, що гендерні стереотипи закріплюють норми поведінки, ролі, статус, функції і ролі чоловіка та жінки у соціумі. Визначено, що вплив гендерних стереотипів може мати як позитивний, так і негативний характер. Зазначено, що стереотипи є ригідними до змін, сприяючи виникненню і затвердженню упереджень, ворожості до нового, заважають розвитку індивідуальності особистості в сучасному суспільстві. Проведено аналіз основних теоретичних підходів до проблеми вивчення соціальних стереотипів загалом, і гендерних зокрема, в роботах вітчизняних та зарубіжних науковців. Наголошено на необхідності впровадження системи психологічних заходів щодо подолання гендерної стеретипізації.

Ключові слова: соціальні стереотипи, гендерні стереотипи, соціальні норми, маскулінність, фемінність.

1. Берн Ш.  Гендерная психология / Ш.  Берн. – СПб. : Олма-Пресс Инвест, 2004. – 320 c.

2. Волинка К. Забезпечення прав і свобод особи в Україні: теоретичні та практичні аспекти / К. Волинка // Право України. – 2000. – № 11. – С. 30–33.

3. Літвінова О. В. Гендерна психологія: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Літвінова. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2010. – 236 с.

4. Клецина И. С. Развитие гендерных исследований в психологии / И. С. Клецина // Общественные науки и современность. – 2002. – № 2. – С. 181–192.

5. Кон И. С. Психология юношеского возраста / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 2008. –274 с.

6. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е. П. Ильин. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 544 с.

7. Липпман У. Общественное мнение; [пер. с англ. Т. В. Барчуновой; Редакторы перевода К. А. Левинсон, К. В. Петренко] / У. Липпман. – М. : Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – 384 с.

8. Луценко Є. Гендерні стереотипи рольових функцій жінки та чоловіка в умовах трансформації українського суспільства очима молоді / Є. Луценко // Пошуки гендерної паритетності: український контекст [упорядник та загальна редакція: І. Грабовська]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, ДС Міланік, 2007. – С. 79–88.

ПРОКРАСТИНАЦІЯ ЯК ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
Черничко Н. О.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У роботі проаналізовано дослідження зарубіжних та вітчизняних психологів-науковців з питання прокрастинації у контексті психодинамічного, когнітивного, поведінкового підходів. Визначено різні погляди щодо розуміння причин і природи даного явища. Здійснено порівняння досліджень феномену прокрастинації вітчизняними та зарубіжними науковцями в історичному розрізі та на сучасному етапі. З’ясовано причини виникнення даної властивості: страх зробити помилку, високий рівень тривожності, усвідомлення значущості роботи і прагнення виконати її якнайкраще, відсутність мотивації, низький рівень зацікавленості, неготовність до виконання роботи, невпевненість у власних силах, страх брати на себе відповідальність, особливості характеру тощо.

Ключові слова: прокрастинація, прокрастинатор, страх, тривожність, лінь.

1. Фриман А. Если бы да кабы... или 15 ментальных ошибок, которые мешают вам жить / А. Фриман, Девульф Р. – СВАРОГ, 2017. – 256 с.

2. Базика Є. Л. Феномен психофізіологічного стану прокрастинації / Є. Л. Базика // Международные исследования в науке и образовании. – К., 2012. – № 1 [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.es.rae.ru / mino / 158-1023.

3. Варваричева Я. И. Исследование связи прокрастинации, тревожности и ІQ у школьников / Я. И. Варваричева  // Материалы научно-практических конгрессов ІV Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России». – М. : НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН, 2008. – Т. 2. – С. 147–149.

4. Воробьева В. В. Психология лени: постановка проблемы / В. В. Воробьева,
И. C. Якиманская. – Оренбург, 2003. – 57 с.

5. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь / И. Х. Дворецкий. – М. : Русский язык-Медиа, 2005. – 840 с.

6. Дворник М. С. Соціально-психологічні практики відтермінування в конструюванні особистістю власного майбутнього. – Дис. канд. психол. наук: 19.00.05, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К., 2014. – 200 с.

7. Ларских М. В. Взаимосвязь между перфекционизмом и прокрастинацией у студентов / М. В. Ларских, Н. Г. Матюхина // Universum: Психология и образование: электрон. науч. журн. – 2015. – № 7 (17) [Электронный ресурс] – Режим доступа : URL:http://7universum. com/ru/psy/archive/item/2370

8. Людвиг П. Победи прокрастинацию! Как перестать откладывать дела на завтра / П. Людвиг. – М. : Альпина Паблишер, 2014. – 263 с.

9. Фьоре Н. Легкий способ перестать откладывать дела на потом / Н. Фьоре. – М. : Манн, Иванов и Фебер, 2013. – 276 с.

10. Burka J. B. Procrastination: Why you do it, what to do about it / J. B. Burka, L. M. Yuen – 2nd ed. – Boston : Da Capo Press, 2008. – 322 p.

11. Ferrari J. R. Procrastination and task avoidance: Theory, research, and treatment / J. R. Ferrari, J. L. Johnson, W. G. McCown. – NY: Springer, 1995. – 268 p.

12. Lay С. H. At last, my research article on procrastination / С. H. Lay // Journal of Research in Personalitu. – 1986. – Vol. 20. – P. 474–495.

13. Milgram N. A. Procrastination: A malady of modern time / N. А. Milgram // Boletin de Psicologia. – 1992. – Vol. 35:83. – 102 p.

14. Steel P. The nature of  procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure [Electronic Resource] / Piers Steel // Psychological bulletin. – 2007. – Vol. 133 (1). – P. 65–94. – Mode of Access: https://scribd.com/doc/63679278/STEEL-P-The-Nature-of- Procrastination-A-Meta-Analytic-and-Theoretical-Review-of-Quintessential-Self-Regulatory-Failure.

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИБОРУ ШЛЮБНОГО ПАРТНЕРА
Літвінова О. В., Злакоман А. І.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглядаються основні психологічні теорії зарубіжних і вітчизняних вчених щодо вирішення проблеми вибору людиною потенційного шлюбного партнѐра і створення сім’ї. Обґрунтовано актуальність вивчення даної проблеми в період економічних, політичних, соціальних змін у нашому суспільстві, які призводять до зростання кількості розлучень, особливо в перші роки подружнього життя. Визначено проблему вибору, як фактору задоволення потреб індивіда, обумовленого несвідомою проекцією образу одного з батьків на потенційного кандидата в чоловіки (дружину). Охарактеризовано процес вибору шлюбного партнера та його чинники з точки зору теорії «стимул – цінність – роль» Б. Мурстейна, теорії «фільтрів» А. Керкгоффа та К. Девіса, теорії компліментарних потреб К. Девіса, «кругової теорії кохання» А. Рейса, психоаналізі З. Фрейда і К. Юнга. Визначено, зо в більшості теорій основними чинниками вибору шлюбного партнера вважається просторова близькість; сформовані уявлення про ідеального партнера; приклад власних батьків і намагання знайти партнера, який був би схожий на батька чи матір; прагнення особистості до самоствердження й уявлення про партнера, який дав би змогу його реалізувати тощо.

Ключові слова: вибір, шлюбний партнѐр, потреби, цінності, принцип рівності, проекція, узгоджена послідовність «фільтрів», стадії розвитку відносин.

1. Андреева, Г. М. Социальная психология : учебник для высш. шк. / Г. М. Андреева. – М. : «Аспект-пресс», 2004. – 384 с.

2. Андреева Т. В. Психология современной семьи / Т. В. Андреева. – СПб. : Питер , 2005. – 126 с.

3. Бендас Т. В. Гендерная психология : учебное пособие / Т. В. Бендас. – СПб. : Питер, 2006. – 630 с.

4. Елизаров А. Н. Психологическое консультирование семьи : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по направ. и спец. Психологии / А. Н. Елизаров. – М. : Ось-89, 2004. – 400 с.

5. Калинина Р. Р. Введение в психологию семейных отношений / Р. Р. Калинина. – СПб. : Речь, 2008. – 351 с.

6. Помиткіна Л. В. Психологія сім’ї : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Помиткіна, В. В. Злагодух, Н. С. Хімченко,Н. І. Погорільська. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010 – 270 с.

7. Хьел Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : Питер, 2007. – 607 с.

8. Швец А. М. Мотивация вступления в брак и её влияние на кризи будущей семьи / А. М. Швец // Вопросы психологии. – 2006. – №2.– С. 30–34.

9. Шнайдер Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекций / Л. Б. Шнайдер. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. –512 с.

 
Яндекс.Метрика