Logo
Ukranian

ЗМІСТ

Інженерні та освітні технології. Кременчук : КрНУ, 2018. Т. 6. № 4. 81 с.
Домашня сторінка журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити випуск

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ І МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Формування готовності вчителів до проектної діяльності в умовах науково-методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів
Жиле Л. І.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Анотація. У роботі визначені основні напрями формування готовності вчителів-філологів до проектної діяльності. Розв’язати цю проблему можна різними шляхами, але, передусім, через ефективну організацію науково-методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу. Основною метою використання методу проектів у навчанні іноземної мови вважаємо ефективне формування комунікативної компетенції у школярів з різним рівнем підготовки та швидкістю сприйняття інформації. А також формування інформаційної компетенції, яка проявляється в умінні самостійно працювати з довідковою літературою та знаходити потрібну інформацію з різних галузей знань. Ще одним важливим напрямом використання проектної діяльності вважаємо соціалізацію особистості на уроках іноземної мови, яка відбувається через залучення до культури інших народів, комунікації в іншомовному середовищі у процесі виконання проектів. За навчальний рік була створена бібліотека робіт, які були представлені на «Фестивалі проектів» під час Тижня англійської мови. Для того, щоб учні могли повною мірою залучитись до проектної діяльності, наш навчальний заклад став активним учасником міжнародної навчальної програми eTwinning Plus. Отже, готовність до проектної діяльності зумовлюється низкою факторів, найважливішим з яких є система методів і цілей здійснення проектної діяльності, наявність професійних знань і вмінь, безпосереднє включення особистості в проектну діяльність. Розробка та реалізація моделі формування готовності вчителів до проектної діяльності в умовах науково-методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу дозволить удосконалити сам процес підготовки, зробивши його впорядкованим та структурованим, забезпечить підвищення професійної компетентності вчителів.

Ключові слова: проектна діяльність, науково-методична робота, загальноосвітній навчальний заклад.

[1]      Конаржевский Ю. А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и управление школою. М. : Педагогика, 1986. 144 с.

[2]      Шамова Т. И., Третьяков П. И., Капустин Н. П. Управление образовательными системами : учеб. пособие для студ. высш. заведений ; под ред. Т. И. Шамовой.  М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 320 с.

[3]      Rogers E. M. Diffusoin of innovations. Free Press, 1983. № 4. 476 р.

[4]      Оршанський Л. В. Художньо-трудова підготовка вчителів трудового навчання : монографія. Дрогобич: Коло, 2008. 260 с.

[5]      Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір.  Наказ МОН № 988 від 31.12.04. URL: https://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3145/ (дата звернення 01.10.2018).

[6]      Уруський В. І. Формування готовності вчителів до інноваційної діяльності : методичний посібник. Тернопіль: ТОКІППО, 2005. 96 с.

[7]      Китайгородська Г. А. Методика інтенсивного навчання іноземним мовам. М. : Высшая школа, 1986. 103 с.

[8]      Заблоцька О. С. Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз / Вісник Житомирського державного університету. Випуск 40. Серія: Педагогічні науки. 2008. С. 63–68.

[9]      Михайленко Т. Проектна робота на уроках англійської: 5-9 кл. К. : Шкільний світ, 2012. 104 с.

[10]    Роман С. В. Планування та аналіз навчального процесу з іноземної мови у початковій школі (на матеріалі англійської мови). Горлівка: ГДПІІМ, 2003. 108 с.

[11]    OECD (2012). Teaching staff and non-teaching staff employed in tertiary education institutions. doi: https://doi.org/10.1787/eag-2012-table237-en

[12]    Usta, H. Gonca (2017). Variables Related To Teachers' Assessment Qualifications And Attitudes. 8th ICEEPSY 2017 The International Conference on Education & Educational Psychology, 609-620.

[13]    OECD (2015). Trends in teachers' salaries, based on typical qualifications, between 2000 and 2013. doi: https://doi.org/10.1787/eag-2015-table262-en

[14]    OECD (2018). Difference between advantaged and disadvantaged schools in the qualifications of science teachers. doi: https://doi.org/10.1787/9789264301603-graph23-en

[15]    OECD (2017). Teachers' statutory salaries at different points in their careers, for teachers with the most prevalent qualifications defined at different points in the teachers' career. Education at a Glance. doi: https://doi.org/10.1787/eag-2018-table225-en

[16]    Alison, J. (2006). Collective Memory Loss: secondary teachers and school qualifications in New Zealand. FORUM, 48 (3), 337-344. doi: https://doi.org/10.2304/forum.2006.48.3.337

[17]    Carruthers, Celeste K. (2010). The Qualifications and Classroom Performance of Teachers Moving to Charter Schools. PsycEXTRA Dataset. doi: https://doi.org/10.1037/e722372011-001

[18]    Benn, M., Downs, J. (2014). Teachers don’t need qualifications. Truth About Our Schools, 95-108. doi: https://doi.org/10.4324/9781315658674-6

[19]    OECD (2013). Inequity in access to educational resources: Percentage of teachers with university-level qualifications. doi: https://doi.org/10.1787/9789264201132-table108-en

[20]    OECD (2016). Change in lower secondary teachers' actual and statutory salaries (2010, 2012 and 2014). doi: https://doi.org/10.1787/eag-2016-graph225-en

Кваліфікаційне оцінювання результатів професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Сиско Н. М.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Анотація. Автором статті розглянуто проблему кваліфікаційного оцінювання результатів професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Проаналізовано, що процедура атестації педагогічних працівників є унормованою. Встановлено, що у 1993 році і у 2010 році наказами Міністерства освіти і науки України були затверджені Типові положення щодо атестації педагогічних працівників. Здійснено порівняння кваліфікаційних вимог до викладачів у динаміці, які зазначені у Типових положеннях. Наведено алгоритм атестаційної процедури. Встановлено, що зі зміною соціально-економічних умов в державі змінювались кваліфікаційні вимоги до викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. З’ясовано, що при атестації застосовуються єдині критеріальні показники для викладачів усіх типів навчальних закладів: дошкільної, шкільної, професійно-технічної освіти та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Наголошено, що на даному етапі реформування освіти в Україні зароджується нова форма незалежного зовнішнього оцінювання професійної компетентності педагогів – сертифікація. Встановлено, що на перехідному етапі процедура сертифікації буде добровільною. Комплексне оцінювання професійної компетентності викладачів на загальнодержавному рівні планується здійснювати Українським центром оцінювання якості освіти шляхом зовнішнього незалежного оцінювання (тестування) та на регіональному рівні шляхом вивчення набутого досвіду. Наголошено, що професійна освіта є більш складною освітньою системою, оскільки безпосередньо пов’язана з виробництвом, викладач закладу професійної (професійно-технічної) освіти повинен володіти повною мірою як психолого-педагогічною складовою професійної діяльності, так і мати високий рівень технологічних, виробничих умінь. Підкреслено потребу у розробці професійно-педагогічного профілю викладача закладу професійної (професійно-технічної) освіти та спеціального інструментарію для кваліфікаційної оцінки результатів його професійного розвитку.

Ключові слова: професійний розвиток, кваліфікаційне оцінювання, атестація, сертифікація, викладач, заклад професійної (професійно-технічної) освіти.

[1]      Джантіміров А. Ю. Багаторівнева підготовка інженерно-педагогічних кадрів для професійно-технічних навчальних закладів [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. К., 2007. 275 с.

[2]      Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України ; головний редактор В.Г. Кремінь. К. : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

[3]      Закон України “Про освіту“. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 10.12.2018).

[4]      Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності“. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/124-19 (дата звернення 10.12.2018).

[5]      Кривоніс М. Cертифікація вчителів США як засіб удосконалення якості професійної освіти. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/24057/1/30-242-248.pdf (дата звернення 20.12.2018).

[6]      Лунячек В. Е. Професійний розвиток вчителя: нові можливості, які відкриває Закон України «Про освіту». URL: http://education-ua.org/ua/articles/1085-profesijnij-rozvitok-vchitelya-novimozhlivosti-yaki-vidkrivae-zakon-ukrajini-pro-osvitu (дата звернення 25.12.2018)

[7]      Огієнко О. Професійна підготовка вчителів у Великій Британії, Франції, Канаді і США: подібне та відмінне. URL: http://lib.iitta.gov.ua/706154/1/%D0%9 E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%93% D0%86%D0%84%D0%9D%D0%9A%D0%9E%D1%81%D1%82% D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F.pdf (дата звернення 20.12.2018)

[8]      Проект Положення про сертифікацію педагогічних працівників. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proekt-polozhennya-pro-sertifikaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv (дата звернення 10.12.2018).

[9]      Сиско Н. М. Діагностика як засіб планування професійного розвитку викладача закладу професійної (професійно-технічної) освіти / Науковий вісник Мелітопольського держ. пед. ун-ту, 2017. №2. С. 186-196.

[10]    Словник іншомовних слів ; за ред. О.С. Мельничука. Київ : Головна редакція “Українська радянська енциклопедія”, 1974. 776 с.

[11]    Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти (2014) / авт. кол.: Є.Р. Чернишова, Н.В. Гузій, В.П. Ляхоцький [та ін.] ; за наук. ред. Є.Р. Чернишової; Держ. вищ. навч. заклад “Ун-т менедж. освіти”.  К. : ДВНЗ Університет менеджменту освіти”, 2014. 230 с.

[12]    Типове положення про атестацію педагогічних працівників України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0176-93 (дата звернення 10.12.2018).

[13]    Типове положення про атестацію педагогічних працівників. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10 (дата звернення 10.12.2018).

[14]    Ткачук Т. Потрібна сертифікація освітян / Освітня політика: портал громадських експертів. URL: http://education-ua.org/ua/articles/329-potribna-sertifikatsiya-osvityan (дата звернення 10.12.2018).

[15]    У 2019 році 1 тис вчителів початкових класів за бажанням зможуть пройти сертифікацію та отримати 20% надбавку до зарплати, реєстрація почнеться 15 січня – рішення Уряду. URL: https://pedpresa.ua/196684-u-2019-rotsi-1-tys-vchyteliv-pochatkovyh-klasiv-za-bazhannyam-zmozhut-projty-sertyfikatsiyu-ta-otrymaty-20-nadbavku-do-zarplaty-reyestratsiya-pochnetsya-15-sichnya-rishennya-uryadu.html (дата звернення 20.12.2018).

[16]    Шевчук Л. І. Зовнішнє незалежне підтвердження кваліфікації педагогів професійної освіти / Професійно-технічна освіта, 2016. № 1. С.21-23.

[17]    Юридичний словник. URL: http://kodeksy.com.ua/dictionary/s/sertifikatsiya.htm (дата звернення 10.12.2018).

[18]    Graham P. A. Schooling America: How the Public Schools Meet the Nation’s Changing Needs / P. A. Graham. – New York : Oxford University Press, Inc., 2005. – 273 p.

[19]    Stecher B. M. Using Alternative Assessments in Vocational Education / B. M. Stecher, M. Rahn, A. Ruby, M. Alt, A. Robyn, B. Ward. – RAND, 1997. – 193 p.

[20]    Teacher Education Policy in the United States: Issues and Tensions in an Era of Evolving Expectations / Edited by Penelope M. Earley, David G. Imig & Nicholas M. Michelli. – New York, NY: Taylor & Francis Routledge, 2011. – 272 p.

Методика застосування карти компетенцій
Бичковський В. О., Реутська Ю. Ю.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Анотація. У роботі розглянуто методику, яка передбачає комплексне застосування карти компетенцій та проведення оцінки персоналу на підставі якісних показників. Показана доцільна послідовність використання карт компетенцій загальної та професійно-технічної спрямованостей. Проаналізовані особливості застосування карти компетенцій та її аналога у вигляді діаграми оцінки ефективності. Встановлено необхідність використання нормованих показників для забезпечення кількісного аналізу. Показана процедура багатоетапного використання карти компетенцій на підставі ранжування окремих компетенцій з додатковою верифікацією отриманих результатів. Розглянуто методику експертизи на кожному з етапів порівняння ідеальної та реальної карт компетенцій. Проведено порівняльний аналіз ідеальної та реальної карт компетенцій. Запропоновано методику оцінки величини області розвитку, яка передбачає використання відносних величин. Складено систему квот, яка базується на ранжуванні результатів, розподілі оцінок та співвідношенні між квотами та відносними значеннями областей розвитку персоналу. В процесі проведення експериментальних досліджень визначено найкраще, найгірше та середнє відносні значення областей розвитку. Показана процедура остаточного з’ясування відносних значень області розвитку, яка базується на додатковій верифікації результатів, що мають найбільші відхилення. На підставі експериментальних даних визначені типові діапазони відносних значень областей розвитку та виконано порівняльний аналіз результатів, отриманих на різних етапах оцінки персоналу. Запропоновано прогнозну модель переходу від нижчого до вищого рівня компетентності. Визначено закономірність зміни відносної помилки в залежності від початкової умови, потенційно можливого мінімального значення помилки, індивідуальної характеристики особистості та часу навчання. Встановлено час, необхідний для переходу від нижчого до вищого рівня компетентності. Визначено взаємозв’язок між індивідуальною характеристикою особистості, часом навчання та результативністю навчання.

Ключові слова: оцінка персоналу, карта компетенцій, кількісні характеристики, самоаналіз, прогнозування розвитку.

[1]      Вулкович-Стадник А. А. Оценка персонала: четкий алгоритм действий и качественные практические решения. М. : Эксмо, 2008. 192 с.

[2]      Иванова С. В. Кандидат, новичок, сотрудник. Инструменты управления персоналом, которые реально работают на практике. М. : Эксмо, 2008. 304 с.

[3]      Соловьев М. В., Корольков Г. Н., Бараненко А. А. и др Морская радиоєлектроника: справочник; под ред. В. А. Кравченко. СПб: Политехника, 2003. 246 с.

[4]      Згуровський М. З., Панкратова Н. Д. Основи системного аналізу. К. : Видавнича група BHV, 2007. 544 с.

[5]      Кебадзе С. В., Карпенко Н. Ф., Мироненко О. В., Пекур А. В., Пекур В. Н. Избранные психологические тесты для профотбора и профориентации абитуриентов, студентов и молодых специалистов. К. : КПИ, 1992. 94 с.

[6]      Кузнєцов Ю. М., Скляров Р. А. Прогнозування розвитку технічних систем. К. : ТОВ «ЗМОК» - ПП «ГНОЗИС», 2004. 323 с.

[7]      Воробієнко П., Ложковський А. Компетентнісний підхід у вищій освіті – від теорії до практики / Вища школа, 2016. № 6. С. 13–20.

[8]      Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи; під. заг. ред. О. В. Овчарук. К.: «К.І.С.», 2004. 112 с.

[9]      Bienzeisler, Bernd (2005). Die Competence Card als Mess- und Steuerungsinstrument für die Dienstleistungswirtschaft. Praxishandbuch Controlling, 167-183. https://doi.org/10.1007/978-3-322-90505-5_6

[10]    Борисова Е. А. Оценка и аттестация персонала. СПб : Питер, 2002. 256 с.

[11]    Дрешер Ю. Н. Как оценить качество подготовки специалистов / Образовательные технологии, 2014. № 2. С. 80–91.

[12]    Далингер В. А. Измерение качества профессиональной подготовки специалиста с помощью математической модели Раша / Современные наукоемкие технологии, 2007. № 11. С. 47-48.

[13]    Гаврилюк Г. В. Подготовка и повышение компетенций кадров с использованием технологий и структур коучинга / Новые технологии, 2010. № 4. С. 74-76.

[14]    Шевцова И. В. Тренинг личностного роста. СПб.: Речь, 2003. 144 с.

[15]    Уиддет Стив, Холлифорд Сара. Руководство по компетенциям; Пер. с англ. М.: ГИППО, 2008. 228 с.

[16]    Стивен Р. Кови. Семь навыков высокоэффективных людей; Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2018. 396 с.

[17]    Кауфман Д. Сам себе MBA. Самообразование на 100 %; Пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 464 с.

[18]    Ashima Aggarwal, Gour Sundar Mitra Thakur (2013). Techniques of Performance Appraisal-A Review, 617-621. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-2, Issue-3, February. https://pdfs.semanticscholar.org/dfcb/3490e4a5e999263339ef27d76548f1440410.pdf

[19]    Heljä Hätönen (2014) Competence Map for Workplace Instructors Print Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere, ISBN 978-952-13-5672-8 37 p.

https://www.oph.fi/download/155784_competence_map_for_workplace_instructors.pdf

[20]    Baughman, Jacqulyn, (2012) Student professional development: Competency-based learning and assessment in an undergraduate industrial technology course. Graduate Theses and Dissertations. Iowa State University Ames, Iowa. https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer= https://www.google.com/&httpsredir=1&article=3599&context=etd

Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні
Волошинов С. А., Осадчий В. В., Осадча К. П. (завантажити)
[in Ukrainian]

Анотація. У роботі проаналізовано сучасні глобальні тренди в освіті з метою визначення основних тенденцій розвитку вищої освіти в Україні. Відомо, що у сучасному швидкозмінному інформаційному суспільстві однією з основних його особливостей виступає невизначеність. Урахування сучасних тенденцій розвитку освітніх та інформаційних технологій в плануванні роботи закладів вищої освіти (ЗВО) визначатиме напрями розвитку вищої освіти України. Проведений аналіз зарубіжних наукових статей та досліджень дозволив виділити ключові тенденції розвитку вищої освіти, які мають привести до перетворень в Україні: вплив інформаційних та комунікаційних технології спричинює подальше удосконалення матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення ЗВО та трансформацію підходів до викладання та навчання; увага до якості освіти спонукає до пошуку механізмів сертифікації та інтеграції національних схем забезпечення якості на міжнародному рівні; узгодження ролі університетів як установ культури і потреб комерціалізації вищої освіти вимагає скоординувати локальні потреби та пріоритети з урахуванням стандартів, практики та очікувань на національному і міжнародному рівнях; епоха інформаційного суспільства і підвищення ролі актуальних даних спричинюють увагу до постійного аналізу роботи ЗВО в умовах невизначеності і швидкозмінності з метою прийняття управлінських і стратегічних рішень; потреба в нарощуванні потенціалу людських ресурсів спонукає запровадити політику для заохочення та сприяння міждисциплінарному підходу в вищій освіті як основному у сфері наукових досліджень, навчанні та реалізації освітніх програм; важливо звернути увагу на прискорення впровадження освітніх технологій у вищу освіту, зокрема нових рішень для змішаного навчання, культури інновацій, перепланування навчальних просторів, методики глибшого навчання, колективного підходу до навчання, відкритих освітніх ресурсів, співробітництва між закладами вищої освіти; міжнародна практика концепції освітніх послуг спонукає ЗВО до впровадження і урізноманітнення освітніх програм формальної та неформальної освіти.

Ключові слова: вища освіта, тенденції, освітні технології, інформаційні технології.

[1]      Тоффлер Э. Шок будущего. М. : ООО «Издательство ACT», 2002. 557 с.

[2]      Jacob W. Interdisciplinary trends in higher education / Palgrave Communications. 2015. Vol. 1. URL: https://www.nature.com/articles/palcomms20151. doi: 10.1057/palcomms.2015.1 (дата звернення 19.12.2018).

[3]      Altbach P. G., Reisberg L., Rumbley L. E. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education. URL: http://www.cep.edu.rs/public/Altbach,_Reisberg,_Rumbley_Tracking_ an_Academic_Revolution,_UNESCO_2009.pdf (дата звернення 19.12.2018).

[4]      Maassen P., Cloete N. Global Reform Trends in Higher Education / Transformation in Higher Education. 2006. Vol. 10, P. 7-33. URL: https://doi.org/10.1007/1-4020-4006-7_2 (дата звернення 10.01.2019).

[5]      Uetela P. Higher Education and Development: Global Trends / Higher Education and Development in Africa. 2017. URL:  https://doi.org/10.1007/978-3-319-31141-8_2 (дата звернення 10.01.2019).

[6]      Hawkins J. N. Trends and Developments in Higher Education in the Asia-Pacific Region / Oxford Research Encyclopedia of Education. 2018. URL: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.60 (дата звернення 10.01.2019).

[7]      Falcon J., Bataille P. Equalization or Reproduction? Long-Term Trends in the Intergenerational Transmission of Advantages in Higher Education in France / European Sociological Review. 2018. Vol. 34. Is. 4. P. 335–347. URL:  https://doi.org/10.1093/esr/jcy015 (дата звернення 10.01.2019).

[8]      Ravinder R. Higher Education Trends in Eritrea. International Higher Education. 2015. № 51. P. 12-18. URL: https://doi.org/10.6017/ihe.2008.51.8009 (дата звернення 10.01.2019).

[9]      Jacob W. J., Hawkins J.N. Trends in Chinese Higher Education: Opportunities and Challenges / Trends in Chinese Education. 2016. 1stEdition. P. 20-22, https://doi.org/10.3726/978-3-653-05441-5/19. (дата звернення 10.01.2019).

[10]    Kalimullin, Aydar M. (2017). Organizational, content, and technological updating of educational process in modern Russian higher schools in the conditions of science and education integration / New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. Vol. 2. № 11. P. 70-77. URL: https://doi.org/10.18844/prosoc.v2i11.1905 (дата звернення 10.01.2019).

[11]    Johnson L., Adams Becker S., Cummins M., Estrada V., Freeman A., Hall C. NMC Horizon Report: 2016 Higher Education Edition. Austin : The New Media Consortium. 2016. 56 p. URL: http://cdn.nmc.org/media/2016-nmc-horizon-report-he-EN.pdf (дата звернення 19.12.2018).

[12]    Ardashkin I.B., Chmykhalo A.Yu., Makienko M.A., Khaldeeva M.A. Smart-Technologies In Higher Engineering Education: Modern Application Trends  / The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2018. Vol. L. P. 57-64. URL: https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.12.8 (дата звернення 10.01.2019).

[13]    Фініков Т. В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна. К. : Таксон, 2002. 176 с.

[14]    Андрущенко В. Вища освіта у пост-Болонському просторі: спроба прогностичного аналізу / Філософія освіти. 2005. № 2. С. 6-12.

[15]    Осадчий В. В., Осадча К. П. Сучасні реалії і тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті / Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. Т. 48. № 4. С. 47-57. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/viewFile/1252/951 (дата звернення 19.12.2018).

[16]    Шишкіна М. П. Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій у контексті формування освітнього середовища / Інформаційні технології і засоби навчання. 2006. Т. 1. № 1. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/287/273 (дата звернення 19.12.2018).

[17]    NMC Horizon Report. 2017 Higher Education Edition (Russian). URL: https://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2017-higher-education-edition-russian (дата звернення 19.12.2018).

[18]    Johnson L., Adams Becker S., Estrada V., Freeman A. NMC Horizon Report: 2015 Higher Education Edition. Austin : The New Media Consortium. 2015. 56 р. URL:  https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED559357.pdf (дата звернення 19.12.2018).

[19]    Adams Becker S., Cummins M., Davis A., Freeman A., Hall Giesinger C., Ananthanarayanan V. NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium. 2017. 60 p. URL:  https://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/2017-nmc-horizon-report-he-EN.pdf (дата звернення 19.12.2018).

[20]    Vision 2020. Excellence with Equity. URL: https://www.jefferson.kyschools.us/sites/default/files/Vision-2020-Brochure.pdf (дата звернення 19.12.2018).

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Педагогічні умови підготовки майбутніх суднових механіків у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням
Юрженко А. Ю.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Анотація. У статті означено та проаналізовано педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх суднових механіків. Аналіз літературних джерел показує, що проблема визначення педагогічних умов підготовки майбутніх суднових механіків у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням набуває особливого значення. У нашому дослідженні виокремлено та охарактеризовано педагогічні умови, які найбільш ефективно впливатимуть на формування готовності суднових механіків, а саме: забезпечення позитивної мотивацію курсантів до навчальної діяльності у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням; запровадження гейміфікованого підходу (використання ігрових методик у неігровому середовищі задля отримання певних результатів, у нашому випадку – оволодіння комунікативною компетентністю) у системі професійної підготовки майбутніх суднових механіків засобами інформаційно-комунікативного педагогічного середовища (платформи MOODLE); розробка та впровадження авторського інтерактивного електронного навчально-методичного комплексу дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням». Задля визначення оптимальних педагогічних умов проф. підготовки майбутніх суднових механіків у процесі вивчення англійської мови було враховано специфіку навчання (відбір та систематизація змісту навчального матеріалу, інтерес до навчально-професійної діяльності, здатності студентів до навчання – особливості мислення, пам’яті, тощо). Позитивна мотивація сприятиме розвитку у курсантів бажання вчитися та знаходити задоволення в процесі навчання. Запровадження гейміфікованого підходу  до навчання допоможе розвести навчання іграми та ігровими методиками (турнірними таблицями, ігровими вправами, бейджиками, квестами, шкалою виконання, тощо). Впровадження авторського інтерактивного електронного навчально-методичного комплексу дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» сприятиме формуванню у майбутніх суднових механіків англомовної комунікативної компетентності для виконання професійних завдань на судні. Задля досягнення мети, ми вважаємо доцільним використання новітніх технологій, зокрема платформи дистанційного навчання MOODLE, гейміфікованого підходу, системи змішаного навчання та комунікативного підходу.

Ключові слова: комунікативна компетентність, гейміфікований підхід, LMS MOODLE, англійська мова за професійним спрямуванням, суднові механіки.

[1]      Kylouskova N. La compétence de communication / Brno, 2001. P. 33–38.

[2]      Шерман М. І., Безбах О. М. Інформаційна культура майбутніх інженерів-судноводіїв як психолого-педагогічний феномен / Зб. наук. праць ХНТУ Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Херсон, 2014. Вип.1 (10). С. 190-193.

[3]      Дендеренко О.О. Формування професійної компетентності суднового механіка шляхом впровадження міждисциплінарної інтеграції фізичних знань. / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми природничо-наукової освіти в середній і вищий школі". Херсон : ПП В.С. Вишемирський, 2014. С. 137–139.

[4]      Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник. К. : КНЕУ, 2005. 337 с.

[5]      Галацин К.О. Моделювання процесу формування комунiкативної культури майбутнiх iнженерiв / Вiсн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. Вип. 41. Х. : ХДАК, 2013. С. 257–261.

[6]      Денисенко Т.О., Грешнєв О. Є. Інформаційні технології в освіті / Інформаційна освіта та професійно- комунікативні технології ХХІ століття: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 12–14 вересня 2013 р.). Одеса, 2013. С.59–62.

[7]      Кулакова О.М. Компонента культури в мовнiй комунiкацiї iнформацiйного суспiльства / Науковий вiсник Харкiвського нац. пед. ун-ту iм. Г. С. Сковороди. Х., 2009. Вип. 32. С. 90–99.

[8]      Мельник І.Ю. Комунікативне середовище в університетській освіті / Інформаційна освіта та професійно- комунікативні технології ХХІ століття: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 12–14 вересня 2013 р.). Одеса, 2013. С.226– 230.

[9]      Руденко Л.А. Формирование коммуникативной культуры будущих специалистов в контексте инновационной образовательной деятельности / Отечественная и зарубежная педагогика. 2014. № 3 (18). С. 114–122.

[10]    Садовская В.С., Ремизов В. А. Основы коммуникативной культуры ; общ. ред. Ремизова В. А. М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. 206 с.

[11]    Смирнова И.В, Смирнова О.Д. Культура коммуникационной деятельности: понятие, структура и функции / Научный вестник Дальневост. Госуд. ун-та. 2008. №5-6. С. 46–57.

[12]    Сисоєва С.О., Баловсяк Н. В. Iнформацiйна компетентнiсть фахiвця: теорiя та практика формування : навч.-метод. посiбник. Чернiвцi : Технодрук, 2006. 208 с.

[13]    Філіпова Л.Я. Концепції інформаційної парадигми соціальної комунікації / Інформаційна освіта та професійнокомунікативні технології ХХІ століття: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 12–14 вересня 2013 р.). Одеса, 2013. С.14–18.

[14]    Lasen M. Education and career pathways in Information Communication Technology: What are schoolgirls saying? / Computers & Education. 2010.54(4). C1117-1126. doi: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.10.018.

[15]    Louis V. Compétence communicative et saviors culturels en didactique des langues étrangеres / Université de Liеge. 2006. P. 50–63.

[16]    Perrenoud Ph. Compétences, langage et communication / Université de Genеve, 2000. P. 42–49.

[17]    Trager G., Hall E. Culture and Communication: A Model and an Analysis // Explorations and Communication. 1994. № 3. P. 32–38.

[18]    Информатизация образования: направления, средства, технологи : учебное пособие ; под общей редакцией С.И. Маслова. М.: Издательство МЭИ, 2004. 864 с.

[19]    Построение информационных систем непрерывного образования на основе интернет-технологий / А.В. Дьяченко, В.Г. Манжула, А.Э. Попов и др. ; под ред. А.Э. Попова. М.: Академия естествознания, 2010.  130 с. URL:: www.monographies.ru/98. (accessed 12.12.2018)

[20]    Віртуальні лабораторні системи і комплекси – нова перспектива наукового пошуку і підвищення якості підготовки фахівців з електромеханіки / М.В. Загірняк, Д.Й. Родькін, О.П. Чорний // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Кременчук: КДПУ. 2009. Вип. 2/2009 (6). С. 8–12.

Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти України
Круглик В. С.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Анотація. У статті порушено проблему забезпечення якості теоретичної і практичної підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у процесі їх навчання у закладах вищої освіти. Автором проведено аналіз положень про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, що діють в окремих вітчизняних університетах. Це дозволило виділити загальні заходи, які слід здійснювати з метою забезпечення якості вищої освіти на рівні закладів освіти. На цій основі і з урахуванням власного досвіду запропоновано напрями діяльності з забезпечення якості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Для кожного з цих напрямів визначено мету; виконавців; показники якості, які підлягають коригуванню; система заходів. Метою систематичного перегляду освітніх програм є забезпечення відповідності між змістом освітніх програм, використовуваними формами, методами і засобами навчання, сучасним станом ІТ-галузі, потребами ринку праці, запитами студентів. Метою оцінювання майбутніх інженерів-програмістів є отримання актуальної інформації про якість освітньої діяльності у межах кожної дисципліни та освітньої програми загалом для визначення проблемних місць і заходів щодо їх усунення. Метою забезпечення якості викладацького складу є формування колективу компетентних, мотивованих професіоналів, які здійснюють підготовку висококваліфікованих фахівців. Метою проходження практик на підприємствах є формування у майбутніх інженерів-програмістів досвіду практичної діяльності в умовах реального виробничого процесу ІТ-галузі. Метою заходів щодо забезпечення необхідними ресурсами для організації освітнього процесу є створення освітнього середовища для ефективної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Визначено інструментарій, який доцільно використовувати у процесі реалізації заходів із забезпечення якості вищої освіти майбутніх інженерів-програмістів (професійні комунікації; репутація і соціальний контроль якості; система контролю знань; автономія та наукова свобода; оцінювання; рейтингування; аудит якості; мотивація; менеджмент знань; бездефектна концепція; інструкції по менеджменту якості тощо).

Ключові слова: якість освіти, майбутній інженер-програміст, професійна підготовка, заклад вищої освіти.

[1]      Мутанов Г.М., Томилин А.К., Кукина Ю.Е. и др. Управление качеством в высшем учебном заведении. Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2011. 116 с.

[2]      Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2015. 20 с. URL: http://ddpu.drohobych.net/wp-content/uploads/2016/11/polozhennya-pro-systemu-vnutrishnogo-zabezpechennya-yakosti-vyshhoyi-osvity-u-ddpu-im.-i.franka.pdf (дата звернення 10.11.2018)

[3]      Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Запорізькому національному університеті. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 7 с. URL: https://www.znu.edu.ua/2016/polozhennya_pro_svzyavo.pdf (дата звернення 10.11.2018)

[4]      [Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. 16 с. URL: http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/yakist-osvity-polozhennya.pdf (дата звернення 10.11.2018)

[5]      Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. 25 с. URL: http://www.kname.edu.ua/images/ Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_sistema_yakosti_osviti.pdf (дата звернення 10.11.2018)

[6]      Шийка О.І. Система забезпечення якості університетської освіти в Австрії: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Львів, 2016. 276 с.

[7]      Vasilateanu, A., Marin, I., Pavaloiu, B. (2018) Programmers` professional development monitoring system. 12th International Technology, Education and Development Conference, 5-7 March, 2018, Valencia, Spain. INTED2018 Proceedings, 9123-9126. https://doi.org/10.21125/inted.2018.2225

[8]      Brown R. (2004). Quality Assurance in Higher Education. The UK Experience Since 1992. Routledge, London, UK, 224. https://doi.org/10.4324/9780203416327_chapter_7

[9]      Tsimillis, Kyriacos C. (2014). Training needs to understand quality assurance. Accreditation and Quality Assurance,  vol. 20 (1), 53-59. https://doi.org/10.1007/s00769-014-1092-1

[10]    Tovey, Philip (2013). Quality Assurance in Continuing Professional Education. An Analysis. Routledge, London, UK, 224. https://doi.org/10.4324/9780203423684

[11]    Cheng, Yin Cheong (2003). Quality assurance in education: internal, interface, and future. Education, 11 (4), 202-213. https://doi.org/10.1108/09684880310501386

Університетські програми базової професійної підготовки вчителів у Великій Британії
Дернова М. Г., Перевознюк В. В.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Анотація. Стаття присвячена сучасній системі професійної підготовки вчителя у Великій Британії, яка є досить розгалуженою через велику кількість освітніх програм, які ведуть до присудження статусу кваліфікованого вчителя. На макрорівні автори виокремлюють три основних траєкторії, за якими ведеться підготовка педагогічних кадрів для початкової та середньої школи, зокрема університетська, шкільна та комбінована. На мікрорівні розглядається університетська траєкторія, яка пропонує освітні програми на першому і другому рівні професійної підготовки вчителя, зокрема програми для освітнього ступеня бакалавра освіти, бакалавра гуманітарних наук, бакалавра природничих наук, бакалавра гуманітарних наук і бакалавра природничих наук із включенням статусу кваліфікованого вчителя, програми для сертифікату або диплому у галузі освіти, cертифікату в галузі освіти, пов’язаного зі зміною спеціалізації, освітнього ступеня інтегрованого магістра зі статусом кваліфікованого вчителя. У статті також висвітлені вимоги для зарахування до освітніх програм першого і другого рівня. Аналіз освітніх програм британських університетів також дозволив авторам виокремити три типи гнучких програм підготовки вчителів на другому освітньому рівні, а саме: гнучкі, part-time та дистанційні програми для отримання сертифікату у галузі освіти. Зазначено, що для осіб віком понад 21 рік та тих, хто планує навчатися за однією з гнучких програм підготовки вчителя, існує система визнання попереднього досвіду. Аналіз вітчизняних і зарубіжних досліджень  системи базової професійної підготовки вчителів виявив, що вони приділяють увагу різним аспектам даної проблеми, але не висвітлюють сучасні програми підготовки вчителів, які з’явилися за останні декілька років, адже система британської освіти постійно трансформується, намагаючись задовольнити мінливі потреби суспільства. У ході дослідження була розглянута та уточнена сучасна університетська траєкторія професійної підготовки вчителів Великобританії. Під уточненням сучасної системи автори розуміють включення до першого і другого рівнів підготовки вчителів нових навчальних програм, які не були висвітлені у попередніх дослідженнях, оскільки з’явилися в останні роки (бакалавр та інтегрований магістр зі включенням статусу QTS).

Ключові слова: ІТТ підготовка, статус кваліфікованого вчителя, університетська підготовка вчителя, інтегрований магістр.

[1]      A framework of core content for initial teacher training (ITT) July 2016. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ attachment_data/file/536890/Framework_Report_11_July_2016_Final.pdf (дата звернення 10.10.2018).

[2]      Avis, J., Fisher, R. and Thompson, R. (2010) Teaching in Lifelong Learning: A guide to theory and practice. Maidenhead: Open University Press.

[3]      Chen, D-T. (2003) Uncovering the provisos behind flexible learning. Educational Technology & Society. 6 (2), pp. 25-30

[4]      Flexible Post Graduate Professional Graduate Certificate in Education. Professional Practice Handbook 2 2015-2016. Edgehill University. URL: https://www.edgehill.ac.uk/ educationpartnership/files/ 2014/09/PGCE-Flexible-Professional-Practice-2-Handbook-2015-16.pdf (дата звернення 10.10.2018).

[5]      Get into teaching with support and advice from the Department for Education. Degrees with opt-in QTS. URL: https://getintoteaching.education.gov.uk/ explore-my-options/ teacher-training-routes/university-led-training/ university-led-undergraduate-training/degrees-with-opt-in-qts (дата звернення 10.10.2018).

[6]      Goldsmiths University of London. PGCE (Secondary) Part-Time Programme. URL: http://www.gold.ac.uk/ pgce/secondary-flexible/ (дата звернення 10.10.2018).

[7]      Government UK portal. Initial teacher training (ITT): criteria and supporting advice. URL: https://www.gov.uk/government/ publications/initial-teacher-training-criteria (дата звернення 10.10.2018).

[8]      Government UK portal. Initial teacher training: trainee number census – 2018 to 2019. URL: https://www.gov.uk/ government/ statistics/ initial-teacher-training-trainee-number-census-2018-to-2019 (дата звернення 10.10.2018).

[9]      Government UK portal. Initial teacher training: trainee number census - 2017 to 2018. URL: https://www.gov.uk/ government/ statistics/ initial-teacher-training-trainee-number-census-2017-to-2018 (дата звернення 10.10.2018).

[10]    Government UK portal. Qualified teacher status (QTS): qualify to teach in England. URL: https://www.gov.uk/ guidance/ qualified-teacher-status-qts (дата звернення 10.10.2018).

[11]    Government UK portal. Teachers’ Standards URL: https://www.gov.uk/ government/ publications /teachers-standards (дата звернення 10.10.2018).

[12]    Higher Education Statistics Agency. Definishions: Students: Mode of study. URL: https://www.hesa.ac.uk/ support/ definitions/students (дата звернення 10.10.2018).

[13]    Houston, M., McCune, V., and Osborne, M. (2011) Flexible learning and its contribution to widening participation: a synthesis of research. Project Report. Higher Education Academy

[14]    Initial Teacher Education for Education and Training Sector in England: development and Change in Generic and Subject-Specialist Provision. A Report by Ron Thompson School of Education and Professional Development University of Huddersfield (2014) URL: http://www.gatsby.org.uk/uploads/education/reports/pdf/initial-teacher-education-for-the-education-and-training-sector.pdf  (дата звернення 10.10.2018).

[15]    Menter, I., Hulme, M., Elliot, D. and Lewin, J. (2010) Literature Review on Teacher Education in the 21st Century, Edinburgh: The Scottish Government.

[16]    Menter, Ian (2017) The Role and Contribution of Higher Education in Contemporary Teacher Education. Scottish Council of Deans of Education. URL: http://www.scde.ac.uk/ wp-content/uploads/ 2017/05/Report-Ian-Menter-2017-05-25.pdf (дата звернення 10.10.2018).

[17]    Murray, J. (2016) 'Teacher education and higher education'. In Teacher Education Group, Teacher Education in Times of Change. Bristol: Policy Press. pp. 179-200.

[18]    Murray, J. and Mutton, T. (2016) 'Teacher education in England: change in abundance, continuities in question'. In Teacher Education Group, Teacher Education in Times of Change. Bristol: Policy Press. pp. 57-74.

[19]    Osborne, M. (2006) Flexibility and Widening Participation. In: Osborne, M. and Young, D. (eds.) Flexibility and Widening Participation, Part 1. York: HEA.

[20]    Programme Specification Joint Integrated Masters. University of Liverpool. URL: https://www.liverpool.ac.uk/ media/livacuk/ tqsd/ programmespecs/ Computer,Science,with,QTS,MEng.pdf (дата звернення 10.10.2018).

[21]    The National Curriculum in England URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/ government/uploads/ system/uploads/ attachment_data /file/425601/ PRIMARY_national_curriculum.pdf (дата звернення 10.10.2018).

[22]    UCAS. PGCE university-led teacher training. URL: https://www.ucas.com/ teaching-option/ pgce-university-led-teacher-training (дата звернення 10.10.2018).

[23]    UCAS. Undergraduate teacher training in England. URL: https://www.ucas.com/ postgraduate/ teacher-training/ train-teach-england/ undergraduate-teacher-training-england (дата звернення 10.10.2018).

[24]    UK Parliament. House of Lords. Teacher Training.04 November 2015, Volume 765. URL: https://hansard.parliament.uk/Lords/2015-11-04/debates/15110439000439/TeacherTraining (дата звернення 10.10.2018).

[25]    University led training – PGCE/PGDE. The Complete University Guide. URL: https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/how-to-get-into-teaching/postgraduate-routes/university-led-training/ (дата звернення 10.10.2018).

[26]    University of Northumbria at Newcastle. PGCE  Early Primary Education. URL: https://www.northumbria.ac.uk/study-at-northumbria/courses/pgce-early-primary-education-blended-learning-gtpype6/ (дата звернення 10.10.2018).

[27]    Williams J., Pollard E., Hinks R., Huxley C., Marvel R. The customer journey to initial teacher training Research report. Institute for Employment Studies, 2016. URL: https:// assets.publishing.service.gov.uk/ government/uploads/system/ uploads/attachment_data/file/530894/RR502_Customer_Journey_to_ initial_teacher_training.pdf (дата звернення 10.10.2018).

[28]    Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів : аналітичні матеріали / [Авшенюк Н.М., Дяченко Л.М., Котун К.В., Марусинець М.М., Огієнко О.І., Сулима О.В., Постригач Н.О.]. Київ : ДКС «Центр», 2017. 83 с.

[29]    Новикова Ю. Б. Практико-ориентированный подход к профессиональной подготовке Британского учителя (конец XX – начало XXI в.в.): автореф. дис. ... канд. пед.наук. М., 2014. URL:  http://nauka-pedagogika.com/ pedagogika-13-00-01/ dissertaciya-praktiko-orientirovannyy-podhod-k-professionalnoy-podgotovke-britanskogo-uchitelya (дата звернення 10.10.2018).

[30]    Матеріали з сайту Teach Leics. URL: http://www.teachleics.co.uk/initial-teacher-training/routes-into-teaching/ (дата звернення 10.10.2018).

 Яндекс.Метрика