Logo
Ukranian

ЗМІСТ

Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]
– Кременчук : КрНУ, 2018. – Вип. 1 (21). – 92 с.
– Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити довідково-допоміжні дані

Розробка та впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику

ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ЗНАЧЕННЄВИХ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Василишина Н. М.  (завантажити)
[in English]

Дослідження містить огляд наукових результатів з питань гендеру та освіти, демонструючи основні висновки міжнародних опитувань щодо гендерних відмінностей студентів чоловіків і жінок у вищій освіті. Тому у статті розглядаються сучасні результати в цій галузі, зокрема, висвітлюються наступні питання: мотивація та психологічні проблеми гендерних відмінностей між чоловіками та жінками; відмінності у ставленні вчителів до студентів чоловіків і жінок, а також частково розглядається питання стосовно впровадження спільної освіти студентів чоловіків і жінок у рамках навчального процесу вищої школи. Висновок узагальнює основні пріоритети гендерних відмінностей у вищій школі, а також окреслюються можливі напрями, якими навчальний процес вищого навчального закладу може рухатись з метою протистояння існуючим нерівностям та відмінностям.

Ключові слова: гендерні відмінності, чоловіки та жінки, студенти вузу, вища школа, консервативні та прогресивні підходи, кооперативне навчання, результати.

1. Ellis, R. (1994), The study of second language acquisition. Shanghai Foreign Language Education Printing House.

2. European Commission, (2010), Gender Differences in Educational Outcomes:  Study on the Measures Taken and  the Current Situation in Europe. [pdf] Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Available from: http://www.eurydice.org. DOI 10.2797/3598.

3. Maccoby, E., & Jacklin, D.(1974), Psychology of sex difference. Standford, California: Stanford University Press.

4. Xin, X. (2010), A Comparative Study of Boys’ and Girls’ English Study Differences. Journal of Language Teaching and Research, Vol. 1, No. 3, pp. 309-312. DOI:10.4304/jltr.1.3.309-312.

5. Wang, Q. (2015), A Study of the Influence of Gender Differences on English Learning of Senior High School Students. Higher Education of Social Science, 8 (6), p.p. 66-69. Available from: URL: http://www.cscanada.net/index.php/hess/article/view/7173 DOI: http://dx.doi.org/10.3968/7173.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ В ПРОЦЕСІ ОСВІТЯНСЬКОЇ МІГРАЦІЇ
Катрушова Л. О.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Останнім часом, в зв’язку з глобальним входженням України  в світове співтовариство, а також соціально-економічними змінами у всьому світі з’явилася можливість більшої взаємодії між представниками різних етнічних, культурних, соціальних, релігійних груп тощо. І хоча темпи освітянської міграції за останні роки пішли на спад, проблема соціальної адаптації студентів-іноземців не втрачає своєї актуальності. Одним з таких гострих питань є проблема девіантної поведінки, яка зумовлена неприйняттям особистістю морально-етичних норм «чужої» країни. Ця ситуація є однією з найважливіших причин поглибленого дослідження особливостей та видів проявів девіантної поведінки, з ціллю профілактики та корекції такої поведінки в майбутньому.

Ключові слова: соціальна адаптація, девіантна поведінка, освітянська міграція.

1. Данилин Д. А. Системный анализ психофизической и социальной адаптации студентов. Автореферат диссертации к.псих.н. Данилин Д.А. – Тула, 2005 – 23 с.

2. Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения) / Е. В. Змановская. – М.: «Академия», 2003. – 288 с.

3. Седих К. В. Делінквентний підліток / К. В. Седих, В. Ф. Моргун. – К.: «Слово», 2015. – 272 с.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ»
Ачкасова С. А.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті обґрунтовано теоретичні аспекти визначення поняття «інтернаціоналізація вищої освіти». Визначено сутність поняття «інтернаціоналізація вищої освіти» як процес інтеграції міжнародного виміру у викладання й навчання, наукові дослідження, соціальні послуги закладів вищої освіти, у розроблення стратегій розвитку вищої освіти, спрямованих на формування глобального мислення молоді з урахуванням перспектив розвитку сучасного суспільства. Систематизовано основні чинники, форми та стратегії інтернаціоналізації вищої освіти, реалізація яких сприятиме вирішенню питання дисбалансу кредитної і ступеневої мобільності та інституційного співробітництва, сприяти співробітництву вищої освіти і промисловості, усунути бар’єри розвитку спільних/подвійних ступенів, розробити інноваційні моделі цифрового та змішаного навчання, стимулювати двомовне та багатомовне навчання, усунути перешкоджання між інтернаціоналізацією наукових досліджень та освітою на всіх рівнях для більшої синергії і можливостей.

Ключові слова: інтернаціоналізація вищої освіти, чинники інтернаціоналізації вищої освіти, форми інтернаціоналізації вищої освіти, стратегії інтернаціоналізації вищої освіти.

1. Вербицька С. В. Забезпечення якості вищої освіти в умовах інтернаціоналізації глобального освітнього простору / С. В. Вербицька // Порівняльно-педагогічні студії. – 2010. – № 3-4. – С. 78–86.

2. Данько Н. І. Електронна інтернаціоналізація вищої освіти / Н. І. Данько // Проблеми сучасної освіти. – 2015. – Вип. 6. – С. 46–50.

3. Дебич М. А. Інтернаціоналізація вищої освіти: світовий досвід : монографія / М. А. Дебич. – Суми : Університетська книга, 2017. – 291 с.

4. Козієвська О. І. Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти : міжнародний досвід та українські перспективи / О. І. Козієвська // Вища школа. – 2012. – № 7. – С. 30–39.

5. Корсак К. В. Вища освіта і Болонський процес : навч. посіб. / К. В. Корсак, І. О. Ластовченко. – К. : МАУП, 2007. – 352 с.

6. Кравченко А. С. Електронне навчання в умовах інтернаціоналізації вищої освіти / А. С. Кравченко // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики. – 2016. – Вип. 72. – С. 94–100.

7. Національний освітній глосарій : вища освіта / авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова ; за ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014.– 100 с.

8. Нітенко О. В. Інтернаціоналізація вищої освіти як фактор розвитку університету / О. В. Нітенко // Освітологічний дискурс. – 2015. – № 2(10). – С. 205–216.

9. Сбруєва А. А. Інтернаціоналізація вищої освіти : пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу / А. А. Сбруєва // Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 89–95.

10. Солощенко В. М. Інтернаціоналізація університетської освіти: досвід німецькомовних країн : монографія / В. М. Солощенко. – Суми : Видавничо-виробниче під-во «Мрія», 2012 – 176 с.

11. Чернякова Ж. Ю. Інтернаціоналізація освітнього простору старшої школи Великої Британії : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Ж. Ю. Чернякова. – Суми, 2012. – 259 с.

12. Чернякова Ж. Ю. Порівняльна характеристика моделей інтернаціоналізації освітнього простору / Ж. Ю. Чернякова // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 242–250.

13. Чирва А. С. Тенденції інтернаціоналізації змісту вищої освіти в університетах Канади : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / А. С. Чирва. – Суми, 2012. – 269 с.

14. Altbach P. The internationalization of higher education: Motivations and realities / P. Altbach, J. Knight // Journals of Studies in International Education. – 2006. – Vol. 11 (3–4). – PP. 290–305.

15. Bartell M. Internationalization of Universities: A University culture-based framework / M. Bartell // Higher Education. The Netherlands. Kluwer Academic Publishers. – 2003. – № 45. – PP. 43–70.

16. De Wit H. Internationalisation of Higher Education. Study / H. de Wit, F. Hunter, L. Howard, E. Egron-Polak. – Brussels, European Parliament, 2015. – 319 p.

17. Fielden J. The practice of internationalization: Managing International Activities in UK Universities / J. Fielden. – UK : Higher Education International Unit, 2008. – 70 p.

18. Hahn K. Begriffsklärung der «Internationalisierung der Curricula» / K. Hahn // Beiträge zur Hochschulforschung. – 2001. – PP. 25–26.

19. Knight J. Higher Education in Turmoil: The Changing World of Internationalization / J. Knight. – Rotterdam, Netherlands : Sense Publishers, 2008. – 441 p.

20. Mason J. Preparing Graduates for the Future: International Learning Outcomes / J. Mason, D. Stanley – Vancouver : AUCC, 1997. – PP. 12–16.

21. Mestenhauser J. International Education on the Verge : In Search of a New Paradigm / J. Mestenhauser // International Educator. – 1998. – Vol. 7. – PP. 20–28.

22. OECD. Quality and Internationalisation in Higher Education / OECD. – Paris, France : OECD Publishing, 1999. – 272 p.

23. Rudzki R. The strategic management of internationalisation : Towards a model of theory and practice. PhD dissertation (Education) / R. Rudzki. – Tyne : University of Newcastle, 1998. – 521 p.

24. Schnitzer K. Fallstudien zur Internationalisierung des Curriculums an deutschen Hochschulen: Nationaler Bericht für das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) / K. Schnitzer, E. Körte. – 2001. – PP. 47–49.

25. Teichler U. The changing debate on internationalisaton of higher education / U. Teicher // Higher education. – 2004. – Vol. 48. – PP. 5–26.

26. Wende M. C. van der. Internationalising the Curriculum in Higher Education / M. C. van der Wende // Tertiary Education and Management. – 1997. – Vol. 2. – No. 2. – PP. 186–195.

27. Wende M. van der. Internationalising the Curriculum in Dutch Higher Education / M. van der Wende // Journal of Studies in International Education. – 1997. – № 1/2. – PP. 42–56.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ШКІЛЬНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ»
Ненастіна Т. О.  (завантажити)
[in Russian]

Розглянуто основні положення організації навчання хімії у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті для формування у студентів професійної компетентності. Показано, ще перевірка залишкових шкільних знань студентів, є необхідною складовою для якісного вивчення дисципліні «Хімія» у ВНЗ, визначення знань студента, а також нагадування основних фундаментальних основ предмета. Розглянуто основні теми, приклади завдань та методика вирішення задач «нульового» контролю. Теми, що входять до складу перевірки знань включають основні головні блоки дисципліни згідно шкільної навчальної програми, які є основою подальшого вивчення дисципліни. Показано зв'язок дисципліни «Хімія» із фаховими дисциплінами технічних спеціальностей. Проведено аналіз залишкових шкільних знань студентів першого курсу всіх технічних спеціальностей Харківського національного автомобільно-дорожнього університету з дисципліни «Хімія». Показано необхідність активізації всіх видів навчальної роботи у процесі вивчення фахових дисциплін. Встановлена тенденція до зниження рівня шкільної підготовки з дисципліни «Хімія», що обумовлена низкою факторів.

Ключові слова: дисципліна хімія, контроль залишкових знань, студент, планування.

1. Даценко В. В. Формування професійної компетентності у студентів технічних ВНЗ у процесі навчання хімії  / В. В. Даценко // Вестник ХНАДУ. – Віп. 77. – 2017. – С.13–17.

2. Хоботова Э. Б. Индивидуальный поход при обучении химии / Є. Б. Хоботова, М. И. Игнатенко, Ю. С. Калмыкова // Образование и саморазвитие. – 2016. – № 1 (47). – С. 106–109.

3. Внешнее независимое оценивание. – Режим доступу: https://ru.osvita.ua/test/rez_zno/

4. Лебединцев В. Б. Модернизация сельской малокомплектной школы: неклассно-урочная модель./ В. Б. Лебединцев // Народное образование. – 2005. – № 1. – С. 103–107.

АНАЛІЗ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
Габенко І. М.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У статті проаналізовані тенденції та перспективи розвитку системи вищої освіти зі спеціальності «Харчові технології» з урахуванням сучасних вимог світових та євроінтеграційних процесів. Увага акцентується на тенденціях багаторівневості, індивідуалізації, фундаменталізації, диференціації вищої освіти. Розкрито концепцію освітнього процесу при підготовки фахівців із харчових технологій. Запропоновано один із варіантів реалізації студентоцентрованого підходу через запровадження у навчальних планах системи варіативних дисциплін різних категорій: майнор, мейджор та вільний майнор. Принцип вільного вибору дисциплін робить індивідуальний план студента унікальним, дозволяє в процесі навчання отримати необхідні професійні компетенції, техніко-функціональні знання, вміння і навички, а також компетенції для задоволення своїх творчих та особистісних потреб. Обґрунтовано необхідність впровадження практикоорієнтованої освіти.

Ключові слова: освітня програма, спеціалізація, мейджор, майнор, вільний майнор.

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266 [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon0.rada. gov.ua/laws/show/266-2015-п.

2. Закон України «Про вищу освіту» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (15.10.2014).

3. Вибір без вибору: моніторинг вибіркових курсів у державних вишах / Є. Стадний,  М. Куделя, Т. Жерьобкіна, А. Безман, М. Кавценюк [Електронний ресурс] / CEDOS аналітичний центр – 2015. – Режим доступу: //www.cedos.org.ua/uk/osvita/vybir-bez-vyboru-monitorynh-vybirkovykh-kursiv-u-derzhavnykh-vyshakh.

4. Всеукраїнська нарада щодо запровадження дисциплін за вибором студентів у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/ activity/education/vishha/materiali-vseukrayinskoyi-naradi-z-predstavnikami-vnz-z-pitan-implementacziyi-polozhen-zu-«pro-vishhu-osvitu»-u-chastini-zaprovadzhenny.

5. ASSOCIATION OF AMERICAN COLLEGES. 1990. The Challenge of Connecting Learning. – Washington, DC: Association of American Colleges, 1990. – 125 p.

6. Досвід працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: погляд  випускників та роботодавців [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/bestuniverua/ss-27208268.

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ВИШУ
Потапюк Л. М.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Розкриваються актуальні проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічного вишу. Зазначаються вимоги до потенційних працівників, які висуває ринок праці (фундаментальна теоретична підготовка, комунікабельність, здатність до швидкого реагування, здатність мислити на перспективу, організованість). Досліджуються основні теоретичні аспекти та роль компетентнісного підходу у вищій технічній освіті. Здійснюється аналіз ключових понять компетентнісного підходу – «компетентність», «компетенції», «професійна компетентність», «предметні компетенції», «ключові компетенції». Аналізується зміст і вказується відмінність між поняттями «компетентність» і «компетенція» у контексті процесу навчання технічного вишу. Розкривається зміст і значення поняття «професійна компетентність» у вищій школі. Вказується, що професійна компетентність є провідним показником готовності випускників до професійної діяльності. Виділяються структура професійної компетентності та її функції. Формулюються педагогічні умови, що сприяють розвитку професійної майстерності майбутніх фахівців технічного вишу. Виокремлюються основні шляхи підвищення професійної компетентності випускників.

Ключові слова: професійна освіта, компетентнісний підхід, компетентність, компетенція, професійна компетентність, предметні компетенції, ключові компетенції.

1. Батишева С. Я. Енциклопедія професійної освіти ; под ред. Батишева С. Я. – М. : АПО. – 1999. – Т.2. – С. 383.

2. Болонский процесс Бергенский этап ; под научной редакцией доктора педагогичных наук, профессора. В. И. Байденко. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. Российский Новый Университет, 2005. – 174 с.

3. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. Т. Бусел – К.-Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

4. Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика / С. У. Гончаренко, Н. Г. Ничкало, В. Л. Петренко ; під ред. Н. Г. Ничкало. – Хмельницький : Технологічний ун-т Поділля, 2002. – 334 с.

5. Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала / А. А. Деркач. – М. : Издательство Московського психолого-социального института ; Воронеж : НПО «МОЭК», 2004. – 752 с.

6. Козак Т. Інформаційна модель освітньої діяльності вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації / Т. Козак // Нові технології навчання : Наук.-метод. зб. / Ред. кол. : В. О. Зайчук (головний редактор), О. Я. Савченко, М. Ф. Дмитриченко та ін. – К. : НМЦ ВО, 2003. – Вип. 35. – С. 201–215

7. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи [колектив авторів : Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко та ін]. – С. 111.

8. Луговий В. І. Ключові поняття сучасної педагогіки: навчальний результат, компетентність, кваліфікація / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова // Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. праць : в 5 т. – Т. 1 : Загальна педагогіка та філософія освіти. – К. : Пед. думка, 2012. – С. 23–38.

9. Павлютенков Е. М. Профессиональная ориентация учащихся / Е. М. Павлютенков. – К. : Рад. школа, 1983. – 152 с.

10. Словник іншомовних слів / уклад. : С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : Наукова думка, 2000. – 680 с.

11. Субетто А. И. Компетентностный поход: онтология, эпистемология, системне ограничения, классификация и егоместо в системе ноосферного императива в XXI веке / А.И. Субетто. – М. : Исслед. центр проблем качества подгот.специалистов, 2007. – 144 с.

12. Ягупов В. В. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти / В. В. Ягупов, В. І. Свистун // Наукові записки. – Том 71. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – № 5. – С. 7.

13. Tuning, Educational Structures in Europe [Електронний ресурс] // Learning outcomes. Competences. Methodology. – 2001–2009. – Режим доступу : www. Relintdeusto /Tuning Project. – Назва з екрана.

14. While R. W. Motivation Reconsidered: The Concept of Competence. – Psyhological Review, 1959. – № 66.

ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ
Гладир А. І.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У роботі представлено основні досягнення Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у сфері міжнародної кредитної академічної мобільності, яка розглядається як потужний інструмент інтеграції до міжнародного науково-освітнього простору та послідовної реалізації університетом власної стратегії інтернаціоналізації вищої освіти. На конкретних прикладах розглянуто досвід впровадження ефективних форм та способів реалізації академічних обмінів, як на рівні професорсько-викладацького складу університету, так і на рівні студентів, які здобувають освітній (перший чи другий ) або освітньо-науковий (третій) ступінь вищої освіти. Представлено результати участі університету в програмах міжнародної кредитної академічної мобільності в рамках програми Європейського Союзу Erasmus+. Розглянуто, на рівні університету та держави в цілому, основні чинники, що негативно впливають на розвиток академічної мобільності, запропоновано кроки щодо подолання або мінімізації існуючих проблем.

Ключові слова: академічна мобільність, академічні обміни, Еразмус+.

1. Стратегічна програма інтеграції КрНУ у міжнародний освітній та науковий простір [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://cia.kdu.edu.ua/Documents/Strategy%20uk.doc.

2. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу КрНУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/Documents/nncpdo_pologennija_akadem_mobil.pdf.

3. Trends in International Student Mobility 2014 // QS Top Universities [Электронныйресурс]. – Режим доступу: http://www.topuniversities.com/student-info/qs-guides/trends-International-Student-Mobility-2014 (11.10.2015).

4. Пасічник Н. С. Студентська академічна мобільність як чинник інтеграції України у світовий науково-освітній простір / Н. Пасічник // Тези доповідей XVI Міжнародної науково-практична конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції» 22-24 травня 2014 року. – Біла Церква. – С. 40–41.

5. Гордієнко М. Г., Гладир А. І. Формування умінь і навичок самостійної роботи з іноземною фаховою літературою у майбутніх інженерів: технологічний аспект : навч.-метод. посібник ; за ред. Л. Є. Сігаєвої:. – Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2008. – 184 с.

ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Беспарточна О. І.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Розглянута важливість формування конфліктологічної компетентності у майбутніх правознавців у вищих навчальних закладах освіти. Здійснено аналіз сучасних досліджень щодо визначення та змісту поняття конфліктологічної компетентності студентів — правників. Проаналізовано умови формування конфліктологічної культури фахівця та запропоновано впровадження активних методів навчання з формування конфліктологічної компетентності майбутніх юристів у процесі фахової підготовки.

Ключові слова: конфліктологічна компетентність, професійна компетентність, компоненти професійної юридичної компетентності.

1. Алёшина О. А. Формирование правовой культуры в процессе юридического образования и воспитания / О. А. Алёшина // Философия права. – 2008. – № 5. – с. 23.

2. Гіренко С. П. Концептуальні засади виховання конфліктологічної культури працівників ОВС в умовах професіоналізації (педагогічний аспект) / С. П. Гіренко. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Nzkp/2008_20/08.htm.

3. Козич І. В. Модель формування конфліктологічної компетентності соціального педагога в умовах магістратури / І. В. Козич // Вісник Запорізького національного університету. – 2008. – № 1. – С. 110–118.

4. Маркарова К. Э. Психолого-педагогические условия развития профессионально-значимых качеств у будущих юристов / К. Э. Маркарова // Известия ТРТУ. – 2006. – № 14. – С. 337–342.

5. Типове положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2006 N 592 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0956-06.

6. Definition of a Legal Clinic [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://encle.org/aboutencle/definition-of-a-legal-clinic.

ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Шмельова А. С.  (завантажити)
[in Ukrainian]

У роботі розглянуто наукові підходи до  дефініцій компетентності та компетенції. Проаналізовано думки науковців щодо визначення освітніх компетентностей. Розглянуто основні освітні компетентності та виокремлено ціннісно-смислову компетентність, яка забезпечує механізм становлення майбутнього юриста та впливає на набуття ним інших компетентностей, самовизначення майбутнього фахівця. На основі дослідження думок науковців і особистих спостережень, із урахуванням специфіки професійної діяльності, виокремлено три основні компоненти ціннісно-смислової компетентності майбутніх юристів: аксіологічний, когнітивний та оцінний, розкрито їх сутність та вплив на формування особистості. Доведено, що професійна діяльність юриста спрямована на дотримання морально-етичних та законодавчих стандартів і передбачає орієнтацію фахівця на загальновизнані цінності, норми моралі та закону. Обгрунтовано пріоритетність формування ціннісно-смислової компетенції майбутніх юристів.

Ключові слова: компетенція, компетентність, ціннісно-смислова компетентність, ціннісні орієнтири, юрист.

1. Хуторський А. Ключові освітні компетентності [Електронний ресурс] / А. Хуторський. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/theory/2340/.

2. Козакова Н. Б. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів [Електронний ресурс] / Н. Б. Козакова. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/ lessons_summary/ edu_technology/31210/.

3. Химинець В. Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя [Електронний ресурс] / В. Химинець. – Режим доступу : http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49.

4. Степанов О. М. Основи психології і педагогіки / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – 520 с.

5. Олейников С. М. Архетипи правової культури й дисфункції правової антикультури / С. М. Олейников // Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія: збірник наукових праць. – № 3 (13). – 2012. – С. 202–205.

6. Тугаринов В. П. Теория ценностей в марксизме / В. П. Тугаринов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1968. – 124 с.

7. Мартинюк О. Б. Дослідження професійних ціннісних орієнтацій вчителя як ціннісної системи / О. Б. Мартинюк // Ценностные приоритеты образования в ХХІ веке: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Луганск, 2003. – С. 183–191.

8. Каламаж Р. В. Проблема взаємозв’язку складових професійної самосвідомості юриста / Р. В. Каламаж // Актуальні проблеми психології. – Т. 7. – Вип. 15. – С. 113–114.

9. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія (основи юридичної діяльності) : навч. посібник / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. – К : Знання, 2006. – 488 с.

10. Ядов В. А. О различных подходах к концепции личности и связанных с ними различных задачах исследования массовых коммуникаций / В. А. Ядов // Личность и массовые коммуникации: материалы встречи социологов. – Тарту, 1969. – Вып. 3. – С. 19.

11. Москаленко О. В. Структурні компоненти ціннісно-смислової сфери особистості / О. В. Мосаленко // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2013. – Вип. 1. – С.91–98.

МОДЕЛЬ БІНАРНОЇ АДАПТАЦІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Літвінова М. Б.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Одним з найважливіших ресурсів якості навчання є узгодженість його об’єктивних умов і потреб та можливостей всіх основних суб'єктів освітнього процесу. Звідси формується завдання розробка моделі їх адаптованої взаємодії.

У роботі проведено аналіз сучасних методичних підходів до питання освітньої адаптації у закладах вищої технічної освіти. Показано існування протиріччя між традиційною системою адаптаційного навчання у вищій школі та когнітивними потребами сучасної молоді. Виділено два напрями у процесі адаптації, що мають різні дійові аспекти: перший – адаптація, яка передбачає пристосування студентів до умов і особли­востей навчального середовища; другий – трансформування та  підлаштування навчального середовища під потреби студентів. Створено відповідну модель бінарної взаємодії освітньої адаптації з компонентами навчального середовища. Розглянуті об’єктивні та суб’єктивні засади її функціонування. Модель висвітлює реальні взаємозв’язки між компонентами сучасної освітньої системи і сприятиме пошуку шляхів вдосконалення навчального процесу.

Ключові слова: освіта, модель, адаптація, вища школа, викладання, навчальне середовище.

1. Бондар В. Адаптивне навчання студентів як передумова реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки вчителя / В. Бондар, І. Шапошнікова // Рідна школа. – 2013. – № 11. – С. 36–41.

2. Опалюк Т. Л. Адаптивне навчання студентів та його структура / Т. Л. Опалюк // Професійна освіта: Наукові записки. Серія: педагогіка. – 2014. – № 2. – С. 150–153.

3. Семиченко В. А. Психологічна структура педагогічної діяльності: навч. посібник / В. А. Семиченко, В. С. Заслуженюк. – К. : Видав.-поліграф. центр «Київський університет», 2001. – Ч. І. – 217 с.

4. Литвинова М. Б. Работа с клиповым мышлением студентов в образовательном пространстве Украины / М. Б. Литвинова, А. Д. Штанько, Ю. Г. Тендитный // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – 2016. – Вип. LXXIV. – C. 136–140.

5. Литвинова С. Г. Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу: монографія / С. Г. Литвинова – К. : ЦП «Компринт», 2016. – 354 c.

6. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.

7. Шульга Н. Побудова моделі три-суб’єктних відносин в освітньому процесі ВНЗ / Н. Шульга // Педагогіка вищої та середної школи. – 2015. – Вип. 46. – С.236–242.

НАУКОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ
Лісова Н. І.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Розкрито теоретичні основи державно-громадського управління загальною середньою освітою, зокрема відділу освіти, на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства та реформування галузі освіти, у тому числі загальної середньої; розглянуто зміст понять «принцип», «загальна середня освіта»; подано нормативно-правове забезпечення державно-громадського управління сучасними нормативними актами та принципи, які висвітлюються в сучасних наукових працях; звернена увага на значимість малих міст України, трансформаційні процеси, які відбуваються під час адміністративно-територіальної реформи, а також на компоненти моделі державно-громадського управління відділу освіти в умовах малого міста. Для забезпечення ефективного управління розвитком загальної середньої освіти у малих містах України автором подано певні пропозиції, особливу увагу звернено на взаємодії органів місцевого самоврядування та громад, які б базувалися на наукових принципах, зокрема відкритості, об’єктивності, координованості дій, конструктивного діалогу, довіри, законності, паритетності тощо.

Ключові слова: управління, загальна середня освіта, принципи, відділ освіти, мале місто.

1. Маслов В. І. Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом : монографія / В. І. Маслов, О. С. Боднар, К. В. Гораш. – Тернопіль : Крок, 2012. – 320 с.

2. Хриков Є. М. Управління навчальним закладом : навч. посіб. / Є. М. Хриков. – К. : Знання, 2006. – 365 с.

3. Калініна Л. М. Управління закладами освіти [Електронний ресурс] / Л. М. Калініна. – Режим доступу : http://education-ua.org/ua/articles/545-upravlinnya-zakladami-osviti-v-konteksti-zakonodavchikh-zmin

4. Великий тлумачний словник сучасної української мови ;уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. – Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2004. – 1440 с.

5. Енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://esu.com.ua/

6. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060–12.

7. Закон України «Про загальну середню освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651–14.

8. Боршош І. С. Особливості розвитку малих міст: закордонний досвід [Електронний ресурс] / І. С. Боршош. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/5/03.pdf.

9. Крисюк С. Державно-громадське управління освітою / С. Крисюк // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали наук.-практ. конф. ; за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К. : Вид-во УАДХ, 2001. – С. 351–353.

10. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.vinrada.gov.ua/zakon_pro_misceve_samovryaduvannya_v_ukraini. htm.

11. Гаєвська Л. А. Розвиток державно-громадського управління загальною середньою освітою в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 – «Теорія та історія державного управління» / Л. А. Гаєвська. – К., 2010. – 425 с.

12. Бочкарев В. И. Концепция государственно-общественного управления общим образованием (проект) [Електронний ресурс] / В. И. Бочкарев. – Режим доступу : www.doxa. ru/obr/sobranie/Confl. html.

13. Ткаченко Л. М. Державно-громадське управління загальноосвітніми навчальними закладами [Електронний ресурс] / Л. М. Ткаченко. – Режим доступу : http://www.myshared.ru/slide/1100060/.

 

 Яндекс.Метрика