Logo
Ukranian

ЗМІСТ

Інженерні та освітні технології. Кременчук : КрНУ, 2021. Т. 9. № 2. 67 с.
Домашня сторінка журналу:
http://eetecs.kdu.edu.ua

Завантажити випуск

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ І МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Експериментальне педагогічне дослідження як засіб перевірки дієвості застосування міждисциплінарного підходу
Калинюк Н. М.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Анотація. Обґрунтовано доцільність проведення дослідно-експериментальної роботи на етапі виявлення можливостей вдосконалення навчального процесу у ході професійної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції. Стаття присвячена ролі експериментального педагогічного дослідження як засобу перевірки дієвості міждисциплінарної інтеграції під час підготовки майбутніх фахівців медичної галузі. Узагальнено, що проблематика професійної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі педагогічній літературі розглядається як складова професійного самовизначення і професійного розвитку в контексті вивчення професійної самосвідомості. Доведено, що міждисциплінарна інтеграція у професійній підготовці студентів-медиків є інтегрованою компонентою, що поєднує індивідуально-особистісні (усвідомленість вибору професії, повнота і міцність знань за обраною професією, формування професійно значущих та емпатійних якостей) та соціально зорієнтовані (навички професійного спілкування та побудови відносин і позиціонування себе в колективі, здатність самостійно приймати рішення і брати на себе відповідальність) характеристики особистості; передбачає наявність стійких переконань у цінностях професії медичного працівника для проектування власної суб’єктної деонтологічної позиції в роботі за фахом. Обґрунтовано те, що професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції передбачає створення умов для ототожнення особистого і соціального досвіду студентів з професією і професійною спільнотою, є процесом освоєння студентами нормативних професійних вимог, які дають змогу їм адекватно сприймати медичну реальність, орієнтуватися в ній, виробляти професійно-доцільні стратегії і тактики, завдання і плани професійної діяльності, свідомо регулювати власну поведінку в межах встановлених професійно-нормативних імперативів. З’ясовано, що професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції характеризується наявністю у майбутніх фахівців сукупності знань, що відображають змістовну сутність інтелектуальних, світоглядних і моральних цінностей; здатністю прогнозувати й конструювати процес професійної діяльності з урахуванням її специфіки у взаємодії з колегами і пацієнтами та зумовлюється змістом норм професійної медичної етики та деонтології, етично-моральними імперативами і професійно-етичними ідеалами і цінностями медичної діяльності. Досліджено особливості формування професійної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції, якими є розгляд професійної підготовки як особливої ​​форми соціального регулювання та супроводу професіоналізації особистості; опора на  індивідуально-особистісні характеристики студентів та соціально-прийняті морально-етичні та деонтологічні вимоги і норми в оволодінні професією; спрямування освітнього процесу на особистісно-професійний розвиток студентів на основі морально-професійних цінностей; орієнтація студентів на реалізацію сукупності деонтологічних відносин і цінностей у професійній діяльності; формування деонтологічної спрямованості особистості студентів-медиків і ін.

Ключові слова: міждисциплінарна інтеграція, вища медична освіта, права людини, якість освіти, експериментальні дослідження.

Бібліографічні посилання:

 1. Калинюк Н. М. До питання підготовки майбутніх медичних фахівців на засадах міждисциплінарної інтеграції / Інженерні та освітні технології. 2020. Т. 8. № 2. С. 44–52. doi: https://doi.org/10.30929/2307-9770.2020.08.02.04
 2. Калинюк Н. М., Рогальський І. Концептуальні засади інтеграції правової та професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі / Медична освіта. № 3. 2020.
 3. Калинюк Н. М. Щодо розуміння захворювання медичного працівника на COVID-19 як професійного: проблемні моменти / Київські правові читання «Приватне право в сфері охорони здоров’я: виклики і перспективи»  (17 вересня 2020 р., м. Київ).
 4. Мельничук І. М., Федірчик Т. Д., Калинюк Н. М. Сутність освіти як соціальної цінності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. 2019. Вип. 1.
 5. Рогальський І. О., Калинюк Н. М. Особливості викладання медичного права для студентів-медиків. Медична освіта. № 1. 2018. С. 46–49.
 6. Шульгай А. Г., Федонюк Л. Я., Мудра А. Є., Олещук О. М. Міждисциплінарна інтеграція як складова проблемноорієнтованого навчання у медичному університеті / Медична освіта. 2018. № 4 (80). C. 113–116.
 7. Barba, M., Krasniqi, E., Ciliberto, G. et al. Cancer patients and coronavirus disease 2019: evidence in context. J Transl Med 18, 315 (2020). https://doi.org/10.1186/s12967-020-02483-w
 8. Dubé M., Kaba A., Cronin T. et al. COVID-19 pandemic preparation: using simulation for systems-based learning to prepare the largest healthcare workforce and system in Canada. Adv Simul 5, 22 (2020). https://doi.org/10.1186/s41077-020-00138-w
 9. Jaguga F., Kwobah E. Mental health response to the COVID-19 pandemic in Kenya: a review. Int J Ment Health Syst 14, 68 (2020). https://doi.org/10.1186/s13033-020-00400-8

10.  Jönsson B., Hampson G., Michaels J., Towse A., Schulenburg J-M., Wong O. (2019) Advanced therapy medicinal products and health technology assessment principles and practices for value-based and sustainable healthcare. The European Journal of Health Economics 20:3, pages 427-438.

11.  Kalyniuk N., Maika N., Rogalskyy I., Kadobnyi T., Lototska O. Certain aspects of training future medical specialists on the basis of interdisciplinary integration. International Journal of Management (IJM). September 2020: Vol. 11. Issue 9. P. 939-946. DOI: 10.34218/IJM.11.9.2020.086

12.  Liliya L., Dmytro K., Olena S., Ihor B., Tamara K. Development of methodology for identification of captopril in medicines / Asian Journal of Pharmaceutics, 2016, 10 (3), pp. 168-171.

13.  Logoyda L., Korobko D., Ivanusa I., Serhii K. Development of the methodology of the chromatographic determination of nifedipine in medicines / Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 2017, 10 (3), pp. 149-152.

14.  Marcus T.S., Heese J., Scheibe A. et al. Harm reduction in an emergency response to homelessness during South Africa’s COVID-19 lockdown. Harm Reduct J 17, 60 (2020). https://doi.org/10.1186/s12954-020-00404-0

15.  Melnychuk I., Fedchyshyn N., Pylypyshyn O., Vykhrushch A. Philosophical and Cultural Aspects of Medical Profession: Philosophical and Conceptual Peculiarities. Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology. 2019. №16 (1). P. 165-174.

16.  Maika N., Kalyniuk N., Sloma V., Sheremeta L., Kravchuk L., Stefanyshyn K., Kravchuk L. Basic of medicinal products reimbursement: a comparative-legal analysis. Georgian Medical News. Vol. 309 # 3. March 2021

17.  Shukla V., Seoane-Vazquez E., Fawaz S., Brown L., Rodriguez-Monguio R. The Landscape of Cellular and Gene Therapy Products: Authorization, Discontinuations, and Cost. Human Gene Therapy Clinical Development 30:3, 2019, pp. 102-113.

18.  Villar J., Añón J.M., Ferrando C. et al. Efficacy of dexamethasone treatment for patients with the acute respiratory distress syndrome caused by COVID-19: study protocol for a randomized controlled superiority trial. Trials 21, 717, 2020.. https://doi.org/10.1186/s13063-020-04643-1

19.  Wang Z., Fu S., Xu L. et al. Impact of Shenfu injection on a composite of organ dysfunction development in critically ill patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19): A structured summary of a study protocol for a randomized controlled trial. Trials 21, 738, 2020. https://doi.org/10.1186/s13063-020-04677-5

20.  Xu T., Ao M., Zhou X. et al. China’s practice to prevent and control COVID-19 in the context of large population movement. Infect Dis Poverty 9, 115 (2020). https://doi.org/10.1186/s40249-020-00716-0

Використання міжпредметних зв’язків на заняттях з іноземної мови
Іванова О. В.  (завантажити)
[in English]

Анотація. У статті розглядається питання взаємодії різних навчальних дисциплін під час навчання та потенційні можливості міждисциплінарних зв’язків в освітньому процесі для підготовки високо компетентного та конкурентоспроможного фахівця. Особлива увага звертається на необхідність пошуку шляхів найбільш ефективного використання міждисциплінарності, виявлення максимальних переваг і перспектив плідного поєднання навчального матеріалу із різних галузей знань, оскільки методи перехресного взаємозв’язку та взаємодії різних дисциплін стають все більш актуальними та розглядаються як поширений засіб реалізації комплексного навчання. Грамотне впровадження міждисциплінарності містить у собі багато можливостей для розвитку професійних знань і навичок студентів, особливо коли мова йдеться про викладання іноземної мови, зокрема англійської. Фокусується увага на застосуванні міждисциплінарного підходу у викладанні англійської мови та англійської мови за професійним спрямуванням, а міжпредметні зв’язки досліджуються як ефективний інструмент якісного розвитку загальної і фахової компетентності майбутніх спеціалістів. У роботі демонструється використання міждисциплінарних зв’язків іноземної мови та інших навчальних дисциплін (української мови та літератури, історії, географії, риторики) на прикладі авторської розробки інтерактивного заняття-вікторини з англійської мови з нагоди 150-річчя видатної української поетеси Лесі Українки. В роботі подається низка прикладів міждисциплінарних завдань і вправ, які наочно ілюструють необмежені ресурси та можливості міждисциплінарних зв’язків для підготовки якісного навчального матеріалу, підвищення рівня володіння англійською мовою, а також загального рівня професійної компетентності студентів.

Ключові слова: міжпредметні зв’язки, іноземна мова, міждисциплінарний підхід, комунікативні навички, фахова компетентність.

References

 1. Volkova, N. P. (2007). Pedagogy: textbook.  Akademvidav, Kuiv, 616. [in Ukrainian]
 2. Shershnyova, V. A. (2008). Interdisciplinary integration and competency-based approach [Mezhdistsiplinarnaya integratsiya i kompetentnostnyiy podhod]. Almanac of modern science and education [Almanah sovremennoy nauki i obrazovaniya] Gramota, Tambov, № 10 Part 1, 201-202. URL: https://www.gramota.net/materials/1/2008/10-1/80.html (accessed: 05.06.2021). [in Russian]
 3. Dudley-Evans, T., St John, M.J. (1998). Developments in English for Specific Purposes: A multi-disciplinary approach. / T. Dudley-Evans, M.J. St John. Cambridge: Cambridge University Press, 301.
 4. The Law of Ukraine ''On Higher Education'' dated 07/01/2014 № 1556-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (accessed: 05.03.2021). [in Ukrainian]
 5. Heathfield, D. (2014). Storytelling with Our Students. Delta Publishing, Peaslake, 243.
 6. Cañado, María Luisa Pérez (2010). Globalisation in Foreign Language Teaching: Establishing Transatlantic Links in Higher Education. Higher Education Quarterly, 64(4), 392-412. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2273.2010.00451.x
 7. Komina, Natalia (2018). Interactive Teaching Foreign Language Communication In Multi-Level Classroom In Non-Linguistic University. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS). DOI: https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.12.02.91
 8. Cajkler, W., Addelman, R. (2013). The Practice of Foreign Language. Teaching Book Chapter: Stages in foreign language teaching, 43-58. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315068312-10
 9. Field, K. (Ed.) (2000). Issues in Modern Foreign Languages Teaching. Book Chapter: Towards independence in language use and language learning, 224-240. DOI:  https://doi.org/10.4324/9780203005682-27
 10. Schrier, Leslie L. (2011). Teaching a Foreign Language Is Unforgivingly Complex. Foreign Language Annals, 44(1), 2-3. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1944-9720.2010.01114.x
 11. Rhodes, Nancy C. (2014). Elementary School Foreign Language Teaching: Lessons Learned Over Three Decades (1980-2010). Foreign Language Annals, 47(1), 115-133. DOI: https://doi.org/10.1111/flan.12073
 12. Mahbub, Rohana (2016). Exploring the use of “i-learn” platform for multi-disciplinary teaching of built environment programmes. EDULEARN16 Proceedings, 4630-4636. DOI: https://doi.org/10.21125/edulearn.2016.2116
 13. Castro, P., Sercu, L. (2005). Foreign Language Teachers and Intercultural Competence. Chapter 2: Objectives of Foreign Language Teaching and Culture Teaching Time, 19-38. DOI: https://doi.org/10.21832/9781853598456-004
 14. Seker, Meral (2016). The use of self-regulation strategies by foreign language learners and its role in language achievement. Language Teaching Research, 20(5), 600-618. DOI: https://doi.org/10.1177/1362168815578550
 15. Gazizova, L., Dunyasheva, L. (2016). The importance of the use of media discourse in foreign language teaching. ICERI2016 Proceedings, 5775-5783. DOI: https://doi.org/10.21125/iceri.2016.0300
 16. Axrarova, Fotima (2021). Features of the use of pedagogical technologies in teaching a foreign language. Modern philological paradigms: interactions of traditions and innovative approaches, 519-532. DOI: https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1125
 17. Sekerova, А. (2021). Use of information and communication technologies in teaching a foreign language. Modern philological paradigms: interactions of traditions and innovative approaches, 606-610. DOI: https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1141
 18. Resnik, P., Schallmoser, Ch. (2019). Enjoyment as a key to success? Links between e-tandem language learning and tertiary students’ foreign language enjoyment. Second Language Learning and Teaching, 9(3), 541-564. DOI: https://doi.org/10.14746/ssllt.2019.9.3.6
 19. Hu, Guangwei, Choo, Lilin (2016). The impact of disciplinary background and teaching experience on the use of evaluative language in teacher feedback. Teachers and Teaching, 22(3), 329-349. DOI: https://doi.org/10.1080/13540602.2015.1058591
 20. Ostovar-Namaghi, Seyyed Ali, Norouzi, Shabnam (2015). First Language Use in Teaching a Foreign Language: Theoretical Perspectives and Empirical Findings. US-China Foreign Language, 13(9), 615-622. DOI: https://doi.org/10.17265/1539-8080/2015.09.001
 21. Tuna, Ayse (2018). A survey on the use of humanoid robots with multilingual interaction ability in foreign language teaching. Proceedings of the 5th Teaching & Education Conference, 51-57. DOI: https://doi.org/10.20472/tec.2018.005.006

Маркетингове дослідження мотиваційного профілю потенційних абітурієнтів Кременчука
Черненко В. П., Махиня Т. А.   (завантажити)
[in Ukrainian]

Анотація. Сучасна вища освіта характеризується великим вибором і високою конкуренцією наданих освітніх послуг з боку як державних, так і приватних закладів вищої освіти. У багатьох регіонах існує досить велика кількість закладів вищої освіти, які видають дипломи державного зразка за однаковими спеціальностями. У статті висвітлено результатами маркетингового дослідження мотиваційного профілю 75 потенційних абітурієнтів на основі онлайн опитування випускників трьох закладів загальної середньої освіти м. Кременчук Полтавської області: Кременчуцького ліцею № 30 «Олімп» ім. Н. М. Шевченко, Кременчуцького ліцею № 17 «Вибір» ім. Н. Г. Неленя, Кременчуцького ліцею № 6 «Правобережний». За результатами дослідження з’ясовано, що серед 10 закладів вищої освіти Полтавщини Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) посідає впевнене друге місце за п’ятьма параметрами – кількістю здобувачів, матеріально-технічною базою, професійною кваліфікацією викладачів, конкурсом під час вступу, працевлаштуванням випускників. Не зважаючи на те, що КрНУ, як один з найбільших закладів вищої освіти Полтавської області, не поступається іншим закладам вищої освіти за затребуваністю спеціальностей, професіоналізму викладачів і працевлаштуванню своїх випускників, криза в системі освіти обумовлює необхідність ведення напруженої роботи щодо залучення потенційних абітурієнтів і підвищення конкурентоспроможності вишу. Проведене опитування  потенційних абітурієнтів, що навчаються в закладах загальної середньої освіти м. Кременчук, щодо якості освітніх послуг в Полтавській області дозволило виявити характер та основні канали інформованості абітурієнтів про виші та вищу освіту. Встановлено, що більшості сьогоднішніх абітурієнтів під час вибору КрНУ переважно орієнтуються на думку тих, хто там навчається при мінімальному впливі реклами (газети, журнали, телебачення). Отже, під час впровадження маркетингових заходів в сфері освітніх послуг необхідно враховувати, що цільова аудиторія ділиться на споживачів і осіб, що приймають рішення, традиційна реклама закладу вищої освіти в газетах і журналах, на радіо і телебаченні є неефективною, а попит на освітню послугу з боку абітурієнта, який відповідає вимогам вишу, може бути не задоволений. За результатами опитування підготовлено методичні рекомендації щодо посилення маркетингової політики КрНУ, що  можуть бути покладені в основу формування програми розвитку зовнішніх комунікацій для підвищення інформованості потенційних абітурієнтів про конкурентні переваги закладу вищої освіти на етапі вибору професії.

Ключові слова: маркетинг, заклад вищої освіти, ринок освітніх послуг, маркетингове дослідження, абітурієнт, опитування.

Бібліографічні посилання

 1. Маркетингова політика закладу вищої освіти : колективна монографія / за заг. ред. Н. Л. Савицької. Харків : ХДУХТ. 2018. 163 с.
 2. Оболенська Т. Є. Маркетинг у сфері освітніх послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.06.02. Харків. 2002. 33 с.
 3. Teletov A. S., Teletova S.G. Marketing of education at the Ukrainian higher educational institutions. Marketing and Management of Innovations. № 4. P. 47–56.
 4. Білоусова С. В. Маркетинг освітніх послуг : стан, тенденції та перспективи. Бізнес-навігатор. 2015. № 1 (36). С. 39–43.
 5. Біленко Д. В. Особливості впровадження маркетингових заходів в сфері освітніх послуг. Економiка i органiзацiя управлiння. 2018. № 3 (31). С. 57–64. DOI 10.31558/2307-2318.2018.3.6.
 6. Лялюк А. Особливості використання стратегічного маркетингу вищими навчальними закладами. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Розділ ІІІ. Економіка та управління підприємствами. 2018. № 4. С. 70–78. DOI 10.29038/2411-4014-2018-04-70-78.
 7. Saginova O.,  Belyansky V. Facilitating innovations in higher education in transition economies. International Journal of Educational Managemen.  2008. Vol. 22. Р. 341–351.
 8. Дмитрів А. Я. Функціональний підхід до застосування маркетингу для розвитку діяльності закладів вищої освіти. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 3. Т. 1. С. 123–129.
 9. Семенюк С. Б. Маркетинг інновацій на ринку освітніх послуг / Маркетинг і менеджмент інновацій, 2012. № 2. С. 39–44.

10.  Чайка І. П. Холістичний маркетинг і його значення у функціонуванні вищого навчального закладу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. №3. С. 53–60.

11.  Лилик С. В. Задоволеність споживачів освітніх послуг як мета і критерій ефективності навчальних закладів. Маркетинг в Україні. 2011. № 05-06 (69). С. 57–58.

12.  Опитування за допомогою гугл-форми «Мотиваційний профіль абітурієнта». Режим доступу: https://forms.gle/uZBP3UNM2ivC7GwW6 (дата звернення 30.05.2021).

13.  Тєлєтов О.С. Рекламна діяльність вищого навчального закладу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 2. С. 53–64.

14.  Drapińska A. Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych / Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2011. 263 str.

15.  Жарська І. О. Методичні основи дослідження поведінки споживачів у сфері освітніх послуг. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. № 2. С. 81–94.

16.  Luminiţa Nicolescu. Applying marketing to Higher education: scope and limits. Management & Marketing. 2009. Vol. 4 (2).          Р. 35–44.

17.  Карпіщенко М. Ю., Мілютіна В. В. Складання програми просування освітніх послуг вищих навчальних закладів на основі дослідження абітурієнтів Сумської області. Вісник Ужгородського університету. Серія економіки. 2010. № 2. С. 112–121.

18.  Добрянська В. В., Кодак О. А., Верпета Я. В. Розвиток маркетингу закладів вищої освіти на основі дослідження поведінки споживачів освітніх послуг. Ефективна економіка. 2020. № 7. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.66.

19.  Сагайдак М. П. Дослідження чинників впливу на поведінку споживачів освітніх послуг / Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 2013. С. 404–406.

20.  Шульпіна Н. В. Маркетинговий аналіз особливостей поведінки споживачів освітніх послуг. Молодий вчений. 2015. № 11 (26). С. 119–123.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Забезпечення набуття професійних вмінь та досвіду професійної діяльності під час практичної підготовки фахових молодших бакалаврів з фізичної культури і спорту
Дмітрієва Н. С.  (завантажити)
[in English]

Анотація. Метою роботи є висвітлення методики забезпечення набуття професійних вмінь та досвіду професійної діяльності під час практичної підготовки фахових молодших бакалаврів з фізичної культури і спорту. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних та кваліфікаційних рівнів. З метою забезпечення набуття професійних вмінь та досвіду професійної діяльності під час практичної підготовки фахових молодших бакалаврів з фізичної культури і спорту, створення єдиної методичної та організаційної спрямованості усіх видів практики студентів спеціальності «Фізична культура і спорт». Практика займає чинне місце, оскільки формування компетентностей фахівця з фізичної культури і спорту здійснюється комплексно та системно впродовж всього періоду навчання у закладі вищої педагогічної освіти. Метою практичної підготовки є створення належних умов для прискорення процесу первинної професійної адаптації, особистісного самовизначення та самореалізації фахівця з фізичної культури та спорту. Основним завданнями педагогічної підготовки є поглиблення психолого-педагогічних та методичних знань, розвиток здатності об’єктивно усвідомлювати необхідність прийняття рішення відповідно навчальної (виховної) ситуації; закріплення спортивно-педагогічних умінь і навичок; формування стійкої позитивної мотивації до майбутньої професійної діяльності.  Основними завданнями практичної підготовки є: поглиблення спортивно-педагогічних, психолого-педагогічних знань, ознайомлення з видами та способами діяльності вчителів сучасних загальноосвітніх навчальних закладів та тренерів з виду спорту; закріплення умінь набутих на практичних заняттях з спортивно-педагогічних дисциплін, педагогіки, психології, анатомії, фізіології; конкретних методик, що передували проведенню практики; формування стійкої позитивної мотивації подальшого оволодіння професійно-педагогічними уміннями і навичками. Після закінчення терміну проведення кожного виду виробничої практики студенти звітують про виконання програми практики та індивідуального завдання. Загальна і характерна форма звітності студента за практику – подання письмового звіту, підписаного та оціненого безпосередньо керівником певного виду практики у комісію для його захисту.

Ключові слова: практична підготовка, фаховий молодший бакалавр, фізична культура і спорт, досвід професійної діяльності, практична підготовка студентів.

References

 1. Belikova, N.A. (2014). Based on the experience of using interactive teaching methods in the training of future specialists in physical education and sports. Modern information technologies and innovative teaching methods in training specialists: methodology, theory, experience, problems. Vol. 37.P. 348-353.
 2. Bondareva, L.I. (2006). Educational training as a means of professional training for future managers of organizations in economic universities. (Author. Cand. Ped. Science). Kiev. 21
 3. Danilko, M. (2011). The introduction of pedagogical technologies of physical culture and sports according to the methodological foundations of the readiness of the future teacher of physical culture. Physical education, sport and health culture in modern society. No. 2 (14). S. 26-31.
 4. Danylevych, M., Matviyas, O., Romanchuk, A., Kemin, V. (2019). Monitoring the Effectiveness of Professional Training System Designed for Students in Physical Education and Sports. Slavonic Pedagogical Studies Journal. Vol. 8, Is. 1. P. 51-81. doi: 10.18355 / PG.2019.8.1.5.
 5. Danylevych, M. (2018). Professional training of future specialists in physical education and sports for recreational and health activities: theoretical and methodological aspect [Profesiina pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv z fizychnoho vykhovannia ta sportu do rekreatsiino-ozdorovchoi diialnosti: teoretyko-metodychnyi aspekt]: monograph. LA «Piramida», Lviv, 460. [in Ukrainian]
 6. Dmitriieva, N. (2021). Psychological training of future specialists in physical culture and sports for the activities of a sports coach in higher education institutions. Engineering and Educational Technologies, 9 (1), 90–101. doi: https://doi.org/10.30929/2307-9770.2021.09.01.08
 7. Downey, M. (2008). Effective coaching. Lessons coach. Moscow:A Good Book, 288 p.
 8. Kademia, M.Yu. (2013). Using interactive learning technologies. Theory and practice of managing social systems. No. 3.P.125-129.
 9. Keyner, S., Lindy, L., Toldy, K., Fisk, S., Berger, D. (2014). Facilitator's Guide. How to lead a group to a joint decision. Moscow:Dmitry Lazarev Publishing House, 344p.
 10. Kolyada, M.G. (2014). The choice of optimal forms, methods and means of organizing the educational process according to an individually oriented educational system. Pedagogy and psychology of vocational education. No. 2.P. 30-40.
 11. Kozlovskyi, Yu.M. (2018). Integration processes in vocational education: methodology, theory, methods [monograph]. Lviv: Publishing house of the Lviv Polytechnic, 420 p.
 12. Kryshtanovych S.U. (2019). Innovative teaching methods as the basis for the formation of cognitive activity of future managers of physical culture and sports. Innovative pedagogy. Vip. 11. T.2, S. 87-93.
 13. Kryshtanovych, S., Prystupa,Y., Slobozhaninov, P. (2019). The integration of the content of training future managers of physical culture and sport in formation of professional competence. The scientific heritage. No 39.P.2, 43-46.
 14. Lapichak, I., Musica, F. (2014). Aspects of the integration of professional knowledge and skills in the preparation of physical culture specialists in higher educational institutions. Physical culture, sport and health of the nation, collection of scientific papers. Vinnitsa LLC Glider,Issue. 18. S.163-170.
 15. Leshchenko, O. (2016). Profile training in physical education as a pedagogical problem. The origins of pedagogical excellence.Vol. 17.P. 102-108.
 16. Nichkalo, N.G. (2014). The development of vocational education in the context of globalization and integration processes: [monograph]. Kiev: Publishing House of NPU named after M.P. Drahomanova, 125 p.
 17. Pashchenko, A.V. (2016). Definition of learning outcomes as the main factor in the formation of professional competence of a specialist. Kiev, 44 p.
 18. Protsenko, U., Pantiuk, T., Romanchuk, O., Danylevych, M. (2016). Improvement features of the Ukrainian physical education system. Journal of physical culture and sport (JPES), Vol. 16 (1), Art 19. P. 113 - 117. doi: 10.7752 / jpes.2016.01019.
 19. Prystupa, Y., Kryshtanovych, S., Danylevych, M., Lapychak, I., Kryshtanovych, M., Sikorskyi, P., Podolyak, Z., Basarab, V. (2020). Features of formation the professional competence of future managers of physical culture and sports. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 20, suppl. is. 1. P. 441 – 446.
 20. Rothman, T., Henderson, M. (2011). Do school-based tutoring programs significantly improve student performance on standardized tests?,Vol. 34. №6.P.1-10.
 21. Shaposhnykova I.V. (2015). Guidelines for the organization of the educational process in higher education (types of studies): [textbook. allowance]. Kherson: Helvetica, 63 p.
 22. Stepanchenko N.I. (2016). The system of vocational training of teachers of physical culture in higher educational institutions [monograph]. Lviv:Pyramid, 2016.S. 546-617.
 23. Yavorska J. (2005). Business games and their role in the training of modern specialists. Bulletin of the Lviv University.No. 19. P. 315-320.

ІННОВАЦІЇ У ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Візуальна грамотність як складова мультиграмотності особистості: шляхи розвитку
Змінчак Н. М.  (завантажити)
[in Ukrainian]

Анотація. Сучасне інформаційне суспільство ставить перед особистістю серйозні виклики, що вимагають вироблення нових компетенцій. У наведеному дослідженні увага зосереджена на понятті візуальної грамотності, його тлумаченні та визначенні функціонування у контексті мультиграмотної особистості. Формування компетенції візуальної грамотності  безпосередньо пов'язане з реаліями інформаційного суспільства, що вимагає володіння новітніми технологіями пошуку та обробки інформації, критичного й творчого опрацювання повідомлень, що надходять із засобів масової інформації, соцмереж, мережі інтернет тощо. Значний відсоток усієї інформації, що надходить до людини з таких джерел, становлять візуальні об’єкти. Відтак  перед суспільством стоїть завдання виробити навички грамотного тлумачення такої інформації, метою якого може бути як глибоке розуміння смислу зображеного, так і уникнення маніпулятивних інтенцій засобів масової інформації. Саме тому візуальна грамотність бачиться не лише як компетенція фахового спрямування, а й як складова загального культурного розвитку особистості. Інтенсивний розвиток мережі інтернет, поширення вільного доступу до інформації призводить до розгубленості особистості з причин неможливості обробити значний її  обсяг. Запобігти поверхневому прочитанню, тлумаченню й застосуванню візуальних образів можна завдяки утвердженню селективного пошуку наявних у мережі зображень або створенню власних, інтерпретації зображень у різних контекстах, розвитку візуального мислення. Підкреслено вплив візуального повороту на освіту й наголошено на необхідності вироблення компетенцій візуальної грамотності педагогічними працівниками, що на сучасному етапі є активними продуцентами візуального навчального контенту. У статті проаналізовано вітчизняні й зарубіжні дослідження у сфері візуальної грамотності та медіаграмотності, виявлено основні параметри візуальної грамотності, накреслено принципи роботи з візуальними образами та визначено інструменти, за допомогою яких вони створюються.

Ключові слова: медіаграмотність, візуальне мислення, пізнання.

Бібліографічні посилання

 1. Ільїна Г. Візуальна грамотність у контексті когнітивних та освітніх процесів. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2018. № 1. С. 156-168.
 2. Грей Д., Браун С., Макануфо Дж. Геймшторминг. Игры, в которые играет бизнес. Санкт-Петербург, 2012. 288 с.
 3. Єрко Г., Жалко Т. Медіаграмотність як складова циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки у закладах вищої освіти: методичні аспекти. Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту». Київ: Центр Вільної Преси, Академія україн-ської преси, 2020. 286-291 c.
 4. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. Схвалено постановою Президії НАПН України 20.05.2010, протокол № 1-7/6-150/. URL: http://osvita.mediasapiens.ua (дата звернення 10.05.2021).
 5. Кремень В., Ільїн В. Презентація візуальної грамотності в освітньому процесі та її експлікація у культурі мислення. Інформаційні технології і засоби навчання , 2020, № 1, с. 1-12.
 6. Макарова К. Формирование визуальной грамотности зрительской аудитории современного искусства : магистерская дис. Екатеринбург, 2017. 90 с.
 7. Масімова Л. Г. Візуальна грамотність в системі медіаосвіти. URL : http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2013/uch_26_3filol/029_masi.pdf (дата звернення 10.05.2021).
 8. Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: посібник для вчителя. За ред. В. Іванова, О. Волошенюк, О. Мокрогуза. Київ: Центр вільної преси, Академія української преси, 2016. 201 с.
 9. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник для роботи педагогічних коледжів. Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; За наук.ред. В. В. Різуна. Київ: Центр Вільної Преси, 2014. 431 с.

10.  Роэм Д. Визуальное мышление. Как “продавать” свои идеи при помощи визуальных образов. Москва: Манн, Иванов, Фербер, Эскмо, 2013. 300 с.

11.  Тоффлер Э. Шок будущего. Москва: Издательство ACT, 2004. 557 с.

12.  Череповська Н. Візуальна медіакультура: розвиток критичного мислення і творчого сприймання. Київ: Міленіум, 2014. 116 с.

13.  Association of College and Research Libraries, “ACRL Visual Literacy Competency Standards for Higher Education,” American Library Association (October 2011), http://www.ala.org/acrl/standards/visualliteracy (accessed 30 April 2012).

14.  Barnes B. Susan. An Introduction  to Visual Communication: From Cave to Second Life. N. Y. : Peter Lang Publishing Inc., 2011, 273 p.

15.  Debes J. L. Some Foundations for Visual Literacy. Audiovisual Instruction. 13, 1968, pp. 961–964.

16.  Dondis A. Dondis. A Primer to Visual Literacy. Cambridge & London : The MIT press, 1998, 194 p.

17.  Hattwig D., Bassert K., Medaille A., Burgess J. Visual Literacy Standards in Higher Education: an Opportunities for Libraries and Student Learning. Libraries and the Academy. Vol. 13. № 1, 2013, pp. 61–89.

18.  Jewitt C. Multimodality, «Reading», and «Writing» for the XXI Century. Discourse: Studies in the Cultural Politics and Education. Vol. 26, No 3, September, 2005, pp. 315–331.

19.  Levie W. H., Lentz R. Effects of Text Illustrations: A Review of Research. Educational Communications and Technology Journal.  Vol. 30, № 4, 1982, pp. 195-232.

20.  Lowe, R. Visual Literacy In Science and Technology Education. UNESCO International science, technology & environmental education newsletter, Vol. XXV, No. 2, 2000, p. 2.

21.  Matusiak К. Visual Literacy in Practice: Use of Images in Students’ Academic Work. College & Research Libraries. Vol. 80. № 1, 2019, pp. 123-139.

22.  Mirzoeff N. How to See the World. An Introduction to Images, from SelfPortraits to Selfies, Maps to Movies, and More. L. : Routledge, 2015, 352 p.

23.  Purgar K. Visual studies and the pictorial turn: Twenty years later. IMAGES. Journal for visual studies. 2014. URL: https://www.visual-studies.com/images/no2/purgar.html (дата звернення 10.05.2021).

 Яндекс.Метрика