Logo
Ukranian

Процедура рецензування

1. Попередня перевірка.
Попередньо всі статті проходять 2 етапи перевірки.
І етап: Відповідність статті правилам оформлення.
ІІ етап: Перевірка статті на плагіат. Перевірка виконується сервісом Unicheck. Оригінальність статті повинна бути вище 90 %.

2. Загальні положення.
Всі статті, що надійшли до редакції, підлягають обов'язковому рецензуванню. Всі автори попереджаються про процедуру рецензування.
У журналі проводиться подвійне сліпе рецензування рукописів.
Рецензенту надається на експертизу рукопис без зазначення інформації про авторів. У свою чергу авторові не відоме прізвище експерта. Рецензії надаються автору рукописи без підпису і вказівки прізвища, посади, місця роботи рецензента.
Рецензування статей виконується на добровільній і безоплатній основі.
Оригінали рецензій зберігаються в редакції протягом 5 років з дня публікації статей і можуть спрямовуватися автору або МОН України на їх запит.

3. Вибір рецензентів.
Вибір рецензентів здійснюється індивідуально для кожної статті головним редактором журналу або його заступником за відповідним напрямом. До рецензування залучаються як члени редакційної колегії журналу, так і сторонні фахівці, що мають визнаний авторитет і працюють в галузі знань, до якої відноситься зміст статті. При виборі рецензента враховується наявність у нього протягом останніх трьох років публікацій з тематики рецензованої роботи.

4. Конфлікт інтересів.
Редакція враховує необхідність виключення конфлікту інтересів між авторами та рецензентами. Рецензентом не можуть бути автор рецензованої роботи, а також наукові керівники автора і співробітники підрозділу, в якому працює автор.

5. Конфіденційність.
Процедура рецензування конфіденційна. Редакція не повідомляє інформацію, що стосується статті (включаючи відомості про її отримання, зміст, рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточне рішення), нікому, крім самих авторів і рецензентів.
Рецензенти повідомляються про те, що спрямовані їм статті є інтелектуальною власністю авторів і відносяться до відомостей, що не підлягає розголошенню. Рецензентам забороняється робити копії статті, а також передавати третім особам статтю повністю або частково.

6. Терміни рецензування.
Терміни рецензування в кожному окремому випадку визначаються редакцією з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті. Максимальний термін рецензування становить 1 місяць, але на прохання рецензента він може бути продовжений.

7. Форма рецензії.
Рецензія складається за стандартною формою.
У разі невідповідності статті одному або декільком критеріям рецензент вказує в рецензії на необхідність доопрацювання статті і дає рекомендації автору щодо поліпшення статті. Зауваження та побажання рецензента повинні бути об'єктивними і принциповими, спрямованими на підвищення наукового і методичного рівня статті.
Редакція доводить до відома автора результат рецензування.
Автор статті може висловити мотивовану незгоду з результатами рецензування. Рішення про подальше рецензуванні приймається головним редактором журналу або його заступником за відповідним напрямом. У разі згоди із зауваженнями рецензента автор статті має право внести в неї зміни і подати статтю повторно.
У разі негативної оцінки статті в цілому (рекомендація про недоцільність публікації) рецензент повинен обґрунтувати свої висновки. Стаття, що не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається. Текст негативної рецензії направляється автору.

 
Яндекс.Метрика